آموزش نرم افزار matlab-قسمت چهارم

آموزش نرم افزار matlab-قسمت چهارم

برخی دستورات در متلب

: Format compact برای حذف کردن خط اضافه ی بین هر دو خط . یعنی خطوط فشرده تر می شوند.

برای تعیین دقت محاسبه از تابع زیر استفاده می کنیم:
Vpa: variable precision arithmetic
همه ی توابع در متلب ورودی میخواهند که این ورودی باید داخل پرانتز نوشته شود.

کد:
Vpa(pi,n)

عدد را تا n رقم اعشار نمایش می دهد.

برای محاسبه زمان دستورات از دستور tic toc استفاده می کنیم بدین صورت که قبل از دستوراتی که میخواهیم زمانش را بفهمیم، tic و در آخر مجموعه دستورات toc مینویسیم .

و همچنین با تایپ دستور clock زمان کامپیوتر را به ما میدهد.
به عنوان مثال:

کد:
 
Format rat
Clock
Ans
2011       9       2       4       15      3223/87
کد:
ضرب داخلی که نتیجه ی آن یک عدد است.Dot(a,b)
کد:
Cross(a,b) ضرب خارجی که نتیجه ی آن یک بردار است.

رسم مستطیل طلایی: golden rectangle
این مستطیل برای معماری کاربرد دارد.در این مستطیل نسبت طول به عرض برابر است با:

کد:
1+sqrt(5))/2)

که حاصل آن برابر است با تقریبا 1/6
اگر بنا ها با این نسبت ساخته شوند خیلی زیبا تر به چشم می آیند.
اگر از مستطیل طلایی یک مربع جدا کنیم، شکل باقیمانده خود یک مستطیل طلایی است.
طریقه ی ایجاد :
یک مربع میکشیم و وسط یک ضلع را مییابیم به اندازه ی فاصله ی این نقطه ی وسط تا ضلع روبرویش یک کمان میزنیم و سپس ادامه می دهیم
ابتدا یک mfile باز می کنیم:

کد:
 
clc
clear all
phi=(1+sqrt(5))/2;
x=[0 phi phi 0 0]
y=[0 0 1 1 0]
plot(x,y)
x1=[1 1]
y1=[0 1]
hold on
plot(x1,y1)
axis off
text(-0.05,0.5,'1')
text(0.5,-0.05,'1')
text(phi/2,1.05,'\phi')
text(1+(phi-1)/2,-0.05,'\phi-1')
text(1.05,0.5,'1')
set(gcf,'color','w')

مقادیر ویژه ی ماتریس:

کد:
Eig(a)
Det(SI-A)=0

که در آن I ماتریس یکه است.
در درس مدار 2 در قسمت فضای حالت کاربرد دارد.
اگر
A ماتریس حالت
B ماتریس ورودی
C ماتریس خروجی
D ماتریس انتقال
X متغیر های حالت
U متغیر های ورودی
Y متغیر های خروجی باشند ، مقادیر ویؤه ی ماتریس A فرکانس های طبیعی شبکه هستند.

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *