دانلود پایان نامه مدیریت شهری پیرامون شناسائی موانع توسعه gis

دانلود پایان نامه مدیریت شهری پیرامون شناسائی موانع توسعه gis

پایان نامه شناسائی موانع توسعه سیستم های اطلاعات جغرافیایی (gis) در حوزه خدمات شهری شهرداری شیراز و ارائه راهکارهای اجرایی

مقطع کارشناسی ارشد مدیریت شهری

دانلود پایان نامه مدیریت شهری شناسائی موانع توسعه سیستم های اطلاعات جغرافیایی (gis) در حوزه خدمات شهری شهرداری شیراز و ارائه راهکارهای اجرایی توسط علی قادری و به راهنمایی دکتر حسین وظیفه دوست و مشاوره دکتر فریده اسدیان و دکتر اسماعیل کاووسی برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت شهری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران در تابستان 1387 ارائه شد که فایل pdf اون رو از فایل پیوست می تونید دانلود کنید.

چکیده:
سیستمهاي اطلاعاتی جغرافیائی (gis) به علت کمک به افزایش در کارائی و بهره وري، از استفاده روز افزونی در سازمانها و شهرداري هاي سراسر جهان برخوردار می باشد. بهره گیري از این سیستمها و توسعه آنها در سازمانها و شهرداري هاي کشورهاي جهان سوم و نیز ایران، با موانع و مشکلات عدیده اي روبرو می باشد. مطالعات محدودي به شناسائی این موانع و ارائه راه حل هاي مبنی بر رفع آنها پرداخته اند.
در شهرداري شیراز، همانند سایر سازمانها و شهرداري هاي کشورهاي جهان سوم، به دلایل مختلف، استفاده شایانی از این سیستمها به عمل نمی آید و عدم توسعه این سیستمها را در این شهرداري شاهد می باشیم. هدف از تحقیق حاضر، شناسائی موانع پیش روي توسعه سیستمهاي اطلاعاتی جغرافیائی در شهرداري شیراز و ارائه راه حل هاي اجرائی، می باشد. بدین منظور با شناسائی جامعه آماري مورد نظر و انتخاب روش تحقیق توصیفی، فرضیات مستخرج از مطالعات پیشین در قالب پرسشنامه هائی بصورت نظر سنجی در بین جامعه آماري مخاطب توزیع گردیده و پس از تجزیه و تحلیل هاي آماري مربوطه، مشخص گردید که تمامی پنج فرضیه، مورد تایید قرار گرفتند بطوري که به نظر جامعه آماري، مسائل و مشکلات مالی، مسائل و مشکلات ایمنی و فنی، مسائل و مشکلات فرهنگی، عدم استفاده و یا استفاده ضعیف از سیستمهاي اطلاعاتی جغرافیائی در سایر شهرداریها و سازمانهاي مرتبط با حوزه خدمات شهري شهرداري شیراز وعدم آشنائی مدیران رده بالاي شهرداري و اعضاء شوراي شهر شیراز (مدیران شهري) با قابلیتهاي سیستم هاي اطلاعاتی جغرافیائی، مانع از توسعه سیستمهاي اطلاعاتی جغرافیائی در حوزه خدمات شهري شهرداري شیراز شده است.
در انتهاي پایان نامه حاضر، با مراجعه به جامعه آماري دوم و یا کارشناسان و صاحب نظران توسعه سیستمهاي اطلاعاتی جغرافیائی، به جمع آوري راهکارهاي پیشنهادي آنها به منظور رفع موانع توسعه شناسائی شده، پرداخته شده است.

واژگان کلیدي: سیستمهاي اطلاعاتی جغرافیائی- موانع توسعه- خدمات شهري- شهرداري شیراز

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظري تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات

فرستنده: شایان اسدی

دانلود پایان نامه مدیریت شهری

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *