موضوعاتی برای کار تحقیقی 1 و 2 کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق

موضوعاتی برای کار تحقیقی 1 و 2 کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق

موضوع كاربردي در حوزه فقه قضائي و حقوق

1. احكام تنصيف ديه زن

2. اختلاف زوجين در مورد مواقعه و عدم مواقعه و آثار آن بر روابط زن و شوهر

3. پرداخت ديه از بيت‌المال در صورت فرار, فوت يا عدم شناسايي ضارب يا قاتل

4. پرداخت فاضل ديه و ماهيت آن

5. پرداخت مهريه زوجه از ديه زوج

6. پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌ المال‌ در صورت‌ عدم‌ شناسايي‌ ضارب‌

7. پرداخت‌ ديه‌ در صورت‌ عدم‌ شناسايي‌ ضارب‌، اعسار از پرداخت‌ ديه‌ و استناد به‌ سوگند در ضرب‌ و جرح‌

8. پشيمان‌ شدن‌ پدر پس‌ از انتقال‌ سند مالكيت‌ ملك‌ به‌ نام‌ فرزند

9. چگونگي پرداخت مهرية مقتولة باكره

10. چگونگي اتيان سوگند غير مسلمان

11. چگونگي تشخيص مدعي و منكر در ادعاي خيانت امين و انكار او

12. چگونگي توارث در هدم و غرق و مصاديق هدم

13. چگونگي دريافت حقوق معوقه با توجه به كاهش ارزش پول و تورم

14. چگونگي محاسبة مهريه درصورت فوت زوجه قبل از زوج

15. چگونگي‌ پرداخت‌ مهريه‌ نامشخص‌

16. گذشت مجّاني ولي قهري نسبت به صدمات وارده بر صغير

17. آداب قضا و مسؤوليت قاضي

18. آراي فقهي درخصوص آلات قمار(چك پات)

19. آراي‌ فقهي‌ در خصوص‌ شمول‌ موانع‌ ارث‌ در معاونت‌ در قتل‌ عمدي‌

20. آراي‌ فقهي‌ در خصوص‌ قتل‌ ناشي‌ از اشتباه‌ در هدف‌

21. آزادي‌ محكوم‌ به‌ قصاص‌ با اخذ وثيقه‌ تا تعيين‌ تكليف‌ نهايي‌

22. آلوده‌ كردن‌ عمدي‌ ديگران‌ به‌ بيماري‌ ايدز (لاعلاج‌)

23. اتهام قتل به حاضرين در محل جنايت و كشف آلت قتاله

24. اثبات قصاص از طريق قسامه

25. اثبات‌ نسب‌ به‌ وسيله‌ آزمايش‌هاي‌ ژنتيكي‌

26. اثر گذشت‌ در جرم‌ فروش‌ مال‌ غير قبل‌ از صدور حكم‌ و مجازات‌ به‌ خاطر جنبه‌ عمومي‌ جرم‌

27. اثر تعهد ثالث به پرداخت مهرية زوجه در برائت ذمة زوج

28. اثر توبه در حدود, قصاص و تعزيرات, تفاوت مجازات‌هاي تعزير و بازدارنده

29. اثر طلاق اخذ شده با نيرنگ زوجه و حكم ازدواج بعدي او

30. اجراي قسامه از طرف مدعي در فرض كمتر از پنجاه نفر

31. اجراي قسامه توسط ولي امر و تفيض امر به رؤساي دادگستري

32. اجراي قسامه در طرف مدعي در فرض كمتر از پنجاه نفر

33. اجراي مجازات قتل تبعه ايراني پس از تحمل كيفر در خارج از ايران

34. اجراي مراسم لعان نزد قضات مأذون,‌نفي ولد از طريق لعان, امكان تحقيق در مورد الحاق فرزند به پدر

35. اجراي‌ قسامه‌ در صورت‌ صغير بودن‌ مجني‌ عليه‌ و جاني‌

36. اجراي‌ قسامه‌ در صورت‌ صغير يا مجنون‌ بودن‌ مصدوم‌

37. احتساب بيمه عمر به عنوان تركه و وصول مهريه از آن

38. اختلاف زوجين در مواقعه و عدم مواقعه

39. اختلاف زوجين در نوع ازدواج

40. اختلاف شاكي و سارق در ميزان مال مسروقه

41. اختلاف‌ بايع‌ و مشتري‌ در كاهش‌ قيمت‌ ثمن‌ و مثمن‌

42. اختلاف‌ شاكي‌ و سارق‌ در ميزان‌ مال‌ مسروقه‌

43. اختيار قيم‌ منصوب‌ از طرف‌ دادگاه‌ (قيم‌ اتفاقي‌) نسبت‌ به‌ قصاص‌ و ديه‌

44. اختيار ولي‌ قهري‌ در قصاص‌ و گذشت‌ از حق‌ ولي‌ دم‌ صغير

45. ادله‌ اثبات‌ در جرايم‌ تعزيري‌

46. ارث جاني از ديه و ملاك پرداخت قيمت اعيان ششگانه ديه

47. ارث زوج از مهرية زوجه

48. ارث‌ زوجه‌ از چاه‌ عميق‌ و قنات‌ متعلق‌ به‌ زوج‌

49. ارش‌ البكاره‌ در صورت‌ اغفال‌ زانيه‌ و اثبات‌ با آزمايش‌ DNA

50. ارش‌ البكاره‌ و مهر المثل‌ در زنا،مهرالمثل،زنا

51. ازاله‌ بكارت‌ در اثر معاينات‌ پزشكي‌

52. ازدواج باكره بدون اذن وليّ و آثار آن

53. ازدواج‌ دوم‌ زوج‌ با اجازه‌ دادگاه‌ و حق‌ طلاق‌ زوجه‌ به‌ استناد شرايط عقدنامه‌

54. ازدواج‌ مرد بهايي‌ با زن‌ مسلمان‌ و وضعيت‌ حقوقي‌ فرزندان‌ آنها

55. استحلاف‌ منكر در صورت‌ عدم‌ مطالبه‌ مدعي‌ براي‌ اجراي‌ قسامه‌ توسط مدعي‌عليه‌

56. استناد به‌ آزمايش‌هاي‌ ژنتيكي‌ براي‌ اثبات‌ يا نفي‌ ولد

57. استيفاي حق قصاص با وجود اولياي دم كبير و صغير

58. اعسار عاقله‌ از پرداخت‌ ديه‌ و فوت‌ ايشان‌

59. اعمال قسامه در جناياتي از قبيل تغيير رنگ پوست يا شكستگي استخوان

60. اقدام به ازدواج جهت اخذ معافيت و متعاقباً طلاق

61. اقرار كمتر از چهاربار در زنا و تعزير مجرم‌

62. اقرار كمتر از نصاب در جرم زنا, انكار بعد از اقرار و سقوط حد

63. اماره شرعي و قانوني رشد و موارد عزل ولي قهري

64. امتناع زوجه از تمكين پس از حكم دادگاه به تقسيط مهريه

65. انتخاب صغيره براي توليت موقوفات توسط دادگاه

66. انتخاب‌ نوع‌ ديه‌ پرداختي‌ از بيت‌المال‌ و ملاك‌ قيمت‌ در زمان‌ پرداخت‌(يوم‌ الاداء، زمان‌ صدور دادنامه‌ و…)

67. انجام‌ بازي‌ بيليارد بدون‌ قصد قمار

68. انحلال نكاح موقت در صورت عسر و حرج, شرط نفقه در نكاح موقت و ضمانت اجراي آن

69. اولياي دم در قتل شبه عمد فرزند توسط پدر و سهم پدر از ديه

70. اولياي‌دم‌ كر و كور و نحوه‌ تقاضاي‌ قصاص‌، ديه‌ و عفو و محجور بودن‌ اولياي‌دم‌ و اتهام‌ قيم‌ به‌ معاونت‌ در قتل‌

71. بالغ‌ شدن‌ صغير در زمان‌ دادرسي‌ و پرداخت‌ ديه‌ توسط عاقله‌

72. برقراري عمل زنا به زني و وارد شدن به منزل وي

73. تأثير بيماري در اجراي حد شرب خمر

74. تأثير فوت وثيقه‌گذار در مال مورد وثيقه

75. تأثير مباشرت آزادانة متوفي در مسؤوليت متصدي

76. تبديل تبعيد حدي به مجازات حبس

77. تبليغ آيين مسيحيت به صورت غير قانوني

78. تبليغ علني مسيحيت

79. تبيين‌ مفهوم‌ مسلمات‌ در فقه‌ (موضوع‌ ماده‌ 18 ق‌.ت‌.د.ع‌.ا)

80. تحقق‌ محاربه‌ با سلاح‌ غير واقعي‌

81. تحقيق‌ و تعقيب‌ در جرايم‌ عفافي‌

82. تخلف از شرط ضمن عقد

83. تخلف وكيل از انجام تعهدات وعزل او

84. تردد افراد در منطقه ممنوعه نظامي وقتل در اثر تيراندازي مأمور

85. تسري‌ اجراي‌ حد به‌ صورت‌ ضغث‌ به‌ ساير حدود غير از زنا

86. تصادف در حين تعليم رانندگي و مسؤوليت راننده تحت تعليم

87. تعارض وصيت به وقف با تصرفات حقوقي ديگر

88. تعدد جلسات‌ اجراي‌ قسامه‌ و تكرار قسم‌

89. تعيين ديه شكستگي استخوان درشت ‌ني و ناز‌ك‌ني دست و پا در اثر ضربه واحد

90. تعيين ديه و ارش در شكستگي ستون فقرات و فلج شدن پا

91. تعيين ديه و ارش شكستگي بندهاي انگشت دست و ارش دررفتگي

92. تعيين‌ ديه‌ در ضربات‌ منجر به‌ مرگ‌ مغزي‌ مصدوم‌

93. تعيين‌ ديه‌ و ارش‌ در شكستگي‌ ران‌ پا و ديه‌ محدوديت‌ حركتي‌ اعضا

94. تعيين‌ مجازات‌ قتل‌ به‌ انگيزه‌ ناموسي‌ و جنايت‌ بر ميت‌

95. تعيين‌ ميزان‌ تأثير مصدوميت‌ در مرگ‌ مقتول‌ بر اثر تصادف‌ و وجود علل‌ ديگر

96. تعيين‌ ميزان‌ خسارت‌ ناشي‌ از تصادl‌ دو وسيله‌ نقليه‌

97. تعيين‌ ميزان‌ ريالي‌ ارش‌ بر اساس‌ نرخ‌ زمان‌ جنايات‌ يا زمان‌ اجراي‌ حكم‌ و…

98. تغليظ ديه‌ در قتل‌ بالتسبيب‌

99. تغيير قيم‌ منتخب‌ ولي‌ قهري‌

100. تفاوت جرايم تعزيري و بازدارنده

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *