مقاله برنامه دهی معماری، یک ضرورت برای طراحی

برنامه دهی معماری، یک ضرورت برای طراحی

مقاله برنامه دهی معماری، یک ضرورت برای طراحی

 مقاله برنامه دهی معماری، یک ضرورت برای طراحی
دکتر سید امیرسعید محمودی
استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده:
امروزه مابین فعالی تهای متعدد در طراحی پژوهی معماری، “برنامه دهی” به عنوان یکی از مراحل فرآیند طراحی محسوب م یشود که توسط آن طراح با موضوع و اهداف یک پروژ هی طراحی بخصوص در زمین هی نیازهای استفادهک‌نندگان، محیط و بستر پروژه آشنا م یگردد و به صورتی نظا ممند این اطلاعات و اید ههای مناسب را در سطوح مختلف مراحل طراحی به کار م یگیرد. اگرچه توجه به مقول هی “برنام هدهی معماری” از اواخر ده هی ۱۹۶۰ میلادی در حرفه و مراکز آموزش معماری مطرح شد، ولی با تأمل بر روی فعالیت آن م یتوان ادعا نمود که “برنام هدهی” در طول تاریخ جدا از “طراحی” معماری نبوده است. این مقاله ضمن معرفی ویژگ یهای “برنام هدهی معماری”، به معرفی بخشی از مطالعات و تجربیات آموزشی نگارنده با دانشجویان دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران در قالب یک نمونه موردی، “ب هسازی بخشی از محور خیابان انقلاب حدفاصل میدان انقلاب و چهارراه ول یعصر )عج(“، م یپردازد. توجه به مزایای “برنام هدهی”، ب هخصوص در شرایط حاضر اقتصادی و حرف های در کشور، م یتواند نقش بسزایی در پیشرفت حرف هی معماری داشته و معماری کشور را یک گام نزدی کتر به سوی ایجاد “معماری خوب” بنماید. در این میان ضرورت دارد که برنام هریزان آموزشی، به جایگاه صحیح بحث “برنام هدهی معماری” پی برده و برگزاری دروسی در این زمینه را در سطوح مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری در دستور کار قرار دهند.

نام فایل: مقاله برنامه دهی معماری، یک ضرورت برای طراحی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد فایل: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *