بهبود کارآیی موتور PM کنترل شده به روش DTC با درنظرگیری اشباع مغناطیسی

اصولا طراحی موتورها به نحوی انجام میشود که نقطه کار نامی در نقطه زانویی واقع شود تا امکان استفاده از حداکثر گشتاوری که موتور قادر به تو لی د آن است ، فراهم گردد . بنابراین چون موتور دار ای اشباع مغناط یس ی است، لذا در نظرگیری اشباع مغناطیسی و تاثیر آن در سیستم کنترل موتور امری لازم و ضروری می باشد. از طرف دیگر کنترل مستق یم گشتاور (DTC) به عنوان ی ک طرح مفید وکاربردی برای موتورهای PM مطرح می باشد, از این رو در ای ن مقاله با در نظرگیری اثر اشباع مغناطیسی به اصلاح محدودیتها، استراتژیها ی کنترل و بهبود کار آیی DTC در موتور PM پرداخته شده است. منظور از بهبود کار آیی، بهبود در پاسخ محرکه میباشد که از آن جمله میتوان پاسخ د قی ق سرعت، وابستگی اندک به تغییر پارامترها، بازیابی سریع سرعت تحت اغتشاشات بار و استفاده بهینه از ظرفی ت موتور را نام برد .

دانلود مقاله

 


درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *