شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند تولید آمونیاک تحت لیسانس کلاگ

شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند تولید آمونیاک تحت لیسانس کلاگ

https://www.noandishaan.com/wp-content/uploads/2013/10/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9.jpg

آمونیاک  از مهم ترین محصولات پتروشیمی می باشد که در سطح گسترده ای در دنیا تولید می شود و  نقش عمده ای در تولید سایر محصولات شیمیایی دارد. هیدروژن و نیتروژن خوراک اصلی سنتز  آمونیاک می باشند. معمولاً هیدروژن از طریق فرایند تبدیل با بخارآب هیدروکربن های  سبک (گاز طبیعی) و نیتروژن از هوا به دست می آید. در این مقاله  فرایند تولید آمونیاک تحت لیسانس کلاگ،  با استفاده از نرم  افزار هایسیس در حالت پایا شبیه سازی شده و نتایج آن با داده های واقعی فرایند  مقایسه گردیده و گزارش شده است. پس از اطمینان از صحت شبیه سازی شرایط بهینه  عملکردی فرایند به منظور افزایش میزان تولید آمونیاک بررسی شده است.

دانلود مقاله

اشتراک گذاری این نوشته