دانلود مقالات بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

دانلود مقالات بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق را میتوانید از لینک زیر در انجمن نواندیشان دریافت کنید

 لینک دانلود مقالات

فهرست مقالات

1-      ارائه روشی جدید برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال به کمک الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری

2-      بهبود عملکرد جبرانساز SVC برای میراسازی مدهای نوسانی بین ناحیه ای با استفاده از سیگنال های گسترده

3-      بهینه سازی هزینه خدمات انتقال شبکه برق منطقه ای خوزستان به وسیله الگوریتم NSGA-II

4-      شناسایی مدهای نوسانی سیستم های قدرت براساس اندازه گیری های بهنگام با استفاده از تحلیل پرونی

5-      برنامه ریزی واکنش بار ونیروگاهها برای تامین ظرفیت ذخیره براساس روش احتمالاتی

6-      مكانيزمهاي ظرفيت در بازار برق ايران و ديگر كشورها

7-      ارزیابی وضعیت فنداسیون دکل 230 کیلو ولت عبور از دریا واقع درتنگه پل لافت با استفاده از آزمون های غیرمخرب

8-      تحلیل اقتصادی نصب ادوات FACTS جهت رفع تراکم درسیستمهای قدرت

9-      ارزیابی تاثیرخطوط HVDC برکاهش هزینه تولید توان وتلفات شبکه به کمک مطالعات پخش بار بهینه ESDC

10-  پخش باربهینه بااستفاده از کنترل کننده انتقال توان ترکیبی

11-  ساخت دستگاه انتقال انرژی بدون سیم و آنالیز حساسیت روی پارامترهای آن

12-  بررسی عملکرد اخذ تولید راکتیو در نیروگاه کرخه و خسارات وارده

13-  روشی نوین در طراحی پایدارکننده های دینامیکی سیستم قدرت

14-  برنامه ریزی بهره برداری بهینه ازمنابع تولید بادی تلمبه ذخیره ای درسیستم قدرت تجدید ساختارشده با استفاده ازمدلسازی فازی

15-  برنامه ریزی توان راکتیو بااستفاده ازپخش باربهینه باقیدپایداری ولتاژ

16-  پیش بینی کوتاه مدت باربااستفاده ازمدل ترکیبی گری-فازی-مارکوف

17-  تخمین پارامترهای مدهای الکترومکانیکی سیستم قدرت با استفاده از مدل آرماکس و روش پرونی

18-  ارایه روشی جدید برای ارزیابی امنیت درسیستم های قدرت چند ناحیه ای

19-  طراحی توسعه شبکه انتقال درمحیط تجدید ساختارشده به کمک روش تحلیل پوششی داده ها

20-  بهبود شرایط جزیره سازی عمدی شبکه قدرت توسط واحدهای تولید پراکنده

21-  طراحی پایدارکننده سیستم قدرت بااستفاده ازمعیارانتروپی

22-  طراحی برنامه واسط نرم افزارهای MATLAB و DIGSILENT بااستفاده اززبان    DPL

23-  ارائه روش جدید IACO به منظور بهبود نتیجه برنامه ریزی توسعه شبکه تولید

24-  جایابی SVC درشبکه سیستان وبلوچستان با استفاده از ترکیب تحلیل مدال و الگوریتم PSO جهت جلوگیری ازفروپاشی

25-  طراحی کنترل کننده فازی عصبی سیستم قدرت چندماشینه برمبنای کنترل تطبیقی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک

26-  تخمین حالت استاتیکی شبکه انتقال فارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

27-  معرفی شاخص هایی مبتنی برمعیارهای فنی جهت ارزیابی بهینه طرح های شبکه برق

28-  معادلسازی شبکه انتقال درحوزه زمان برای تحلیل حالت گذرای کلیدزنی خط

29-  تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیرخودراه انداز بادرنظرگرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامهDEA

30-  ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل با استفاده ازروش قطعی مبتنی بر دسته بندی داده

31-  توزیع اقتصادی بار با درنظرگرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

32-  بررسی برقدارکردن خط 400 کیلو ولت بیرجند سفیدابه زاهدان

33-  ارزیابی و رتبه بندی امنیت استاتیکی سریع سیستم قدرت بر مبنای الگوریتم رویش و برش

34-  به کارگیری الگوریتم ریخت شناسی ریاضیاتی برای مکان یابی تخلیه جزئی در کابل

35-  مقایسه روش های سنتی ومدرن میراسازی نوسانات توان وفرکانس درسیستم قدرت تجدید ساختاریافته

36-  پیاده سازی تکنیک Disk Method برای محاسبه سریع ودقیق توزیع پتانسیل منتجه ازبارهای فضایی درکاربردهای شکست الکتریکی None-Thermal

37-  روشی نوین برای ارزیابی حوادث شبکه براساس پتانسیل حوادث پی درپی و ایجاد خاموشی

38-  طراحی مشاهده گرمقاوم جهت تشخیص عیب درسیستم قدرت کنترل بارفرکانس

39-  اصلاح الگوی بار با استفاده از آنالیز حساسیت به منظور بالا بردن حاشیه پایداری ولتاژ شبکه

40-  بررسی اثر تولید همزمان برق وحرارت درکاهش هزینه بهره برداری وآلودگی ریز شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه

41-  ارزیابی نقش تلفات اکتیو وراکتیو دربرنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با درنظرگرفتن عدم قطعیت به کمک الگوریتم جستجوی هارمونی

42-  مدلسازی بازارهای رقابتی برق وارزیابی پارامترهای آن مبتنی بررویت پذیر بودن اطلاعات بازیگران بازار

43-  یادگیری عاطفی براساس کنترلر های هوشمند جهت کنترل فرکانس شبکه قدرت با درنظرگرفتن محدودیت نرخ تولید بخار درتوربین

44-  مکانیابی بهینه عنصر HFCدرسیستم قدرت توسط برنامه ریزی غیرخطی ترکیب شده با عدد صحیح

45-  توزیع بهینه توان با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری ICA

46-  استفاده ازالگوریتم AWPSO درکنترل فیدبک خروجی بهینه جهت بهبود مساله کنترل بار فرکانس درسیستم قدرت چند ناحیه ای تجدید ساختارشده

47-  برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها باتابع هدف ناهموار بااستفاده ازالگوریتم باکتریایی

48-  بررسی تاثیر نحوه تعیین شرایط اولیه بر نتایج تحلیل شکل نرمال میدان های برداری درتحلیل عملکرد دینامیکی سیستم های قدرت تحت استرس

49-  تحلیل مدال خطی تداخل پیچشی SVC بادرنظرگرفتن اثرمدل سازی و پارامترهای سیستم کنترل

50-  بررسی وتحلیل اضافه ولتاژهای هارمونیکی درترانسفورماتورهای سه فاز درحین بارگردانی سیستم های قدرت

51-  پخش باراقتصادی با درنظرگرفتن محدودیت های ناشی ازنیروگاهها به کمک الگوریتم ترکیبی ژنتیک و اجتماع ذرات

52-  طراحی و ساخت جبران کننده توان راکتیو استاتیک پست لوشان بخش قدرت

53-  بهبودعملکردجبران کننده استت کام باارائه الگوریتم مبتنی برFPSO به منظور بهبودپارامترهای کیفیت توان در سیستم های قدرت

54-  تحلیل اغتشاشات ناشی ازمراحل کارکرد کوره های قوس الکتریکی برژنراتورهای محلی سیستم های قدرت

55-  تقسیم توان بین منابع ولتاژمبتنی براینورتر موازی دریک سیستم ACمستقل تحت شرایط بار نامتعادل وغیرخطی

56-  کاهش هزینه مشارکت واحدهای نیروگاهی بااجرای هوشمندانه برنامه پاسخ گویی باراضطراری با استفاده ازالگوریتم سردشدن تدریجی فلزات

57-  تنظیم بهینه کنترلر فازی یک جبران کننده استاتیک توان به منظور میراسازی نوسانات توان با الگوریتم هوش گروهی

58-  تلفیق الگوریتم الگویی والگوریتم ژنتیک برای طراحی پایدارساز سیستم قدرت

59-  پیشنهاد الگوریتم جدیدی برای بهبود کیفیت توان حالت های کارجزیره ای ومتصل به شبکه در شبکه های میکرو

60-  جایابی بهینه اندازه گیرها به منظور تخمین حالت هارمونیکی بااستفاده ازالگوریتم تکامل دیفرانسیلی

61-  برآورداثرات فنی ومالی ناشی ازهارمونیک برروی تلفات وظرفیت انتقالی خطوط درشبکه های توزیع وانتقال

62-  روش جدید مبتنی براندازه وپرش زاویه فاز برای تشخیص افت ولتاژهای نامتعادل سه فازبرمبنای مقادیراندازه گیری شده

63-  روشی نوین درکنترل جریان هیسترزیس باند ثابت جهت تثبیت فرکانس کلیدزنی درفیلتر اکتیو موازی

64-  طراحی وساخت یک اینورتر سه فازkva 85 برای اتصال یک سیستم میکروتوربین به شبکه قدرت سه فاز سه سیمه

65-  مکانیابی چندمنظوره ی بانک های خازنی درشبکه های توزیع

66-  تعیین بهینه پارامترهای فیلتر شکاف دار وفقی بااستفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور دستیابی به یک واحد سنکرونیزاسیون قوی درسیستم قدرت

67-  الگوریتم جبرانسازی برپایه تئوری جامع تکمیلی توان های لحظه ای برای سوئیچ کردن جبرانسازها وامکان پایداری فرکانسی درمیکروگریدها

68-  جایابی UPFCجهت میرا کردن نوسانات سیستم قدرت

69-  استراتژی جدید حذف هارمونیک های مرتبه پایین دراینورترهای چندسطحی جهت کاهش ریپل گشتاور موتورهای القایی

70-  تحلیل حالت ماندگار ادوات کاستوم پاور بین خطی اینترلاین کاستوم پاور

71-  بهبود جامع کیفیت توان با استفاده از پارک کاستوم پاور با حضور DG

72-  بهبودعملکردمحدودسازابررسانایی جریان خطا نوع پل دیودی باتمرکزبرپدیده های کیفیت توان وارائه یک محدودسازابتکاری

73-  بکارگیری تابع هدف سود به سرمایه درجبران بهینه توان راکتیو

74-  جایابی وظرفیت یابی بهینه و همزمان منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی با استفاده از ترکیب الگوریتم کلونی مورچگان ACPو تحلیل سلسله مراتبی AHP

75-  مدلسازی دینامیکی سیستم مرکب فتوولتائیک باتری جهت استفاده درمطالعات دینامیکی ریز شبکه ها

76-  بهبود شاخص های کیفیت توان درسیستم های شامل کوره های قوس الکتریکی  DCبا به کارگیری سیستم تغذیه مبتنی بر یکسو سازهای دیودی و مبدل هایDC-DC

77-  کنترل جریان یک منبع تولید پراکنده اینورتری متصل به شبکه ضعیف

78-  کنترل مستقیم توان مبدلهای PWMسه فاز مجهز به فیلتر LCL

79-  بررسی تاثیرخازن های تصحیح ضریب توان وفیلترهای غیرفعال برهارمونیک درشبکه برق منطقه ای غرب

80-  بررسی آماری فنی واقتصادی ترانسفورماتورهای معیوب شده در شبکه توزیع نیروی برق استان مازندران

81-  کنترل توان راکتیو درسیستم های توزیع درحضور منابع تولید پراکنده بادرنظرگرفتن قیود کیفیت توان وبااستفاده از الگوریتم مورچگان بهبودیافته

82-  استراتژی تعمیرات ونگهداری قابلیت اطمینان محور به روش AHPدرشبکه های توزیع

83-  مکانیابی چندمرحله ای پست های فوق توزیع با استفاده از یک روش ابتکاری جدید

84-  کنترل زمان حقیقی ولتاژ و توان راکتیو درشبکه های توزیع بادرنظرگرفتن منابع تولید پراکنده به کمک الگوریتم رقابت استعماری ICA

85-  بررسی بازآرایی ومکانیابی خازن درحضور انواع مختلف منابع تولید پراکنده

86-  بررسی استانداردهای موجود درزمینه شبکه های هوشمند برق

87-  بهره برداری بهینه یک میکرو شبکه با هدف کمینه سازی هزینه های به کمک الگوریتم PSO

88-  جایابی منابع تولید پراکنده درشبکه توزیع به منظور بهینه کردن شاخص های قابلیت اطمینان با الگوریتم پی اس او و تصمیم گیری چند معیاره

89-  مطالعات برآورد بارمیان مدت شهرشیراز

90-  کاربرد عملی AHPدرمکانیابی کلیدهای شرکت توزیع غرب استان تهران

91-  بررسی توزیع دمایی و میدان الکتریکی درکابل های فشار قوی با حضور حفره

92-  کنترل متمرکز ولتاژ و توان راکتیو درسیستم های توزیع

93-  برنامه ریزی توسعه دینامیکی سیستم فوق توزیع بادرنظرگرفتن تولیدات پراکنده

94-  کنترل فرکانس وولتاژمیکروگرید بااستفاده ازذخیره AC

95-  ارائه فرازهایی برطراحی بهینه روشنایی معابروانتخاب چراغهای برتر

96-  چاره اندیشی تلفات شبکه توزیع حذف شبکه فشار ضعیف ویا توسعه شبکه فشارمتوسط

97-  روشی جدید برای تشخیص خطای کابل های قدرت با استفاده از آنالیز پاسخ فرکانسی

98-  آنالیز حساسیت طرح های حفاظتی شبکه های توزیع نسبت به عدم عملکرد یا حذف یکی ازتجهیزات حفاظتی طرح

99-  طراحی وپیاده سازی یک کلید نیمه هادی ولتاژ وجریان بالای سریع جهت کاربرد درادوات FACTSو HVDC-LIGHT

100-                      تعیین تعداد ومکان بهینه کلیدهای خودکار دراتوماسیون شبکه توزیع درحضور تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی PSO&GA

101-                      طراحی بهینه شبکه توزیع درحضور DVR

102-                      بررسی امکان سنجی استفاده ازهادی های پرظرفیت درشبکه فوق توزیع تبریز

103-                      تاثیر درصد نفوذ منابع تولید پراکنده روی هزینه تامین تلفات شبکه های توزیع

104-                      مطالعات اقتصادی نصب پایانه های راه دور برای انطباق شبکه دربهترین سطح قابلیت اطمینان سیستم

105-                      جایابی وتعیین سایزمنابع تولید پراکنده در سیستم های توزیع بادرنظرگرفتن الگوی بارسیستم

106-                      ارزیابی وتحلیل پارامترهای مؤثردرطراحی محدودسازیهای ابررسانایی نوع القایی برای سیستمهای توزیع

107-                      طراحی وتدوین یک رویه آزمون سریع عمرسنجی برای چراغهای LED

108-                      ارائه یک الگوریتم چندهدفه برای مدیریت بهره برداری بهینه ی شبکه های توزیع بادرنظرگرفتن اثر پیل های سوختی

109-                      کاهش تلفات ناشی از اتصالات سست درشبکه های توزیع با نگاه مدیریت دارایی

110-                      طراحی وساخت سیستم تعیین محل جغرافیایی فیوز کات اوت قطع شده درسیستم توزیع با استفاده از سیستم موبایل و سیستم خورشیدی

111-                      استفاده از نقشه های خود سازمان SOMبه منظور اولویت بندی تجهیزات شبکه توزیع جهت انجام برنامه تعمیرات و نگه داری پیشگیرانه

112-                      روش جدید تشخیص حفاظت ضد جزیره ای براساس ترکیب روش های قبلی

113-                      آشکارسازی خطاهای زمین متناوب با استفاده از آنالیز تبدیل موجک گسسته و تئوری مجموعه های فازی

114-                      مقایسه روش های کنترل گسترده ولتاژ و توان به منظور رفع اضافه ولتاژ ناشی ازاتصال تولیدات پراکنده به شبکه های توزیع

115-                      سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان و عوامل موثر برآن

116-                      برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی درشرکت های هلدینگ صنعت برق

117-                      طراحی واستقرارنظام جامع آموزش ویادگیری کارکنان برمبنای استاندارد ایزو10015 درشرکت برق منطقه ای کرمان

118-                      روش جدیدی برای حل پخش بارسیستم قدرت راه آهن برق ای سی با تغذیه اتو ترانسفورماتوری

119-                      تشخیص ومکانیابی خطاهای فاز به فاز و فاز به زمین درشبکه های توزیع برق با استفاده از امواج رادیویی منتشرشده

120-                      جایابی وتعیین بهینه ظرفیت واحدهای تولید هم زمان گازسوز جهت تامین برق وحرارت دریک شهرک صنعتی

121-                      الگوریتم ژنتیک اصلاح شده مبتنی برتئوری گراف برای باز آرایی شبکه های توزیع نیروی برق

122-                      معرفی مدل تطبیق یافته تعادلی سازمانی برای خودارزیابی مناسب در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

123-                      مدیریت فرآیند درشرکت برق منطقه ای خراسان

124-                      تعیین روابط بین شاخص های عملکردی مبتنی برکارت امتیازی متوازن درشرکت های توزیع برق

125-                      مدیریت ریسک پروژه احداث مولدهای مقیاس کوچک گازسوزباشبیه سازمونت کارلونرم افزار پرت مستر

126-                      مدیریت دارایی دربخش توزیع برق ضرورت تجدید ساختارصنعت برق کشور

127-                      تدوین مدل شایستگی مشاغل مدیریت پروژه درپژوهشگاه نیرو

128-                      مطالعه و بررسی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی درشرکت برق منطقه ای یزد

129-                      مطالعه موردی بررسی کاهش همزمان تلفات سیستم توزیع فوق توزیع وانتقال یزد

130-                      ارزیابی تغییرات بهره وری شرکتهای مدیریت تولید برق بااستفاده از تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست

131-                      چالشهای ارزیابی ریسک درپستهای بدون اپراتور

132-                      بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت برعملکرد سازمانی برمبنای اهداف فردی گروهی و سازمانی کارکنان

133-                      بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان توزیع برق مشهد وعوامل موثر برآن براساس تلفیقی ازنظریه هرزبرگ و آرمیچل

134-                      شناسایی واولویت بندی شاخصهای مؤثردرارزیابی وانتخاب پیمانکاران

135-                      بررسی میزان اثربخشی مدیرتی در توانمندسازی کارکنان پژوهشی موردی درشرکت مدیریت تولید برق شازند

136-                      طراحی و امکان سنجی ساخت یک خانه ویلایی با مصرف انرژی صفر درتهران

137-                      کاربرد الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه بهبود یافته درتوزیع اقتصادی بار میان نیروگاهها با توابع هزینه ناصاف

138-                      توزیع بهینه انرژی درسیستم های یکپارچه چندحاملی با حضور عنصر ذخیره کننده

139-                      مدلسازی مشترکین AMI درمدیریت بهینه خاموشی برپایه الگوی مصرفی

140-                      تعیین اندازه و بهره برداری بهینه واحدتولید همزمان انرژی الکتریکی وحرارتی با استفاده از بهینه سازی تصادفی

141-                      صرفه جویی درمصرف انرژی بااستفاده ازچراغ های LED به جای چراغ های هالوژن مطالعه میدانی

142-                      بررسی اقتصادی طرح پیشنهادی برق خراسان درخصوص دیماند منعطف ازدیدگاه مشترکین پرمصرف

143-                      امکان سنجی کاهش تلفات انرژی برق درشبکه توزیع به روش یونیدو

144-                      تحلیل اقتصادی بکارگیری آبگرمکن پمپ حرارتی ومقایسه آن باآبگرمکنهای خورشیدی وبرقی

145-                      پتانسیل سنجی استفاده ازکولرهای خورشیدی هیبریدی در کاهش پیک بار

146-                      تعیین شاخصهای موثر براستفاده ازتولید همزمان برق وحرارت درصنایع کشور و اولویت بندی صنایع براین اساس

147-                      ارزیابی تاثیرکنتورهای هوشمند و برنامه های پاسخ تقاضا بربازار برق

148-                      بهینه سازی اقتصادی زیست محیطی یک نیروگاه توربین گاز با پیش گرمکن به کمک الگوریتم ژنتیک

149-                      مدلسازی الگوی واکنش بار قیمت گذاری به هنگام با اعمال سیاست تشویق و جریمه

150-                      ارزیابی کارآیی معماری سازمانی دربلوغ همسویی کسب وکار و فناوری اطلاعات مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای تهران

151-                      ارزیابی کارآیی حاکمیت فناوری اطلاعات درسازمان های سرویس گرا مطالعه موردی شرکت مدیریت شبکه برق ایران

152-                      طراحی وساخت سیستم مانیتورینگ نامحسوس مصرف لوازم خانگی

153-                      بهینه سازی اقتصادی ظرفیت سامانه تولید همزمان گرمایش سرمایش و توان الکتریکی برپایه موتور ژنراتور گازسوز دریک مرکز خرید

154-                      استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی کوتاه مدت بار

155-                      بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی پمپهای موازی وبررسی آن درواحد ابرسانی فولاد هرمزگان

156-                      تولید همزمان آب شیرین وبرودت به منظور کاهش مصرف وتقاضای برق درسیستم های اسمز معکوس

157-                      ارائه روشی جدید جهت بهبود درتوزیع ولتاژ وکنترل میدان الکتریکی بوشینگ خازنی

158-                      بررسی تأثیر اضافه ولتاژبربرقگیراکسیدفلزی باروش اجزا محدود

159-                      پیش ران های توسعه فناوری اطلاعات درصنعت برق کشور

160-                      ارائه مدل جهت ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای تهران

161-                      سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS درمعاونت اجرایی شمالغرب تهران

162-                      بیشینه سازی رفاه اجتماعی کاربران در بازار برق با استفاده از طراحی سیستم حفاظت ویژه بهینه

163-                      تاثیر خودروهای دوگانه قابل اتصال به شبکه برق پلاگ این هیبرید الکتریک ویکل به عنوان بارمدیریت پذیر یا منبع تولید انرژی درسیستم های قدرت تجدید ساختاریافته

164-                      مدیریت ریسک شرکت های نیروگاهی درقیمت دهی به کمک الگوریتم کیو لرنینگ مبتنی بر تابع مطلوبیت

165-                      تقویت مدل ARدرپیش بینی کوتاه مدت قیمت با کمک شبکه عصبی

166-                      برنامه ریزی و بهره برداری بهینه تولید توان راکتیو با هدف کاهش قدرت بازار مطالعه موردی شبکه 400 خراسان

167-                      ارائه روشی جهت ارزیابی وضعیت رقابتی بودن بازار برپایه تخمین بازه تغییرات شاخص HHI

168-                      بررسی معیار های بازار محور برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال

169-                      سنجش قدرت بازاردربرق ایران

170-                      اثرات لایه های آلودگی باضخامت وهدایت الکتریکی متفاوت برتوزیع میدان مقره های پلیمری

171-                      بررسی اضافه ولتاژ ناشی ازاصابت صاعقه به خطوط انتقال پست GIS چغادک 2 نیروگاه اتمی بوشهر

172-                      دسته بندی سیگنال های تخلیه جزیی با هدف ارزیابی عایقی کابل های فشارقوی

173-                      تخمین حداقل خلاصی لازم دراتصال انعطاف پذیر بین تجهیزات پست در زلزله

174-                      ارائه برنامه تعمیرات پیشگیرانه کلیدهای قدرت برمبنای بهبود شاخص های قابلیت اطمینان

175-                      توسعه منحنی های شکنندگی وارزیابی آسیب پذیری تجهیزات ایستگاههای برق با استفاده از سیستم یک درجه آزادی معادل

176-                      طراحی وبهینه سازی مبدل پوسته و لوله مورد استفاده درسیستم CHP با الگوریتم ژنتیک

177-                      بهینه سازی داکت بخارسیستم خنک کن کنداسورهوایی

178-                      مدلسازی دینامیکی وشناسایی بخش هیدرولیک نیروگاه برق آبی دز

179-                      تجزیه وتحلیل مدل پرداخت به برندگان مناقصات همزمان بازار انرژی ورزرو چرخشی برپایه سیستم چندعاملی

180-                      روشی جدید برای محاسبه قیمت فروش برق دربازار رقابتی بااستفاده از تعادل نش

181-                      روش جدید پیشنهاددهی دربازار برق رقابتی با استفاده از آنالیز حساسیت و دیدگاه بنگاهی

182-                      ارائه یک روش جدید برای تصمیم گیری جهت شرکت واحدهای تولیدی دربازار رزرو ازدیدگاه مالک با استفاده از محاسبه هزینه فرصت

183-                      فروش توان نیروگاه بادی دربازار کوتاه مدت برق با استفاده از روشهای پیش بینی تصادفی

184-                      نقطه تعادل نش SFE دربازار با پرداخت معادل پیشنهاد

185-                      طراحی مدل پیشنهادی بازارظرفیت به منظورتامین حدکفایت ظرفیت وافزایش قابلیت اطمینان سیستم

186-                      تحلیل بازار برق بابهره گیری ازمدل های مبتنی برتشابه های رفتاری

187-                      بهینه سازی چندهدفه درتسویه بازارهای محلی توان راکتیو بادرنظر گرفتن نایقینی

188-                      تعیین تعرفه قراردادهای انتقال باتخصیص منصفانه هزینه تراکم

189-                      روشی برای مدیریت تراکم دربازار برق ایران

190-                      ضرورت استفاده از نظام حل اختلاف جایگزین دربازار رقابتی صنعت برق ایران

191-                      بررسی تولید انرژی الکتریکی درایستگاههای تقلیل فشارگاز نیروگاه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

192-                      بررسی توجیه پذیری استفاده از مشعل های کانالی به منظور افزایش توان تولیدی درنیروگاههای سیکل ترکیبی

193-                      امکان سنجی بکارگیری تولید همزان برق و حرارت در صنایع کانی غیر فلزی

194-                      بررسی فنی وعملی تاثیر کارآیی سیستم مه پاش برعملکرد سیکل ترکیبی نیروگاه یزد

195-                      طراحی مفهومی و ترمودینامیکی میکروتوربین 100 کیلو وات برای تولید هم زمان برق وحرارت برمبنای پتانسیل ساخت داخل کشور

196-                      ساخت یک میکروتوربین 100 کیلو واتی برمبنای پتانسیل ساخت درداخل کشور

197-                      ارائه راهکاری به منظورافزایش کارایی واثربخشی با توجه به سطح سیگمای فرآیندبهره برداری واحدهای آلستوم نیروگاه با استفاده ازمتدولوژی اف ام ای آ مطالعه موردی درنیروگاه سیکل ترکیبی یزد

198-                      شناسایی توربین گازی نیروگاه گیلان با استفاده از مدارک نیروگاه

199-                      ارزیابی اقتصادی و آنالیز حساسیت سیستم CCHP برای آپارتمان مسکونی درتهران

200-                      شبیه سازی احتراق سوخت گازوئیل درمحفظه احتراق میکروتوربین

201-                      بررسی علل بالابودن ارتعاش توربین گازی نیروگاه آبادان و کاهش آن تا حد مجاز

202-                      بررسی فنی واقتصادی راه کارهای رفع محدودیت تولید نیروگاه رامین

203-                      بررسی علل تخریب عایقهای حرارتی بویلرهای نیروگاه تبریز و ارائه راهکارهای مناسب

204-                      آنالیز ترمودینامیکی سیستم های ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد و توربین گاز از طریق اگزرژی

205-                      اثر میدان الکترومغناطیس دارای فرکانس بسیار پایین 50 هرتزی بریادگیری موش های نر و ماده نژاد NMRI

206-                      بررسی اثرات زیست محیطی تلفات درشبکه های توزیع نیرو

207-                      مطالعه تاثیر محدودیت آلودگی دربرنامه ریزی مشارکت نیروگاههای حرارتی

208-                      ارزیابی ارگونومی به منظور پیشگیری از آسیبهای اسکلتی عضلانی

209-                      بررسی ایمنی سلامت ومحیط زیست اچ اس ای صنایع برق والکترونیک درسال1388 مطالعه موردی شهرستان رشت

210-                      بررسی تولید انرژی الکتریکی درایستگاههای تقلیل فشارگاز نیروگاه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

211-                      اثر میدان الکترومغناطیس دارای فرکانس بسیار پایین 50 هرتزی بریادگیری موش های نر و ماده نژاد NMRI

212-                      مدلسازی وشبیه سازی موتور جریان مستقیم بدون جاروبک 9 فاز

213-                      محاسبه ظرفیت خازنی یک حلقه ازکویل ژنراتور تراکم شار با سطح مقطع مستطیلی با استفاده ازمدل شش ضلعی منتظم

214-                      طراحی مفهومی کویل تروئیدی گسسته درتعامل بااینورتر منبع ولتاژ بااستفاده از الگوریتم های کلاسیک

215-                      مدلسازی ماشین آهنربای دائم شار شعاعی سطحی بادرنظرگرفتن کموتاسیون درسیم پیچ های استاتور

216-                      کنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم با حذف سنسور سرعت مبتنی بر تئوری مؤلفه های متقارن

217-                      تاثیر واحدهای پیل سوختی برپایداری گذرای ژنراتورهای سنکرون

218-                      اندازه گیری و ارزیابی ایمنی پرتوزیستی لامپهای کم مصرف CFL

219-                      شناسایی پارامترهای اشتباه تخمین حالت بادرنظرگرفتن اندازه گیری های WAMS

220-                      بررسی چالش های موجود درکنترل شبکه برق ایران و ارائه راهکار دیسپاچینگ متمرکز

221-                      بررسی عملکرد دیسپاچینگ فشار ضعیف منطقه برق تهرانپارس و ارائه راهکارهای بهبود آن

222-                      روش های افزایش امنیت درسیستم های Power line carrier

223-                      طراحی وساخت مدارمولدمیدان مغناطیسی نوسانی میرا برای آزمایش ایمنی دستگاهRTU دربرابر میدان مغناطیسی ناشی ازپدیده سوئیچینگ

224-                      ملاحظات اساسی دربکارگیری واطمینان ازسازگاری درپروتکل IEC 60870 5 104

225-                      طراحی وساخت ماژول تشخیص خطادرپایانه راه دور RTU

226-                      جایابی بهینه واحدهای اندازه گیر فازوری درشبکه درحال توسعه آذربایجان

227-                      بهبود پایش شبکه انتقال برق دیسپاچینگ منطقه ای شمال به کمک فن آوری نوین ارتباطی طراحی و پیاده سازی سیستم واسط اسکادا و صفحه میمیک

228-                      بررسی میزان امنیت سه نسل مختلف تلفن همراه ازحیث تبادل اطلاعات درکنتورهای هوشمند

229-                      طراحی سخت افزارمودی خاص برای استفاده موثرازپهنای باند PLC های آنالوگ

230-                      مدلسازی امنیت وقابلیت اطمینان درسامانه حفاظت ازراه دور

231-                      گروه بندی آلارم های پست های فوق توزیع با روش AHP

232-                      تحلیل اولویت بکارگیری فیبر نوری به عنوان سیستم انتقال مخابراتی درشبکه قدرت و بررسی روند دینامیکی استفاده از آن

233-                      مکانیابی خطا به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ژنتیک درخطوط انتقال جبران شده با UPFC درمیانه خط با اطلاعات یک پایانه خط انتقال

234-                      مطالعه بروی تاثیر محدودکننده ی جریان خطا نیمه هادیبروی شبکه توزیع در حضور تولید پراکنده

235-                      پایدار سازی رله دیفرانسیلی ترانسفورماتور قدرت در هنگام اشباع ترانسفورماتورهای جریان با استفاده از مشخصه توان ظاهری

236-                      مکانیابی بهینه RTU به کمک روش پیشنهادی بر مبنای تصمیم گیری سلسله مراتبی AHP

237-                      بکارگیری روش دلفی فازی برای انتخاب یک گروه از آلارمهای سیستم قدرت

238-                      مقایسه دو روش حداقل مربعات وزن دارشده وحداقل قدرمطلق وزن دار شده به منظور بهبود عملکرد تخمین حالت درسیستم های قدرت

239-                      جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور جهت مشاهده پذیری سیستم قدرت بااستفاده از روش انفجار نارنجک

240-                      تعیین فاصله زمانی بهینه تستهای نگهداری دوره ای سیستم حفاظتی پستهای فوق توزیع وانتقال

241-                      آشکارسازی وتشخیص عیب واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون بااستفاده از شبکه های عصبی فازی

242-                      انتخاب بهینه نوع و اندازه محدودکننده جریان خطا جهت بازیابی هماهنگی رله های جریان زیاد با حضور تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع

243-                      تاثیر نصب محدودساز جریان خطا برهماهنگی رله های جریان زیاد وروش های بازیابی هماهنگی رله ها

244-                      هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم SADE

245-                      تشخیص عیب سیستم های قدرت با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده براساس حلقه دوتایی مبتنی بر IPSO وIDPSO

246-                      روشی ساده درمحاسبات جریان اتصال زمین درفیدرهای فشارضعیف مکرر زمین شده

247-                      روش جدیدهایبریدبرای حفاظت ضدجزیره ای با استفاده ازرله های فرکانسی وتغییرتوان اکتیو

248-                      طراحی الگوریتم جدیدحذف بارهوشمندبراساس اضافهبارخطوط بحرانی به منظورکاهش ریسک حوادث پی درپی شبکه

249-                      رله جهتی برمبنای حالات گذرابرای اتصال منابع تولید پراکنده دوربه شبکه توزیع

250-                      روش جدید برای کشف وجهت یابی خطا درحضورمنابع تولیدپراکنده دور

251-                      آشکارسازی جزیره الکتریکی درشبکه توزیع باحضور منابع تولیدپراکنده گردان با استفاده ازروش غیرفعال چندمعیاره

252-                      طراحی PTC به عنوان محدود کننده جریان در سیستم های قدرت

253-                      انتخاب تابع موجک مادرمناسب درتبدیل موجک جهت تشخیص خطا درسیستم انتقالHVDC

254-                      یک الگوریتم جستجوی هارمونی جدید برای هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهت دار

255-                      تعیین طرح انعطاف پذیر ازمیان چندین طرح محل قرارگیری تجهیزات حفاظتی درشبکه های توزیع بدست آمده ازالگوریتم ژنتیک

256-                      تشخیص خطای داخلی ازجریان هجومی درترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل S

257-                      تست نرم افزاری عملکرد طرح های حفاظتی دیستانس مخابراتی DUTT و PUTT و POTT در خطوط انتقال سه پایانه ای

258-                      حفاظت شبکه توزیع در برابر جزیره شدن با استفاده از روشهای تشخیص الگو

259-                      بررسی نقش عملکرد مناسب سیستم حفاظت پست های فوق توزیع در جلوگیری از سوختن ترانسفورماتور های زمین و ارائی راهکار های لازم

260-                      مدل الکتریکی حرارتی محدودساز ابررسانایی نوع شیلد مغناطیسی و طراحی بهینه محدودسازی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره

261-                      با استفاده از نانو ذرات (PCB) تجزیه پلی کلرو بای فنیل CdS و ZnS

262-                      بررسی ولتاژ تخلیه الکتریکی مقره های سرامیکی دارای پوشش سلیکونی RTV درمحیط های آلوده

263-                      مقایسه خواص مکانیکی الکتریکی وریزساختاری چترک مقره سیلیکونی درشرایط محیطی و شتاب یافته

264-                      اعمال لایه نازک تیتانیا با خواص فتوکاتالیستی بر روی مقره های پرسلانی جهت حذف آلاینده ها

265-                      اثر کارکرد طولانی مدت بر ریز ساختار وخواص مکانیکی پره متحرک توربین گازی

266-                      تهیه اطلاعات شاهد جهت پایش وضعیت ژنرتورهای نیروگاهی ازطریق آنالیز گاز خنک کننده

267-                      تخمین عمر باقیمانده روتور توربین گازی نیروگاه مشهد

268-                      روشی نوین جهت طبقه بندی خطاها درخطوط انتقال بااستفاده از تبدیل موجک گسسته و شبکه موجک

269-                      آنالیز تخریب یک نمونه پره بازسازی شده توربین گاز

270-                      بررسی اثرسیلیس برساختاروخواص فیزیکی والکتریکی مقره های پرسلانی

271-                      بررسی خواص الکتریکی مقره های پرسلانی بالعاب نیمه هادی

272-                      بررسی ومقایسه نقش خزش وخستگی درکاهش عمر هدرهای نیروگاهی

273-                      بررسی تاثیرروش ساخت برعملکرد اتصالات شبکه توزیع

274-                      بررسی خواص غیرخطی وریستورهای اکسیدروی نانو ساختار

275-                      طراحی وساخت حسگراندازه گیری خلوص هیدروژن بافناوری MEMS

276-                      استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی به منظور اندازه گیری همزمان یونهای آلومینیوم و آهن

277-                      علل زوال پره گردان ردیف دوم توربین گازی GE-F5 یکی ازواحدهای نیروگاهی

278-                      بررسی عملکرد سیستم CPP نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و ارائه پیشنهاد جهت رفع معایب آن

279-                      بررسی علل شکست پره فن بویلر یک واحد نیروگاهی داخل کشور

280-    طراحی کنترل کننده مقاوم ژنراتور DC تحریک مستقل برای کاربرد به عنوان منبع جریان
281-    کنترل پیش بین تطبیقی سطح آب درام نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان
282-    طراحی وساخت سیستم اندازه گیری غلظت اکسیژن محلول درآب نیروگاه به روش نوری
283-    صحت سنجی مدل تحلیلی گاورنرواحدهای گازنیروگاه خیام با انجام تستهای شناسایی
284-    ارزیابی قابلیت اطمینان درپست های اتوماسیون بادرنظرگرفتن تجهیزات مازاد
285-    بهبود پاسخ دینامیکی سیستم کنترل خودکارتولید درحضور جابه جا کننده فازتریستوری واستفاده ازالگوریتم PSO
286-    مقایسه روش های مختلف بکارگیری VSD درکندانسیت پمپ نیروگاه رامین
287-    تعیین سایز بهینه سیستم قدرت ترکیبی مستقل از شبکه شامل واحد بادی ، خورشیدی ، باتری و دیزل ژنراتور

1-      طراحی کنترل کننده مقاوم ژنراتور DC تحریک مستقل برای کاربرد به عنوان منبع جریان

2-      کنترل پیش بین تطبیقی سطح آب درام نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان

3-      طراحی وساخت سیستم اندازه گیری غلظت اکسیژن محلول درآب نیروگاه به روش نوری

4-      صحت سنجی مدل تحلیلی گاورنرواحدهای گازنیروگاه خیام با انجام تستهای شناسایی

5-      ارزیابی قابلیت اطمینان درپست های اتوماسیون بادرنظرگرفتن تجهیزات مازاد

6-      بهبودپاسخ دینامیکی سیستم کنترل خودکارتولید درحضور جابه جا کننده فازتریستوری واستفاده ازالگوریتم PSO

7-      مقایسه روش های مختلف بکارگیری VSD درکندانسیت پمپ نیروگاه رامین

8-      تعیین سایز بهینه سیستم قدرت ترکیبی مستقل از شبکه شامل واحد بادی ، خورشیدی ، باتری و دیزل ژنراتور

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *