پایان نامه ارشد الکترونیک -طراحي و تحليل كاواك بلور پلاسمون

كاواك بلور پلاسمون

پایان نامه ارشد الکترونیک -طراحي و تحليل كاواك بلور پلاسمون

 مقطع : کارشناسی ارشد الکترونیک

چكيده:
در اين پروژه سعي داريم يك ساختار فلزي متناوب كه در بستر يك ساختار نامتجانس شكل گرفته است را مورد مطالعه قرار دهيم. اين ساختار الكتروني همانند يك بلور فوتوني
در مقياس نانو ساخته ميشود و ويژگيهاي يك فرا ماده را از خود به نمايش ميگذارد. پس از مطالعه ويژگيهاي كوانتومي ساختار الكتروني ياد شده، با اعمال يك يا چندين نقص
كريستالي در آن يك نوع خاص بيت كوانتومي را طراحي مينماييم و با اعمال گيتي از جنس پتانسيل ويژگيهايي قابل كنترلي براي بيت يادشده ايجاد مينماييم. از جمله
ويژگيهايي كه به دنبال آن ميباشيم قرار دادن بيت در يك وضعيت رقمي خاص و كنترل بسامد نوسانات آن خواهد بود. در ادامه پروژه به دنبال راه حلي در زمينه برقرار سازي ارتباط
بين دو بيت كوانتومي مجزا خواهيم گشت. بدين منظور از يك بلور فوتوني پاشنده كمك گرفته شده است. حضور بلور فوتوني پاشنده بجاي بلورهاي فوتوني معمولي منجر به كاهش يافتن ابعاد فيزيكي ساختار مورد تحليل خواهد شد و در نتيجه امكان ساخت عملي آن را فراهم ميآورد. بنابراين بعد از معرفي بلورهاي فوتوني پاشنده به منظور ايجاد
مسير مناسب براي مرتبط ساختن دو بيت كوانتومي در بلور فوتوني پاشنده چندين نقص كريستالي ايجاد خواهيم نمود و در نتيجه يك كاواك فوتوني قابل كنترل طراحي
مينماييم. سپس دو بيت كوانتومي مجزا را در داخل ساختار فوتوني معرفي شده تعبيه نموده و با انجام مراحل طراحي امكان تزويج دو بيت كوانتومي را فراهم ميآوريم. معرفي
شيوهاي جهت ارزيابي ميزان هماهنگي بخشهاي الكتروني و اپتيكي انتهاي كار اين پروژه ميباشد كه در راستاي رسيدن به اين هدف ضريب تزويج ساختار كلي محاسبه و مورد
تحليل قرار خواهد گرفت.

فهرست:
مقدمه
پلاسمون سطحي
تحليل كلاسيك پلاسمون سطحي
عمق نفوذ ميدانها در پلاسمون سطحي
ارائه روش تحليلي در باب تحليل بلورهاي فوتوني منظم
معرفي روش تحليلي بسط مدهاي هدايتي اصلاح شده
بررسي روش تحليل عددي بلورهاي فوتوني داراي نقص كريستالي
تفاضل متناهي در حوزه زمان
چگونگي محدود ساختن حوزه تحليل تفاضل متناهي در حوزه زمان
تفاضل متناهي در حوزه زمان در ساختارهاي سه بعدي
گسترش الگوريتم تفاضل متناهي در حوزه زمان براي مواد پاشنده
بررسي پارهاي از ويژگيهاي مواد پاشنده
بررسي مدل درود
اعمال مدل درود بر روي الگوريتم تفاضل متناهي در حوزه زمان
پياده سازي شرط مرزي PML
اصول پياده سازي شرط مرزي PML
گسسته سازي الگوريتم PML
معرفي و تحليل بيت كوانتومي
روش گسسته سازي معادله شرودينگر
بررسي پايداري معادله شرودينگر گسسته
محاسبه ويژه مقدار زماني
محاسبه ويژه مقدار مكاني
طراحي يك بيت كوانتومي
معرفي ساختار متناوب پادنقاط
محاسبه انرژي باند اول ساختار فوتوني منظم به صورت تقريبي
معادله ماكسول با تقريب طول موج كوتاه
محاسبه ويژه مقدار براي معادله PDE به فرم شرودينگر
ارائه تحليل تقريبي در حالت بدون نقص كريستالي
ارائه تحليل تقريبي در حالت وجود نقص كريستالي
طراحي بيت كوانتومي
بررسي تاثير شعاع پادنقاط در گاف ساختار نواري
بيت كوانتومي و بررسي پديده تونل زدن
بيت كوانتومي در مبناي پادنقطه
طراحي كاواك در بلور فوتوني
مراحل طراحي كاواك بلور فوتوني براي حالت پاشنده
محاسبه ساختار نواري بلور فوتوني بدون نقص
محاسبه مدهاي كاواك
مراحل محاسبه مدها
برهمكنش يك الكترون با ميدان الكترومغناطيسي
معرفي پايه بخش اپتيكي
معرفي ضريب تزويج
پيوست
نكاتي در باب بهينه سازي الگوريتم تفاضل متناهي در حوزه زمان
جدول نفوذپذيري الكتريكي برخي از مواد پاشنده در حوزه بسامد
نمايش معادلات حاكم بر شرط مرزي PML

تعداد صفحات : 119 صفحه
فرمت فایل : pdf

میتوانید متن کامل این پایان نامه را از بخش طلایی انجمن نواندیشان از اینجا دانلود کنید.

برای دانلود پایان نامه باید عضو طلایی درجه یک تالار گفتگو شوید.
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *