بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس در شرایط مزرعه ای و رویشگاهی

بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس در شرایط مزرعه ای و رویشگاهی

ترکيبات شيميايي اسانس گل نرگس Narcissus tazetta L. در دو شرايط مزرعه اي و رويشگاه طبيعي در خراسان جنوبي بررسي گرديد. اسانس نرگس از روش استخراج حلال با استفاده از نرمال هگزان تهيه گرديد. پس از خالص سازي به دستگاه کروماتوگرافي گازي (GC) و کروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي (GC/MS) تزريق گرديد، مقدار و نوع ترکيبات اسانس مشخص گرديد. 12 ترکيب که 82.82 درصد کل اسانس نمونه مزرعه اي و 13 ترکيب که 86.63 درصد کل اسانس نمونه رويشگاه طبيعي را تشکيل مي دادند، شناسايي گرديد. دودکان (30.25 درصد) در نمونه مزرعه اي و (28.29 درصد) در نمونه رويشگاه طبيعي و تترادکان (25.80 درصد) در نمونه مزرعه اي و (35.05 درصد) در نمونه رويشگاه طبيعي، ترکيبات اصلي را تشکيل دادند. نوع و مقدار ترکيبات اسانس به ويژه ترکيبات با مقادير ناچيز، در دو شرايط، تفاوت هايي را نشان دادند.

كليد واژه: اسانس، تترادکان، دودکان، نرگس، GC،GC/MS

نویسندگان: فاطمه خعی، احمد خلیقی، محمدعلی ناصری، پرویز آبرومند

عنوان کامل مقاله: بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس (.Narcissus tazetta L) در شرایط مزرعه ای و رویشگاهی در خراسان جنوبی

دانلود مقاله

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *