کنترل دبی بهینه جریان در کلکتور آبگرمکن هاي خورشیدي با استفاده از تحلیل اگزرژي

کنترل دبی بهینه جریان در کلکتور آبگرمکن هاي خورشیدي با استفاده از تحلیل اگزرژي

آبگرمکن خورشیدي یکی از متداولترین تجهیزات استفاده از انرژي خورشیدي می باشد. یکی از عوامل تاثیر گذار در کارایی سیستم آبگرمکن خورشیدي، مقدار دبی سیال عبوري از کلکتور است. در حال حاضر در سیستم هاي متداول آبگرمکن هاي خورشیدي دبی سیال عبوري از مدار کلکتور که عمومآ آب همراه با ضد یخ است ثابت بوده و توسط یک پمپ سیرکولاسیون به گردش در می آید. کارهاي زیادي در تعیین دبی بهینه عبوري از کلکتور براي دستیابی به حداکثر کارایی از دیدگاه تحلیل انرژي انجام شده است. اما تحلیل این مسئله از نگاه اگزرژي و با هدف استخراج بیشترین اگزرژي از تایش خورشیدي بصورت محدودي انجام شده است. در این مقاله کارایی اگزرژي یک کلکتور خورشیدي واقع در مدار بسته یک آبگرمکن خورشیدي مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از داده هاي تجربی استخراج شده در شرایط واقعی تابش خورشیدي، کارایی اگزرژي کلکتور در دبی هاي مختلف عبوري از آن محاسبه شده است. در هر حالت مقدار بهینه دبی عبوري از کلکتور که موجب استخراج بیشترین اگزرژي توسط کلکتور می شود محاسبه گردیده است. از نتایج این کار می توان در طراحی یک سیتم کنترل که در طول روز با تغییر تابش خورشیدي، دبی عبوري از کلکتور را در مقدار بهینه آن تنظیم کند استفاده نمود. این کار باعث کاهش بخشی از ناکارامدي ترمودینامیکی سیستم که مربوط به کلکتور است خواهد شد.


واژه هاي کلیدي: آبگرمکن خورشیدي، کلکتور، دبی بهینه، اگزرژي

نویسندگان: فرزاد ویسی ، محمد حسن مواجی ، مراد پاكنژاد

دانلود مقاله:  ISME19_235_905128

فرستنده: محمدرضا ایروانی

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *