مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تو اینجا قصد دارم دانلود رایگان مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق ( psc2001 ) رو براتون بذارم ضمن اینکه دوستان میتوانند مقاله مورد نظر خود از این کنفرانس را تو همین تاپیک درخواست بدن .امیدوارم مورد توجه دوستان قرار بگیره.

عنوان مقالات:

1. آناليز تحليلي – عددي كوره بويلر مدل CE نيروگاه بعثت در تغيير مشعل مازوت به گازسوز
2. احداث نيروگاه يا احياء واحدهاي فرسوده
3. ارزيابي اقتصادي نيروگاه تلمبه – ذخيره اي سياه بيشه
4. ارزيابي تلفات كابل هاي زيرزميني و سيم هاي هوايي توزيع با فرض جريان غير سينوسي
5. استفاده از آناليز حساسيت خروج خطوط در تنظيم واحد نوسان توان رله هاي ديستانس
6. استفاده از الكتروليت بنتونيت و الكترود مربوطه به عنوان گزينه اي مناسب جهت كاهش مقاومت زمين در سيستم توزيع انرژي الكتريكي
7. امكان استفاده از انرژيهاي نهفته در درياهاي ايران براي توليد الكتريسيته
8. انتخاب بهينه ترانسفورماتورهاي توزيع با استفاده از استانداردهاي مربوط به راندمان آنها
9. اندازه گيريهاي ميداني به منظور ارزيابي كمي اعتبار مدل انتشار راديويي تعميم يافته والفيش – برتوني در باند فركانسي 400 MHz جهت طراحي شبكه راديو ترانك شركت برق منطقه اي تهران
10. بازآرايي فازي شبكه توزيع با در نظر گرفتن تغييرات زماني بار
11. بازسازي نيروگاه بخار با استفاده از روش اصلاح ديگ بخار
12. بالانس كردن بار و تصحيح ضريب توان در سيستمهاي قدرت توسط ***** اكتيو
13. بررسي اثر اشباع در ژنراتور سنكرون قطب برجسته با در نظر گرفتن مدل حوزه فاز
14. بررسي اثر پارامترهاي مختلف بهره برداري بر عملكرد بهينه ديگهاي بخار نيروگاهي
15. بررسي اثرات سوء دماي محيط در كارآئي ترانسفورماتورهاي قدرت و راههاي تعديل آن
16. بررسي اضافه ولتاژهاي موقت ناشي از وقوع فرورزونانس در ترانسفورماتور هاي قدرت استان بوشهر
17. بررسي اقتصادي توليد برق از چوب و زائدات كشاورزي به روش احتراق مستقيم
18. بررسي پارامترهاي مؤثر در ساخت كنتاكتهاي الكتريكي مورد استفاده در كليدهاي فشارقوي
19. بررسي تاثيرات زيست محيطي امواج الكترومغناطيسي (EMF)
20. بررسي رضايت مندي مشتركين مصارف صنعتي شركت برق منطقه اي يزد
21. بررسي رفتار شبكه انتقال و فوق توزيع برق زنجان در قطع تك فاز و ارائه روشي براي تشخيص آن با اندازه گيري در پست
22. بررسي سيستم زمين پستهاي 230 كيلوولت از نظر برخورد صاعقه
23. بررسي فني راهكارهاي مناسب جهت افزايش ظرفيت انتقال توان از جنوب غرب به شمال كشور
24. بررسي كنترل كننده يكپارچه توان ) ) UPFC درخط گدارلندر – گلپايگان
25. بررسي مشكلات صنعت برق و خوردگي مواد و لزوم احداث پايگاه تحقيقاتي در سواحل جنوبي كشور
26. بررسي معيارهاي روانشناختي در كارآمدي اپراتورهاي نيروگاههاي كشور
27. بررسي وضعيت لرزه زمينساخت نيروگاه كازرون به منظور تقويت لرزه اي نيروگاه
28. بررسي يك اتصال كوتاه استثنائي در ژنراتور، هنگام باز بودن سكسيونر زمين
29. برقدار كردن چاههاي كشاورزي و اثر آن برشاخصهاي پايايي وهزينه اي
30. برنامه ريزي اقتصادي ورود و خروج واحدها به كمك شبكه عصبي
31. برنامه ريزي عملياتي توليد بر اساس محدوديت پايداري استاتيك ولتاژ
32. برنامه ريزي كوتاه مدت واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن محدوديت بار حداقل
33. به مدار آوردن واحدهاي حرارتي در سيستم هاي قدرت بزرگ با استفاده از الگوريتم ژنتيك
34. بهبود پايداري سيستمهاي قدرت توسط TC-IPC ( Thyristor Controlled – Interphase Power Controller )
35. بهينه سازي آرايش شبكه توزيع نمونه با استفاده از نقاط مانور به منظور دسترسي به كمترين تلفات
36. بهينه سازي پروفيل ولتاژ سيستم توزيع با استفاده از شبكهعصبي
37. پايدارسازي خواص الكتريكي قرصهاي برقگير با افزودن سديم
38. پايدارسازي خواص الكتريكي وريستور پايه اكسيد روي توسط فرآيند آنيلينگ 1
39. پيري سيستم و اثرات آن در برنامه ريزي شبكه هاي برق
40. پيش بيني بار شبكه تا سال 1405 با استفاده از مدل مصرف نهاييMAED
41. پيش بيني تقاضاي برق با روش همگرائي در ايران 1379-1383
42. پيشنهاد روشي جهت تشخيص و تعيين محل اتصال دور به دور سيم پيچ ترانسفورماتور در حوزه فركانس
43. تاثير دما، اكسيژن حل شده و سرعت آب بر روي رفتار خوردگي لوله هاي كندانسور در آب دريا
44. تاثير كاهش خاموشي هاي گذرا بر شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي
45. تثبيت ولتاژ با استفاده از رگولاتور ولتاژ استاتيك
46. تجديد حيات خط 230 (KV) قائم شهر – كلان با بكارگيري روش دياگنوستيك
47. تجربه اندازه گيري دائم گاز هيدروژن در تشخيص عيوب ترانسفورماتورهاي قدرت نيروگاه نكا
48. تحليل اقتصادي احداث نيروگاه زباله سوز در شهر تهران
49. تحليل حرارتي يك موتور آسنكرون و مقايسه با نتايج تجربي
50. تحليل حساسيت و مدال ولتاژ شبكه برق غرب بالحاظ نمودن شبكه سراسري انتقال ايران
51. تحليل علل وقوع يك حادثه در نيروگاه منتظرقائم و ارائه راه حل جهت پيشگيري از حوادث مشابه
52. تحليل عملكرد تمام مبدل سه فاز كنترل شده تحت شرايط نامتقارني منبع
53. تخمين عمر سازه هاي بتني با اندازه گيري فرآيند نفوذ يونهاي كلر
54. تخمين فازي در برنامه ريزي ورود و خروج اقتصادي واحدها به روش برنامه ريزي پويا با تركيبات قطع شده
55. تدوين استراتژي هاي توسعه تكنولوژي در صنعت برق ايران : يك ضرورت ملي
56. تدوين تكنولوژي و ساخت نازل رينگ توربوشارژر
57. تشخيص جريان هجومي ترانسفورماتورازجريان خطابااستفاده ازتكنيك wavelet
58. تعيين استاندارد نيروي انساني دربخش توزيع نيروي برق
59. تعيين الگوهاي مصرف سرمايشي در كشور به منظور تدوين تعرفه
60. تعيين سرعت باد جهت طراحي خطوط انتقال انرژي الكتريكي بر اساس استاندارد جهاني IEC826
61. تعيين شكل موج زماني ولتاژ بي باري ژنراتور سنكرون در حالت شيار مستقيم و شيار مورب بوسيله پردازش اطلاعات حاصل از تحليل المان محدود 1
62. تعيين فركانس هاي طبيعي پره توربين گاز به روش اجزاء محدود
63. تعيين مدل رياضي مصرف تعرفه هاي خانگي و تجاري شهرستان ساري
64. تعيين ونقش پارامترهاي مؤثردرزمانبندي تعميرات واحدهاي گازي
65. تغييرات ضريب قدرت موتور القايي قفس سنجابي در اثر عدم تقارن فاصله هوايي
66. توليد پلي الكتروليت كيتوزان در مقياس نيمه صنعتي و ارزيابي عملكرد آن در تصفيه آب و پساب
67. توليدپراكنده تحولي سرنوشت سازدرصنعت برق كشور (( Dispersed Cogeneration
68. جايابي خازن در شبكه هاي فشار ضعيف
69. جزيره بندي در باز وصل سيستم قدرت
70. حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت به روش فازي – تطبيقي با شرايط سيستم
71. خبررسي روشهاي ساخت و عرضه پره هاي توربين گازي در بازار جهاني
72. خصوصي سازي صنعت برق بررسي موردي كشور شيلي
73. دوگانه سوز كردن نيروگاه حرارتي تبريز با استفاده از سوختهاي گازي و امكان كاهش آلاينده ها
74. روشي نو در تشخيص خطاي گذرا از خطاي مانا به كمك شبكه هاي عصبي و با استفاده از تبديل Wavelet
75. سيستم هاي تحريك استاتيك 1 ژنراتورهاي سنكرون
76. شبيه سازي دستگاه فليكرمتر جهت استفاده در برنامه هاي تحليل سيستم قدرت
77. شبيه سازي رله ديستانس با استفاده از شبكه هاي عصبي
78. شبيه سازي سيستم هاي حفاظتي ديجيتال
79. شبيه سازي و تحليل رفتار پايدار و گذراي اجزاء سيكل نيروگاه بخار
80. صاعقه – گراندينگ و حفاظت تجهيزات مخابراتي
81. ضرورت طرح جامع در بخش توزيع صنعت برق
82. طراحي بهينه شبكه انتقال و فوق توزيع
83. طراحي سيستم فازي به منظور جايابي بهينهAPLC
84. طراحي فرآيندي سيستم پالايش آب چگاليده براي واحدهاي نيروگاه تبريز
85. طراحي كنترل كننده بهينه جهت ميرائي نوسانات فركانس پائين در شبكه هاي AC/DC چند ماشينه
86. طراحي و ساخت مقره هاي سوزني كامپوزيتي 33KV , 20KV
87. طراحي و شبيه ساز فازي – عصبي تطبيقي در سيستم هاي تك ماشينه و چند ماشينه
88. طراحي و هماهنگي كنترل كننده هاي فيدبك خروجي TCSC براي بهبود پايداري سيستم هاي قدرت چند ماشينه به روش برنامه ريزي خطي
89. طراحي ويسكومتر قابل نصب در خط سوخت رساني نيروگاه حرارتي
90. عمر يابي شينه هاي استاتور ژنراتور نيروگاه آبي شهيد عباسپور
91. عنوان مقاله : طراحي و ساخت بورد رابط MPI-A13 جهت اتصال پرينتر EPSON به ثبات خطاي سورل
92. كاربرد ايده سيلان توان بهينه براي جايابي و تنظيم ترانسفورماتورهاي جابجا كننده فاز جهت كاهش تلفات در شبكه هاي انتقال
93. كاربرد فيبر نوري در سيستم حفاظت و كنترل پستهاي فشار قوي
94. كاربرد منحني هاي رشد در برآورد و تخمين ديماند بارهاي الكتريكي در بخش خانگي ( مطالعه موردي : در سطح شهر » شهركرد « مركز استان چهار محال و بختياري )
95. كاهش تلفات پيك شبكه انتقال گلستان با انتخاب مسير بهينه جريان
96. كنترل پايداري سيستمهاي قدرت در حالت گذرا به روش توليدزدايي بهينه
97. كنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار ديناميكي سيستم قدرت با اعمال كنترل كننده تركيبي مد لغزشي فازي تطبيقي و بهينه
98. گرمايش جهاني و پتانسيل صرفه جويي فني در برخي از بخش هاي انرژي كشور
99. لزوم مراكز حمايت از كارآفريني در صنعت برق ايران
100. محاسبه امپدانس اتصال كوتاه ترانسفورناتور به كمك محاسبه انرژي
101. محاسبه تلفات وا صلاح مقادير اسمي ترانسفورماتورهاي توزيع تحت بارهاي غيرخطي بكمك روش اجزاء محدود
102. محاسبه توزيع پتانسيل براي شناسايي عوامل موثر در طراحي بهينه بستر زمين حفاظت كاتدي شبكه گاز
103. محاسبه راندمان واقعي نيروگاه بعثت و بررسي علل افت آن
104. محاسبه نسبت چرخش در بويلرهاي بازياب و ارائه نرم افزار مربوطه
105. مدل رياضي سه بعدي كوره ديگ نيروگاههاي بخار، جهت بررسي اثرات خاكستر و رطوبت موجود در سوخت
106. مدل سازي و شبيه سازي كانال مخابراتي شبكه توزيع قدرت الكتريكي به منظور انتقال داده هاي با سرعت بالا
107. مدلسازي حرارتي موتورهاي القايي سه فاز قفس سنجابي
108. مدلسازي ديناميكي بويلر بازيافت سيكل تركيبي با جريان افقي
109. مدلسازي رفتار بار مصرف كنندگان بزرگ و تعرفه بندي توان – انرژي
110. مدلسازي كوره بويلر نيروگاه توس با استفاده از روش ناحيه بندي
111. مشكلات عملي سيستم آزمايش ولتاژ ضربه صاعقه و بررسي راه حل ها
112. مطالعه تنشهاي پسماند بر روي قطعات رابط توربينهاي گازي نيروگاه قم
113. مطالعه و بررسي مشخصه هاي نوسانات خفيف 1 در سيستم قدرت مازندران
114. نقش پروژه طرح كارانه وعوامل موثردر كاهش زمان خاموشيها
115. نقش قيمت زمين در تعيين آرايش هاديها، شكل برج ها و ولتاژ خطوط انتقال نيرو
116. نگرشي بر خصوصي سازي صنعت برق از ديدگاه كارايي
117. نگرشي به سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت برق BRT روش مناسب سرمايه گذاري در توزيع
118. يك رويكرد اجرايي براي تحقق برنامه ريزي نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير

این مقالات را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:

دانلود مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *