مقالات همایش معماری شهرسازی و توسعه پایدار 93

مقالات همایش معماری شهرسازی

مقالات همایش معماری شهرسازی و توسعه پایدار 93

مقالات همایش معماری شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی – اسلامی که آبان 93 در مشهد برگزار شد رو تو این تاپیک می تونید دانلود کنید.

لیست مقالات همایش معماری شهرسازی و توسعه پایدار :

احیا و باززنده سازی فضاهای تاریخی ارزشمند با رویكردتوسعه پایدار: نمونه موردی سبزه میدان بجنورد
ارتقاء حس تعلق به مكان مبتني بربازشناسي هويت معماري بومي مازندران
ارتقا زيبايي شهرها باشناخت نشانه هاي شهري گذشته نمونه موردي تربت حيدريه
ارتقاي فرهنگي شهرها با رويكرد جذب توريسم نمونه موردي شهر مشهد
ارزيابي ميزان احساس امنيت درمحله هاي شهربراساس شاخصهاي كالبدي شهري بابهره گيري ازروش تحليل سلسله مراتبي نمونه موردي: شهرسمنان
ارزيابي نقش ميادين شهري درآفرينش هويت و حس مكان نمونه موردي ميدان صاحب الامر تبريز
ازميادين كاربردي قديم تاگره هاي درهم تنيده شهرهاي ايراني – اسلامي امروز
آزادي درطراحي مسكن: نگرشي به آزادي بهره برداردرشكل دهي به فضاي سكونت
آشنايي با عوامل جاودانگي معماري گذشته ايران جهت دستيابي به هويت ملي براي معماري آينده ايران
بازافريني هويت شهرها ازدريچه منظرشهري
بازتعريف فضاهاي بيمارستان قلب با رويكرد هنردرماني با تأكيد بر وجوه اشتراك هعواري وهوسيقي سنتي ايران پارادايم هويت هعواري ايراني-اسلامي
بازشناسي نمادشيروخورشيددرايران باستان درمقايسه اي تطبيقي باحضور اين نمادپس ازاسلام
بازنگري تاثير طراحي فرهنگسرا در پايداري هويت فرهنگي نمونه موردي شهر بوشهر
بازنگري سيرتحول مفاهيم نظري كالبد بازار درايران
بازيابي هويت گمشده درمعماري مساجد قدسي
بازيهاي بومي، سنت و مدرنيته مقدمه اي براستانداردسازي بازيهاي سنتي
بررسي ادراك خوانايي وجايگاه عابرپياده درهويت بخشي به شهر
بررسي ارتباط دوسويه حس تعلق وهويت فضاباكيفيت سرمايه اجتماعي
بررسي ارتباط كيفيت عددپردازي درايجاد تقدس در بناهاي آرامگاه ميرقوام الدين مرعشي آمل و گنبد نظام الملك مسجد جامع اصفهان
بررسي ارزشهاي ميراث معماري و شهرسازي جهت دست يافتن به شهرسازي با هويت
بررسي الگوهايه فضاهاي باز در محيط هاي آپارتماني و مسكوني
بررسي آلودگي هاي بصري شهر با تاكيد برمبلمان شهري نمونه موردي بلوار هفت تير مشهد
بررسي امكان پذيري شيوه هاي بومي استفاده ازباد درجهت بهبود هويت در معماري مسكن روستايي امروز سيستان
بررسي انطباق محيط هاي پايدار محله اي با توانايي هاي ذهني و ساختارهاي فرهنگي ساكنان درايران و ساير كشورها نمونه موردي: محله جلفا
بررسي تاثيرآسايش اقليمي بر طراحي فضاي شهري پياده مدار نمونه موردي: خيابان دانشگاه مشهد
بررسي تاثير اسلام درهويت بخشيدن به سيما و كيفيت منظر شهري
بررسي تاثير اصل سلسله مراتب فضايي در ارتقاء سطح رضايتمندي ساكنين مجتمع هاي مسكوني با افزايش حس خلوت
بررسي تاثير انواع سامانه هاي ايستا براي افزايش آسايش در شهر مشهد
بررسي تاثيرات بافت فرسوده ي پيرامون حرم مطهر رضوي برنگرش رفتاري مردم وقوع جرم
بررسي تطبيقي اصول خوانايي درطراحي شهري بافت فرسوده نمونه موردي: شهرهمدان
بررسي تطبيقي خانه هاي مسكوني دوره قاجاريه سبزوار بافرهنگ و معماري بومي
بررسي تطبيقي هويت معماري ايراني و موسيقي ايراني پيوند آهنگ و رنگ
بررسي تعامل معماري و هويت با رويكردي به بستر طراحي
بررسي توانمندسازي روستاهاي واقع درمحدوده شهرها نمونه موردي: روستاي حسين آباد كرماني ها در شهر مشهد
بررسي حريم ورودي خانه هاي سبزوار دردوره قاجاريه
بررسي رابطه ادبيات عرفاني ومعماري اسلامي ايران دردوره ايلخاني و تيموري
بررسي رابطه بين هويت و پايداري در فضاهاي شهري نمونه موردي: خيابان امام خميني (ره) اروميه
بررسي رابطه پايداري انرژي و فرهنگ در معماري كهن ايران
بررسي راهكارهاي شكل گيري معماري نماهاي ساختمانهاي مسكوني مبتني برفرهنگ نمونه موردي: خيابان ميرزاكوچك خان شهرستان بجنورد
بررسي روند توليد اثرمعماري بابهره گيري ازعلوم زيستي
بررسي سيرتحول تاريخي ستون و زوال نقش آن درايجادفرم هاي معماري پويا
بررسي عناصر پايدار معماري ايران در آتشكده ها و مساجد
بررسي عوامل كالبدي موثربرشكل گيري حس معنوي درمساجد
بررسي عوامل موثربرايجادخلاقيت درفضاهاي مرتبط با كودك
بررسي معيارهاي مؤثر بر سرزندگي اجتماعي در بافتهاي فرسوده شهري بافت فرسوده آبكوه، مشهد
بررسي منظرشبانه خيابان امام رضا (ع) با رويكرد ارتقا هويت و باتاكيد بر نورپردازي
بررسي ميزان تاثير پذيري هويت شهري ازنشانه هاي شهر نمونه موردي: مشهد مقدس
بررسي نشانه هاي شهري گذشته براي تداوم خوانايي درشهرسازي امروز نمونه موردي بافت مركزي شهرمشهد
بررسي نقش پياده راه در هويت بخشي و سرزندگي محورهاي تجاري نمونه ي موردي خيابان نصر تربت جام
بررسي نقش فضاهاي نيمه بازمسكن سنتي بركيفيت طراحي آپارتمانهاي امروزي نمونه موردي: شهرمشهد
بررسي نقش نور به عنوان يك عنصرهويت ساز در معماري مساجد معاصر مشهد
بررسي نقش هويت عناصر كالبدي بر معماري بازار سرپوشيده اصفهان
بررسي و تحليل مولفه هاي كالبدي در حس تعلق به مكان نمونه مورد مطالعه : مجتمع مسكوني نسترن درشهر زاهدان
بررسي و نقش انعطاف پذيري در مسكن سنتي ايراني – اسلامي نمونه موردي خانه حاج حسين غفوري قزويني ها
برنامه ريزي توسعه محله اي با تاكيد بر سرمايه اجتماعي مطالعه موردي محله عباسقلي خان زنجان
برنامه ريزي كيفيت گرا در محله هاي شهري
بكارگيري روانشناسي محيط و موسيقي درماني معماري ايراني – اسلامي درجهت تسريع بهبود بيماران بستري دربخش مراقبت هاي ويژه قلبي
بناي فرهنگي با رويكرد هويت ايراني با طراحي نمونه موردي پرديس پوشاك ايراني
بهبود و ارتقاي تعاملات زنان بافضاهاي بازشهري
تاثير فضاهاي فرهنگي – آموزشي درارتقاء هويت و معنابخشي بافت هاي تاريخي نمونه موردي: مركزگردهمايي ارامنه ي جلفاي نواصفهان
تاثير مولفه هاي هويتي امامزادگان بر تاريخ محلي شهرها؛ هويت و كالبد شهر:نمونه موردي امامزاده بكشلو اروميه
تاثير هويت بربهسازي و نوسان بافت قديمي با استفاده از spss نمونه موردي بازار سرشور مشهد مقدس
تامين آسايش و آرامش انسان با استفاده از راه كارهاي بهره گيري اقليمي نمونه موردي گرم و خشك
تبيين اصول پايداري درمعماري اسلامي ايران
تجزيه و تحليل معيارهاي آسايش شهرمشهد دربنا
تحليل پراكنش فضاي سبزشهري و مقايسه آن باتوزيع جمعيت درمديريت راهبردي كلان شهر اصفهان
تحليل و ارزيابي استراتژي هاي موثر بر برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري تاريخي شهر يزد با استفاده از مدل SWOT
تحليل و بررسي مشخصات معماري و تزئينات بقعه شيخ حيدر شهرستان مشگين شهر
تحليلي برجايگاه محله درشهرسازي ايراني – اسلامي
تعامل فرم بصري از منظر زيبايي شناسي
توجه به ارزشهاي معماري بومي؛ عاملي براي ارتقاي هويت در سيماي شهري
جايگاه آموزه هاي اسلام در تزئينات معماري دوره صفويه
جايگاه مباني انسان شناسي در هويت معماري اسلامي
جايگاه محرميت در هويت و فرهنگ ايراني اسلامي نمونه موردي: خانه رسوليان و مرتاض يزد
جايگاه هويت در بهسازي و نوسازي فضاهاي كهن شهري در چهارچوب مفهوم پايداري با تاكيد بر طراحي مسيرهاي پياده روي نمونه موردي محور تربيت تبريز
چالش هاي مبلمان شهري در شهر اردبيل
حدود مالكيت ناشي از شهرنشيني
خوانشي نو از سلسله مراتب رسش از شهر به بناي مسكوني سنتي دربيان محرميت
روابط دين ، فرهنگ و توسعه فرهنگي با برنامه ريزي شهري
زيبايي شناسي پايدار در بافت هاي فرسوده نمونه موردي بافت فرسوده نمونه موردي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا(ع)
ساختمان هاي طبيعي و چگونگي تاثير آنها بركاهش هزينه و مصرف انرژي
سمبولها و نمادهاي باستان ارزشهاي يك تمدن در معماري و فرش
شهر دوستدار سالمند مناسب سازي مراكز محله براي سالمندان
طراحي سايت حمل و نقل تركيبي بندر خشك با رويكرد معماري اسلامي در بناهاي غيرمذهبي
طراحي شهري همسو يا در تقابل ايجاد احساس امنيت در فرد نمونه موردي شهر دزفول
گونه شناسي خانه هاي دوره قاجار سبزوار
لزوم ايجاد فضاهايي با قابليت ايجاد تعاملات دانشجويي در فضاهاي دانشگاهي
مدرسه، خانه اي امن براي زندگي كردن و زندگي آموختن
مسجد و باززنده سازي معاني، مفاهيم و نمادهاي ايراني – اسلامي
مشخصه هاي هويت كالبدي دربناهاي كهن از ديدگاه كريستوفر الكساندر نمونه موردي: بافت قديم بوشهر
معماري سنتي، حفظ هويت تاريخي ايراني – اسلامي
مفاهيم و فرم ها در طراحي شهرهاي قديمي
مقايسه تطبيقي كاربرد نور در مساجد و كليساهاي گوتيكي نمونه موردي: مسجد نصيرالملك شيراز و كليساي نوتردام پاريس
مقایسه تطبیقی سازمان فضایی نیایشگاه دوره ساسانی و قرون اولیه اسلامی
نسبت هويت و پيوند با گذشته سيري در آراء و انديشه ها
نشانه شناسي صورت و معنا در معماري باغ ايراني
نظم در معماري مقايسه نقش نظم در عصر مدرن و پست مدرن
نقش آموزش درتبيين شهرالكترونيك مشهد
نقش المانهاي شهري دركالبد شهر با رويكرد توسعه ي پايدار شهري نمونه موردي: مشهد مقدس
نقش رنگ از ديدگاه اسلام
نقش فضاي بينابين در طراحي معماري
نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي امروز
نقش معماري يادماني در باززنده سازي هويت انساني و شهري با تاكيد برالگوي طراحي شده مقبره / يادمان زنده يادحسين پناهي (معماري صادقانه با شعر جاودانه)
نقش منظر شهري بر تقويت هويتمندي شهر نمونه موردي پارك ملت مشهد مقدس
نمادها، نشانه ها و هويت اسلامي در معماري و شهرسازي ايران
واكاوي تاثير موسيقي با هويت ايراني بر باغ ايراني با رويكرد شفابخشي آهنگ سبز
واكاوي فاكتور هويت در حس مكان
همجواري مسكن در هويت اسلامي
هويت مفهومي قابل تامل در معماري امروز ايران
هويت؛ فرهنگ؛ خانه ي ايراني بازخواني مولفه هاي فرهنگي مسكن

دانلود مقالات همایش معماری شهرسازی و توسعه پایدار

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *