طرح جامع اژیه به همراه نقشه های طرح جامع

طرح جامع اژیه

طرح جامع اژیه به همراه نقشه های طرح جامع

طرح جامع اژیه از شهرهای استان اصفهان توسط مهندسین مشاور آرمان شار در سال 1388 تهیه شده است.

فایل PDF نقشه های این طرح جامع به همراه سه جلد گزارش مطالعات آن را از لینک های داده شده می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب طرح جامع اژیه :

جلد اول طرح جامع اژیه : مطالعات وضع موجود

بررسی کلی منطقه

 • مسایل جغرافیایی و اقلیمی
 • اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و تاریخی منطقه
 • نحوه توزیع جمعیت در منطقه
 • وضع ارتباطات در منطقه
 • اوضاع اقتصادي منطقه و نقش شهر در آن
 • برنامه هاي بخشی و منطقهاي و تعیین سهم شهر در برنامههاي مزبور
 • آبادي ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقیم شهر

بررسی حوزه نفوذ

 • خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی حوزه نفوذ
 • منابع طبیعی
 • تعداد و نحوه استقرار آبادي ها
 • وضع ارتباطات بین آبادي ها، شهر و سیستم حمل و نقل موجود
 • وضع تأسیسات و تجهیزات زیربنایی، خدمات رفاهی و نحوه توزیع آن ها
 • موقعیت و خصوصیات مناطق و آثار باستانی
 • خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی
 • مشخصات جمعیتی (میزان و نحوه توزیع جمعیت، تفکیک جمعیت شهري و روستایی، میزان رشد و وضع کلی مهاجرت) با استفاده از آمار رسمی و اطلاعات موجود
 • خصوصیات اقتصادي (میزان تولید و وضع اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي، استعدادها و امکانات بالقوه، قطب هاي جاذب اقتصادي و موانع عمده موجود در راه توسعه اقتصادي)
 • برنامه هاي عمرانی ملی و یا منطقه اي در زمینه رشد و توسعه، نحوه استقرار مراکز جمعیتی و همچنین، برنامه هاي بخشی – منطقه اي عمرانی (تاسیسات و تجهیزات زیربنایی و روبنایی و خدمات رفاهی) و تولیدي (صنعت،کشاورزي و غیره) همراه با مشخص نمودن اعتبارات و امکانات مالی و فنی مربوط هر بخش

بررسی و شناخت شهر

 • شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته
 • موقعیت جغرافیایی شهر اژیه
 • خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر اژیه
 • خصوصیات اقتصادي شهر اژیه
 • امکانات مالی، اعتباري، فنی و اداري شهرداري و سازمانهاي مؤثر در عمران شهر اژیه
 • نحوه استفاده از اراضی شهر

 

جلد دوم طرح جامع اژیه : تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها و طرح توسعه پیشنهادي حوزه نفوذ شهر اژیه

نتایج مربوط به حوزه نفوذ شهر

 • پیش بینی چگونگی عملکردهاي اصلی اقتصادي در حوزه نفوذ شهر و تحولات کلی آن در آینده
 • چگونگی توزیع جمعیت در حوزه نفوذ و احتمالات رشد و تحول آن در آینده
 • برآورد کمبودهاي اساسی در وضع موجود در زمینه تاسیسات زیربنایی (راه، آب آشامیدنی، برق و پست)، خدمات رفاهی (آموزشی، درمانی، بهداشتی و سایر نیازهاي ضروري بسته به عرف و احتیاجات محلی) و سایر تجهیزات موثر در روند رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی حوزه نفوذ
 • پیش بینی امکانات تأمین منابع مالی و چگونگی مشارکت اهالی و نهادهاي محلی، براي برآوردن نیازهاي عمرانی حوزه نفوذ شهر
 • ارائه کلیات چارچوب پیشنهادي براي توسعه و عمران حوزه نفوذ شهر

نتایج مربوط به شهر

 • تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر در وضع موجود
 • پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آینده
 • پیش بینی احتمالات رشد و تحولات جمعیت شهر در آینده
 • ارزیابی امکانات رشد کالبدي و توسعه شهر، تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه شهر در آینده
 • پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداري در آینده و امکانات افزایش درآمدها و تأمین اعتبارات عمرانی توسط سایر سازمانهاي موثر در عمران شهر
 • برآورد کمبودها (کمی و کیفی) و نیازهاي عمرانی شهر در زمینه مسکن، تأسیسات زیربنایی (شبکه عبور و مرور و حمل و نقل، آب، برق، فاضلاب، دفع آب هاي سطحی، تلفن، گاز و غیره)، خدمات رفاهی (آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، فضاي سبز و غیره) و سایر کارکردهاي اصلی شهر (تجاري، اداري و غیره) و امکانات رفع نیازهاي مزبور در آینده
 • تعیین معیارها و ضوابطی که باید در طرح ریزي کالبدي شهر مورد توجه قرار گیرد
 • جمع بندي، تنظیم و مقایسه راه حل هاي به دست آمده براي رشد و توسعه شهر و انتخاب بهترین راه حل و الگوي پیشنهادي، به منظور تبادل نظر با سازمان هاي مسئول (دفتر فنی استانداري، اداره کل مسکن و شهرسازي، شهرداري، جهاد سازندگی و سایر سازمان هایی که در رابطه با برنامه هاي عمرانی شهر قرار می گیرند)، و نهادهاي محلی (شوراي شهر، شوراهاي محلی و معتمدین محل)، براي تائید و احتمالاً تعدیل الگوي نهایی توسعه شهر

طرح ها و برنامه هاي پیشنهادي شهر و حوزه نفوذ آن

تهیه طرح و برنامه هاي مربوط به حوزه نفوذ شهر

 • راه حل ها و پیشنهادهاي مناسب براي حل مسائل و مشکلات حاد موجود در زمینه توسعه اقتصادي– اجتماعی و نیازهاي فوري عمرانی حوزه نفوذ (تاسیسات زیربنایی، خدمات رفاهی و غیره)
 • پیشنهاد هاي عملی براي بالابردن سطح رشد و توسعه اقتصادي – اجتماعی و اقدامات عمرانی مورد نیاز حوزه نفوذ، به منظور توسعه و عمران شهر و ایجاد تعادل در توسعه شهر و مراکز جمعیتی واقع در حوزه نفوذ آن، با در نظر گرفتن امکانات بالقوه و بالفعل منطقه و سازمان هاي اجرایی مربوط
 • طرح میان مدت توسعه و عمران حوزه نفوذ : چگونگی استقرار تاسیسات زیربنایی (راه، آب آشامیدنی، برق و پست) و توزیع خدمات رفاهی (آموزشی، درمانی، بهداشتی و سایر نیازهاي ضروري بسته به عرف و احتیاجات محلی)
 • پیش بینی کلی اعتبارات لازم براي اجراي طرح و پیشنهادهاي ارائه شده، با در نظر گرفتن حدود اعتبارات و امکانات سازمان هاي اجرایی مربوط
 • اولویت ها و چگونگی اجراي پیشنهادهاي ارائه شده

 

جلد سوم طرح جامع اژیه : طرح توسعه کالبدي شهر و ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي

تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه کالبدي شهر)

 • نقشه نوع استفاده از اراضی شهر
 • نقشه مراحل مختلف توسعه آتی
 • نقشه عمومی تراکم مناطق و محلات مختلف شهر
 • نقشه محدوده هاي پیشنهادي شامل حریم شهر و محدوده قانونی شهر
 • نقشه شبکه ارتباطی شهر (خیابان هاي موجود و پیشنهادي)
 • نقشه درجه بندي و عرض خیابان ها
 • نقشه مرحله بندي اجراي پروژه خیابان ها و سایر پروژه هاي مربوط به شهرداري
 • نقشه شیب خیابان ها و نحوه دفع آب هاي رو زمینی در شهر
 • نقشه هاي مربوط به تفکیک وظایف شهرداري و سایر سازمان هاي موثر در عمران شهر
 • کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي در شهر و مناطق خاص شهري
 • منابع و مأخذ
 • پیوست

[button color=”blue” bgcolor=”#” hoverbg=”#” textcolor=”#” texthcolor=”#” bordercolor=”#” hoverborder=”#” align=”right” link=”https://www.noandishaan.com/forums/thread156124.html” target=”_blank” radius=”5″ outer_border_color=”#” icon=”momizat-icon-download”]دانلود طرح[/button]

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *