جزوه فوق العاده سیگنال و سیستم -دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب

جزوه فوق العاده سیگنال و سیستم -دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب

جزوه سیگنال و سیستم – دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
فصل اول
تعاریف
طبقه بندی سیگنال
سیگنال زمان پیوسته و گسسته
سیگنال زوج و فرد
سیگنال متناوب و نامتناوب
سیگنال انرژی و توان
عملیات بر روی متغیر وابسته
عملیات بر روی متغیر مستقل
جابجایی زمانی
وارون زمانی
تغییر مقیاس زمانی
رسم سیگنال
معرفی سیگنال های مهم
سیگنال نمایی
سیگنال سینوسی
سیگنال نمایی مختلط
سیگنال سینوسی میرا شونده
توابع ویژه
تابع پله واحد
تابع ضربه واحد
تابع شیب واحد
تابع دوبلت واحد
بیان شکل موج ها بر حسب توابع ویژه
سیستم ها
تقسیم بندی سیستم ها
خواص سیستم ها
حافظه
علیت
پایداری
تغییر ناپذیر با زمان
خطی بودن
معکوس پذیری

برای دانلود اینجا کلیک کنید …
فصل دوم
خواص سیستم های تغییر ناپذیر با زمان با توجه به کانولوشن
جابجایی پذیری
توزیع پذیری
شرکت پذیری
رابطه بین پاسخ ضربه و پاسخ پله
خواص سیستم های lti با توجه به تابع تبدیل
حافظه
علیت
پایداری
معکوس پذیری
کانولوشن ( پیوسته . گسسته )
کانولوشن گرافیکی
کانولوشن با به کار گیری روابط ریاضی
سیستم های lti توصیف شده با معادلات دیفرانسیل
پاسخ سیستم lti و علی به ورودی ضربه واحد
به کار گیری رابطه بین پاسخ ضربه و پاسخ پله
سیستم lti توصیف شده با معادلات تفاضلی
نمایش سیستم lti با استفاده از بلوک دیاگرام
برای دانلود اینجا کلیک کنید …
فصل سوم

سری فوریه سیگنال های زمان پیوسته و گسسته

سیگنال متناوب
بیان ریاضی سیگنال متناوب
سری فوریه زمان پیوسته
ضرایب سری فوریه زمان پیوسته
همگرایی سری فوریه زمان پیوسته
خواص سری فوریه زمان پیوسته
خطی بودن
جابجایی زمانی
وارون زمانی
تغییر مقیاس زمانی
ضرب دو سیگنال
مزدوج گیری و تقارن مزدوج
رابطه پارسوال
سری فوریه سیگنال گسسته
ضرب دو سیگنال
سیستم های LTI و سری فوریه
********
انواع فیلتر
تشخیص نوع فیلتر (زمان گسسته)
مثال ها

برای دانلود اینجا کلیک کنید …
فصل چهارم

تبدیل فوریه زمان پیوسته
شرط وجود تبدیل فوریه
خواص تبدیل فوریه
خطی بودن
تغییر مقیاس زمانی
شیفت زمانی
شیفت فرکانسی
مدولاسیون
مشتق فرکانسی
مشتق زمانی
مزدوج گیری و تقارن زوج
دوگانی
ضرب و کانولوشن
انتگرال
رابطه پارسوال
تبدیل فوریه پله واحد
تبدیل فوریه سیگنال متناوب
تئوری نمونه برداری
سیستم lti و تبدیل فوریه
سیستم lti توصیف شده با معادلات دیفرانسیل

برای دانلود اینجا کلیک کنید …
فصل پنجم

تبدیل فوریه زمان گسسته
خواص تبدیل فوریه زمان گسسته
خطی بودن
شیفت زمانی
شیفت فرکانسی
مزدوج گیری
تفاضل گیری و مجموع گیری
وارون زمانی
گسترش زمانی
مشتق گیری در فرکانس
ضرب و کانولوشن
دوگانی
رابطه پارسوال
تبدیل فوریه توابع متناوب ( گسسته )
تبدیل فوریه توابع نمایی و نمایی مختلط
سیستم lti و تبدیل فوریه زمان گسسته
سیستم lti و معادلات تفاضلی

برای دانلود اینجا کلیک کنید …
پسوورد تمامی فایلها :
www.noandishaan.com

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *