مدلسازی و شبیه سازی تردد عابران پياده در شهر تهران

شبیه سازی تردد عابران پياده

مدلسازی و شبیه سازی تردد عابران پياده در شهر تهران

پروژه مدلسازی و شبیه سازی تردد عابران پياده در شهر تهران توسط معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تهیه شده که فایل PDF اون رو در 229 صفحه از لینک داده شده می تونید دانلود کنید.

فهرست مطالب مدلسازی و شبیه سازی تردد عابران پياده در شهر تهران :

فصل اول: کليات
تعريف مساله، تعيين اهداف و ضرورت هاي انجام مطالعه
مشکلات و موضوعات مطرح در تسهيلات پياده روي در شهر تهران
معرفی نرم افزارهاي شبيه ساز تردد عابر پياده مورد استفاده در دنيا
تعيين ويژگی هاي نرم افزار مورد نياز براي شبيه سازي تردد عابران پياده با توجه به رفتار عابران پياده

فصل دوم: مروري بر مطالعات پيشين
دسته بندي مدلهاي ارايه شده براي شبيه سازي رفتار عابرپياده
مروري بر مدل هاي حرکتی عابرپياده
معرفی مدل هاي پايه مورد استفاده در نرم افزارهاي شبيه ساز عابر پياده

فصل سوم: برداشت اطلاعات مورد نياز
طبقه بندي تسهيلات پياده روي
تعيين نوع، دراد نمونه، زمان و مکان آمارگيري هاي مورد نياز

فصل چهارم: تحليل اطلاعات برداشت شده
بررسی فاصله قابل قبول عابران پياده در عبور از عرض يک معبر
بررسی حداکثر زمان قابل قبول عابران پياده در عبور از يک تقاطع بدون چراغ
بررسی سرعت حرکت عابران پياده به تفکيک سن و جنسيت
تعيين ميزان تبعيت عابران پياده از چراغ راهنمايی در تقاطعات چراغ دار
بررسی متوسط تاخيرات وارده به جريان ترافيک از طرف عابران پياده و بالعکس
بررسی ظرفيت تسهيلات عابر پياده

فصل پنجم: ساخت و پرداخت مدل هاي رفتاري عابران پياده
بررسی انواع متغيرهاي تاثيرگذار بر نحوه رفتار عابران پياده
ساخت و کاليبراسيون مدل نيروي اجتماعی
تعيين ميزان برازندگی مدل ها و اعتبارسنجی و تحليل و ارائه نتايج اجراي مدل

فصل ششم: شبيه سازي رفتار عابران پياده
ويژگی هاي ضروري و پارامترهاي اوليه در يک نرم افزار شبيه ساز عابر پياده
فرآيند انتخاب نرم افزار شبيه ساز عابرپياده و تعيين فاکتورهاي موثر بر انتخاب شبيه ساز مناسب
قضاوت مهندسی بر اساس ويژگی هاي جامعه آماري و انتخاب نهايی
تعيين معيارهاي کارايی در ارتباط با شبيه سازي رفتار عابرين پياده
بررسی خروجی هاي نرم افزار شبيه ساز منتخب
معيارهاي کارايی بررسی شبيه سازي عابرپياده توسط نرم افزار
شبيه سازي رفتار عابرانپياده با استفاده از نرم افزار Viswalk
تحليل نتايج شبيه سازي و شناسايی پارامترهاي حائز اهميت

فصل هفتم: فرآيند اعمال تاثير تردد عابران پياده در شبيه سازيهاي ترافيکي
ارائه دستورالعمل فرآيند اعمال تاثير تردد عابران پياده در شبيه سازي ترافيکی
نمونه مطالعاتی
جمع بندي

مدلسازی و شبیه سازی تردد عابران پياده در شهر تهران

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *