بررسی انطباق بافت شهر مهاباد با اقلیم منطقه در راستای توسعه پایدار

بررسی انطباق بافت شهر مهاباد با اقلیم منطقه در راستای توسعه پایدار

موضوع توسعه پایدار چند دهه ای است که در علوم و حرفه های مختلف از جمله معماری و شهرسازی مطرح شده و ریشه آن در بحران های زیست محیطی و نیز مصرف بی رویه انرژی های فسیلی در جهان می باشد.موضوعاتی چون گرمایش عمومی کره زمین،رشد فزاینده گازهای گلخانه ای در جو زمین که خود عامل گرمایش جهانی است، آلودگی آب و هوا و خاک همه و همه به تشدید فعالیت های جدی علیه تخریب روزافزون محیط زیست و استفاده بی رویه از انرژی های محدود فسیلی منجر شده است. حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زيست ، کاهش میزان مصرف انرژيهای فسیلي و هم زيستي با شرايط طبیعي و اقلیمي مبدل به يكي از مهمترين تدابیر در معماری و شهر سازی شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعايت اصول و قواعد خاصي در زمینه ساخت و ساز می كند.هر چند توسعه پايدار ريشه ای اکولوژيكي و اقتصادی و فرهنگي- اجتماعي دارد، ولي با جستجو درباره معضلات پیش روی انسان معاصر و را ه حل آنها در معماری پايدار، نقش طبیعت هر چه بیشتر آشكار می گردد. در اين مقاله رابطه اقلیم و محیط زيست و پايداری شهرمهاباد بررسي شده است و به دنبال اين فرضیه بوده ايم که آيا معماری و شهرسازی پايدار برپايه محیط زيست مهاباد درچند سال گذشته موفق بوده است يا خیر؟ پس از انجام اين تحقیق نتیجه گرفته شد که اين شهر در دادن پاسخي منطقي به اقلیم موجود در جهت ايجاد پايداری در دوران معاصر ناموفق بوده است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و داده هاو اطلاعات پژوهش و تحليل اطلاعات به شیوه كتابخانه اي واسنادی گردآوری شده است.

نویسندگان: ابراهیم الیاسی، سید کمال حسینی، ادریس پروزن

ارسال کننده: ابراهیم الیاسی

بررسی انطباق بافت شهرمهاباد با اقلیم منطقه درراستای توسعه پایدار

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *