پلاستیک های قابل بازیافت/ تکمیل چرخه اکوسیستم

پلاستیک های قابل بازیافت/ تکمیل چرخه اکوسیستم

ساخت نوع جدیدی از پلاستیک ها با غشاهای نانولوله کربنی به تسریع بازیافت آنها و تکمیل چرخه اکوسیستم سرعت بخشید.
محققان زیست فناوری اقدام به تولید پلاستیک های قابل بازیافت شدند.
محققان  با استفاده از فناوری نانو و توسعه صنایع بازیافت پلاستیک ها اقدام به تولید پلاستیک های مختلف با فناوری غیر زیست تخریب پذیر با غشاهای پلاستیکی شدند.
پژوهشگران نانو با استفاده از لوله های کربنی حدود 10 میلیون بار کوچکتر از سانتی متر اقدام به ساخت این غشاهای پلاستیکی کردند که با ابعاد و اشکال مختلف می توان آنها را تولید نمود.

سنتز سریع و هزینه تولید پائین دو ویژگی عمده این نانوپلاستیک های جدید بوده که محققان امیدوارند هرچه زودتر به تولید انبوه برسد.
محققان می گویند:خطر آلودگی های زیست محیطی و افزایش زباله ها و از یکسو و عدم تخریب پذیری این پلاستیک از سوی دیگر انگیزه تولید این پلاستیک ها بوده که با هزینه بسیار پایین تولید شده است.


منبع: پینا

zp8497586rq

اشتراک گذاری این نوشته