بررسی اثر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

بررسی اثر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

به منظور بررسي اثر مواد تنظيم کننده رشد گياهي بر خصوصيات کمي و کيفي خرماي شاهاني اين پژوهش در دو سال متوالي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 4 تکرار انجام شد . خوشه هاي نخل هاي مورد آزمايش با دانه گرده يکنواخت و مشخص گرده افشاني و سپس در دو مرحله حبابوک و کيمري تحت تاثير تميارهاي بنزيل آدنين ، جيبر اليک اسيد ، نفتالين استيک اسيد و 2،4- دي کلروفنوکسي استيک اسيد در غلظت هاي مختلف به تنهايي و يا ترکيب با يکديگر قرار گرفت و در مرحله رسيدگي اثر تيمارها بر صفات مورد بررسي شامل درصد رسيدگي ، درصد مواد جامد محلول و درصد آب ميوه و وزن ، طول و قطر ميوه و بذر اندازه گيري شد. بر اساس نتايج ، تيمارهاي حاوي 2، 4- دي باعث درشتي اندازه ميوه و تيمارهاي حاوي جيبراليک اسيد و بنزيل آدنين باعث درشتي اندازه بذر شدند . ميزان مواد جامد محلول در تيمار شاهد بالاتر از ساير تيمارها بود . تيمارهاي حاوي اکسين و جيبراليک اسيد به طور معني داري نسبت به ساير تيمارها زمان رسيدن را به تاخير انداختند. با توجه به مجموع نتايج ، تيمارهاي حاوي بنزيل آدنين همراه با غلظت هاي پايين اکسين يا اسيد جيبراليک در بهبود خصوصيات کمي و کيفي خرماي شاهاني مناسب تشخيص داده شد.
کلمات کليدي : خرماي شاهاني ، 2،4- دي ، بنزيل آدنين ، جيبرليک اسيد ، نفتالين استيک اسيد

مطالعه مقاله

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *