پایان نامه ارشد الکترونیک-تحلیل الگوهای رفتاری الكترودينامیک کوانتومي کاواک

پایان نامه ارشد الکترونیک-تحلیل الگوهای رفتاری الكترودينامیک کوانتومي کاواک

موضوع پایان نامه :تحلیل الگوهای رفتاری الكترودينامیک کوانتومي کاواک سیستمهای پیچیده در رژيمهای تزويج مختلف
پایان نامه ارشد الکترونیک

چکیده:
در اين پروژه تحلیل الگوهای رفتاری سیستمهای پیچیدهی کوانتومي، سیستتم هتای اپتیتک کوانتتومي بسذره، متشكل از تعداد دلخواهي از نقاط کوانتومي و مدهای کوانتومي با برهمکتنش بته دل ختواه وتوی،مورد بررسي ورار مي گیرند.
در ابتدا لازم بود فضای حالت مربوط به کليترين سیستم الكترودينامیک کوانتومي کاواک دارای تعداد دلخواه سیستم کوانتومي ساطع کنندهی نور کوانتومي و تعداد دلخواه مد کاواک تعیین شود و با استفاده از هامیلتوني مربوطه و بدون تقريب، معادلهی شرودينگر در فضای شرودينگر در رژيمهای تزويج مختلف حل شوند. سپس ضرايب کت حالت سیستمهای متفاوت پیدا و با استفاده از آن احتمال حضور سیستم در حالتهای مختلف، مقادير چشم داشتي عملگرهای میداني و اتمي و درهم تنیدگي سیستم محاسبه شده و رفتار سیستم بررسي گردد.
در فصل اول مروری بر سیستمهای الكترودينامیک کوانتومي کاواک، رژيمهای تزويج متااوت، کاربردها و نحوه ورود به رژيمهای تزويج، مدل توصیف کننده سیستم، مرور روشهای مواجهه با اين مدل و نقش مدل توصیف کننده در بررسي درهمتنیدگي سیستمهای مذکور آورده شده است.
در فصل دوم ابتدا روابط مورد نیاز جهت بررسي کلي ترين سیستم ممكن استخراج شده، و سپس برنامه های مورد نیاز جهت شبیه سازی سیستم و تحلیل آن نوشته شده اند.
در فصل سوم در سه بخش به محاسبه و تحلیل سیستم های الكترودينامیک کوانتتومي پرداخته شده است. در بخش اول سیستمي متشكل از دو نقطه ی کوانتومي در برهمکنش با يک مد کاواک به صورت دستي حل و بررسي شده و با حل نرم افزارهای نوشته شده مقايسه شده است. در بخش دوم و ستوم برای اولین بار به ترتیب رفتار يک سیستم کوانتومي واقعي و يک سیستم با اجزای تشكیل دهنتده متعدد دارای شش نقطه ی کوانتومي در رژيم های تزويج مختلف محاسبه، تحلیل و رسم شده است.

میتوانید متن کامل این پایان نامه را به فرمت pdf در بخش طلایی انجمن نواندیشان از این لینک دانلود کنید

اشتراک گذاری این نوشته

نظر (1)

  • barg0 پاسخ به

    سلام
    من هر پایان نامه که خواستم نوشته عضو طلای حالا امروز عضو شدم

    آبان ۸, ۱۳۹۳ در ۱۰:۰۹ ق.ظ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *