دانلود مجله معماری و شهرسازی ایران | علمی – پژوهشی

مجله معماری و شهرسازی ایران

شماره های مختلف مجله معماری و شهرسازی ایران رو که از نشریات علمی – پژوهشی کشور هست و توسط دانشگاه علم و صنعت ایران منتشر میشه با ورود به لینک داده شده می تونید دانلود کنید:

فهرست مقالات مجله معماری و شهرسازی ایران

دوره ۱، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۹

 • سازگاری ساختاری سیستم های صنعتی ساختمان سازی
 • مضامین دینی شینتو و تأثیر آن بر معماری ایزدکده های ژاپن
 • در جستجوی کریدورهای دید راهبردی شهر تهران
 • جستاری در استفاده از دیدگاه نشانه شناسی در طراحی محصول
 • بازخوانی ارتباط «انسان-طبیعت» از طریق بررسی نماد باغ در آثار نقاشی معاصر ایران
 • پیاده راه عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی
 • ضرورت رویکردی نو در تدوین قوانین و مقررات معماری اسلامی (تأملی بر: تأثیر قاعده فقهی «لا ضرر» بر مواد مربوط به حریم بصری در قانون مدنی ایران
 • بازسازی بخش مرکزی شهرها؛ الگوی مداخله و دستور العمل های مرمتی در خرده حوزه های درک پذیر
 • معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست
 • بررسی عملکرد اقلیمی نورگیرهای داخلی ساختمان های اداری (مطالعه موردی: ساختمان های نمونه در حوزه اقلیمی تهران)

دوره ۱، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۰

 • سازگاری ساختاری سیستم های صنعتی ساختمان سازی
 • شهری برای همه، طرحی فراگیر در تعامل با ارگونومی (مطالعه موردی: طراحی کیوسک بلیط فروشی شرکت واحد شهر اصفهان)
 • همخوانی بازار ایرانی با اصول جدید معماری رنسانس شهری
 • راهکارهای طبیعی نیل به محیط پایدار (نمونه موردی: بافت فرسوده محله از گل)
 • تحلیل ساختارگرا در نشانه شناسی کالبد شهر
 • برنامه ریزی فضایی راهبردی (رویکردی کارا در نظام برنامه ریزی شهری)
 • حفاظت و مدیریت بازارهای سنتی ایران
 • کاربرد الگوی مقداری در همسازی معماری و سازه
 • مدل ساختار مفهومی درس «اصول طراحی معماری مشارکتی» (درس پیشنهادی کارشناسی معماری)

دوره ۱، شماره ۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

 • مقدمه ای بر مفهوم وانواع شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب
 • پیش درآمدی بر گونه شناسی فضاهای همگانی شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده محله ازگل)
 • مبانی اجتماعی- فرهنگی طراحی اشیاء در دوران اولیۀ اسلامی (نموه پژوهش: ظروف خانگی اول تا پنجم هجری ایران)
 • نقش مشارکت کودکان در طراحی منظرهای شهری (مورد مطالعاتی: پارک های محلی)
 • ارزیابی و ارزشیابی مواد سازنده مبلمان و تجهیزات فضای بازی کودکان (در بوستان های شهر تهران(مناطق ۱ و ۶ و ۱۹))
 • به کارگیری روش تصمیم گیری VIKOR با رویکرد فازی (در انتخاب مدیریت پروژه های عمرانی)
 • طراحی هویت مند سکونت گاه های انسانی “رویکردی کل نگر در ارتباط با سکونت”
 • جایگاه خیال در آفرینش اثر هنری (از منظر اسلامی)
 • حاملین توسعه و احیاء، از احیاء آمرانه تا بازسازی مشارکتی (مورد پژوهش (بررسی سه نمونه توسعه و احیاء با تأکید بر نقش حاملین))

دوره ۱، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۹۱

 • استخراج معیارهای هماهنگی و ناهماهنگی نماهای ساختمان با دستگاه بینایی انسان با توجه به اصول بوم شناسی بصری
 • ارتقای فضای گردشگری دریاجه پارک جنگلی تلو(پیشنهاد طراحی بر مبنای رو یکردهای سه گانه اکولوژیکی،زیبایی شناختی و اجتماعی)
 • بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری
 • خوانش ساختار شهر؛ گامی به سوی شکل شناسیِ شهری
 • سنجش معیار های موثر بر ایجاد محورهای پیاده مدار با بکارگیریسیستم اطلاعات مکانی( GIS ) و چیدمان فضا
 • تحلیل کیفیت بصری فضای مسکونی با توجه به قابلیت و میزان دید نمونه موردی:خانه های بافت قدیم بوشهر
 • طراحی میدان راه آهن مشهد با تکیه بر اصول ادراک محیط
 • بررسی خودکفایی در شهرهای جدید مقایسه تجربه ایران (شهر جدید هشتگرد) و کره جنوبی

دوره ۱، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲

 • رویکرد پایداری در طراحی اشیای کهن ایران نمونه پژوهش : ظروف خانگی قرون اولیه اسلامی تا پنجم هجری
 • ارزیابی مؤلفه های کیفیت فضای شهری بر میزان مطلوبیت مسیرهای پیاده گردشگری (مورد پژوهی اولویت بندی مسیرهای گردشگری پیاده در شهر اصفهان)
 • ارزیابی تجارب جهانی حمل و نقل و سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری با تکیه بر پیاده مداری
 • ارائه مدلی برای تبیین پارامترهای تاثیرگذار در معنای مکان در محیطهای آموزشی نمونه موردی: مقایسه معنای مکان در دانشکده معماری و غیر معماری
 • بررسی مشوق ها و بازدارنده های استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)
 • تاثیر بکارگیری چندرسانه های تعاملی بر بهبود کیفیت آموزش سازه در رشته معماری
 • تعیین شاخص های موثر در خلق مکان های امن پیاده مدار جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خیابان بهار آزادی محله خاک سفید تهران)
 • طراحی تعاملات، هنر تسهیل ارتباط متقابل انسان با محصول وخدمات
 • بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری
 • حلقه گمشده روان شناسی محیط در آموزش معماری
 • بازتوسعه زمین های قهوه ای، رهیافتی به سوی توسعه محلی پایدار
 • اصول سامانه های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران

دوره ۱، شماره ۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۲

 • بازشناسی برخی نشانه ها در فضاهای شهری
 • تحلیل تحولات فضایی کلان شهرها در ارتباط با تغییرات قیمت نفت در ایران . نمونه مورد مطالعه : کلان شهر تبریز
 • ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره گیری از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)
 • کاربست سیاستهای طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی
 • تأثیر رنگ در طراحی بخش بستری بیمارستانها
 • بررسی رابطه بین سابقه تحصیلی دانشجویان معماری و قضاوت پروژه پایانی آنان
 • بررسی روند توسعه شهری طی شهرسازی ایلخانی با تحلیلی بر توسعه شهری تبریز
 • گونه و گونه شناسی معماری

دوره ۱، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۳

 • تدوین راهبردهای طراحی مبادی ورودی شهرها با رویکرد کیفیات ادراکی – بصری (نمونه مورد مطالعه: ورودی جنوب شرقی کلان شهر تهران)
 • ارزیابی کیفیت های مؤثر بر گردشگریشهری در خیابان شریعتی کرمان
 • ارتقاء حس تعلق به مکان ازطریق نوسازی بافت فرسوده با توجه به فضای واسط (نمونه موردی: محله باغ شاطر تهران)
 • اجتماع پذیری در حیاط خانه ایرانی (شناخت ویژگی های تقویت کننده حضوردر حیاط، از طریق تحلیل سکان سهای سینمایی)
 • بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله مسکونی (نمونه موردی: محله درکه – تهران)
 • بازی انگیزی، راهبرد طراحی محی طهای یادگیری
 • دستیابی به مولفه های معماری فضاهای آموزشی ویژه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر
 • الگوهای چیدمان فضا در بناهای آموزشی همساز با اقلیم معتدل و مرطوب CF
 • معیارهای طراحی سرپناه موقت با رویکرد زلزله (مطالعه موردی خراسان رضوی)

دوره ۱، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

 • ساز و کار داوری و سنجش طراحی در آموزش معماری پیشنهاد مدلی برای ارزیابی فرآیند و ارزشیابی طرح در تعامل استاد و دانشجو
 • بررسی و مطالعه معماری و شهرسازی آوه در دوره ایلخانیان
 • نما، سیمای بافت تاریخی و منظر فضای عمومی در قوانین ملی، ضوابط و مقررات محلی و وظایف مدیریت شهری
 • تاثیر وجود پیش ورودی بر رفتار حرارتی فضای اصلی در اقلیم گرم و خشک ایران (بررسی خانه های قدیمی شهر یزد)
 • اختلافات فرهنگی، عاملی تأثیر گذار بر ترجیحات محیطی دانشجویان نسبت به فضای خوابگاه (نمونه موردی: ایران و قبرس)
 • نگرشی محتوایی به مقول هی زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی
 • مقایسه تطبیقی قابلیت پیاده مداری در محلات مسکونی طراحی شده از دیدگاه ساکنین نمونه مطالعاتی: محله هفت حوض و فاز یک شهرک اکباتان در شهر تهران

دوره ۱، شماره ۹، بهار و تابستان ۱۳۹۴

 • تجلی سنت در معماری معاصر ژاپن تداوم حضور “ستون” ، به عنوان عنصر دارای معنا در اندیشه معماران ژاپن
 • تاثیر ارسی ها بر جریان هوا در فضای داخلی، مطالعه موردی : خانه زینت الملک شیراز
 • بررسی عملکرد بازشوهای دو پوسته در ساختمانهای سنتی نواحی سردسیری ایران .نمونه موردی :خانه قدکی و خانه گنجه ای زاده در تبریز
 • ارزیابی سرمایه اجتماعی در خیابان. نمونه موردی :خیابانهای چلیپایی هسته مرکزی شهر سنندج
 • سنجش و ارزیابی تاثیرات ایجاد ابر پروژه شهری الماس شرق مشهد از دیدگاه نواحی سکونتی پیرامون با مدل Electre
 • ارزیابی واسطه های کاربری در محصولات خانگی با رویکرد رضایت مصرف کننده و طراحی خوشایند
 • راهکارهای طراحانه تحقق پایداری اجتماعی در مسکن گروه کم درآمد در شهر تهران
 • فهم ابعاد عاطفی حیاط در خانه های سنتی شیراز
 • بازخوانی و تبیین معنی و هویت مکانی

دوره ۱، شماره ۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۴

 • بهبود عملکرد عناصر معماری زمین گرا در معماری گیلان و باز آفرینی آن در ساختارهای امروزی با استفاده از تکنولوژی نانو
 • بررسی شاخص های تعیین کننده مفهوم شادی در طراحی پاتوق های شهری . محدوده مورد مطالعه : منطقه یک شهر اردبیل
 • بررسی رویکردهای مختلف سازگاری با زمینه جهت تقویت جایگاه زمینه گرایی در فرآیند برنامه دهی معماری
 • تاثیر شیوه زندگی بر سازمان فضایی خانه
 • تبعیت فرم از داده :معماری زمینه گرا در عصر دیجیتال
 • بررسی تطبیقی توسعه شبکه ارتباطی سنتی و جدید در بافت قدیم شهر تبریز
 • اصولی برای معماری فضاهای آموزشی مبتنی بر تعریف انسان و معماری از منظر اسلام
 • توسعه محیط های یادگیری : ارتقاء یادگیری
 • روشهای بهینه طراحی معماری در ساختمانهای صنعتی بر اساس آراء صاحب نظران حوزه طراحی معماری

دوره ۱، شماره ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵

 • تهیه الگوریتم کنترل سایه‌بان‌های متحرک و بررسی و بهینه کردن شرایط کنترلی برای فصول سرد در شهر تهران
 • بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاءتعاملات اجتماعی در فضای باز و نیمه باز مجتمع‌های مسکونی (نمونه موردی: مجتمع مسکونی منطقه۲۲)
 • تحلیل کیفیت باز آفرینی فضا عمومی شهری برمبنای رضایتمندی کاربران فضا (نمونه موردی میدان منیریه تهران)
 • بررسی راهکارهای ارتقای فضای معماری مدرسه با توجه به دیدگاه دانش آموزان از نگاه نقاشی‌های آنان (نمونه موردی: مدارس ابتدایی شهرستان بندر انزلی)
 • سنجش مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی و اجتماع‎پذیری در فضای‎شهری (مطالعه موردی:خیابان مدرس کرمانشاه)
 • ارائه‏ دو روش جدید در ترسیم گره و مقایسه‏ ی آنها
 • نقش رویکردهای تأثیر گذار در شکل گیری پیکره ساختمانهای بلند
 • ارزیابی چگونگی تجلی نور در معماری مساجد با مطالعه موردی در محور میانی شهر تبریز (باغ گلستان تا چهارراه آبرسان)
 • تبیین اصول نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری با هدف ارتقاء رضایتمندی سکونتی
 • ارزیابی معیارهای عملکردی مؤثر بر پیوند فضای شهر با محیط و مبادی ورودی شهرها
 • سنجش میزان رضایت مندی ساکنان مسکن مهر از کیفیت محیط مسکونی(مطالعه موردی: مسکن مهر کوهدشت)
 • نشانه شناسی معماری کویر با تاکید بر عناصر معماری و شهرسازی (مطالعه موردی شهر عقدا)
 • بررسی تطبیقی کارایی واسطهای کاربری کامپیوترها در افراد سالمند

دوره ۱، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵

 • بررسی کارآیی راه های خروج ساختمان در تخلیه اضطراری آتش به روش تحلیل نر م افزاری (نمونه موردی: یک مدرسه در تهران)
 • بازشناسی تحولات معماری در مجموعه تاریخی بازار اهر
 • تاثیر باد و آفتاب در تعدیل شرایط گرمایی خانه های بوشهر نمونه موردی: خانه گلشن
 • تبیین راهکارهای اجرایی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران با تاکید بر آسیب شناسی و ساماندهی کیفیت وضع موجود
 • تحلیل تطبیقی ساختار اصلی شهر تبریز از اواخر دوره قاجار تا معاصر با استفاده از تکنیک چیدمان فضایی
 • کاربرد مدل تلفیقی SWOT-AHP در طراحی محصولات بهداشتی (مورد مطالعه: طراحی مسواک برای معلولین حرکتی)
 • بررسی اهمیت و نحوه آموزش نقد بنا به دانشجویان رشته معماری از دیدگاه اساتید معماری ایران
 • تحلیلی مقایسه ای بر خوانش مدرنیستی و پسامدرنیستی اثر معماری
 • نقش تکنولوژی حمل و نقل شهری بر بافت کالبدی محله های تاریخی در دوران معاصر (نمونه موردی محله خیابان و درب کوشک شهر قزوین)
 • ارزیابی منظر صوتی در فضاهای شهری (نمونه موردی پیاده راه خیام، شهر ارومیه)
 • عوامل موثر در ایجاد دلبستگی به مکان در خوابگاه های دانشجویی (نمونه موردی: خوابگاه دانشگاه سمنان)
 • سنجش میزان راندمان عملکردی فضا در انواع سازمان فضایی بناهای درمانی با استفاده از تکنیک نحو فضا (نمونه ی موردی: سنجش موقعیت ایستگاه پرستاری در بخش بستری)
 • ارزیابی کیفیت فضاهای باز پردیس مرکزی دانشگاه تبریز
 • روند شکل گیری حفاظت معماری از منظر فهم تاریخ
 • پژوهشی بر روند تغییرات چیدمان ساختمان های راکتور و توربین در نسل های مختلف نیروگاه های آب سبک تحت فشار
 • بررسی عناصر هویت ساز در کالبد خارجی ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی در شهر تهران
 • ارسی، راهکاری برای کنترل نور روز نمونه های موردی: خانه های دورهِ ی قاجار در قزوین

تمامی شماره های مجله معماری و شهرسازی ایران رو از لینک زیر می تونید دانلود کنید.

دانلود مجله معماری و شهرسازی ایران

مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *