آموزش روش های محاسبه افت فشار در لوله ها

روش های محاسبه افت فشار

آموزش روش های محاسبه افت فشار در لوله ها

در این مطلب آموزشی با روش های محاسبه افت فشار در لوله ها آشنا می شوید که شامل روابط مختلفی از جمله رابطه دارسی ويسباخ ، عدد رينولدز و غیره می باشد.

روش های محاسبه افت فشار در لوله ها

روابط اصلی

دو رابطه اساسی که در محاسبه افت فشار نقش مهمی دارند عبارتند از:

رابطه دارسی ويسباخ

که در آن l طول لوله, d قطر لوله, v سرعت متوسط سيال, λ ضريب افت و h مقدار افت فشار ميباشد. بسياری از روشهای محاسبه افت فشار در واقع روشهايی هستند برای بدست آوردن مقدار λ که با قرار دادن آن در رابطه دارسی مي‌توان افت فشار را محاسبه کرد.

عدد رينولدز


که در آن V سرعت متوسط سيال, d قطر لوله, ν گرانروی سيال ميباشد.عدد رينولدز در واقع شاخصی است برای تعيين ميزان مغشوش بودن جريان که در بسياری از روشها به عنوان پارامتر ورودی مورد استفاده قرار ميگيرد.

مشروح روشها

پس از بررسی و مقايسه روشهای ارائه شده در منابع ليستی از تمامی روشهای موجود به شرح زير حاصل شد.

رابطه برای جريان آرام

اين فرمول فقط برای جريان آرام کاربرد دارد (Re<2300).


رابطه کوناکف Konakov

فقط برای لوله‌های صاف و تنها وقتی که عدد رينولدز بين 2300 و 106 باشد کاربرد دارد.

رابطه بلازيوس Blasius

فقط برای لوله‌های صاف و تنها وقتی که عدد رينولدز بين 2300 و 105 باشد کاربرد دارد.

رابطه هرمان Hermann


فقط برای لوله‌های صاف و تنها وقتی که عدد رينولدز بين 2×104 و 2×106 باشد کاربرد دارد.

رابطه پراندتل Prandtle

فقط برای لوله‌های صاف و تنها وقتی که عدد رينولدز بين 2300 و 4×106 باشد کاربرد دارد.

رابطه نيکورادزه Nikoradze

فقط برای لوله‌های صاف و تنها وقتی که عدد رينولدز بين 104 و 108 باشد کاربرد دارد.

رابطه آتشول Altshul

که در آن k مقدار زبری مطلق (ارتفاع پستی بلنديهای جدار داخلی لوله) و d قطر لوله ميباشند.


رابطه کلبروک Colebrook

رابطه کارمان Karman

رابطه دوم کارمان Karman 2


رابطه جامعه مهندسين اطريشی

که در آن V سرعت متوسط سيال و s افت فشار به ازای واحد طول لوله (شيب هيدروليکی) بوده و n از فرمول زير محاسبه ميشود:

در اين رابطه k بر حسب متر است.

برای مشاهده روابط کامل و ادامه روش های محاسبه افت فشار در لوله ها به لینک زیر مراجعه کنید:

روش های محاسبه افت فشار در لوله ها

 

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *