دانلود مقالات همایش معماری و شهرسازی انسانگرا

دانلود مقالات همایش معماری و شهرسازی انسانگرا

همایش ملی معماری و شهرسازی انسانگرا در 9 آذر 1393 در دانشگاه آزاد قزوین برگزار شد که مقالات اون رو در 24 بخش (با حجم های قابل دانلود) براتون آپلود کردم تا بتونید به راحتی اون ها رو دانلود و استفاده کنید.

مقالات همایش معماری و شهرسازی انسانگرا :

آسيبشناسي فرهنگ و معماري ايراني در مسكن مهر شترك قزوين
آيكونوگرافي شير آبريزهاي سنگي در معماري ايران
ابعاد هويتي و زيبايي شناسي المان ها و نمادهاي شهري در معماري ايراني – اسلامي
ادراك انسانها در فضاي معماري با توجه به تجلي مفهوم حركت در معماري بازارهاي ايران
ادراك و بررسي فضا و مكان به مثابه محل تعاملانسان با رويكرد پديدارشناسي
ارائه ي رويكرد جديدي در طراحي شهر: طراحي شهر سالمند محور و ارگونوميك با رويكرد توانبخشي محيطي (شهري)
ارتقاء امنيت شهري از طريق رويكرد امنيت طراحي (مطالعه موردي خيابان فردوسي شهر زابل)
ارتقاي تعلق مكاني با تكيه بر مناسب سازي فضاهاي جمعي (نمونه موردي محله سروستان شهر جديد بهارستان)
ارزيابي روند توسعه فيزيكي- كالبدي شهرهاي صنعتي حاشيه خليج فارس (مطالعه موردي: شهر ساحلي عسلويه)
ارزيابي فضاهاي شهري به منظور ايجاد فضاهاي چند منظوره مديريت بحران با استفاده از روش TOPSIS & AHP در بافت قديم شهر كرمانشاه
ارزيابي كيفيت سرزندگي و پويايي در فضاهاي شهري با تأكيد بر مراكز تجاري مدرن نمونه موردي: مركز خريد آلتون، مشهد
ارزيابي مولفه هاي هويت مكاني و حس تعلق در فضاي شهري (با ديدگاه زيبايي شناسي تطبيقي)
اشتراكات معماري و موسيقي، ابزاري مناسب براي خلق آثار معماري و موسيقي از يكديگر
اصول طراحي مدياتك در جهت حفظ فضاي شخصي افراد
الزامات ساماندهي پيادهروهاي شهري به منظور ارتقاء سلامت روان شهروندان نمونه مطالعه بخشي از پياده روي خيابان شهيد مدني ناحيه 1 منطقه 7 شهرداري تهران
الگوگيري از شاخصه هاي هنر اسلامي در معماري سنتي ايران (با تاكيد بر كتيبه و نقوش هندسي)
امكان سنجي ايجاد مسيرهاي دوچرخه در پياده راه هاي شهري با استفاده از مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) نمونه موردي: پياده راههاي مروي، سپهسالار و پانزده خرداد (بازار)
انسانگرايي در طراحي بازارهاي ايران دوره اسلامي
انعطاف پذيري محيط و تاثيرآن بر رفتار كودكان بي سرپرست
اولويت بندي معيارهاي كالبدي-فضايي موثر برتوسعه صنعت توريسم و تحقق پذيري آن در استان قزوين با استفاده از مدل تحليل فرآيند سلسله مراتبي (AHP)
اولويت بندي مناطق مناسب براي توسعه پايدار شهر قزوين با استفاده از رويكرد انتقال حق توسعه
اهميت و نقش فضاهاي تفريحي و فراغتي در راستاي ارتقاي سلامت روان سالمندان مقيم خانه سالمندان (نمونه موردي اردبيل)
SWOT گردشگري و توسعه پايدار شهر قزوين با استفاده از مدل
بازآفريني شخصيت فضاهاي قديمي شهرها بارويكردپديدارشناسي
بازبيني سنت ها در پي مدرنيزاسيون طراحي مساجد
بازتاب سيما و منظر شهري در سلامت روحي و رواني شهروندان در شهرها
بازخواني تأثيرمحيط يادگيري برفرايند ادراك و شناخت كودكان
بازخواني رهيافت روستاشهري در دستيابي به اجتماع پايدار و مقابله با حومه نشيني
باززنده سازي و ايجاد مسير گردشگري شهري، برپايه تقويت هويت بافت تاريخي شهر قزوين
بازشناسي چگونگي كاربرد تزيينات در معماري در راستاي پاسخ دهي به نياز هاي زيستي – عصبي
بازشناسي فضاهاي جمعي معماري سنتي ايراني بعنوان ساختارهايي زنده و پويا
بررسي اثرات افزايش تراكم ساختماني بر شاخص هاي كيفيت زندگي در شهر تالش
بررسي بنيان هاي علمي وعملي ابعاد انساني موثر بركيفيت مكان هاي انسان ساخت
بررسي پايداري با تكيه بر تلفيق باغ مشاركتي و باغ ايراني
بررسي پديدارشناسانه رابطه انسان و محيط در معماري موزه بر اساس ديدگاه اسلامي
بررسي تاثير شناختي علل و عوامل متفاوت در شكل گيري و ساماندهي كاروانسراهاي ايران
بررسي تاثير عوامل مؤثر بر دستيابي به جامعه شهري امن(شهر بابل)
بررسي تاثير فرهنگ بر معماري دوره پهلوي اول در اهواز
بررسي تاثيرعوامل استرس زا درخيابان هاي شهري بررفتاراستفاده كنندگان، مطالعه موردي: خيابان مدرس كرمانشاه
بررسي تأثير معماري محيط مدارس بر شكلگيري هويت دانش آموزان دوره دبيرستان ايران
بررسي تأثيرات محيط كالبدي پرديسهاي دانشگاهي بر رفتار كاربران فضا نمونه موردي پرديس مركزي دانشگاه تهران
بررسي تطبيقي اصول معماري اسلامي به كار رفته در گرمابه هاي تاريخي شهر اردبيل
بررسي تطبيقي هويت ايراني اسلامي در محلات سنتي و معاصر ايران، نمونه مطالعاتي: محله فهادان يزد و محله 3-2 شهر جديد بينالود
بررسي حس تعلق به فضاهاي سبز شهري با تاكيد بر معيارهاي يك شهر سالم و برنامه ريزي براي مناسب سازي آن (مورد مطالعه پارك رز و مطهري منطقه 1 شهرداري قزوين)
بررسي حس تعلق و شناخت راهكارهاي طراحي با تاكيد بر عوامل ادراكي
بررسي خصوصيات كالبدي و اقليمي حياط در خانه هاي سنتي كوير نمونه موردي: روستاي سريزد
بررسي راهكارهاي ايجاد حس امنيت درطراحي محيط هاي بازي كودكان
بررسي سبكهاي معماري ايراني – اسلامي با تاكيد بر سبك آذري (مطالعه موردي: مسجد جامع ورامين)
بررسي شاخص هاي شهر سالم در فضاهاي سبز فراغتي و برنامه ريزي براي بهبود آن (مورد مطالعه پارك رز و مطهري منطقه 1 شهرداري قزوين)
بررسي ضرورت توجه به مولفه فرهنگي در طراحي معماري زمينه گرا بر مبناي رويكرد انسان شناسي آموس راپاپورت
بررسي ظرفيت هاي هنر شهري درراستاي احيا و بهسازي بافت هاي فرسوده تاريخي
بررسي عوامل مؤثر در ايجاد حس تعلق ساكنين شهرها
بررسي عوامل و راهكارهاي افزايش حس آرامش مسافران در فضاهاي انتظار
بررسي فضاهاي اندروني و بيروني در خانه هاي مسكوني گذشته و تغيير آن به عرصه هاي عمومي امروزي و تاثير آن بر رفتار افراد خانواده
بررسي مؤلفه هاي كالبدي محيط هاي آموزشي و تأثير آن ها بر رفتار كاربران
بررسي مفهوم خلوت و عرصه هاي فضايي در خانه هاي مسكوني معاصر نمونه موردي: مجتمع مسكوني آلاشت كرمان
بررسي مولفه تجربه در ايجاد حس تعلق به مكان در مناظر شفابخش
بررسي ميزان امنيت در فضاهاي گمشده شهري با استفاده از مدل تحليل فرآيند سلسله مراتبي AHP (نمونه موردي: مركز محله آخوند)
بررسي ميزان تأثير محيط كالبدي بر رفتار انسانها در راستاي سنجش كيفيت زندگي ساكنان شهرهاي جديد، نمونه موردي شهر جديد آفتاب
بررسي ميزان مشاركت مردمي در بهسازي بافت فرسوده محله مقدم شمالي تهران با استفاده از مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
بررسي نقش طراحي محيطي در پيشگيري از وقوع جرم، مطالعه موردي: فضاهاي بي دفاع شهر سنندج
بررسي نقش مديريت يكپارچه شهري جهت تحقق رضايت و مشاركت شهروندان
بررسي نقوش و نمادهاي معماري دوره اسلامي در نشانه هاي نوين شهري
بررسي نيازهاي انسان جهت ايجاد فضاهاي معماري مناسب
بررسي نيازهاي انساني در مكان يابي مسجد در شهر اسلامي
بررسي و ارزيابي ساختمانهاي عمومي شهر قزوين بر اساس معيارها و ضوابط موجود براي دسترسي معلولان جسمي – حركتي
بررسي و تحليل تاثيرات متقابل سير تحول ارزش هاي جامعه ي ايراني بر شكل گيري كالبدي معماري ايراني – اسلامي (از دوران صفويه تا دوران معاصر)
بررسي و تحليل نقش بازار در توسعه شهرهاي اسلامي (نظريات و ديدگاهها)
بررسي و شناخت الگوهاي ايرانشهر آرماني در ادبيات اسطوره
بررسي وضعيت پايداري اجتماعي در بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي محله حمزه آباد منطقه 20 تهران
بررسي ويژگي هاي تراس مطلوب و تاثير آن بر كيفيت زندگي ساكنين آپارتمانها (مطالعه موردي: آپارتمان هاي ميان مرتبه شهر شيراز)
برنامهريزي توسعه اجتماع سالم با تاكيد بر ارتقاء سلامت
بهره گيري از معيارهاي نظريه نوشهرسازي در شهر قزوين مورد پژوهش: شهرك پونك
بهره گيري از هنرهاي خياباني،راهكاري موثر در جهت جذب مشاركت مردمي در مديريت شهري پايدار
پايداري اجتماعي در عصر مجازي
پي جويي بارزه هاي كالبدي در فضاهاي شهري شيراز به مثابه پايتخت فرهنگي ايران
پياده مداري در شهر مروري تاريخي بر رويدادها و ديدگاهها
پياده مداري راهبرد اساسي شهرسازي انسان گرا (مطالعه موردي: ميدان ونك تهران)
تاثير ايجاد تعادل درمتغيرهاي فضايي و كالبديبر رفتار و ادراك حسي انسان
تاثير عوامل كالبدي اثرگذار بر ارتقا حس سرزندگي افراد در پارك شهري (نمونه موردي: پارك چنگل قائم كرمان) با رويكرد برنامه ريزي شهري – اجتماعي
تاثير فرهنگ در شكل گيري عناصر كالبدي (نمونه موردي: كاروانسراي شاه عباسي ميامي)
تاثير فضاهاي سبز شهري در كاهش ميزان استرس شهروندان، مطالعه موردي محلات وليعصر و كارون شهر تهران
تاثير محيط بر سرزندگي افراد
تاثيرات قرآن در منظر شهر اسلامي
تأثير طراحي فضاي باز مدارس بر شادابي دانش آموزان
تأثير عناصر كالبدي حياط-باغ برانسان و رفتارهاي او در خانه هاي صفوي و قاجار اصفهان
تأثير محيط در بهبود عملكرد نابينايان
تأملي بر مولفه هاي تأثيرگذار بر حس مکان و حس تعلق در فضای شهری
تبيين جايگاه فلانور (پرسه زن آوانگارد) در طراحي شهري پايدار
تبيين نقش المانهاي شهري در ارتقاي خوانايي و نماياني شهرهاي معاصر
تبيين و بررسي عناصر هويت ساز مكاني در بافت هاي تاريخي نمونه موردي: محدوده بازار سنتي در خيابان امام خميني (ره) شهر اروميه
تحقق پايداري اجتماعي از طريق طراحي و ايجاد فضاهاي عمومي شهري سرزنده انسان محور
تحليل رويكردها، ويژگي ها و زمينه پيدايش انگاره شهر اسلامي
تحليل عوامل محيطي مؤثر بر احساس امنيت در بافتهاي فرسوده شهري (مطالعه موردي: محله فلعه آبكوه، مشهد)
تحليل نقش نمادسازي در چشم انداز جغرافيايي شهرهاي ايران مطالعه موردي شهر همدان
تحليل و ارزيابي مكانيابي فضاهاي آموزشي شهر قزوين و تطبيق آن با شرايط بهينه (مطالعه ي موردي: مدارس ابتدايي پسرانه ي رشادت و كابل البرز و راهنمايي دخترانه ي حاجي بهرامي و بهشتيان)
تحليل و الوي ت بندي شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي بررسي كيفيت زندگي شهري در محلات مسكوني، در راستاي توسعه پايدار كلانشهرها، با استفاده از روش ANP، نمونه موردي: كلانشهر تبريز
تحليلي بر مشاركت مردم شهر زابل گامي در جهت رضايت مندي از مديريت شهري
تحليلي برمسئله شهرهاي جهاني و رابطه آن با فرهنگ شهري
تدابير معمارانه در ارتقاي آرامش وسلامت روان جوانان بر پايه اصول روان شناسي محيطي
تدوين ابعاد اجتماعي موثر براي دستيابي به مفهوم پايداري اجتماعي در طراحي مدياتك
تعامل انسان و محيط بر مبناي دستور زبان طراحي شهري؛ مورد پژوهي خيابان مظفر تهران
تلفيق طبيعت و فضاهاي شهري براي ايجاد خيابان هاي پياده محور زيست پذير
توسعه پايدار در شهرسازي: فرم شهر، انرژي جمعي و آينده برون كربن
توسعه پايدار شهري با بهره گيري از فناوري هاي نوين
توسعه پياده مداري با رويكرد شهرسازي انسان محور(بررسي موردي:محور تجاري مركزي شهر ياسوج)
جايگاه فناوري نانو و هوشمند در رسيدن به معماري پايدار
جايگاه مهندسي فرهنگ در شكل گيري معماري موثر بر پايداري اجتماعي
چالش ها و آسيب شناسي پيشينه معماري، دوره اسلامي (مطالعه موردي: سراي حاج رضا، شهر قزوين)
چگونگي شكل گيري شهر خلاق با بررسي تاثير محيط بر انسان نمونه موردي: بوستان حضرت ابراهيم شهر تهران (پارك آب و آتش)
حضور پذيري فضاي شهري براي زنان ايراني
رابطه متقابل دوچرخه و شهر پايدار
رابطه ي فرم و رنگ در معماري با روان بيماران( با ناراحتي روان )
راهكار بهره گيري از حواس غير بصري با هدف ايجاد سرزندگي در فضاي شهري (نمونه موردي: بازار قزوين)
راهكارهاي ارتقا سلامت روان در فضاي شهري با تاكيد برحضوركودكان نمونه موردي: (محله قلعه چهارلان سنندج)
رويكرد تحليلي بر مبناي قابليت محيط در طراحي فضاي شهري (نمونه موردي: بازار همدان)
رويكرد زيست – فرهنگي ، باز تعريف جبههي اجتماع در مباني شكل گيري شهر نوين اسلامي
ريشه يابي استرس هاي محيطي بيماران در بيمارستان ها
ساختارها و فرهنگ در توسعه هاي شهري توسعه هاي محله اي و باززنده سازي بافت هاي فرسوده شهر تهران (بررسي موردي محلات عودلاجان، خاني آباد و شوش)
سبزه ميدان قزوين در گذر زمان
سنجش و مدلسازي مطلوبيت كيفي مسكن شهري با استفاده از مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي (نمونه موردي: شهر فريدونكنار)
سنجشو اولويت بندي پايداري اجتماعي براي افراد معلول جسمي- حركتي در شهر قزوين
سير انديشه دگرگوني ساختاري در حوزه عمومي و شكل گيري فضاي شهري پايدار
سير تحول تكنولوژي از هوشمند و مجازي تا تعامل در معماري
شناسايي افراد تاثيرگذار در شبكه هاي اجتماعي مجازي آنلاين در راستاي ارتقاي شهرسازي پايدار
شناسايي شاخص هاي طراحي محيطي موثر بر احساس امنيت زنان در فضاهاي شهري (مطالعه موردي: محله لويزان تهران)
شناسايي شاخص هاي موثر بر پايداري اجتماعي در محله باغ فيض تهران با استفاده از تحليل عاملي
شناسايي مولفههاي اجتماعي كاركرد گذران اوقات فراغت در بازارهاي ايراني – اسلامي؛ (مورد مطالعه: بازار خان شهر يزد)
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر پديده پراكندهرويي شهري در شهر خرمدره
شهرسازي مبتني بر نياز انسان؛ (مطالعه نيازهاي انسان در شهرسازي معاصر)
ضرورت بازشناخت مؤلفه هاي تأثير گذار بر اجتماع پذيري انسان در فضاي عمومي
طب سوزني شهري راهي نو در برنامه ريزي شهري
طراحي شهري دموكراتيك، ازكالبد طرد شده تا تجلي حضور شهروندي
طراحي شهري و سرزندگي در راستاي پايداري اجتماعي (نمونه موردي: خيابان امام خميني بجنورد)
طراحي فضاهاي شهري با تاكيد بر زمينه انسان گرايانه
طراحي فضاي ورودي شهرها بر اساس مولفه هاي پايداري
طراحي مجموعه نگهداري كودكان خياباني با رويكرد معماري انساني و زمينه گرا
طراحي معماري پويا ازتئوري تا عمل با محوريت انسانگرايي
عوامل تاثير گذاردرطراحي رنگ نماي ساختمانهاي مسكوني شهر قزوين
عوامل مؤثر در كاهش توليد زباله هاي شهري با تأكيد بر توسعه پايدار و مشاركت شهروندان (نمونه موردي: مناطق 3و 10 شهرداري تهران)
فرهنگ مجازي و معماري و شهرسازي تكثرگرا
كنكاشي پيرامون شاخصه هاي پايداري اجتماعي و رابطه آن با اصل مردم واري در معماري ايراني
كنكاشي در تاثير هويت شهري بر معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي (نمونه موردي: بافت قديم و سنتي شهر ايلام)
كيفيت معماري محيط و رابطه آن با سلامت روان
كيفيت هاي محيطي موثر بر حيات جمعي زنان در فضاهاي عمومي شهري (نمونه موردي شهرك اكباتان)
گردشگري راهكاري در جهت دستيابي به اقتصاد پايدار در شهر قزوين
مباني معماري تعامل گرا و انسان محور در طراحي فضاهاي عمومي(فروشگاه)
مدل HDI در توسعه انساني و شاخص هاي سنجش آن در مراكز شهري
مردم واري در معماري
مشاركت اجتماعي در طراحي و ساخت بناهاي عمومي (مطالعه موردي: طراحي تالار شهر در تنكابن)
مطالعه تطبيقي جايگاه اسناد طراحي شهري در رويكرد پايدار به شهرسازي و ارتقاء كيفيت عرصه هاي عمومي شهر
مطالعه و بررسي عوامل موثر بر بهبود شرايط تامين نيازهاي فيزيولوژيكي دانشجويان معماري در محيط فيزيكي آموزش
معرفي و به كارگيري معيارهاي كالبدي – اجتماعي در خلق فضاهاي شهري مردم وار (نمونه موردي خيابان آزادشهر مشهد)
معماري تعامل گرا در مسكن ايراني اسلامي
معماري را فرهنگ مي سازد نه اقليم
معماري فضاهاي آموزشي كودكان استثنايي به عنوان بخشي از جامعه ايراني
معنابخشي و آفرينش هويت در ميدان هاي شهري با تاكيد بر الگوهاي شهرسازي ايراني – اسلامي (نمونه موردي: ميدان انقلاب شهر سنندج)
مقايسه تطبيقي خانه هاي بومي شيراز با اصول معماري پايدار
مقايسه تطبيقي خانه هاي سنتي و مدرن در تهران (نمونه موردي خانه هاي دوره قاجار و پهلوي)
مقايسه ميزان اهميت بعدكالبدي و اجتماعي در شكل گيري فضاهاي مطلوب و انسان گرا از نظر استفاده كنندگان از فضا (نمونه موردي: خيابان ولي عصر تهران)
مقياس و بافت فرم در معماري و روان بيماران( با ناراحتي روان )
مكان گزيني پايگاههاي چند منظوره مديريت بحران با استفاده از روش شاخص همپوشاني وزني نمونه موردي: بافت قديم شهر كرمانشاه
مهار شهري در مقابل پراكنده رويي ، راهبردي جديد درجهت مديريت توسعه پايدار شهري
ميدان شهري ، فضايي براي حضور انسان ها (نمونه مورد بررسي ميدان مسجد جامع ايلام)
نقش آيين هاي مذهبي در ساختار شهر سنتي مطالعه موردي: شوشتر
نقش الگوهاي رفتاري در شكل گيري فضاهاي شهري انسان محور از ديدگاه كريستوفر الكساندر و دونالد اپليارد
نقش تزئينات خطي در تحقق حس وحدت در معماري مساجد (نمونه موردي: مسجد جامع اصفهان)
نقش طراحي كالبدي در ايجادامنيت اجتماعي
نقش فضاهاي عمومي در پايداري اجتماعي شهرها (نمونه موردي پارك شفق منطقه 6 تهران)
نقش گردشگري در توسعه پايدار شهري با استفاده از تحليل سلسله مراتبي AHP (نمونه موردي: شهر قزوين)
نمود فرهنگ درگستره محيط و قرارگاه زيستي
همگام با تكنولوژي، همسو با معماري سنتي ايران در راه دست يابي به هويتي ملي

دانلود مقالات همایش معماری و شهرسازی انسانگرا

[box type=”note” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]برای دانلود مقالات باید عضو طلایی درجه یک تالار گفتگو شوید.[/box]

[box type=”error” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *