مقاله بررسی افزایش هدایت حرارتی در نانو سیالات

افزایش هدایت حرارتی در نانو سیالات

مقاله بررسی افزایش هدایت حرارتی در نانو سیالات

مقاله بررسی افزایش هدایت حرارتی در نانو سیالات توسط كامران ولي زاده، پدرام تاجدینی، محمدخباززاده، محمدمهدی طهماسب تهیه شده که فایل Word اون رو با ورود به لینک داده شده می تونید دانلود کنید.

چکیده مقاله بررسی افزایش هدایت حرارتی در نانو سیالات

در سال های اخیر مواد در ابعاد نانومتر و معلق در مایعات (موسوم به نانو مایع) به جهت خصوصیات برتر حرارتیشان مرتبا مورد تحقیق قرار گرفته اند.یکی از دلایل جذابیت این مواد کاربردهای متعدد آنها مثل خنک کنندگی در اتومبیل،صنایع الکترونیک و یا در فرآیندهای صنعتی که به خاطر کیفیت انتقال حرارتیشان مورد استفاده قرار می گیرند می باشد نا نو ذرات نوعا دارای ثبات شیمیایی،اکسیدهای فلزی یا کربن به اشکال مختلف ساخته می شوند.ابعاد این ذرات در حدی است که به آن ها خصوصیات منحصر به فردی می بخشد از جمله افزایش انرژی مومنتوم (تکانه حرکتی)،کاهش میل به رسوب و…در این مقاله سعی بر آن شده است تا در حداقل زمان مفید ترین اطلاعات در مورد ضریب هدایت حرارتی برسی شودو شامل تعاریف،آزمایشات وتحقیقات،اشکال روابط مدل و…در مجموع شامل 4 عنوان میباشد.

کلیدواژه ها: سپانسیون – ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت – نانو ذرات کروی – حرکت براوونی

نویسندگان: كامران ولي زاده، پدرام تاجدینی، محمدخباززاده، محمدمهدی طهماسب

مقدمه

سوسپانسیون های مهندسی شده نانو ذرات در مایعات،اخیراً به نام نانو سیالات شناخته می‌شوند،مزایای قابل توجهی از جمله افزایش سرعت انتقال حرارت در سیستم‌های مهندسی ،کاهش یا در صورت امکان از بین بردن مسائل خوردگی،رسوب و کلوخه شدن دارا می‌باشند.

نمودار یک میزان مقالات و تحقیقات انجام گرفته شده را در طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این خود دلیلی آشکار از مهم بودن بحث نانو سیالات می‌باشد.

شکل – تعداد مقالات منتشر شده درباره نانو سیالات در سال‌های اخیر

نانو سیالات

به رغم توجه به این زمینه،تأثیرات اساسی نامعلوم نانو ذرات بر روی خواص حلال باقی مانده است.هدایت حرارتی بیشترین توجه را در بین مقالات داراست.مانند پراکندگی نانو ذرات جامد در یک مایع پیوسته ماتریسی،برای نانو سیالات همچنان که انتظار می‌رفت دارا بودن یک هدایت حرارتی که از قانون ماکسول پیروی کند.مدل ماکسول برای یک ذره کروی و پخش شده که در یک معادله ساده،نسبت هدایت حرارتی به هدایت حرارتی سیال پایه،بیان می‌شود. اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ، از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ، اﻧﺘﻘـﺎل اﻧـﺮژي وﻣﺤﺼﻮﻻت و … ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺳﻴﺎﻻت ﺣﺎوي ذرات ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺷﺪه در اﻧﺪازه ي ﻧﺎﻧﻮ را ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎل ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﻟﻬﺎي اﻧﺘﻘـﺎل ﺣﺮارﺗـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪﻟﺤﺎظ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻻت ﻋـﺎدي، ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺧـﺎص ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ. ﻣﺰاﻳـﺎي ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺎﻳﺪاري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺣﺮارﺗﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻟﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ اي آﻧﻬﺎ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪﻣﻲداﻧﻴﻢﺟﺎﻣﺪاتﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲدرﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﺎ ﺳﻴﺎﻻت ﻋﺎدي ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﻴـﺸﺘﺮي(ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺗﻮان ٢ و ٣) دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺳﻴﺎﻻت ﺣﺎوي ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺷﺪه ﺿﺮﻳب اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻻت ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺎﻟﺺ اﻓﺰ اﻳﺶ دﻫﻨﺪ.ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد: ١- ﻛـﺴﺮ ﺣﺠﻤـﻲ2- اﻧﺪازه ي ذرات ﻧﺎﻧﻮ ٣- ﺷﻜﻞ ذرات ﻧﺎﻧﻮ ۴- ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ذره و ﺳﻴﺎل ﭘﺎﻳﻪ ۵- ﺳـﻄﺢ ﻣـﺸﺘﺮكﺑﻴﻦ ذرات و ﺳﻴﺎل ﭘﺎﻳﻪ.در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻴﺎﻻت ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ اﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ از آن ذﻛـﺮﻧﻜﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎﻻت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن ﻫﺎ ﺻـﻮرت ﻣـﻲﮔﻴﺮد اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

دانلود مقاله بررسی افزایش هدایت حرارتی در نانو سیالات

[box type=”note” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]برای دانلود مقاله باید عضو طلایی درجه یک تالار گفتگو شوید.[/box]

[box type=”error” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *