دانلود مجله معماری و شهرسازی ایران | علمی – پژوهشی

مجله معماری و شهرسازی ایران

شماره های مختلف مجله معماری و شهرسازی ایران رو که از نشریات علمی – پژوهشی کشور هست و توسط دانشگاه علم و صنعت ایران منتشر میشه با ورود به لینک داده شده می تونید دانلود کنید:

فهرست مقالات مجله معماری و شهرسازی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389

 • سازگاری ساختاری سیستم های صنعتی ساختمان سازی
 • مضامین دینی شینتو و تأثیر آن بر معماری ایزدکده های ژاپن
 • در جستجوی کریدورهای دید راهبردی شهر تهران
 • جستاری در استفاده از دیدگاه نشانه شناسی در طراحی محصول
 • بازخوانی ارتباط «انسان-طبیعت» از طریق بررسی نماد باغ در آثار نقاشی معاصر ایران
 • پیاده راه عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی
 • ضرورت رویکردی نو در تدوین قوانین و مقررات معماری اسلامی (تأملی بر: تأثیر قاعده فقهی «لا ضرر» بر مواد مربوط به حریم بصری در قانون مدنی ایران
 • بازسازی بخش مرکزی شهرها؛ الگوی مداخله و دستور العمل های مرمتی در خرده حوزه های درک پذیر
 • معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست
 • بررسی عملکرد اقلیمی نورگیرهای داخلی ساختمان های اداری (مطالعه موردی: ساختمان های نمونه در حوزه اقلیمی تهران)

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390

 • سازگاری ساختاری سیستم های صنعتی ساختمان سازی
 • شهری برای همه، طرحی فراگیر در تعامل با ارگونومی (مطالعه موردی: طراحی کیوسک بلیط فروشی شرکت واحد شهر اصفهان)
 • همخوانی بازار ایرانی با اصول جدید معماری رنسانس شهری
 • راهکارهای طبیعی نیل به محیط پایدار (نمونه موردی: بافت فرسوده محله از گل)
 • تحلیل ساختارگرا در نشانه شناسی کالبد شهر
 • برنامه ریزی فضایی راهبردی (رویکردی کارا در نظام برنامه ریزی شهری)
 • حفاظت و مدیریت بازارهای سنتی ایران
 • کاربرد الگوی مقداری در همسازی معماری و سازه
 • مدل ساختار مفهومی درس «اصول طراحی معماری مشارکتی» (درس پیشنهادی کارشناسی معماری)

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390

 • مقدمه ای بر مفهوم وانواع شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب
 • پیش درآمدی بر گونه شناسی فضاهای همگانی شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده محله ازگل)
 • مبانی اجتماعی- فرهنگی طراحی اشیاء در دوران اولیۀ اسلامی (نموه پژوهش: ظروف خانگی اول تا پنجم هجری ایران)
 • نقش مشارکت کودکان در طراحی منظرهای شهری (مورد مطالعاتی: پارک های محلی)
 • ارزیابی و ارزشیابی مواد سازنده مبلمان و تجهیزات فضای بازی کودکان (در بوستان های شهر تهران(مناطق 1 و 6 و 19))
 • به کارگیری روش تصمیم گیری VIKOR با رویکرد فازی (در انتخاب مدیریت پروژه های عمرانی)
 • طراحی هویت مند سکونت گاه های انسانی “رویکردی کل نگر در ارتباط با سکونت”
 • جایگاه خیال در آفرینش اثر هنری (از منظر اسلامی)
 • حاملین توسعه و احیاء، از احیاء آمرانه تا بازسازی مشارکتی (مورد پژوهش (بررسی سه نمونه توسعه و احیاء با تأکید بر نقش حاملین))

دوره 1، شماره 4، بهار و تابستان 1391

 • استخراج معيارهای هماهنگی و ناهماهنگی نماهای ساختمان با دستگاه بينايی انسان با توجه به اصول بوم شناسی بصری
 • ارتقای فضای گردشگری درياجه پارک جنگلی تلو(پيشنهاد طراحی بر مبنای رو يکردهای سه گانه اکولوژيکی،زيبايی شناختی و اجتماعی)
 • بررسی تطبيقی رويکردهای سنجش کيفيت در طراحی فضاهای عمومی شهری
 • خوانش ساختار شهر؛ گامی به سوی شکل شناسيِ شهری
 • سنجش معيار های موثر بر ايجاد محورهای پياده مدار با بکارگيريسيستم اطلاعات مکانی( GIS ) و چيدمان فضا
 • تحليل کيفيت بصری فضای مسکونی با توجه به قابليت و ميزان ديد نمونه موردی:خانه های بافت قديم بوشهر
 • طراحی ميدان راه آهن مشهد با تکيه بر اصول ادراک محيط
 • بررسی خودکفايی در شهرهای جديد مقايسه تجربه ايران (شهر جديد هشتگرد) و کره جنوبی

دوره 1، شماره 5، بهار و تابستان 1392

 • رويکرد پايداری در طراحی اشيای کهن ايران نمونه پژوهش : ظروف خانگی قرون اوليه اسلامی تا پنجم هجری
 • ارزيابی مؤلفه های کيفيت فضای شهری بر ميزان مطلوبيت مسيرهای پياده گردشگری (مورد پژوهی اولويت بندی مسيرهای گردشگری پياده در شهر اصفهان)
 • ارزيابی تجارب جهانی حمل و نقل و سياستهای مداخله در بافتهای کهن شهری با تکيه بر پياده مداری
 • ارائه مدلی برای تبيين پارامترهای تاثيرگذار در معنای مکان در محيطهای آموزشی نمونه موردی: مقايسه معنای مکان در دانشکده معماری و غير معماری
 • بررسی مشوق ها و بازدارنده های استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)
 • تاثير بکارگيری چندرسانه های تعاملی بر بهبود کيفيت آموزش سازه در رشته معماری
 • تعيين شاخص های موثر در خلق مکان های امن پياده مدار جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خيابان بهار آزادی محله خاک سفيد تهران)
 • طراحی تعاملات، هنر تسهيل ارتباط متقابل انسان با محصول وخدمات
 • بازی انگيزی، راهبرد طراحی محيط های يادگيری
 • حلقه گمشده روان شناسی محيط در آموزش معماری
 • بازتوسعه زمين های قهوه ای، رهيافتی به سوی توسعه محلی پايدار
 • اصول سامانه های سرمايش ايستا در عناصر معماری سنتی ايران

دوره 1، شماره 6، پاییز و زمستان 1392

 • بازشناسی برخی نشانه ها در فضاهای شهری
 • تحليل تحولات فضايی کلان شهرها در ارتباط با تغييرات قيمت نفت در ايران . نمونه مورد مطالعه : کلان شهر تبريز
 • ارزيابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره گيری از روش فرايند تحليل شبکه ای (ANP)
 • کاربست سياستهای طراحی محور در فرايند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی
 • تأثير رنگ در طراحی بخش بستری بيمارستانها
 • بررسی رابطه بين سابقه تحصيلی دانشجويان معماری و قضاوت پروژه پايانی آنان
 • بررسی روند توسعه شهری طی شهرسازی ايلخانی با تحليلی بر توسعه شهری تبريز
 • گونه و گونه شناسی معماری

دوره 1، شماره 7، بهار و تابستان 1393

 • تدوين راهبردهای طراحی مبادی ورودی شهرها با رويکرد کيفيات ادراکی – بصری (نمونه مورد مطالعه: ورودی جنوب شرقی کلان شهر تهران)
 • ارزيابی کيفيت های مؤثر بر گردشگريشهری در خيابان شريعتی کرمان
 • ارتقاء حس تعلق به مکان ازطريق نوسازی بافت فرسوده با توجه به فضای واسط (نمونه موردی: محله باغ شاطر تهران)
 • اجتماع پذيری در حياط خانه ايرانی (شناخت ويژگی های تقويت کننده حضوردر حياط، از طريق تحليل سکان سهای سينمايی)
 • بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در ميان ساکنان محله مسکونی (نمونه موردی: محله درکه – تهران)
 • بازی انگيزی، راهبرد طراحی محی طهای يادگيری
 • دستيابی به مولفه های معماری فضاهای آموزشی ويژه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذير
 • الگوهای چيدمان فضا در بناهای آموزشی همساز با اقليم معتدل و مرطوب CF
 • معيارهای طراحی سرپناه موقت با رويکرد زلزله (مطالعه موردی خراسان رضوی)

دوره 1، شماره 8، پاییز و زمستان 1393

 • ساز و کار داوری و سنجش طراحی در آموزش معماری پيشنهاد مدلی برای ارزيابی فرآيند و ارزشيابی طرح در تعامل استاد و دانشجو
 • بررسی و مطالعه معماری و شهرسازی آوه در دوره ايلخانيان
 • نما، سيمای بافت تاريخی و منظر فضای عمومی در قوانين ملی، ضوابط و مقررات محلی و وظايف مديريت شهری
 • تاثير وجود پيش ورودی بر رفتار حرارتی فضای اصلی در اقليم گرم و خشک ايران (بررسی خانه های قديمی شهر يزد)
 • اختلافات فرهنگی، عاملی تأثير گذار بر ترجيحات محيطی دانشجويان نسبت به فضای خوابگاه (نمونه موردی: ايران و قبرس)
 • نگرشی محتوايی به مقول هی زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی
 • مقايسه تطبيقی قابليت پياده مداری در محلات مسکونی طراحی شده از ديدگاه ساکنين نمونه مطالعاتی: محله هفت حوض و فاز يک شهرک اکباتان در شهر تهران

دوره 1، شماره 9، بهار و تابستان 1394

 • تجلی سنت در معماری معاصر ژاپن تداوم حضور “ستون” ، به عنوان عنصر دارای معنا در انديشه معماران ژاپن
 • تاثير ارسی ها بر جريان هوا در فضای داخلی، مطالعه موردی : خانه زينت الملک شيراز
 • بررسی عملکرد بازشوهای دو پوسته در ساختمانهای سنتی نواحی سردسيری ايران .نمونه موردی :خانه قدکی و خانه گنجه ای زاده در تبريز
 • ارزيابی سرمايه اجتماعی در خيابان. نمونه موردی :خيابانهای چليپايی هسته مرکزی شهر سنندج
 • سنجش و ارزيابی تاثيرات ايجاد ابر پروژه شهری الماس شرق مشهد از ديدگاه نواحی سکونتی پيرامون با مدل Electre
 • ارزيابی واسطه های کاربری در محصولات خانگی با رويکرد رضايت مصرف کننده و طراحی خوشايند
 • راهکارهای طراحانه تحقق پايداری اجتماعی در مسکن گروه کم درآمد در شهر تهران
 • فهم ابعاد عاطفی حياط در خانه های سنتی شيراز
 • بازخوانی و تبيين معنی و هويت مکانی

دوره 1، شماره 10، پاییز و زمستان 1394

 • بهبود عملکرد عناصر معماری زمين گرا در معماری گيلان و باز آفرينی آن در ساختارهای امروزی با استفاده از تکنولوژی نانو
 • بررسی شاخص های تعيين کننده مفهوم شادی در طراحی پاتوق های شهری . محدوده مورد مطالعه : منطقه يک شهر اردبيل
 • بررسی رويکردهای مختلف سازگاری با زمينه جهت تقويت جايگاه زمينه گرايی در فرآيند برنامه دهی معماری
 • تاثير شيوه زندگی بر سازمان فضايی خانه
 • تبعيت فرم از داده :معماری زمينه گرا در عصر ديجيتال
 • بررسی تطبيقی توسعه شبکه ارتباطی سنتی و جديد در بافت قديم شهر تبريز
 • اصولی برای معماری فضاهای آموزشی مبتنی بر تعريف انسان و معماری از منظر اسلام
 • توسعه محيط های يادگيری : ارتقاء يادگيری
 • روشهای بهينه طراحی معماری در ساختمانهای صنعتی بر اساس آراء صاحب نظران حوزه طراحی معماری

تمامی شماره های مجله معماری و شهرسازی ایران رو از لینک زیر می تونید دانلود کنید.

دانلود مجله معماری و شهرسازی ایران

مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *