دانلود مقالات هفتمین و هشتمین دوره کنفرانس شبکه توزیع نیروی برق

دانلود مقالات هفتمین و هشتمین دوره کنفرانس شبکه توزیع نیروی برق

دانلود مقالات هفتمین و هشتمین دوره کنفرانس شبکه توزیع نیروی برق

تو تاپیک زیر میتونید مقالات پنجمین و ششمین دوره کنفرانسهای شبکه توزیع نیروی برق رو دانلود کنید

دانلود مقالات

 

 فهرست مقالات:

مقالات هفتمین دوره شبکه های توزیع نیروی برق

1. فيوز قدرت الكترونيكي و كاربرد آن در حفاظت شبكه توزيع
2. قرائت كنتور از راه دور
3. كاهش هزينه طرح هاي روشنايي معابر با طراحي و ساخت چراغ هاي مناسب روشنايي معابر
4. كاهش اضافه ولتاژهاي ناشي از كليدزني خازن در شبكه هاي توزيع
5. كاربرد منحني هاي رشد در الگوسازي تقاضاي انرژي الكتريكي (مطالعه موردي: در سطح شبكه توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري)
6. لزوم كاربري كليدهاي محافظ جان (جريان نشتي) در بهينه سازي مصرف انرژي
7. منابع انساني در شبكه هاي توزيع نيرو
8. موانع و مشكلات فرايند آموزش در بخش توزيع برق
9. ميزان تلفات توان در سيستم توزيع نيرو، نگراني ها و افسوس ها
10. متعادل سازي بار و كاهش تلفات در شبكه توزيع بوشهر به كمك كنترل توان راكتيو
11. محاسبه بهاي توان راكتيو عبوري از شبكه هاي توزيع
12. مدلسازي بار شبكه هاي توزيع بر اساس اطلاعات ثبات ها
13. مطالعه جامع مولفه هاي بار استاني
14. معايب و محاسن ارزيابي ساليانه شركت هاي توزيع توسط وزارت نيرو و پيشنهاد روشهاي جديد ارزيابي
15. معايب و محاسن ارزيابي عملكردهاي ساليانه شركت هاي توزيع توسط وزارت نيرو و پيشنهاد روشهاي جديد ارزيابي
16. معرفي سيستم HVDCLight به عنوان يك آلترناتيو اقتصادي در شبكه هاي توزيع
17. نقش ستينگ رله هاي جريان در كاهش حوادث شبكه هاي برق
18. چگونه ايمني را در بهره برداري توزيع برق متحول كنيم
19. نگرشي به تعميرات خط گرم و روند فعاليت آن در ايران
20. نصب لوازم اندازه گيري مشتركين در هر يك از طبقات ساختمان هاي مرتفع و قرائت آن در طبقه همكف
21. نظام بودجه در شركت هاي توزيع برق چالشها-تنگناها-چشم انداز
22. پيمانكاري خارج از سازمان و اطمينان از ايمني و بهداشت كار
23. پاكسازي حريم خطوط توزيع با نگرشي بر حفظ محيط زيست
24. آموزش كاربردي و نياز شركت هاي توزيع نيرو
25. آزمايش هاي عملي خطاي امپدانس بالا در شبكه فشار متوسط
26. انتخاب كارگران ايمن- نمايي از علوم رفتاري
27. اتوماسيون- مديريت شبكه توزيع (DMS) و بررسي مشكلات عدم اجرايي آن در شهر تهران
28. اثرات جانبي استفاده از لامپهاي كم مصرف
29. اداره بهره برداري آينه شركت توزيع يا شاهراه اطلاعات
30. ارائه ساختار اينتر فيسينگ در اتوماسيون توزيع و استفاده از آن در شبكه توزيع جنوب غرب تهران
31. ارائه طرح بهينه كليدزني به منظور كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع
32. ارزيابي نتايج حاصل از تجديد ساختار( خصوصي سازي) بخش توزيع برق ايران
33. استفاده از كد پستي 10 رقمي به عنوان شناسايي انشعاب برق
34. استفاده از زمين به جاي يك هادي شبكه سه فاز فشار متوسط هوايي
35. استفاده عملياتي از نرم افزارهاي مكانيزاسيون محاسبات مهندسي توزيع در شركت توزيع جنوب شرق تهران
36. بكارگيري اتوماسيون جهت كاهش تلفات قسمتي از شبكه توزيع شهرستان بهبهان
37. بهينه سازي شبكه هاي روشنايي معابر و نقش آن در مديريت مصرف برق
38. برنامه ريزي استراتژيك در شركت توزيع
39. بررسي فلش ولتاژ در شبكه هاي توزيع و فوق توزيع به همراه تاثير عملكرد ترانسفورماتور و ژنراتور محلي
40. بررسي كارآئي هادي هاي آلومينيومي در خطوط توزيع نيرو
41. بررسي نتايج پياده سازي نرم افزار محاسبات مهندسي توزيع modec در شهرك حكيميه، منطقه برق تهرانپارس
42. بررسي نتايج اولين سال اجاي طرح ملي خازن گذاري در شبكه هاي فشار ضعيف هوايي
43. بررسي اثر فرسودگي اجزا و اتصالات نامناسب بر تلفات شبكه توزيع
44. بررسي اثرات زيانبار خاموشي ها و راههاي كاهش آن
45. بررسي بهترين روشهايتامين مالي در شركتهاي توزيع
46. بررسي تلفات بي باري ترانسفورماتور و روشهاي كاهش آن
47. بررسي تلفات بخش توزيع برق و تبعات اقتصادي آن
48. بررسي تاثير دوره هاي آموزشي كوتاه مدت(ضمن خدمت) بر افزايش بهره وري كاركنان شركت توزيع
49. بررسي روش فعلي ارزيابي شركت هاي توزيع و پيشنهاد روش جديد
50. بررسي راهكارهاي وصول مطالبات معوق از مشتركين بدهكار
51. بررسي رابطه بين ارتباطات سازماني اثربخش و تعهد سازماني مديران يك شركت توزيع نيروي برق
52. بررسي شبكه هاي توزيع هوايي و زميني و مقايسه مزايا و معايب آنها نسبت به هم
53. بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان
54. تاثير آلودگي و رطوبت بر كارائي مقره ها در شبكه هاي توزيع
55. تجزيه و تحليل حوادث شركت هاي توزيع نيروي برق و راههاي پيشگيري از آن
56. تحليل زنجيره ارزش رقابتي پورتز در فعاليت هاي توزيع
57. تشكيل شركت توزيع برق روستايي يك ضرورت
58. تعادل بار و فاز در سيستم توزيع قدرت
59. جمع آوري اطلاعات شبكه هاي 20 kv با استفاده از دستگاه gps
60. جايگاه خدمات مشتركين در شركت هاي توزيع برق و رشهاي بهبود آن
61. خوردگي پايه هيا بتوني در مناطق آلوده
62. خصوصي سازي در صنعت برق
63. روند گذر از نرم افزارهاي تك كاربره به يك سيستم اطلاعات مديريتي مالي-مهندسي
64. روش بهبود يافته براي برآورد بار در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن سطوح خالي از بار
65. روش جديد اندازه گيري و قرائت انرژي مصرفي مشتركين از راه دور(خودكار) يا AMR (Automatic Meter Reading)
66. روشهاي تشخيص صحت عملكرد برقگيرهاي شبكه هاي توزيع
67. روشي نوين جهت بهبود تعادل بار در شبكه هاي فشار ضعيف
68. سيستم قابل برنامه ريزي روشنايي معابر
69. ساماندهي شركت هاي توزيع برق در راستاي برنامه سوم توسعه كشور
70. شبكه هاي فشار ضعيف و راهكارهاي پيشنهادي براي ارتقا كيفيت آن
71. طبقه بندي و كدگزاري انشعاب مشتركين برق
72. طراحي و پياده سازي سيستم قرائت خود كار كنتور براي مجتمع هاي مسكوني و تجاري
73. طراحي و ساخت دستگاه متعادل كننده جريان هاي نامتعادل سه فاز
74. طراحي بهينه ترانسفورمر توزيع با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك

——————————————————————————————-

مقالات هشتمین دوره شبکه های توزیع نیروی برق

1. كيفيت توان از ديد مهندسين توزيع
2. كيفيت توان در ساختار جديد رقابتي
3. كاهش تلفات تا حد استاندارد، هدفي مجهول و دست نيافتني
4. كاربرد *****هاي فعال در شبكه اي توزيع برق
5. لزوم مهندسي مجدد مشاغل از ديدگاه رضايت شغلي
6. لزوم اصلاحات ساختاري در بخش توزيع(پيكره بندي خصوصي در قالبي دولتي)
7. مقايسه مدلهاي بار در محيط هارمونيكي و شبيه سازي بر روي شبكه كارخانه كاغذ غرب
8. مقايسه يك روش ابتكاري و روش هوشمند جهت مسئله آزادسازي ظرفيت و كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع از طريق جايابي بهينه نيروگاه هاي كوچك توليد پراكنده
9. مقايسه عملكرد لامپهاي كم مصرف و انواع ديگر از ديدگاه فني و اقتصادي
10. مكانيابي بهينه سكسيونرها در شبكه هاي توزيع فشار متوسط هوايي با در نظر گرفتن عدم قطعيت در بار مبتني بر الگوريتم ژنتيك
11. محافظت تابلوهاي اوت دور در برابر افت ولتاژ ناشي از قطع فيوزهاي كات اوت
12. محاسبه يراق آلات مورد استفاده در شبكه هاي توزيع، براساس توجيهات فني و اقتصادي
13. مدلسازي شبكه توزيع برق با نرم افزار ATP جهت بررسي كيفيت توان در حالت هاي مختلف اختلال در شبكه
14. مدلسازي ضريب تلفات توان بر حسب ضريب بار ترانسفورماتورها در پست هاي توزيع v20/04
15. مديريت ايمني منابع انساني در شركتهاي توزيع براساس نظريه تصميم گيري
16. مديريت بار و مصرف در سمت تقاضاي انرژي الكتريكي
17. مروري بر *****هاي فعال قدرت و بررسي موارد كاربردي آنها در شبكه هاي توزيع ژاپن
18. نقش مديريت بهره برداري و تعميرات در شبكه هاي توزيع
19. وGPS و كاربرد آن در جابجايي خودروهاي عملياتي شركتهاي توزيع برق
20. گروه هاي خط گرم راهكاري موثر در كاهش و حذف خاموشي هاي با برنامه در بخش توزيع
21. آناليز رفتار با فيدر به منظور اعمال مديريت سمت تقاضا در شبكه هاي توزيع
22. اهداف، روشهاي اجرايي و پياده سازي عملي طرح هي جامع شبكه هاي 20 كيلوولت
23. ارزيابي نت در ترانسفورماتورهاي شبكه هاي توزيع با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و معاومنت برنامه ريزي و تحقيقات
24. ارزش اقتصادي اتوماسيون در شبكه توزيع
25. استفاده از جبران سازي هاي خازني جهت متعادل سازي ولتاژ و بهبود كيفيت توان
26. اصول انتخاب و برآورد ظرفيت و بكارگيري بهينه از تراسفورماتورهاي توزيع
27. بكارگيري تبديل موجك براي آشكارسازي و طبقه بندي انواع اختلالات كيفيت توان
28. بكارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در طرح هاي جامع شبكه هاي توزيع
29. بهينه سازي شبكه هاي روشنايي موجود و ارزيابي اقتصادي
30. بهره وري و نظام پرداخت كارانه در شركت هاي توزيع نيرو
31. بهره گيري از آمار عملكرد در تعيين سطح كيفي و تشويق پرسنل
32. بورس برق
33. با اصلاح و كنترل صحيح سيستم زمين جان انسانها و سلامت تجهيزات را تضمين كنيم
34. بازيابي حداكثر بار در شبكه اي توزيع همراه با حذف بار بهينه با استفاده از هوش مصنوعي
35. بحران تراكم در برق مركز و احداث پست تونلي كمپكت
36. بررسي فني بازيافت روغن و افزايش عمر ترانسفورماتورهاي توزيع
37. بررسي قابليت اطمينان شبكه توزيع استان گلستان بر اساس بهبود پارامترهاي طراحي و حفاظت مرتبط با ويژگي هاي منطقه اي
38. بررسي مشكلات مشتركين شركت توزيع نيروي برق شيراز و ارائه راهكارهاي مناسب
39. بررسي نقش بالاست الكترونيكي در بهينه سازي مصرف انرژي
40. بررسي پديده فرورزونانس و تاثير پارامترهاي موثر بر آن در ترانسفورماتورهاي توزيع به كمك نرم افزار EMTP
41. بررسي آزمايشگاهي اثرات هارمونيكي لامپهاي كم مصرف و تاثير آن بر روي شبكه
42. بررسي اقتصادي جايگزيني چراغهاي معمولي(رشته اي) با چراغهاي پربازده در روشنايي معابر
43. بررسي امكان پخش بار موازي در شبكه توزيع برق مشهد با توجه به اتوماسيون پست ها
44. بررسي اثر مقاومت زمين برقگير اكسيد روي بر تعداد قطعي هاي ناشي از صاعقه در يك خط توزيع
45. بررسي اثرات تعارضات سازماني و عوامل اجتماعي، اقتصادي موثر بر عملكرد كاركنان مديريت برق كازرون
46. بررسي بار سرمايشي و سهم آن در پيك بار استان هرمزگان
47. بررسي تعرفه مخفف انرژي در مديريت مصرف ساعات پيك مشتركين عمده
48. بررسي رفتار با بار مشتركين خانگي با استفاده از سيستم هاي قرائت خودكار كنتور
49. بررسي رفتارها و واكنشهاي اجتماعي مشتركين نسبت به خاموشي ها و قطع برق در شهر اهواز
50. بررسي روشهاي ارتيگ بتوني براي كاهش مقاومت خاك در سيستم هاي اتصال زمين
51. بررسي سيستم ارزيابي عملكرد و ارائه الگوي مناسب
52. بررسي ساختمان ترانسفورماتورهاي خارجي موجود در شبكه هاي توزيع
53. بررسي شبهات فني و مزاياي فني-اقتصادي جايگزيني عمومي لامژ هاي كم مصرف
54. بررسي علل انفجار ترانسفورماتورهاي ولتاژ در شبكه هاي توزيع
55. بررسي عوامل موثر در فرسودگي روغن ترانسفورماتورها
56. تجديد آرايش شبكه هاي توزيع براي كاهش تلفات با استفاده از مفهوم نقطه ژرف
57. تشكيل ديسپاچينگ فشار ضعيف تكميل آخرين حلقه زنجيره مراكز ديسپاچينگ
58. تصديق اطلاعات در سيستم اتوماسيون توزيع با استفاده از تابع در هم MD5
59. تعيين محل خطا با استفاده از اختلاف زماني بين دو پيك متوالي به كمك موجك ها
60. تعيين چگالي احتمال اضافه ناشي از كليدزني در كابل هاي فشارقوي با استفاده از نرم افزار EMTP
61. حذف نويز صوتي ترانسفورماتورها با استفاده از الگوريتمهاي تطبيقي LMS و FXLMS
62. ديدگاههاي كيفيت توان به هنگام كاربرد لامپهاي كم مصرف در مديريت سمت تقاضا
63. روابط متقابل بازدارنده ها، بايده و نبايدها در شبكه هاي توزيع برق
64. روش اندازه گيري كيفيت توان در شبكه هاي توزيع و جمع بندي آماري نتايج اندازه گيري مشتركين بزرگ برق تهران
65. روش بهينه عيب يابي در شبكه هاي توزيع
66. روشهاي مناسب براي اثر بخشي بهينه سازي
67. راهكارهاي اقتصادي براي كاهش اثرات هارمونيكي درايورهاي فركانس متغير
68. زير ساخت جامع مخابراتي اتوماسيون سيستم توزيع
69. سيستم DSAP جامع مهندسي توزيع و كاربرد آن در تهيه طرح جامع توسعه و اصلاح شبكه توزيع
70. ضرورت سازماندهي خريد و ارتقا كيفيت تجهيزات بخش توزيع
71. طراحي و ساخت مكانيزم قطع همزمان سه فاز كات اوت فيوز
72. طراحي و ساخت تستر برقگير 20 كيلو ولت
73. عوامل موثر در تعيين تعداد پرسنل شركت هاي توزيع نيروي برق

 

اشتراک گذاری این نوشته

نظر (2)

  • maryam پاسخ به

    salam. mishe az haftomin maghalat barghetun marboot be mohandesi bargh mozue 16(hvdc) baram befrestid

    خرداد ۲۱, ۱۳۹۳ در ۱:۲۹ ب.ظ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *