پایان نامه یک روش برای مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا

پایان نامه یک روش برای مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا

ایان نامه یک روش برای مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا توسط وحدت عبدل زاده و به راهنمایی دکتر فریدون شمس و مشاوره دکتر میرعلی سیدی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار در سال 89-1388 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارائه شده.

فهرست:
فصل اول. معرفي
فصل دوم. ادبيات تحقيق
فصل سوم. جايگاه مهندسي نيازمنديها
فصل چهارم. بررسي روشهاي مهندسي نيازمنديهاي جنبه گرا
فصل پنجم. روش پيشنهادي براي شناسائي جنبه ها
فصل ششم. مطالعه موردي

چکیده:
پيدايش برنامه نويسي جنبه گرا سبب بهبود پيمانه بندي دغدغه ها بخصوص دغدغه هاي مداخله اي در سطح پياده سازي شد اما پيمانه بندي دغدغه هاي مداخله اي در اين سطح از توسعه سيستم به تنهائي نمي تواند كارائي مهمي به ارمغان بياورد. زيرا ضرورت ديدگاه سيستمي ايجاب مي كند كه اين نوع فعاليت (پيمانه بندي) در مراحل اوليه توسعه سيستم نرم افزاري انجام شود. اين مرحله از توسعه سيستم كه به مهندسي نيازمنديهاي جنبه گرا مشهور است مهمترين هدفش جداسازي دغدغه هاي مداخله اي به بهترين شكل ممكن و شناسائي جنبه ها بر اساس مستند نيازمنديها است. بنابراين بايد مفهومي (ساختاري) كه برنامه نويسي جنبه گرا درسطح پياده سازي استفاده مي كند و تحت عنوان جنبه از آن ياد مي شود از همان مراحل اوليه توسعه شناسائي شود. در صورت عدم شناسائي جنبه ها در مراحل اوليه توسعه (فاز مهندسي نيازمنديها)، فقط در سطح كد مي توان از مفهوم جنبه گرائي استفاده كرد.
تا به امروز روشهاي مختلف و غيررسمي براي شناسائي دغدغه ها در مهندسي نيازمنديهاي جنبه گرا ارائه شده اند. هر كدام از اين روشها ساختارها، شيو هها و ابزارهاي خاص خود را براي پشتيباني از شناسائي جنبه ها ارائه كرده اند و توانسته اند علاوه بر حل مشكل شناسائي جنبه ها به اهدافي چون تركيب جنبه ها و مديريت تداخل ميان جنبه ها و مشخص كردن نقاط مصالحه ١ براي معماري جنبه گرا دست پيدا كنند. در زمينه رسمي سازي مفاهيم جنبه گرا، شيوه هايي در جهت بكارگيري مفهوم جنبه در شبكه پتري به عنوان يك زبان رسمي دنبال شده است كه در آن فقط از مفهوم جنبه در قالب شبكه پتري (شبكه جنبه) براي كارهاي امنيتي بهره برداري شده ولي هيچ روش رسمي براي شناسائي دغدغه ها در آنها ارائه نشده است.
در اين تحقيق با هدف دستيابي به رسمي سازي، يك روش مبتني بر شبكه پتري براي شناسائي جنبه ها ارائه شده است. روش پيشنهادي، از دو تعريفي مبتني بر شبكه پتري كه شبكه نيازمندي و شبكه دغدغه ناميده مي شوند شروع شده و نهايتا با استفاده از اجراي مدل نهائي موجب شناسائي دغدغه ها مي گردد. اين روش پيشنهادي، اگرچه فقط شناسائي دغدغه ها را در بر مي گيرد ولي تعاريف و ساختارهاي آن مي تواند از خصوصيات ديگر نيز حمايت كند كه اين نيازمند تحقيقات بيشتر پيرامون اين حوزه است.

دانلود

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *