بررسی رفتار پسیواسیون نمونه‌های عملیات حرارتی شده برنز آلومینیوم نیکل‌دار

بررسی رفتار پسیواسیون نمونه‌های عملیات حرارتی شده برنز آلومینیوم نیکل‌دار

چکیده:

دراین مقاله از آلیاژ برنز آلومینیم نیکل‌دار (C95520) که تحت عملیات حرارتی قرارگرفته به مدت 75 روز و در تماس با آب دریا قرار داشت، استفاده گردید. بررسی‌های متالوگرافی بر روی نمونه‌های مرجع و عملیات حرارتی شده، پس از تماس با آب دریا انجام گرفت، تا میکروساختار آنها توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی مجهز به سیستم آنالیزعنصریx-ray مطالعه شود. جهت تعیین مقاومت لایه پسیو تشکیل شده بر روی سطوح نمونه‌ها، از روش پیشرفته و نوین نویز الکترو شیمیایی با استفاده از دستگاه آمپرمتر با مقاومت صفر به‌همراه روش‌های الکتروشیمیایی پلاریزاسیون خطی و طیف سنجی آمپدانس استفاده گردید. با توجه به پتانسیل‌های پسیواسیون ناشی از منحنی‌های پلاریزاسیون و مقاومت‌های پسیواسیون حاصل از منحنی‌های نایکویست، این نتیجه حاصل گردید که نمونه هدف، تحت تأثیر پلاریزاسیون غلظتی قرار داشته است. نمونه هدف با کدگذاری عدد ١٤ مشخص شده بود که در دمایC° ٦٧٥ برای مدت ٤٥ دقیقه عملیات حرارتی گردیده و در دمای اتاق، نرماله شده بود. میزان پایین شروع پتانسیل پسیواسیون برای نمونه هدف، نشان‌دهنده شرایط بهتر آن از نقطه نظر پسیو شدن است. آنالیز داده‌های نویز الکتروشیمیایی توسط ارزیابی و مقایسه ٤٠ داده از نویز جریان و پتانسیل اندازه‌گیری شده نمونه‌های در تماس با آب دریا برای ٧٥ روز، نشان داد که جریان خوردگی مربوط به نمونه مرجع دو برابر جریان نمونه هدف بوده است. با توجه به تصاویر ماکروسکوپی نمونه‌ها، مشخص گردید که مناطق پرلیتی در نمونه هدف، بسیار کمتر از مناطق مشابه در نمونه مرجع خورده شده بود. بررسی‌های بیشتر نشان داد که خوردگی در کلیه نمونه‌ها در فازهای انتخابی به‌صورت خوردگی حفره‌ای اتفاق افتاده بود.

 

اشتراک گذاری این نوشته