مدل رياضي براي برآورد لرزش ناشي از انفجار در معدن ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻛﺮﻣﺎن

مدل رياضي براي برآورد لرزش ناشي از انفجار در معدن ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻛﺮﻣﺎن

مقاله مدل رياضي براي برآورد لرزش ناشي از انفجار در معدن ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻛﺮﻣﺎن رو می تونید با عضویت طلایی در تالار گفتگو دانلود کنید.

نویسندگان:

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروق ﺣﺴﻴﻨﻲ. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن –داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ– داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﻮاﻫﺮﻳﺎن. داﻧﺸﻴﺎر. ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳک زمین-موسسه ژئوفیزیک-داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
مهدی پورقاسمی ساغند-مربی دانشکده مهندسی معدن-یزد

دانلود مقاله

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *