طراحی مدرسه ابتدایی
طراحی مدرسه ابتدایی

طراحی مدرسه ابتدایی (پروژه طرح نهایی)

۱۰,۰۰۰ تومان

طراحی مدرسه ابتدایی۱۲کلاسه همراه بامطالعات مربوطه که به دوصورت pdfwordمی باشدونقشه ها به صورت اتوکدی،رندرهای نهایی که به صورت مکس ازحجم گرفته شده استدراین پروژه روندطراحی تارسیدن به حجم وپلان موردنظرنمایش داده شده است

View Detail
سنجش

توضیحات محصول

طراحی مدرسه ابتدایی ۱۲ کلاسه همراه با مطالعات مربوطه که به دو صورت pdf & word می باشد و نقشه ها (شامل: ۴ پلان از طبقات و بام،۴  نما، ۲ مقطع) به صورت اتوکدی، رندرهای نهایی که به صورت مکس از حجم گرفته شده است. در این پروژه روند طراحی تارسیدن به حجم وپلان مورد نظرنمایش داده شده است. و فهرست مطالب که در زیر نمایش داده شده است:

فهرست مطالب طراحی مدرسه ابتدایی :

بخش اول: شناخت

فصل اول: کلیات طرح

۱-۱-۱-تعیین اهداف و برنامه کلی پروژه

۱-۱-۲-ضرورت مطالعه و طراحی

۱-۱-۳-روشهای نوین در طراحی مدارس و فضاهای آموزشی

فصل دوم:بررسی مفاهیم مرتبط باموضوع

۲-۱-۱-کودک

۲-۱-۱-۱-اصول و قوانین رشد

۲-۱-۱-۲-توانایی های شناختی کودک

۲-۱-۱-۲-۱-دوره تجسمی عملیات عینی (از ۲ تا ۱۲ سالگی

۲-۱-۱-۲-۲-نیم دوره عملیات منطقی عینی (۷ تا ۱۱ سالگی

۲-۱-۱-۳-ابزارهای آموزشی

۲-۱-۱-۳-۱-۱-بازی

۲-۱-۱-۳-۱-۲-خصوصیات بازی

۲-۱-۱-۳-۱-۳-انواع بازی

۲-۱-۱-۳-۱-۴-بازی در سنین ابتدایی

۲-۱-۱-۴-۱-۵-انواع محوطه بازی

۲-۱-۱-۴-۱-۵-۱-محوطه ی بازی های آزاد

۲-۱-۱-۴-۱-۵-۲-محوطه بازی های دسته جمعی

۲-۱-۲-انواع سازماندهی

۲-۱-۲-۱-سازماندهی مرکزی

۲-۱-۲—۱-۱-سیستم سازماندهی مرکزی در مدارس

۲-۱-۲-۲- سازماندهی خطی

۲-۱-۲-۲-۱-سیستم سازماندهی خطی در مدارس

۲-۱-۲-۲-۱-۳-سیستم خطی ساده

۲-۱-۲-۲-۱-۴-سیستم خطی شکسته

۲-۱-۲-۲-۱-۵-سیستم خطی منحنی

۲-۱-۲-۲-۱-۶-سیستم خطی با مسیرهای چندگانه

۲-۱-۲-۳-سازماندهی شعاعی

۲-۱-۲-۳-۱-سیستم سازماندهی شعاعی در مدارس

۲-۱-۲-۳-۱-۱-سیستم شعاعی چرخ و فلکی

۲-۱-۲-۳-۱-۲-سیستم شعاعی متمرکز

۲-۱-۲-۴-سازماندهی مجموعه ای یا  گروهی

۲-۱-۲-۴-۱-سیستم سازماندهی مجموعه ای در مدارس

۲-۱-۳-نگاهی به آموزش و پرورش

۲-۱-۳-۱-اهمیت آموزش وپرورش

۲-۱-۳-۲-اهمیت دوران ابتدایی

۲-۱-۳-۳-فضای بازدر مدارس ابتدایی

۲-۱-۳-۴-عناصرمطلوب درحیاط مدرسه

۲-۱-۳-۵-تاریخچه آموزش پیش از دبستان در ایران

۲-۱-۳-۶-تاریخچه تحولات مدارس در ایران

۲-۱-۳-۶-۱-آموزش و پرورش در دوره باستان

۲-۱-۳-۶-۲- دوره تاریخی از صدر اسلام تا ۲۵۰ هجری

۲-۱-۳-۶-۳- دوره تجدید حیات و استقلال ایران (۲۵۰ تا ۶۵۶ هجری

۲-۱-۳-۶-۴- بررسی دوره معاصر (از اواسط قرن ۱۹ تا حال حاضر

۲-۱-۳-۷-تحولات آموزشی از اوایل قرن ۱۳ (دوره قاجاره

۲-۱-۳-۸-تحولات آموزشی دردوره پهلوی و گسترش مدارس مدرن

۲-۱-۳-۹-نقد و بررسی نظام های آموزشی

۲-۱-۳-۹-۱- سیستم آموزش سنتی (معلم محور

۲-۱-۳-۹-۲- سیستم آموزشی رایج (موضوع محور

۲-۱-۳-۹-۳-سیستم آموزشی مدرن (شاگرد محور

۲-۱-۳-۱۰-مقایسه دو سیستم آموزشی، سیستم آموزشی رایج و سیستم آموزشی مدرن

۲-۱-۳-۱۱-بررسی نظام آموزش و پرورش دوره ابتدایی و تحلیل آن

۲-۱-۳-۱۱-۱-سابقه مختصر دوره ابتدایی در ایران

۲-۱-۳-۱۱-۲-اهداف و برنامه های درسی دوره ابتدایی

۲-۱-۳-۱۱-۳-اهداف برنامه های آموزش ابتدایی در دوره شش ساله ابتدایی

۲-۱-۳-۱۱-۴-مرروری بر اهداف آموزش و پرورش ایران در سال ۱۳۷۶

۲-۱-۳-۱۱-۵-آشنایی با دوره آموزش ابتدایی (امروز

۲-۱-۳-۱۱-۵-۱-اهداف آموزشی – پرورشی در دوره ابتدایی

۲-۱-۳-۱۱-۵-۲-آموزش و پرورش در آینده

۲-۱-۳-۱۱-۵-۳-نقش محیط کالبدی در پویایی آموزش و پرورش نوین

۲-۱-۳-۱۱-۵-۴-انتخاب شیوه آموزشی مناسب

۲-۱-۳-۱۱-۵-۵-اهداف آموزش و پرورش دبستان

فصل سوم:بررسی نمونه های مشابه

۳-۱-نمونه های داخلی

۳-۱-۱-مدارس قدیمی ایران

۳-۱-۱-۲-مدرسه غیاثیه خر گرد

۳-۱-۱-۳-مدرسه خان شیراز

۳-۱-۱-۴-مدرسه چهار باغ اصفهان

۳-۱-۲-نمونه های خارجی

۳-۱-۲-۱-مدرسه نیو سیتی

۳-۱-۲-۲-آموزشی مدرسه لانگلی

فصل چهارم : بسترطرح

استان همدان

۴-۱-شهرستان تویسرکان

۴-۱-۱-موقعیت جغرافیایی

۴-۱-۲-تقسیمات کشوری

۴-۱-۳-دین و مذهب

۴-۱-۴-اوضاع اقلیمی

۴-۱-۵-بادهای شهرستان تویسرکان

۴-۱-۶-وضعیت توپوگرافی ورودخانه ها

۴-۱-۷-کوه های تویسرکان

۴-۱-۸-آب

۴-۱-۹-پوشش گیاهی

۴-۱-۱۰-مکانیابی واحدهای آموزشی

۴-۱-۱۰-۱-جلوگیری از اتلاف حرارت

۴-۱-۱۰-۲-شرایط آسایش محیط آموزشی

۴-۱-۱۰-۲-۱-نور

۴-۱-۱۰-۲-۲-صوت

۴-۱-۱۰-۲-۳-آب و هوا

۴-۱-۱۱-تحلیل سایت

۴-۱-۱۱-۱-موقعیت سایت

۴-۱-۱۱-۲-تحلیل گرافیکی ازسایت

۴-۱-۱۱-۳-ورودی وخروجی ومعابراصلی وفرعی سایت

۴-۱-۱۱-۴-کاربری های مجاورسایت

بخش دوم: برنامه ریزی وطراحی

فصل اول:بررسی ضوابط واستانداردها وبرنامه فیزیکی طرح  فضاهای واحد آموزشی

ظرفیت فضاهای واحد آموزشی

کلاس دروس نظری

–    اتاق سمعی و بصری

–    سالن چند منظوره

–    کتابخانه

–    فضاهای اداری

–    ۱-۲-۱-معیارهای ظرفیت

–    برنامه ی فیزیکی

۱-۲-۲-راهنمای طراحی

ایمنی در مقابل سوانح طبیعی

ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی

۱-۲-۳-استاندارها و ضوابط

۱-۲-۳-۱-آیین کار ایمنی درهای مدارس

۱-۲-۳-۲-آیین کار ایمنی پنجره های مدارس

۱-۲-۳-۴-آیین کار ایمنی کریدورها و راهروهای مدارس

۱-۲-۳-۵-ضوابط طراحی ایمنی پلکان

۱-۲-۳-۶-اصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش (مبحث فرار

۱-۲-۳-۷-اصول طراحی کلاس در مدارس ابتدایی

۱-۲-۳-۸-آئین کار اصول جانمایی، طراحی و بهداشتب در توالت، دستشویی و آبخوری مدارس

۱-۲-۳-۹-آیین کار اصول طراحی ایمنی فضای باز (محوطه) در مدارس

۱-۲-۴-استاندارهای میز و صندلی مراکز آموزشی

۱-۲-۵-ضوابط اقلیمی (تأثیر اقلیم بر معماری مدارس

۱-۲-۵-۱-اقلیم سرد

۱-۲-۵-۲-اقلیم گرم و خشک

۱-۲-۵-۳-اقلیم بارانی

فصل دوم:مبانی نظری

۲-۲-۱-تاثیرمعماری بریادگیری کودکان

۲-۲-۲-کانسپت طرح

۲-۲-۳-ایده های طرح

فصل سوم : سازه وتاسیسات

۳-۲-۱-سازه معرفی ساختمان و انتخاب سیستم سازه ای برای ساختمان

۳-۲-۲-سیستم جمع آوری آبهای زائد

۳-۲-۳-تأسیسات

فصل چهارم :فرآیندطراحی

۲-۴-۱-روند طراحی

۲-۴-۲-رندرهای نهایی

۲-۴-۳-نقشه ها

منابع

پس از خرید، لینک دانلود پروژه طرح نهایی طراحی مدرسه ابتدایی در بخش حساب کاربری در اختیارتان گذاشته می شود که ۴۸ ساعت فعال می باشد و پس از آن لینک دانلود از کار افتاده و برای دانلود مجدداً می بایست پروژه طرح نهایی طراحی مدرسه ابتدایی مربوطه را خریداری نمایید. در صورت بروز مشکل در دانلود پروژه طرح نهایی طراحی مدرسه ابتدایی بعد از خرید، با مدیریت فروشگاه تماس حاصل فرمایید.

اطلاعات بیشتر

نوع محصول

A

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طراحی مدرسه ابتدایی (پروژه طرح نهایی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *