دانلود پایان نامه ارائه يك مدل تلفيقي براي تضمين امنيت معماري سرويس گرا

امنيت معماري سرويس گرا

دانلود پایان نامه ارائه يك مدل تلفيقي براي تضمين امنيت معماري سرويس گرا

عنوان پایان نامه: ارائه يك مدل تلفيقي براي تضمين امنيت معماري سرويس گرا
مقطع: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

ارائه دهنده: عماردارا

چکیده:
شكي نيست كه امروزه امنيت يك نياز اساسي براي هر معماري به شمار ميآيد. حداقل سه اصل اساسي براي تضمين امنيت معماري متصور است: رازداري، جامعيت و دسترس پذيري. يكي از مكانيزم هاي لازم براي تضمين اين اصول، كنترل دسترسي يا اختيارسنجي است. براي كنترل دسترسي نيز سه مدل كلي وجود دارد: بصيرتي، مبتني بر نقش و الزامي. هيچ يك را برطرف سازند. هرچند نسخه هاي تكاملي و تغييريافته اي SOA از اين مدل ها به تنهايي نمي توانند نيازمندي هاي امنيتي از اين مدل ها نيز ارائه شده است.
اين تحقيق ضمن بررسي مدل هاي كنترل دسترسي موجود، تمركز خود را روي ارائه يك مدل كنترل دسترسي مبتني برقرار داده است كه از مفاهيم نظريه زبان ها و مجموعه ها بعنوان مبناي (SOA) 1 براي معماري سرويسگرا (LBAC) زبان 2 استفاده مي كند و چارچوب معماري (ZBAC) از ديدگاه كنترل دسترسي مبتني بر اختيار LBAC خود بهرهگرفته است. مدل 3 را براي ارتباط بين سازماني انتخاب كرده است. در اين مدل منابع سازمان كه (2LAC) امنيتي دو لايه كنترل دسترسي سرويس ها و توابع هستند بر اساس معيارهاي امنيتي مانند محرمانگي و جامعيت، دسته بندي مي شوند. براي هر منبع يك زبان دسترسي تعريف مي شود و به هر كاربر نيز يك زبان دسترسي منسوب مي شود. سپس مدل به كمك قاعده طلايي تعيين دسترسي خود، تنها كاربراني كه يك رشته متعلق به زبان منبع درخواستي را دارند مجاز به استفاده از منبع مي كند. نشان داده
مي شود كه اين مدل ضمن انجام تصميم گيري صحيح در مورد صدور مجوز درخواستها، به كمك ايده بديع استفاده از تئوري زبانها، با اصول اساسي معماري سرويسگرا مانند تركيبپذيري، تعاملپذيري، محصورسازيِ منطق دورني، واگذاري و اعطاي نقش و مديريت زنجيره هاي وكالت، تطابق بيشتر و ايمنتري نسبت به مدل هاي موجود دارد.

فهرست مطالب
فصل اول: طرح مسئله و محدوده تحقيق
فصل دوم: ادبيات تحقيق
فصل سوم: كنترل دسترسي، سياست ها و مدل هاي موجود
فصل چهارم: مدل پيشنهادي
فصل پنجم: پياده سازي مدل پيشنهادي
فصل ششم: ارزيابي مدل پيشنهادي، نتيجه گيري و كارهاي آتي

دانلود

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *