پایان نامه ارشدالکترونیک- آناليز امواج پلاسماي سطحی در مرز بلور فوتونی ..

پایان نامه ارشدالکترونیک- آناليز امواج پلاسماي سطحی در مرز بلور فوتونی ..

موضوع پایان نامه : آناليز امواج پلاسماي سطحی در مرز بلور فوتونی در حضور بار آزاد مرزي
مقطع : کارشناسی ارشد الکترونیک

چکیده
دراين گفتار به مطالعه برخی ساختارهای نوين مبتنی بر تداخل بار آزاد مرزی و موج الکترومغناطيس در ساختارهای الگوسازی شده به شکل بلور فوتونی پرداختهايم. پس از مرور مختصر کمی از مقدمات لازم، رسانائی در يک محيط فلزی را بررسی کرده و علت تغييرات آن را در فلزات مختلف شناسائی میکنيم. سپس تعدادی از روشهای حل مودال در معادلات الکترومغناطيسی را که از آنها استفاده شده، توضيح داده و نتيجه گرفتيم روشهائی که پديده پاشندگی را در نظر میگيرند مناسبترند. با استفاده از اين روشها ابتدا ساختارهای چندلايه ناهمگون نيمه هادی را تحليل کرده و با نتايج ساده قبلی مقايسه نموديم و ديديم که با حل دقيقتر آن، فرکانسهای موهومی دارای فرمی به ظاهر متعارف ساختار باندهای انرژی تشکيل میشود. ويژگیهای منحصر به فرد ابررساناها باعث شد تا در مرحله بعد چگالی زوجالکترونهای آزاد تشکيل شده در سطح ابررسانا در حضور ميدان مغناطيسی ثابت خارجی را با کمک روابط مشهور گينزبرگ لانداو محاسبه کرده و با استفاده از مدل دو سياله، بلور فوتونی مجازی حاصل را تحليل کنيم. و در انتها ماده نسبتاً جديد گرافين به عنوان مادهای با رسانائی بالا و ساختار طبيعی تکلايه را با در نظر گرفتن فرم کاملتر رسانائی تحليل کرده و تأثير نقطه تکين فرکانسی و پتانسيل اعمالی از گيت خارجی به اين ساختار را بررسی نموديم. همچنين در ساختارهای فوق با به دست آوردن مدهای الکترومغناطيسی، تغييرات و تقارنهای موجود در سلول واحد را برای امواج الکتريکی يا مغناطيسی مربوطه تحليل کردهايم.

فهرست عناوین
مقدمه
لايه پلاسما و صفحه رسانا
– الف ساختار چندلايه ناهمگون
– ب صفحه نازک ابررسانا
– ج تک لايه گرافين
بلورهاي فوتونی
– 1 1 مقدمه .
2 1 رسانائی بين نواری – (Intra-Band) 22
مدل درود (Drude) .

2 1 رسانائی درون نواری – (Inter-Band)
2 حل مودال
– 1 2 مقدمه .
– 2 2 ايجاد رابطه ماتريسی از معادلات ماکسول .
2 2 روش بسط موج تخت – PWE (Plane Wave Expansion)
4 2 روش بسط موج تخت اصلاح شده – RPWE (Revised Plane Wave Expansion) …
– 5 2 تابع گرين ..
3 صفحه نازک بلور فوتونی نيمه هادي .
– 1 2 مقدمه .
– 2 2 مدل رياضی
– 2 2 صفحه بدون تلفات و پاشندگی .
– 4 2 صفحه همراه تلفات و پاشندگی
– 5 2 شکل ميدان در سه بعد
– 8 2 نتايج شبيه سازی .
4 صفحه نازک ابررسانا
– 1 4 مقدمه
– 2 4 مدل تئوری
1 2 4 معادله گينزبرگ لانداو .
2 2 4 مدل دو سياله .
2 2 4 ساخت ماتريس گذردهی مؤثر مختلط .
4 2 4 حل معادله با روش – – RPWE ..
– 2 4 نتايج و تحليل آنها .
5 تک لايه گرافين .
– 1 5 مقدمه
– 2 5 پاشندگی در سيستم الکترونی دوبعدی
– 2 5 رسانائی در گرافين .
– 4 5 نتايج و تحليل آنها
– – 1 4 5 ساختار باندهای انرژی .
– – 2 4 5 شکل مدهای الکترومغناطيسی
6 نتيجه گيري و کارهاي آينده .
مراجع .
ضميمه 1 برنامه پياده سازی روش RPWE
– ضميمه 2 برنامه پياده سازی روش تابع گرين
– – ضميمه 2 برنامه الگوريتم حل معادله گينزبرگ لانداو

فرمت : pdf

تعداد صفحات: 130 صفحه

میتوانید متن کامل این پایان نامه را در بخش طلایی  از  اینجا دانلود کنید

[box type=”note” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]برای دانلود پایان نامه باید عضو طلایی درجه یک تالار گفتگو شوید.[/box]

[box type=”error” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *