کارآفرینی روستایی، ضرورت استراتژیک توسعه

·اگرتوسعه راعامل دوام وبقا وتعالي ملتها قلمداد نموده و آن راشرط حضور غرورآفرين درعرصه معادلات جهاني تلقي كنيم وتوسعه يافتگي كشورها وملت ها راشاخص شكوفايي،پويايي،قابليت،شاي ستگي،مدنيت ومدرنيته بدانيم،شايسته است تاحركت درمسير توسعه وتلاش درراستاي دستيابي به آن را يكي از الزامات اساسي حضور درجوامع عصر حاضر ونيز ميزان ومعيارآگاهي وآرمانخواهي وتعالي جويي ملت هابيان نماييم.بگونه اي كه آنها علاقمندند تا همه اركان وپتانسيل هاي ملي خود را بكارگرفته وازهمه ظرفيت ها و توانايي هاي خود درجهت تحقق اهداف آن استفاده نمايندكه دراين بين نقش عوامل وعناصر انساني وجمعيتي ازيك سو وبهره جويي ازتمامي اجزاي نظام هاي اجتماعي،اقتصادي وزيست محيطي ازدگرسوي نشان ازعمق علاقه آنان به اين پديده دارد.

·بي گمان چنانچه قرارباشددرجامعه اي مسيرروبه رشد وتوسعه درپيش گرفته شود وكليه مراتب ومراحل آن باسرعت هرچه تمامتر وباسلامت پشت سرنهاده شودبايدهمه امكانات وعوامل ملي ومحلي آن جامعه بسيج گرديده تاهم باصرف كمترين هزينه وهم درابعاد گسترده تر بتواند از همه مواهب ونتايج آن منتفع گردد.وآنگاه است كه ميتواند به همه ي اثرات وتبعات شوم ناشي از توسعه نيافتگي درسريعترين زمان ممكن خاتمه بخشد،مسايل ومشكلات بغرنج وآلام آوري كه ميتوانند موجوديت وبقاي ملتي راازهستي ساقط نموده وبه بهاي نابودي وهده همه ي سرمايه هاي انساني وملي آن جامعه منتهي شود.

·بنابراين دردنياي موسوم به عصراطلاعات،يكي ازشروط بنيادي براي دسترسي به الگوهاي توسعه درابعادچندگانه انساني،اجتماعي،اقتصادي وفرهنگي ميزان مشاركت ودرگيري همه ي عوامل دراختيار جوامع مي باشدكه دراين بين بايد اذعان نمودكه توسعه روستايي بعنوان زيربناي رشد اقتصادي جامعه ميتواندواجدنقش وتاثير محوري باشد.

برای مشاهده کل متن به لینک زیر مراجعه کنید.

كارآفريني روستايي،ضرورت استراتژيك توسعه


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *