طراحی شهری؛ نقدآن درحوزه محیط زیست

پیدایش دانش طراحی شهری حاصل نگاه عمیق متخصصین بر این دانش است مبنی بر اینکه، کیفیت فضا امری تصادفی نیست بلکه نتیجه اقداماتی آگاهانه است .این امر ناشی از عدم موفقیت طراحان شهری در ایجاد فضاهای مطلوب انسانی و نزول کیفیت زندگی در شهرهای امروزی می باشد.طراحی شهري در جهت ساماندهی ونظم بخشیدن به فضاي فیزیکی، به گونه اي که برخی رفتارهاي مطلوب را تسهیل نموده، ونیازهاي اساسی وي را برآورده سازد دارند.دراین میان طراحی شهري مانند سایر دانشها قابلیت تعمیم داشته، اجزاء آن ازثبات وتداوم نسبی برخوردار بوده و نیازها را هماهنگ با تغییرات مداوم درتما می زمینه ها پاسخ گوید. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و داده هاو اطلاعات پژوهش و تحليل اطلاعات به شیوه كتابخانه اي واسنادی گردآوری شده است.بررسی سیرتحول شهرهای امروزی،مبین رشد ناهمگن خصوصاًدرشهرهای بزرگ است.رشدی که خاصه تمامی شهرهای کشورهای درحال توسعه است. درچنین سیرتحولی،تعیین کننده ترین عامل در تغییرمسیر تکامل ناشی ازقطع اندیشه جاری،ورود اندیشه نو به مجموعه همگن درحال تکامل شهری بوده است.دررویداد تغیرات زیست محیطی حاصله ازفعالیت های انسانی که دامنه آن این روزها تاحدتغییرترکیب هوا نیز کسترش یافته است،شهرها راباید هم قربانی این رویداد دانست وهم مقصر.انسان دائما درحال ایجاد تغییر درمحیط زیست خود می باشد.چه محیط زیست طبیعی وچه انسان ساخت.لیکن امروزه محیط زیست شهری خود موجب ایجاد تغییرات اساسی درکل اکوسیستم جهانی گردیده که شناخت آثارآن تنها دراین اواخر برای ما مکن گردیده است.برای درک نقش زیست محیطی شهرها،آثارزیانبار آن واقداماتی برای کاهش این اثار بکارگرفت لازم است دردرجه اول شهر رابه عنوان جزئی ازکل محیط زیست درنظرگرفت.

نویسندگان: ابراهیم الیاسی، حسین غلامی

فرستنده: ابراهیم الیاسی

طراحی شهری؛ نقدآن درحوزه محیط زیست


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *