طرح جامع مسکن همدان

طرح جامع مسکن همدان

طرح جامع مسکن همدان

طرح جامع مسکن همدان مربوط به استان همدان توسط مهندسین مشاور آب اندیشان آذر تهیه شده که فایل PDF اون رو در 510 صفحه با ورود به لینک زیر می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب طرح جامع مسکن همدان :

جلد اول طرح جامع مسکن همدان :

فصل اول: مطالعات جمعیتی
مقدمه
شناخت تحولات کلی جمعیت استان و شهرستانهاي آن در دوره 85-1365
تحولات ساختاري سنی، جنسی
تحولات خانوار در دوره 85-1365
آینده نگري جمعیت و خانوار

فصل دوم: شناسایی شاخص هاي کمی و کیفی وضعیت موجود مسکن به تفکیک نقاط شهري، روستایی و کل بر حسب شهرستان
مقدمه

الف) بررسی وضعیت مسکن در استان همدان
تحولات تعداد موجودي مسکن در سطح کل استان، نقاط شهري و نقاط روستایی استان
برآورد سري زمانی موجودي مسکن در دوره 85-1375 در نقاط شهری
آمار تعداد پروانه هاي صادر شده در استان همدان
آمار توزیع واحدهاي مسکونی بر حسب تعداد اتاق در سطح نقاط شهري و روستایی
برآورد تحولات شاخص خانوار به واحد مسکونی، نفر در واحد مسکونی، اتاق به ازاي هر خانوار، نفر در اتاق، در نقاط شهري و روستایی استان
تحولات توزیع واحدهاي مسکونی بر حسب تعداد اتاق، در مقاطع سرشماري
تحولات توزیع واحدهاي مسکونی بر حسب نوع مصالح، تسهیلات موجود در واحد مسکونی و عمر بنا در مقاطع سرشماري
تحولات توزیع پروانه هاي ساختمانی در نقاط شهري به تفکیک واحدهاي مسکونی
برآورد نرخ تخریب در سطح نقاط شهري و روستایی
مقایسه تطبیقی وضعیت استان با شاخصهاي ملی

ب) وضعیت مسکن در شهرستانهاي استان همدان
تحولات تعداد موجودي مسکن در سطح کل استان، نقاط شهري و نقاط روستایی استان
برآورد سري زمانی موجودي مسکن در دوره 85-1375 در نقاط شهری
آمار تعداد پروانه هاي صادره در سطح استان
آمار توزیع واحدهاي مسکونی بر حسب تعداد اتاق در سطح نقاط شهري و روستایی استان
برآورد تحولات شاخص خانوار به واحد مسکونی، اتاق در واحد مسکونی، نفر در واحد مسکونی، اتاق به ازاي هر خانوار و نفر در اتاق در نقاط شهري و روستایی استان
تحولات توزیع واحدهاي مسکونی بر حسب تعداد اتاق در مقاطع سرشماري
تحولات توزیع واحدهاي مسکونی بر حسب نوع مصالح و عمر بنا در مقاطع سرشماري
متوسط زمین هر واحد مسکونی،زیربناي واحد مسکونی و تراکم ساختمانی در سطح نقاط شهري استان در دوره 85-1375
تحولات توزیع تعداد پروانه ساختمانی در نقاط شهري به تفکیک تعداد واحد مسکونی
برآورد نرخ تخریب در سطح نقاط شهري و روستایی
استخراج شاخصهاي شکاف درون منطقه اي و ترکیبی وضعیت مسکن در استان بر حسب مقیاس شهرستان حداقل در دو مقطع زمانی 1375 و 1385

فصل سوم: بررسی شاخص هاي عملکردي اقتصاد زمین و مسکن
روند سرمایه گذاري مسکن در نقاط شهري استان در دوره 85-1370 و مقایسه آن با تحولات کشور
بررسی ساختار هزینه تولید مسکن (هزینه مصالح، زمین و دستمزد) در دوره 85-1370 در سطح نقاط شهري استان
بررسی روند تحولات قیمت زمین، مسکن و اجاره و تحولات رشد آن و مقایسه آن با روند عمومی تورم در سطح استان در دوره 85-1370
بررسی روند هزینه و درآمد خانوارهاي شهري استان همدان و تعیین جایگاه مسکن در سبد بودجه خانوار در دوره 85-1370
برآورد تابع مخارج خانوار پیشنهاد اجاره (Bid Rent Function) در سطح نقاط شهري استان
بررسی روند هزینه مسکن در دهکهاي درآمدي و تعیین سهم مسکن در سبد بودجه خانوار گروه هاي درآمدي
برآورد تابع پیشنهاد اجاره در نقاط شهري به تفکیک دهکهاي درآمدي در دوره 85-1375
ضریب جینی هزینه
الگوي تقاضاي موثر در دهک هاي درآمدي از نظر مساحت زیربنا و . . .
برآورد شاخص دسترسی (affordability index) در گروههاي مختلف درآمدي
برآورد نرخ بازده سرمایه گذاري در تولید و ساخت مسکن و مقایسه آن با نرخ بازده خرید مسکن به عنوان دارایی

فصل چهارم: برآورد نیاز بالقوه استان به مسکن در افق بلندمدت و میانمدت
پیش بینی تعداد واحد مسکونی بر حسب شهرستانهاي استان همدان
برآورد نیاز به حجم ساخت و ساز بر حسب شهرستان
برآورد مساحت زیربناي واحدهاي مسکونی بر حسب شهرستان
برآورد مساحت زمین مورد نیاز بر حسب شهرستانها
برآورد حجم سرمایه گذاري مورد نیاز

فصل پنجم: بررسی وضعیت مسکن گروه هاي درآمدي و برآورد حجم فقر و تخمین یارانه مورد نیاز
بررسی مساحت زیربناي در اختیار دهکهاي درآمدي نقاط شهري استان در طی دوره 85-1375
بررسی تحولات نرخ مالکیت و اجاره نشینی در دهک هاي درآمدي
بررسی وضعیت شغلی سرپرستان خانوار در دهک هاي درآمدي مختلف
بررسی و یژگی هاي اقتصادي و اجتماعی گروه هاي غیرمالک
تعیین خط توانمندي، خط فقر نسبی و مطلق تامین مسکن
برآورد حجم نیازهاي سکونتی خانوارهاي فقیر
آسیب شناسی مسکن گروه هاي کمدرآمد از نظر جداگزینی، مسکن غیرمقاوم و محرومیت از فضاهاي مناسب زیست درونی و برونی
بررسی سهم منابع مالی مختلف در تامین مالی مسکن (پسانداز، فروش دارایی، وام بانکی، بازار غیرمتشکل پولی، وام از آشنایان، سایر صور تامین سرمایه)
برآورد حجم یارانه مورد نیاز استان
شناسایی برنامه هاي حمایتی اعمال شده در بخش مسکن و سازمانهاي دخیل در آن (وزارت مسکن، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن و سایر سازمانهاي دولتی)
بررسی یارانه هاي پرداخت شده در سطح استان (یارانه زمین، مالی و …) و چگونگی تامین منابع مالی آن
تعیین میزان هدفمندي یارانه هاي مسکن و شدت اثر بخشی آن

فصل ششم: بررسی بازار زمین در سطح استان
مقدمه
روند عملکرد وزارت مسکن در واگذاري زمین (مساحت تملک اراضی، روند مساحت اراضی واگذاري، متوسط مساحت واگذار شده، تعداد قطعات، نسبت تملک به واگذاري) به تفکیک شهرستانها
روند واگذاري زمین بر حسب نوع واگذاري
برآورد نرخ حمایت در بازار زمین و حجم یارانه زمین به قیمت ثابت و جاري
تحلیل نرخ بازده اقتصادي در بازار زمین و مقایسه آن با سودآوري ساخت و ساز
بررسی تغییرات قیمت زمین در سطح استان و برآورد اثر آن در افزایش قیمت مسکن
بررسی وضعیت مالکیت زمینهاي دولتی بر حسب نقاط شهري
تحلیل سهم دولت در عرضه وتقاضاي زمین
شناخت وضعیت بهرهبرداري از زمین و تغییرات تراکم ساختمانی در سطح نقاط شهري
طبقه بندي عوامل موثر بر قیمت زمین و تبیین ساختار فضایی قیمت زمین در سطح استان
بررسی روند حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی

جلد دوم طرح جامع مسکن همدان :

فصل هفتم: بررسی نظام تامین مالی مسکن در استان و ویژگیهاي عملکردي آن
شناخت منابع اصلی تامین سرمایه در بازار مسکن استان شامل: پس انداز خانوارها، پسانداز بنگاه هاي اقتصادي، اعتبارات بانکی، اعتبارات عمرانی دولت و نهادهاي بخش عمومی
بررسی شاخص هاي عملکردي اعتبارات بانکی در بخش مسکن به تفکیک بانک مسکن، بانک هاي تجاري، موسسات وام و پسانداز (نسبت وام به قیمت مسکن، حجم کل اعتبارات، تعداد و حجم وامها بر حسب نوع، میانگین هر وام)
بررسی اثر وام هاي مسکن بر توان تامین مسکن گروههاي مختلف درآمدي و تعیین گروه هاي تحت پوشش دایره عملکرد نظام بانکی

فصل هشتم: بررسی وضعیت عملکردي نظام مالیات و عوارض در بخش مسکن
مقدمه
عوارض دریافتی شهرداري براي معاملات و نقل و انتقالات در شهرستانهاي استان همدان
عوارض دریافتی شهرداري براي صدور پروانه در شهرستانهاي استان همدان به قیمت جاري (ریال)
روند موجود و تحولات عوارض کل دریافتی شهرداريها به تفکیک مرکز شهرستان

فصل نهم: بررسی بازار مصالح ساختمانی
مقدمه
تحولات الگوهاي ساخت و ساز طی دوره زمانی 85-1375 در استان همدان
تحولات الگوهاي ساخت و ساز در شهرستانهاي استان همدان
وضعیت کنونی تولید مصالح ساختمانی و روند تحولات آنها

فصل دهم: بررسی وضعیت صنعت ساختمان
مقدمه
تولید و ویژگی هاي آن
شاخصهاي بهره وري عوامل تولید مسکن در استان
تحولات صنعت ساخت برحسب
بررسی کیفیت ساختمانهاي مسکونی از نظر مقاومت در برابر سوانح

فصل یازدهم: بررسی وضعیت نوسازي بافت هاي فرسوده شهري
شناسایی محدوده هاي بافت هاي فرسوده شهري و روستایی

فصل دوازدهم: شناخت وضعیت عملکردي نظام مدیریت مسکن، برنامه ها و سیاستهاي اجرا شده
بررسی عملکرد نهادها و سازمان هاي دولتی و عمومی شامل: شهرداري ها، سازمان اوقاف، نیروي انتظامی، بنیاد مسکن، کمیته امداد، بنیاد 15 خرداد، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی
بررسی و تحلیل عملکرد تعاونی هاي مسکن، تعداد تعاونی و خدمات آن

فصل سیزدهم: بررسی نقش مسکن در اقتصاد استان
مقدمه
بررسی روند ارزش افزوده بخش مسکن به قیمتهاي ثابت و جاري و سهم آن در تولید ناخالص داخلی استان
بررسی روند اشتغال در بخش مسکن و سهم این بخش از کل اشتغال
برآورد نسبت سرمایه به تولید در بخش مسکن
برآورد و آینده نگري حجم ارزش افزوده و اشتغال در بخش مسکن بر اساس مدل برنامه ریزي و پیش بینی هاي انجام شده در قسمتهاي قبل

فصل چهاردهم: شناخت جایگاه استان در بازار زمین و مسکن کشور
مطالعات جمعیتی
شناسایی شاخصهاي کمی و کیفی و وضعیت مسکن استان و شهرستانها
برآورد روند سرمایهگذاري مسکن در نقاط شهري استان در دوره 85-1370 و مقایسه آن با تحولات کشور
بررسی ساختار هزینه تولید مسکن (هزینه مصالح، زمین و دستمزد) در دوره 85-1370 در سطح نقاط شهري استان
بررسی روند تحولات قیمت زمین، مسکن و اجاره و تحولات رشد آن و مقایسه آن با روند عمومی تورم در سطح استان در دوره 85-1370
بررسی روند هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و روستایی استان و تعیین جایگاه مسکن در سبد بودجه خانوار در دوره 85-1375
بررسی روند هزینه مسکن در دهکهاي درآمدي و تعیین سهم مسکن در سبد بودجه خانوار گروههاي درآمدي
برآورد نرخ بازده سرمایهگذاري در تولید و ساخت مسکن و مقایسه آن با نرخ بازده خرید مسکن به عنوان دارایی
نیاز بالقوه استان به مسکن در افق میانمدت و بلندمدت
برآورد پس انداز خانوارهاي استان
برآورد حجم یارانه مورد نیاز استان
روند واگذاري واحد مسکونی از سوي نهادهاي حمایتی
مالیات و عوارض دریافتی توسط شهرداري ها
بررسی روند ارزش افزوده بخش ساختمان به قیمتهاي ثابت و جاري
بررسی سهم بخش مسکن و مستغلات از تولید ناخالص داخلی استان
شاخص هاي بهره وري عوامل تولید

فصل پانزدهم: تعیین مشکلات، نقاط قوت و فرصت هاي فرآروي بخش مسکن و طبقه بندي آنها
ارائه چکیده و خلاصه اي از مسائل و مشکلات بخش مسکن کشور
تعیین مسائل و مشکلات موجود بخش مسکن استان در محورهاي مختلف مطالعاتی
ارائه خلاصه اي از مزیتها و فرصتهاي فراروي بخش مسکن کشور
تعیین مزیت ها و فرصت هاي پیش روي مسکن استان
مقایسه تطبیقی مسائل، مشکلات، مزیت هاي بخش مسکن استان با کشور
طبقه بندي مشکلات و آسیب هاي موجود بخش مسکن بر حسب مشکلات در سطح ملی و استانی
طبقه بندي مزیت ها و فرصت هاي فرآروي بخش مسکن بر حسب سطوح ملی و منطقه اي

فصل شانزدهم: ارایه برنامه هاي راهبردي و اجرایی
روشهاي تأمین مسکن براي خانوارهاي کم درآمد (با تأکید بر تجارب سایر کشورها)
تحلیلی بر روشهاي تأمین مسکن خانوارهاي کم درآمد شهري
سیاستهاي اعمال شده در بخش مسکن در برنامه هاي توسعه
مبناي نظري تدوین برنامه هاي اجرایی طرح جامع مسکن استان همدان
طرح پیشنهادي نظام مسکن استیجار و صندوق پس انداز استیجار خانوارهاي فقیر
مسکن روستایی و حاشیه نشینان شهري
سیاست زمین شهري پیشنهادي طرح جامع مسکن استان

[button color=”blue” bgcolor=”#” hoverbg=”#” textcolor=”#” texthcolor=”#” bordercolor=”#” hoverborder=”#” align=”right” link=”https://www.noandishaan.com/forums/thread155276.html” target=”_blank” radius=”5″ outer_border_color=”#” icon=”momizat-icon-download”]دانلود طرح[/button]

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *