دانلود مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

دانلود مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تو این تاپیک مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی برق ( psc2002 ) رو براتون میذارم امیدوارم مورد توجه دوستان قرار بگیره

عناوین مقالات:
Gvf 1. ارائه يك شيوه بهينه نوين به منظور نصب خازن در شبكه هاي توزيع بر اساس شناسائي توان راكتيو
2. اثر تصفية روغن بر روند تشخيص عيب در حال تكوين در ترانسفورماتورهاي قدرت
3. اثر توليدات پراكنده بر پخش بار سه فاز نامتقارن در سيستمهاي توزيع برق
4. اجراي حفاظت اضافه جريان تطبيقي در سيستم هاي قدرت
5. اختصاص خازن بهينه در شبكه توزيع توسط الگوريتم ژنتيك با استفاده مستقيم از منحني بار روزانه
6. ارائه يك روش مناسب براي افزايش توان توليدي توربين هاي گازي نيروگاه چابهار
7. ارزيابي آسيب پذيري سازه ها و تجهيزات شبكه برق در مقابل زمين لرزه ” مطالعه موردي ارزيابي كمي سازه هاي ساختمان كنترل و سالن توربين نيروگاه سيكل تركيبي كازرون “
8. ارزيابي اقتصادي نيروگاه زباله سوز براي شهر تهران از دو ديدگاه توليد انرژي و انهدام زباله
9. ارزيابي بهينه طراحي كلكتورهاي سهموي خطي
10. ارزيابي رفتار مقره هاي سيليكوني 20 kV در آزمايش مه نمكي
11. ارزيابي عملكرد پلي الكتروليت طبيعي كيتوزان در كلاريفاير نيروگاه قم
12. ارزيابي كاتاليست هاي تجارتي جهت حذف NOX از نيروگاههاي صنعت برق 1
13. ارزيابي و مقايسة طرحهاي مختلف شبكة مصرف داخلي نيروگاههاي بخار از ديدگاه شاخص قابليت اطمينان
14. استفاده از تحليل پاتنت، بعنوان يكي از منابع اصلي اطلاعات تكنولوژي در صنعت برق
15. استفاده از روش ناحيه بندي براي تعيين ظرفيت توسعه تبادلات بين نواحي در برنامه ريزي توسعه انتقال
16. افزايش توان توربين هاي گازي Frame-5 و Frame-6 نيروگاه كيش با استفاده از سيستم چيلر جذبي
17. افزايش راندمان مولدهاي بخار در نيروگاهها به كمك روشهاي نرم افزاري
18. افزايش ميزان آمادگي واحدهاي گازي GE-F9 در تعويض سوخت به مايع با ارائه چند راهكار كاربردي
19. اكتشاف اولية انرژي زمين گرمايي در استان خراسان
20. الگوريتم طراحي عملي ژنراتورهاي سنكرون قطب برجسته كوچك و تاييد آن
21. الگوريتم *****كالمن و كاربرد آن در رله هاي امپدانسي
22. امنيت اطلاعات در سيستم اتوماسيون توزيع به روش خم بيضوي
23. اندازه گيري تخليه جزيي در توربوژنراتورهاي نيروگاهي به صورت on-line ( يك مطالعه موردي )
24. اولويت بندي فرآيند بهينه سازي در صنعت برق از منظر يك شبكة تكنولوژي با استفاده از مهندسي ارزش
25. اهميت توسعه كارراهه در مديريت منابع انساني و نحوه پياده سازي آن در شركت برق منطقه اي خراسان
26. ايجاد سطوح جاذب نور خورشيد با ضريب جذب و نشر مناسب جهت استفاده از انرژي خورشيدي
27. Balancing National Power Requirements
28. باز بيني و بهينه سازي سيستم هاي حفاظتي نيروگاه هاي گازي GE _ F9 با تأكيد بر نقش مد تريپ ترتيبي
29. بررسي اثر اعوجاج در يك برج خنك كن بتني ساخته شده
30. بررسي اثر شرايط بهينه نورد داغ بر ريز ساختار و بافت فولاد هسته ترانس
31. بررسي اثرات خازنگذاري در شبكه فشارضعيف استان هرمزگان
32. بررسي اثرات نامطلوب كوره ها و ترانسفورماتورهاي كوره هاي قوس الكتريكي صنايع فولاد اهواز بر روي شبكه برق
33. بررسي اثرات نت 1 در بهره برداري بهينه شبكه هاي انتقال نيرو
34. بررسي احتمال وقوع پديده گالوپينگ در مناطق مختلف ايران و معرفي روشهاي مقابله با آن
35. بررسي ارتباط بين رشد اقتصادي و مصرف برق در ايران طي دوره 78 – 1350
36. بررسي اضافه ولتاژهاي ناشي از قطع جريان القايي كم و بروز قوس مجدد و نحوة انتقال آنها به سطح LV ترانسفورماتورها
37. بررسي بهبود كيفيت توان در يك واحد صنعتي نمونه با بار موتوري بوسيله نصب كليدهاي استاتيك (STS)
38. بررسي تاثير فرآيند پيش نورد بر ساختار ورق هاي سيليكوني هسته ترانسفورماتورها
39. بررسي تأثير اندوكتانس باسبار و ترانسفورماتور واحد ژنراتور برروي دامنه اضافه ولتاژهاي ژنراتور با كلاف تك حلقه اي
40. بررسي تأثير مشخصات كابلهاي فشارقوي بر ميرايي اضافه ولتاژهاي گذرا ناشي از برخورد صاعقه به تركيب خط – كابل – ترانسفورماتور
41. بررسي تحليل استاتيكي و فركانسهاي طبيعي كراس آرمهاي فلزي و كامپوزيتي در خطوط انتقال برق
42. بررسي رفتار آيروديناميك پره توربين بادي با استفاده از تحليل عددي
43. بررسي روش هاي تشخيص عيب و وضعيت ترانسفورماتورهاي قدرت
44. بررسي روش هاي مختلف آشكارساز خطاي امپدانس بالا و مقايسه آنها با يكديگر
45. بررسي علت شستشوي شيميائي سيستم آب خنك كاري استاتور ژنراتور
46. بررسي علل بالا بودن ارتعاش توربين گازي نيروگاه كيش و كاهش آن تا حد مجاز
47. بررسي علل ساختاري مزيت سيستم عايقي ژنراتور نيروگاه دز در مقايسه با نيروگاه شهيد عباسپور
48. بررسي عملكرد سيكل حرارتي و بويلر نيروگاه توس با استفاده از بستة نرم افزاري TOUSS
49. بررسي عملكرد كليدهاي انتقال بار ايستا (STS) جهت بهبود كيفيت توان
50. بررسي عملكرد مدل پايا و گذراي بويلر بازيافت حرارت
51. بررسي عملكرد موتور القائي سه فاز روتور قفسه اي تحت شرايط ناهم محوري مركب
52. بررسي عملكرد و اندازه گيري كميتهاي مخابراتي سيستم DLC در شبكه توزيع برق تهران
53. بررسي عوامل تاثيرگذار بر بازده موتور القائي تك فاز و ارائه يك طرح بهينه از موتور تك فاز نمونه با تركيبي از روش اجزاء محدود و مدل شبكه عصبي
54. بررسي فني و اقتصادي مديريت بارهاي وقفه پذير در منطقه اصفهان
55. بررسي قيمت گذاري در صنعت برق ( با اعمال روش رمزي ) با استفاده از هزينه نهايي ناشي از بكارگيري نرم افزار LOGOS
56. بررسي مؤلفه هاي فركانسي جريان موتور القايي قفس سنجابي در اثر عدم تقارنهاي الكتريكي و مكانيكي
57. بررسي محدوده تنظيم ولتاژ ترانسفورمر متصل به ژنراتور
58. بررسي ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي با فركانسهاي بي نهايت كم در پستهاي فشارقوي 230 kv استان همدان و ارائه راههاي كاهش آن
59. بررسي و شبيه سازي روشهاي نوين محاسبه مدهاي نوساني جهت تعيين پايداري سيگنال كوچك سيستمهاي قدرت عملي
60. بررسي و شناخت عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان شركت توزيع نيروي برق قم
61. بررسي يارانه و هدفمند سازي آن از ديدگاه بخشي و ملي
62. برنامه ريزي بهينه توان راكتيو در محيط هارمونيكي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
63. برنامه ريزي عملياتي توليد نيروگاه ها بر اساس آناليز حساسيت شبكه عصبي و با توجه به محدوديت پايداري ولتاژ
64. بستر GIS خط 400 كيلوولت شوشتر – خرم آباد
65. بكارگيري بهينه سيستمهاي تصفيه فاضلاب در نيروگاهها بر اساس نتايج آزمايشات پايلوت
66. بهبود پايداري سيستمهاي قدرت چند ماشينه با بكارگيري كنترل فازي مقاوم بر رويSMES
67. بهبود عملكرد سيستم VSC HVDC بر مبناي يك روش كنترل تركيبي
68. بهبود عملكرد سيستم خنك كننده قسمت جعبه دنده بار (load Gear) يك مولد Frame 5
69. بهسازي همزمان كيفيت توان در سمت بار و منبع در شبكه هاي توزيع توسط UPQC ، با الگوريتم كنترلي بهبود يافته
70. بهينه سازي ابعاد و وزن دكلها از طريق انتخاب مناسب فواصل فازها
71. بهينه سازي فرآيند آنيل پس از نورد داغ در ورق فولاد سيليكوني هسته ترانسفورماتور
72. پياده سازي مد لهاي قوس اوليه و ثانوي هي خطاهاي تكفاز به زمين گذرا در نرم افزار Simulink
73. پياده سازي مدولاتور و دمدولاتور SSB با استفاده DSP پروسسور TMS320C50 براي سيستم PLC
74. پيش بيني بار كوتاه مدت با استفاده از ***** كالمن
75. پيش بيني پيك بار روزانه شبكه برق خراسان با استفاده از سيستم خبره
76. پيشنهاد راهبردهايي جهت كاهش حوادث در ترانسفورماتورهاي قدرت براساس اطلاعات آماري حوادث در شبكه برق منطقه اي تهران
77. تاثير دما و سرعت بر روي رفتار خوردگي آلياژ مورد استفاده در لوله كندانسور نيروگاه بخاري در آب دريا
78. تبديل چرخان جديدي براي كنترل APLC به منظور حذف هارمونيكها و متعادل سازي بار
79. تبيين اهداف استراتژيك و تعيين فرآيندهاي كليدي در حوزة مخابرات و ديسپاچينگ صنعت برق ايران
80. تبيين اهداف استراتژيك و تعيين فرآيندهاي كليدي در نيروگاههاي حرارتي
81. تپ چنجر الكترونيكي ترانسفورماتورهاي توزيع و بهبود كيفيت توان
82. تجزيه و تحليل تلفات انرژي الكتريكي در شبكه برق رساني استان سمنان
83. تحليل ارتعاشي ژنراتور با توان كمتر از يك مگاوات و مقايسه اثر ناميزاني مغناطيسي و ناميزاني جرمي
84. تحليل حرارتي ماشين رلوكتانس سنكرون به دو روش تشكيل مدل حرارتي و روش المان محدود با كمك نرم افزار ANSYS
85. تحليل ديناميكي پايداري ولتاژ شبكه برق فارس و بوشهر
86. تحليل علل و راههاي كاهش حوادث در شركتهاي توزيع برق مشهد و استان خراسان
87. تحليل فروپاشي شبكه سراسري ايران در تاريخ 80/2/30
88. تحليل و بررسي پايداري ولتاژ و توان در مدهاي مختلف كنترلي يك سيستم تك تزريقه HVDC
89. تحليل و بررسي علل شكست محور اجكتور پمپ كندانسورهاي نيروگاه رامين
90. تحليلي بر عوامل ملي شدن برق ايران
91. تخمين بار پست هاي توزيع با استفاده از اطلاعات محدود مبتني بر استنتاج فازي
92. تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از ***** كالمن توسعه يافته EKF
93. تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون در نسبت سيگنال به نويز پايين
94. تستر سيم بندي استاتور ماشينهاي الكتريكي
95. تعاريف نامتعادلي ولتاژ و تأثير آنها بر تحليل عملكرد موتور القايي سه فاز
96. تعيين پارامترهاي موثر فرهنگي در مديريت بار الكتريكي شبكه سراسري با استفاده از شبكه هاي عصبي
97. تعيين تحليلي و تجربي شاخص مصرف انرژي چيلرهاي تراكمي آبي در ايران
98. تعيين حداقل درجه حرارت دود خروجي بويلر با توجه به آناليز سوخت و ديگر پارامترهاي بهره برداري
99. تعيين حداكثر ميزان آلودگي جهت طراحي ايزولاسيون خطوط فشار قوي و پست ها
100. تعيين مناسب ترين تركيب نيروگاههاي حرارتي با استفاده از روش تلفيق فرآيند تحليل سلسله مراتبيAHP با برنامه ريزي خطي LP

این مقالات را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:

مقالات هفدهمین دوره کنفرانس برق

اشتراک گذاری این نوشته

نظر (4)

 • اسدالله پاسخ به

  اميد كه جهت استفاده از اين سايت سهولت هاي بيشتر برايمان ايجاد شود و در مورد شهرسازي مطالب دانلود شدني زياد و راحت در اختيار مان گذاشته شود.

  شهریور ۲۷, ۱۳۹۲ در ۲:۳۳ ق.ظ
 • شهین پاسخ به

  سلام خسته باشید من راجب مقالاتی راجب دکل های برق و تعریفشون هستم ممنون میشم کمکم کنید

  شهریور ۱۲, ۱۳۹۴ در ۵:۳۱ ب.ظ
  • 3shahrsaz پاسخ به

   سلام دوست عزیز
   لطفاً درخواستتون رو در تالار گفتگو مطرح کنید

   شهریور ۲۲, ۱۳۹۴ در ۹:۳۱ ب.ظ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *