بررسی اثر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

به منظور بررسی اثر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای شاهانی این پژوهش در دو سال متوالی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد . خوشه های نخل های مورد آزمایش با دانه گرده یکنواخت و مشخص گرده افشانی و سپس در دو مرحله حبابوک و کیمری تحت تاثیر تمیارهای بنزیل آدنین ، جیبر الیک اسید ، نفتالین استیک اسید و ۲،۴- دی کلروفنوکسی استیک اسید در غلظت های مختلف به تنهایی و یا ترکیب با یکدیگر قرار گرفت و در مرحله رسیدگی اثر تیمارها بر صفات مورد بررسی شامل درصد رسیدگی ، درصد مواد جامد محلول و درصد آب میوه و وزن ، طول و قطر میوه و بذر اندازه گیری شد. بر اساس نتایج ، تیمارهای حاوی ۲، ۴- دی باعث درشتی اندازه میوه و تیمارهای حاوی جیبرالیک اسید و بنزیل آدنین باعث درشتی اندازه بذر شدند . میزان مواد جامد محلول در تیمار شاهد بالاتر از سایر تیمارها بود . تیمارهای حاوی اکسین و جیبرالیک اسید به طور معنی داری نسبت به سایر تیمارها زمان رسیدن را به تاخیر انداختند. با توجه به مجموع نتایج ، تیمارهای حاوی بنزیل آدنین همراه با غلظت های پایین اکسین یا اسید جیبرالیک در بهبود خصوصیات کمی و کیفی خرمای شاهانی مناسب تشخیص داده شد.
کلمات کلیدی : خرمای شاهانی ، ۲،۴- دی ، بنزیل آدنین ، جیبرلیک اسید ، نفتالین استیک اسید

مطالعه مقاله


درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *