دانلود مقالات یازدهمین کنگره مهندسی شیمی

مقالات یازدهمین کنگره مهندسی شیمی

دانلود مقالات یازدهمین کنگره مهندسی شیمی

یازدهمین کنگره مهندسی شیمی 7 آذر 1385 تا 9 آذر 1385 در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد. مقالات یازدهمین کنگره مهندسی شیمی را با ورود به لینک زیر می توانید دانلود کنید.

لیست مقالات یازدهمین کنگره مهندسی شیمی

 • Kinetics of moisture and heat transport in a Porous Body
 • A Detailed Investigation of Particulate Dispersion from Kerman Cement Plant
 • بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی CFD اثر حرکت پروانه بر شار عبوری از غشاء
 • بررسی اثر نحوه قرار گرفتن پره ها بر روی یک پروانه دریایی جهت اختلاط CFD مخازن همزده توسط
 • مدلسازی کوره دوار گچ
 • تعیین ضریب انتقال حرارت جابه جیی بر روی دسته لوله های پره‌دار
 • CFD مدلسازی بستر پر شده جذب آب توسط
 • عملکرد نوار پیچیده تعبیه شده در CFD مقایسه آزمایشگاهی و مدلسازی دو نوع مبدل حرارتی متفاوت
 • تعیین منحنیهای همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادام
 • تأثیر غلظت مس و گلو (Glue) بر ضریب نفوذ یونهای ++Cu در فرآیند پالایش الکترولیتی مس
 • بررسی اثر مشخصات هندسی آکنه های ساختار یافته بر روی افت فشار برجهای CFD آکنده بکمک آنالیز
 • مدلسازی ریاضی انتقال جرم درغشاءهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل
 • شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در مخازن همزن دار با استفاده از مدلهای RNG – k-e و Standard – k-ε و روش شبکه بندی لغزان
 • افزایش راندمان فرآیند FCC با بهینه‌سازی سیستم تزریق خوراک
 • بررسی آزمایشگاهی اثر میدان الکتریکی بر ضریب انتقال حرارت در جریان سیال ویسکوز دی الکتریک در حال توسعه در لوله مدور
 • مطالعه عددی جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا روی سطح قائم (با شرط مرزی دیریشله)
 • بررسی انتخاب قطر بهینه لوله در طراحی تبادلگرهای لول هگرمایی ترموسیفونی
 • مدلسازی ریاضی خشک شدن ذرات سیب زمینی در بسترسیال
 • مدلسازی ریاضی و شبیه سازی عملکرد یک خشک کن دارای جریان برخوردی از نوع جریان برخوردی محوری
 • بررسی عملکرد حرارتی یک مبادل هکن لوله گرمای ی ترموسیفونی گاز-مایع در یک مدل نیمه صنعتی
 • بررسی انتقال حرارت در فرآیند خشک کردن الیاف کنف
 • Theoretical Analysis of Dehumidification Process in a Desiccant Wheel
 • پیشبینی عملکرد حرارتی مبدلهای پوسته و لوله با استفاده از مدل ترکیبی
 • اثراصلاح پراکسیدی برخواص رئولوژی وفیزیکی- مکانیکی پلی اتیلن خطی
 • مدل سازی CFD نفوذ جریان سیال گازدر محیط های متخلخل
 • Transverse Bed Motion Prediction by Rheological Analysis in Rotary Cylinder
 • تعیین سینتیکهای رشد و هسته‌زایی در کریستالیزاسیون HMX
 • ارایه حل برای معادلات پهن رفت (advection) به روش‌های تحلیلی و عددی
 • بررسی اثرات فاصله محل گرفتگی تا محل پیوند بر روی هیدرودینامیک خون در یک شریان پیوندی
 • شبیه‌سازی انتقال حرارت و جرم در ضمن انجماد ماده غذایی دو بعدی مرطوب و متخلخل
 • بررسی تأثیر زوایای مختلف شریان پیوندی بر روی هیدرودینامیک خون
 • بررسی جریان آرام، دو بعدی و پایدار سیال با لزجت متغیر و تولید حرارت داخلی بر روی صفحه نفوذپذیر متحرک
 • کاربرد یک ضریب انتقال جرم تلفیقی در استخراج مایع – مایع و بررسی اثر آلودگی فازها
 • مدل‌سازی پروفایل غلظت در دستگاه مخلوط‌‌ کننده – ته نشین کننده
 • حل تحلیلی جریان سیال نیوتنی در کانال با سطح مقطع مثلثی
 • بررسی اثرات زوایای پیوندی گرافت بر روی نوسانات زمانی تنش برشی در بای – پس های آئورت ـ کرونری و کرونری ـ کرونری
 • A New Correlation to Predict Nucleate Boiling Heat Transfer Coefficient of Binary Mixtures
 • Heat Transfer in Nucleate Boiling of Water-DEA Solutions
 • مدلسازی فرآیند سینتر شدن بدنه‌های پرسلان استون ور
 • تأثیر عوامل پفزای شیمیایی بر میزان شبکه‌ای شدن فوم پلی اتیلن
 • شبیه‌سازی سینتیکی جذب سطحی و تعیین مدل انتقال جرم در فرآیند حذف H2S از گاز طبیعی توسط سیلیکاژل آغشته به حلال NMP‌
 • Gas hold-up and liquid circulation velocity in a Modified Airlift Loop Reactor with double draft tubes
 • تعیین ضریب نفوذ مؤثر تجربی برای خشک کردن سیب
 • ساخت نانوسیال نانولوله‌های کربنی و تعیین خواص ترموفیزیکی آنها به وسیله سیستم استوانه‌ای هم محور
 • بررسی تغییرات ضریب انتقال جرم صعود قطره بر حسب زمان صعود در یک ستون پاششی
 • مدلسازی CFD و افزایش مقیاس بسترهای سیاله شده
 • تقریب الگوریتم ژنتیک در محاسبه ضریب انتقال جرم (Kc ) و ضریب اختلاط محوری (Ec) در ستون استخراج مایع – مایع RDC
 • مدلسازی نرخ انتقال حرارت در سیستم‌های اتوکلاو
 • Mass Transfer Coefficients for Liquid-Liquid Extraction and the Influence of aqueous phase pH
 • بررسی تأثیر اغتشاش بر فشار حاصل از انفجار توسط دینامیک محاسباتی سیالات (CFD)
 • A simple model for Turbulent Boundary-Layer Momentum Transfer on flat plate
 • انتقال حرارت جابجایی آزاد در جریان آرام از یک صفحه عمودی گرم شده
 • کاربرد تکنیک معکوس برای تعیین ضریب نفوذ وابسته به رطوبت در چوب
 • بررسی تجربی و تئوری افت فشار در مبادله کن لوله گرمایی و ارائه رابطه‌ای جدید برای تخمین مقدار آن
 • مقایسه CFD و آزمایشگاهی عملکرد دو نوع قطعه تعبیه شده در لوله بر افزایش انتقال حرارت در مبدل هوا خنک
 • مطالعه فرآیند انتقال جرم در تقطیر غشایی اسمزی و بررسی تأثیر پارامترهای فرآیندی
 • مدلسازی راکتور بستر ثابت برای اکسیداسیون کاتالیستی با استفاده از تکنیک‌های CFD
 • تعیین ضریب انتقال جرم در واکنش اکسیداسیون Cr2O3‌
 • الگوریتم طراحی مبدلهای حرارتی صفحه حلزونی
 • On the Drying Characteristics of Wood
 • مدلسازی حرارتی تجزیه اکسید کروم (6) در واکنش OCM
 • حل عددی معادله انتقال حرارت دو بعدی ناپایا با استفاده از روش حجم محدود (Finite Volume)
 • Modeling of Moisture Distribution in Thin Layer Drying Process
 • A Model for Examining Mass Transfer Characteristics in Microwave Drying Process
 • محاسبه زمان سقوط توده سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه‌ها
 • حل عددی معادله دیفرانسیل لاپلاس دو بعدی با استفاده از پارامترهای فازی
 • تحلیل اگسرژی در سیکل تبرید تراکمی
 • بررسی عملکرد چرخ دسیکنت جهت جذب رطوبت در شرایط آب و هوایی مختلف
 • Thermal conduction mechanism of the high performance layered silicate resol type phenolic resin nanocomposite
 • شبیه‌سازی عددی انتقال جرم در فرآیند تبخیر قطره در محیط با جابجایی اجباری
 • A Thermodynamic Model for Wax Deposition Phenomena
 • برآورد آنتالپی اضافی سیستم واکنشی چهارجزئی اسید استیک + اتانول + اتیل استات + آب بر اساس روشهای Group Contribution: ASOG, UNIFAC, modified UNIFAC
 • Verifying validity of vapor-phase ideality assumption for reactive system of acetic acid (1) + ethanol (2) + ethyl acetate (3) + water (4) at 1 atm
 • تصحیح رابطه Mc Williams در محاسبه ثابت تعادل برای اجزاء نفت خام ایران در فشارهای پایین
 • بهینه سازی ساختار (فلوشیت) فرایندها به روش اجتماع مورچگان
 • مدلسازی و بهینه سازی برنامه ریزی فرآیند پالایش و اختلاط در پالایشگاه (طراحی نرم افزار با استفاده از روشهای سیمپلکس و الگوریتم ژنتیک)
 • شبیه سازی راکتورهای CVD جهت تولیدکاتالیستهای کبالت- مولیبدن با استفاده از نرم افزار فلوئنت
 • شبیهسازی فرآیند تبلور ناپیوسته هیدروکسید آلومینیوم با استفاده از مدل موازنة جمعیت ۲- بررسی روابط سینتیکی و تأثیر شرایط عملیاتی بر عملکرد تبلور
 • شبیه سازی دینامیکی راکتور سنتز آمونیاک و تحلیل حساسیت دمای بسترهای آن نسبت به تغییر جریان کوئنچ
 • A Computer Based Expert System for Conceptual Review and Cost Evaluation of Desalination Processes
 • مدلسازی و شبیه سازی فرآیند تولید بیکربنات سدیم در راکتورهای برج حبابی
 • شبیه سازی دینامیکی بویلر با استفاده از شبکه های عصبی بازگشتی (Recurrent)
 • بهینه سازی مقدار جریانهای کوئنچ در راکتور سنتز آمونیاک
 • مدل های خطی درکمینه سازی مصرف آب و تولید پساب در یک واحد صنعتی شیمیایی
 • CFD Flow and Heat Transfer Simulation for Empty Tube and Regular Packed Fixed Bed Reactor in Gas-Oil Catalytic Cracking
 • الگوی طراحی کنترل لغزشی جهت کنترل سیستم های غیرخطی غیر کانونی
 • طراحی سیستم خطی ساز پسخور فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 • شبیه سازی راکتورهای صنعتی پلیمریزاسیون اتیلن در فاز دوغابی به شکل سری برای تولید پلی اتیلن سنگین
 • تعیین پارامترهای مؤثر بر انتقال نیوماتیک ذرات جامد با استفاده از تکنیکهای CFD
 • طراحی شبکة مبدلهای حرارتی واحد فرمالین صنایع شیمیایی سینا
 • شناسایی راکتور سنتز آمونیاک با شبک ههای عصبی
 • نقش ظرفیت حرارتی متغیر در هدف گذاری انرژی و مساحت در شبکه مبدلهای حرارتی
 • مدلسازی مبدل های کاتالیستی سه منظوره: بررسی انتقال حرارت و واکنشهای شیمیایی
 • تأثی ردهی رسوب در انتگراسیون فرآیندها
 • Modeling and Simulation of a Distillation Column and Internal Model Control
 • کنترل شدت شکست در راکتورهای شکست حرارتی پروپان
 • کنترل پیشبین غیرخطی پروسه خنثی سازی pH بر اساس مدل وینر تکهای خطی
 • Permeability Prediction From Well Logging Data Using Neural Network
 • Implementing optimal control policy for a fixed bed heterogeneous catalytic reactor
 • طراحی مفهومی فرآیند پیوسته تولید بیودیزل از خوراکهایی با درصد بالای اسیدهای چرب آزاد
 • کاربرد ویولتها در شناسایی تأخیرزمانی فرآیندهای شیمیایی
 • A New Approach to Nonlinear System Identification Based on Wavelets and Hambo OBF
 • یافتن نشتی در شبکههای آبرسانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 • شبیه سازی عددی جریان دوبعدی حول کاتالیست استوان های در رآکتورهای بستر قطره ای
 • Predicting Pressure Drop in Venturi Scrubbers with Artificial Neural Networks
 • بررسی تجربی اثر واسطه ها در سیستم صافی چکنده در فرایند نیتریفیکاسیون
 • مطالعه تصفی هپذیری آلودگی ناشی ازتجمع PAHs در خاک منطقه ویژه اقتصادی- انرژی پارس جنوبی (عسلویه) به روش فتوکاتالیسیس با نانوکاتالیست های دی اکسید تیتانیوم
 • بررسی کارایی فرآیندهای 2UV/H2O2/Fe(III) , UV/H2O و UV/H2O2/Fe(III)/Oxalate در حذف ماده رنگزای اسید قرمز ۱۴ از آبهای آلوده
 • بررسی جذب سیانید با استفاده از کانی زئولیت از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلای آقدره_ تکاپ
 • حذف فلزات سنگین از فاضلاب با کمک بیوراکتور غشایی
 • بررسی عوامل موثر بر حذف ایمیداکلوپراید از آبهای آلوده توسط کربن فعال گرانوله(GAC)، با استفاده از سیستم اندازه گیری پیوسته: بهینه سازی فرآیند جذب با روش تاگوچی
 • رنگزدایی از محلول رنگی اسید زرد ٢٣ بوسیله فرآیند انعقاد الکتریکی: تاثیر پارامترهای عملیاتی و ارزیابی انرژی الکتریکی مصرفی
 • بررسی حذف آفت کش ایمیداکلوپراید از آبهای آلوده به روش اکسای ش پیشرفته الکترو فنتون: تأثیر پارامترهای عملیاتی
 • ایجاد پوششهای تبدیلی سبز بر روی فولاد الکتروگالوانیزه و مطالعه رفتار خوردگی آنها در محیط کلرید سدیم
 • بهبود روش پمپاژ و تصفیه با استفاده از مواد فعال درسطح
 • ببررسی حذف آلاینده ۴- نیتروفنل از آبهای آلوده با استفاده فرآینداکسیدسیون پیشرفته 2 UV/H2O
 • Decolorization and mineralization of dyes by heterogeneous nanophotocatalysis using immobilized nanoparticles of titania
 • بررسی رنگبری پساب کارخانه نساجی مطهری (پساب مخزن اولیه) توسط جاذبهای غشاء داخلی پوست تخم مرغ، پوست پرتقال و پوسته بلغور سویا
 • بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی شهر زاهدان به فلزات سنگین جیوه، سرب و کبالت و منشأ احتمالی آن
 • حذف نفت از پسابهای حاوی نفت اندک با استفاده از جاذب های طبیعی ارزان قیمت
 • بررسی اثر ایجاد کف و افزایش PH محلول کشش سطحی بر روی افزایش کارائی پاکسازی خاکهای آلوده با مواد نفتی سبک
 • مطالعه آزمایشگاهی تثبیت و جامدسازی لجن صنایع آبکاری فلزات
 • بررسی هیدرولیز آنزیمی روغن سویا توسط لیپازهای تجاری
 • تعیین غلظت آرسنیک، آنتیموان و کادمیوم در آبهای زیرزمینی شهر زاهدان و تعیین کانونها و علل آلودگی
 • بررسی میزان نشرآلاینده های ناشی از تردد وسائل نقلیه در تقاطع های شهرستان کرمان
 • بررسی و مقایسه مشخصات سیستمهای تجاری شده بیوراکتورهای غشایی
 • مطالعه آزمایشگاهی حذف آرسنیک از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی ” کارا “
 • امکان سنجی کمینه سازی مواد زائد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام
 • مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی ANFIS
 • اندازه گیری پارامترهای متغیر و انرژی سلولی در فرآیند هضم هوازی ترموفیل فاضلاب شهری تهران
 • بررسی تاثیر غلظت TPH و چگونگی برهم کنش میان مواد هوموسی و دانه بندی بستر بر روند پاکسازی خاک های آلوده به ترکیبات نفتی به روش استخراج با امواج ماکروویو
 • بررسی کاربرد بیوفیلتراسیون برای حذف تر یاتی لآمین از هوا
 • رفتار ترکیبات آلی فرار در حوضچه هوادهی واحدهای تصفیه فاضلاب صنعتی
 • مکانیزمهای انتقال به هوا در حوضچه های هوادهی واحد های تصفیه فاضلاب
 • مقایسه مصرف جیوه در واحد های کلرآلکالی جیوه ای ایران در مقایسه با اروپا و تاثیرات سوء جیوه برانسان
 • کاهش غلظت فرمالدئید از پساب صنعتی بوسیله اکسیداسیون با پراکسید هیدروژن در حضور هیدروکسید سدیم
 • بکارگیری فناوری افزایش زیستی در بهبود عملکرد سیستم لجن فعال جهت حذف ترکیبات آروماتیک
 • حذف زیستی فلز وانادیوم از نفت خام
 • مدلسازی نحوة پراکنش آلایند ههای محلول حاصل از نشتی با میزان متغیر در آبهای زیرزمینی
 • اثرات زیست محیطی، منابع تولید و روش های کاهش و یا حذف CO2
 • جامدسازی وتثبیت خاک آلوده به فلزات سنگین توسط سیمان پرتلند
 • بهینه بسازی تولید گلوکونیک اسید در یک بیورآکتور ایرلیفت با استفاده از مدل تانکهای متوالی
 • بررسی خواص مکانیکی، نفوذپذیری نسبت به اکسیژن و توپوگرافی AFM فیلم های زئینی حاوی پلاستی سایزرهای پلی الی
 • Transdermal Nitroglycerin Delivery using Acrylic Matrices: Design, Formulation, and In-Vitro Characterization
 • بررسی فرآیند غنی سازی شکر با ویتامین A
 • ارائه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایندومتاسین
 • پیش بینی خواص رئولوژیکی فارینوگرافی خمیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 • بازیابی بیولوژیکی حلال در فرایند اکسایش مایع جهت شیرین سازی گاز طبیعی
 • بررسی اثر پوشش پلیمری روی سطح سلول های جزایر لانگرهانس
 • سامانة کنترل رهایش کامپوزیت لاستیک سیلیکون- هیدروژل پلی آکریل آمید (-I اثر مقدار هیدروژل بر رفتار رهایشی سامانه)
 • بررسی پارامترهای مختلف بر کاهش ناخالصی آهن موجود در کائولن توسط فروشوییزیستی با Aspergillus niger
 • استخراج و تعیین مواد طبیعی موجود در عصاره و اسانس گیاه تاناستوم البرسنس
 • جذب زیستی جیوه توسط میوه بلوط و بررسی ایزوتر مها ی جذب
 • بررسی اثر ساختمان مولکولی بر خواص جذب آب فیلمهای نازک ژلاتین
 • بررسی اثر ساختار سلول در واکنش آنزیمی آسیلاسیون پنی سیلینG در سلولهای تثبیت شده
 • The Efficiency of ATP Production in Various Mitochondrial Populations
 • جداسازی باکتری کاهش دهنده میزان نیتروژن از نفت خام با استفاده از ترکیب کینولین
 • بررسی عملکرد، مدل ارتفاع روکش لجن و مشخصه های جریان راکتورUASB در تصفیه پساب صنایع شیر
 • مدلسازی ریاضی فرایند تولید پنی سیلین در مقیاس پایلوت بااستفاده از محیط کشت صنعتی
 • Influence of solid particles on gas holdup and oxygen transfer in multiphase internal loop airlift reactor
 • Fabrication and Optimization BSA Nanoparticles as Drug Delivery Systems
 • جذ بزیستی کبالت توسط جلبک قهو های Sargassum glaucescens در سیستم پیوسته
 • بررسی تاثیر برهمکنش های متفاوت بین دارو و نانو ذرات بر خواص گیراندازی وآزادسازی دارو در نانو ذرات حاصل از PEG-Polyester-PEG
 • استخراج ماده رنگی بتا کاروتن از پوست میوه نارنج و بهینه سازی عوام ل موثر در جذب اسپکتروفوتومتری آن با روش فاکتوریل
 • بررسی واکنشهای هیدرولیز و ترانس گالاکتوزیلاسیون در تولید لاکتولوز با استفاده از آنزیم بتا گالاکتوسیداز حاصل از Klyveromyces lactis
 • بهینه سازی ترکیبات محیط کشت تولید لاکتیک اسید از خرمای ضایعاتی با استفاده از باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم
 • بررسی اثرات بسته بندی پلی لاکتیک اسید بروی پنیر نیمه سفت
 • بررسی اثر استفاده از منابع کربنی متفاوت در هضم رسوبات نفتی به وسیله باکتری BBRC 9012
 • اندازه گیری اسیدهای چرب شیر و خامه
 • مدلسازی فرایند پیوسته استخراج پن یسیلین G از محلول آبی توسط غشای امولسیونی وتعیین ضخامت موثر غشاء
 • بررسی تاثیر درجه حرارت و زمان نگهداری شیر پاستوریزه بر شاخص پروتئولیز و میزان هیدرولیز پروتئین های شیر
 • اثر گلیسرول ذخیره شده در نژادهای نانوایی ساکارومیسس سرویزیه بر فعالیت تخمیری آنها در خمیر با غلظت بالای شکر
 • بررسی امکان آبگیری از ماست با استفاده از غشای تراوا و سوپرجاذب پلیمری پایة آکریلی
 • جذب سرب از محلولهای آبی بر روی جاذب پوست نارنج
 • بررسی اثر د یاکسیدکربن بر رشد جمعیت میکربی در بافت پنیر سفید UF ایرانی
 • مدلساز ی تنفس و عبوردهی در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و بررسی پارامترهای موثر
 • بررسی پارامترهای موثر بر خالص سازی پلاسمید دی- ان- ای در سیستم دو فازی آبی پل یاتیل نگلایکول- سدیم سیترات
 • مدلسازی و تحلیل عددی فرآیند خشک کردن موز و مقایسه آن با نتایج تجربی
 • نقش آنزیمهای لیگنینولیتیک فنروکائیت کرایسوسپوریوم در رنگزدائی پساب صنایع نساجی
 • بررسی تغییرات PH و اینورت و رنگ در فرایند تغلیظ شربت در کارخانه نیشکری
 • بکارگیری کنترل پیش بین در کنترل نرخ رشد زیست توده در یک فرایند کشت سلولی
 • بررسی رژیمهای جریان حبابی در بیوراکتور ایرلیفت حاوی محیط مدل فرآیند گوگرد زدایی زیستی
 • بررسی مدل ترکیبی انتقال جرم و حرارت برای محاسبه زمان انجماد و افت وزنی محصول در منجمدکنندهها
 • بهینه سازی زمان تولید پن یسیلین از گلوکز و عصاره خیسانده ذرت (Corn Steep Liquor)
 • مروری بر روش های اندازه گیری بیومس با تاکید بر تکنولوژی کاپاسیتانس
 • Characterization process parameters influencing the productivity of human interferon-γ in recombinant E.coli cultivations
 • کشت با تراکم سلولی بالای اشریشیا کلی نوترکیب با استفاده از خوراک ده ی نمایی، خطی و پله ای
 • تأثیر روند پژمرده سازی در تشکیل تئافلاوین در فرآیند تولید چای سیاه
 • بررسی اثر غلظت منبع کربن، نیتروژن و فسفر بر رشد سلول و تولید زانتان و بهینه سازی آن در محیط کشت صنعتی شیر خرما
 • بررسی نسبت فلزات کلسیم و روی در پایدار کننده پی وی سی بر میزان پایدارسازی حرارتی آن در پ یوی سی با درجه پزشکی
 • جداسازی اتانول از محلول مدل به روش تراوش تبخیری و بررسی اثر پارامترهای غلظت و شدت جریان بر روند جداسازی
 • بررسی اثر فرایند های آماده سازی بر آب پنیر در بازیابی لاکتوز
 • جداسازی تیوباسیلوس فرواکسیدانس بومی به منظور مطالعه شرایط بهینه استخراج بیولوژیک مس از کنسانتره کالکوپیریت در محیط کشت ناپیوسته در بیورآکتور ایرلیفت
 • کاربرد، فرمولاسیون و تعیین خواص واکسهای حاصل از نفت خام درتولید فیلم های چندلایه بسته بندی مواد غذایی
 • Fed-batch fermentation of Bacillus sp. L2 for alkaline protease production using different feeding strategies
 • مدلسازی ریاضی فرایند ازدیاد برداشت میکروبی در مخازن ترکدار طبیعی
 • Modeling of the Catalytic Hydrogenation of the Vegetable edible Oils and Fats
 • کاربردتجزیه کننده های بیوشیمیایی درتصفیه فاضلابهای صنایع مختلف
 • Human interleukin-2 production in high cell density cultivation of recombinant Escherichia coli by a novel feeding strategy
 • بررسی تغییرات رئولوژی محیط کشت، تولید کلاولانیک اسید و مورفولوژیStreptomyces clavuligerus در بیوراکتور
 • تأثیر متغیرهای آزمایشگاهی موثر بر عملکرد بیوراکتور حالت جامد زیموتیس
 • بررسی جایگزینی کراکینگ زیستی با کراکینگ کاتالیستی در پالایشگاههای نفت
 • Comparison Between Polysulfone and Polyethersulfone Membranes Prepared From PS&PES/DMAc/PVP System For Milk Concentration
 • استخراج امگا ۳ از روغن ماهی کیلکا با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی
 • شبیه سازی دینامیکی بیوراکتور پیوسته تولید مخمر نانوائی
 • بررسی پاسخگویی سامانه نوین آزادسازی دارویی پاسخگو به دما
 • مدلسازی فرآیند خشک شدن زخم بندهای هیدروژلی
 • بهینهسازی محیط کشت رشد و تخمیر ملاس چغندرقند به منظور تولید الکل
 • Preparation of Poly (N-isopropylacrylamide) Hollow Beads as Reservoir Drug Delivery Systems
 • تولید مقایس های اسید سیتریک از کاه گندم و باگاس نیشکر به روش تخمیر در بستر جامد
 • تولید بیولوژیکی کیتوسان
 • مدلسازی بیوراکتوری با دو فاز مایع برای حدف مواد آلی فرار از هوا
 • تأثیر سرعت رقیق سازی بر رشد و بیان پری پلاسمی hGM-CSF نوترکیب در بیورآکتور ه مز ندار پیوسته
 • بررسی اثر توده سلولی و مایع فوقانی محیط تخمیر شده سودوموناس بر جداسازی امولسیون آب و نفت
 • سنتز و بررسی خواص پلی یورتانهای یونی توزیع شده در آب
 • Determination of the Contribution of Certain Pertinent Parameters on the Styrene Emulsion Polymerization Using Taguchi Method
 • بهبود ساختار فوم پلی پروپیلن به روش شیمیایی رادیکالی
 • Effect of Alcohols in Branching of Polyvinyl Acetate
 • بررسی اثر دما بر میزان شاخ های شدن درحین پلیمریزاسیو ن محلولی وینیل استات
 • SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLY (BIPHENYL-2-OL-P-STYRENE-SULPHONATE) AS PROFUNGICIDE IN CONTROLLED RELEASE TECHNIQUE
 • بررسی ساختاری و مورفولوژیکی نانوکامپوزیتهای آلی- معدنی بر پایة هیدروکسی اتیل متاکریلات و سیلیکا 2(PHEMA-SiO )تهیه شده به روش Sol-gel
 • مطالعه و بررسی تورم تعادلی و دینامیک هیدروژلهای آنیونی با و بدون اعمال بار مکانیکی
 • بررسی نقش تکنیک خوراک دهی بر خواص لاتکس های تهیه شده از وینیل استات و ۲- اتیل هگزیل اکریلات
 • مطالعه ساختاری فیلمهای دمشی نانوکامپوزیت پلی پروپیلن
 • کپسو لدار کردن نانوذرات سیلیکای اصلا حشده توسط کوپلیمر (استایرن- متی لمتاکریلات) به روش پلیمریزاسیون امولسیونی دان های
 • مقایسه پیوندزنی آکریلونیتریل بر باگاس و خمیر آن
 • بررسی رفتار سیستم کاتالیستیTiCl4/Mg(OEt)2/MAO در پلیمریزاسیون دوغابی اتیلن، با استفاده از روش سطح پاسخ
 • پیش بینی درصد تبدیل و توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن و بررسی صحت آنها از طریق انجام آزمایش
 • کاتالیست زیگلر-ناتا ناهمگن با کنترل مورفولوژی کروی برای پلیمریزاسیون اتیلن و پروپیلن
 • حذف حرارتی الکل از پایه MgCl2. nEtOH کروی کاتالیست زیگلر-ناتا، مطالعه مساحت سطح و مورفولوژی پایه کاتالیست
 • بررسی اثر مخلوط رقیق کننده های تولوئن- سیکلوهگزان بر مورفولوژی سطح و مقدار سطح ویژه داخلی ایجاد شده درکوپلیمر استایرین-دی وینیل بنزن متخلخل
 • تهیه کامپوزیت پلی آنیلین/کربنات کلسیم و بررسی اثر ضد خوردگی پوششی از آن بر روی آهن
 • تعیین نسب تهای واکن شپذیری با انواع رو شهای خطی و غیر خطی در کوپلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم متیل اکریلات و متیل متاکریلات
 • بررسی اثر غلظت و نوع کمک کاتالیست بر فعالیت کاتالیست و خواص پلیمر نهایی در پلیمریزاسیون دوغابی پلی اتیلن سنگین
 • پیوندزنی گروههای اکریلاتی به سطح پلیاتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا به روش پرتودهی با اشعه گاما
 • بررسی تأثیرحضور همزمان دو پیگمنت اکسید آهن میکایی و پرک شیشه در پوشش اپوکسی بر روی خواص ضد خوردگی پوشش با استفاده ازایمپدانس الکتروشیمیایی(EIS)
 • رسانا نمودن الیاف پنبه/پلی استر توسط پلیمرهای رسانا
 • شبیه سازی راکتور لوپ تولید پلی پروپیلن
 • کوپلیمریزاسیون اتیلن و پروپیلن با کاتالیست نسل چهارم زیگلر ناتا : بررسی اثر کوکاتالیست، دانر خارجی و هیدروژن
 • اثر وزن مولکولی امولسیفایر پلی(وینیل الکل) بر سینتیک واکنش پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات
 • بررسی تاثیر دما، نوع و غلظت شروع کننده بر متوسط و توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون تعلیقی استایرن
 • تهیه و شناسایی گونه های جدیدی از الاستومرهای پلی یورتانی پایدار حرارتی با پیش ساختارهای ایمیدی
 • مدل سازی و تعیین ثوابت سینتیکی واکنش کوپلیمریزاسیون اکریلونیتریل- متیل اکریلات در سه راکتور پیوسته متوالی
 • تاثیر میزان خاک رس بر خواص مکانیکی هیدوژ لهای نانوکامپوزیتی پلی وینیل الکل-مونت موریلونیت
 • بررسی تاثیر سینتیک تبلور غیرهمدما برنحوه ی توزیع بلورها در یک ورق پلی اتیلن
 • بررسی تاثیر نوع و غلظت زنجیر افزاینده و گروهای انتهایی بر خواص فیزیکی و مکانیکی دمای پایین الاستومر های پلی یورتان-اوره غلطک پذیر
 • محاسبه ثوابت سینتیکی پلیمریزاسیون بالک پروپیلن و تغییرات غلظت مراکز فعال با استفاده از مدل سینتیکی سه سایتی کاتالیستی با استفاده از روش الگوریتمهای ژنتیکی
 • بررسی تاثیر گرمای مایکروویو بر خواص مکانیکی نخ
 • روشی نوین جهت ساخت کاتالیستهای پلیمریزاسیون -α الفینها با قابلیت کنترل مورفولوژی و داشتن فعالیت بالا
 • ارائه رابطه کمی بین شاخص جریان مذاب مخلوطهای (PE/PE wax) با وزن مولکولی و ترکیب درصد اجزاء
 • ارائه یک مدل جدید ترمودینامیکی بر مبنای تئوری ترکیب درصد موضعی برای پیش بینی رفتار فازیVLE محلولهای پلیمری
 • بررسی اثر ساختار عامل اتصال (Coupling agent) بر مقاومت به جریان پذیری مذاب آلیاژ پل یاتیلن/ نشاسته نر مشده
 • بررسی سینتیکی سنتز رزین اپوکسی وینیل استر
 • عملکرد ژنراتورهای دیافراگمی بر پایه الاستومرهای دی الکتریک در پیش کرنش های مختلف
 • بررسی اثر نقش الکترودهای انعطاف پذیر بر نحوه پاسخ محرک های پلیمری دی الکتریک الاستومر
 • سنتز کوپلیمر پیوندی پل یاتیلن- پل یاستایرن از ط ریق پیوند زنی است ایرن بر روی پلی اتیلن
 • تهیه کامپوزیت پلی پیرول و استایرن بااستفاده از مواد افزودنی مختلف و مطالعه هدایت الکتریکی و شکل شناسی آنها
 • بررسی میکروسکوپی ساز ههای کامپوزیتی برپایه گل رس اصلاح شده با مواد طبیعی و سنتزی (روغن بزرک، الیاف طبیعی و رزول)
 • بررسی اثر پارامتر های موثر بر کیفیت ساخت فیلم های غشایی پلی( اتر- بلوک- آمید)
 • بررسی خواص فیزیکی کامپوزیت های برپایه گل رس اصلاح شده با مواد طبیعی و سنتزی به عنوان سازه های مهندسی جدید در مناطق زلزله خیز
 • شناسایی و مطالعه خواص لاتکس پوشان مورد استفاده در فرایند ریخته- گری به روش لاست فوم به منظور افزایش صافی سطح قطعات
 • راهکار عملی ارتقای کیفیت پلی اتیلن سنگین گرید لوله پتروشیمی اراک : نصب ظرف انبساط ناگهانی بین راکتورهای پلیمریزاسیون
 • مطالعه جریان برشی پایدار و مورفولوژی نانوکامپوزیتهای پلی آمید6
 • مد لسازی واکنش پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزورهای زیگلر-ناتا: بررسی سینتیک و به دست آوردن رابطه سرعت پلیمریزاسیون
 • سنتز پل یآمید-ایمید جزئی آلیفاتیک با ساختار منظم فضایی و بررسی اثر نوع د یآمین به کار رفته در ساختار زنجیر
 • تبیین نقش توامان فرآوانی مولکولهای رابط و دینامیک فاز بی نظم بر مقاومت به رشد ترک پلی اتیلن در اثر تنشهای محیطی
 • بهبود Slip property یک ورنی برپایه اکریلیک ترموپلاست با استفاده از افزودنی سیلیکونی
 • بهبود خواص فیزیکی- مکانیکی و نفوذ پذیری لاستیک بیوتیل با استفاده از خاک رس نانو در درزگیرها و پوششهای لوله های انتقال نفت و گاز
 • بررسی اثر پی شپلیمریزاسیون با مونومرهای مختلف بر رفتار پلیمریزاسیون و خواص پل یاتیلن: اثر پی شپلیمریزاسیون با اتیلن و مقایسه آن با حالت پلیمریزاسیون مستقیم کاتالیزور (1)
 • مقایسه سازگاری و خواص فیزیکی- مکانیکی آمیزه های پل یاستریورتان گرمانرم/پلی (وینیل کلراید) (PVC)با پل یاستریورتان گرمانرم/پلی(کاپرولاکتان) (PCL)
 • Study of Morphological, rheological and mechanical properties of PP/HDPE blend compatibilized with poly (propylene-g-maleic anhydrid e)
 • مطالعه تاثیر ساختار لاستیک بر ویسکوزیتی و خواص مکانیکی آمیزه های تهیه شده بر مبنای SBR
 • مقایسه مقاومت شیمیایی لاستیکهای EPDM , IIR در محیط اسد سولفوریک
 • تهیه کامپوزیتهای پلی پیرول درمحلول آبی با استفاده از مواد افزودنی مختلف و مطالعه شکل شناسی و رسانندگی فیلم تهیه شده
 • معادلات تحلیلی جدید برای ارزیابی کمی و دقیق ریزساختار لحظ های و کلی کوپلیمرهای خطی دوتایی در طول فرآیندهای کوپلیمریزاسیون
 • مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر خواص کامپوزی تهای ساز های ساخته شده بر اساس پلیمرهای بازیافتی PP-GF و GTR ،HDPE
 • بهینه سازی شرایط فرآیند تولید پلی استایرن ضربه پذیر، به منظور افزایش مقاومت شیمیایی
 • تهیه میکروژل حساس به pH، پلی (دی متیل آمینو اتیل متاکریلات) به روش پلیمریزاسیون پراکنشی
 • بررسی تاثیر کمک کاتالیست و الکترو ندهنده خارجی بر سینتیک پلیمریزاسیون HDPE
 • تاثیر دما و کمک کاتالیست بر تعداد مراکز فعال در یک کاتالیستTiCl4/Mg(OEt)2 برای پلیمریزاسیون اتیلن
 • بررسی اثر غلظت آغازگر و تلوژن بر وزن مولکولی و درصد تلومر پلی وینیل استات
 • Reactive Processing of Polypropylene With Glycidyl Methacrylate in the Presence of Styrene Comonomer
 • وابستگی ویژگ یهای سطحی پلی (دی متیل سیلوکسان) اصلاح شده به نوع حلال در روش اصلاح سطح به کمک اصلاح توده پلیمر
 • ساخت پلی استایرن ضربه پذیر آنتی استاتیک
 • بررسی تأثیر نانوتیتان های جاذب UV در بهبود مقاومت جوی پوششهای پودری پلی استر/ TGIC
 • مطالعه سینتیکی تلومریزاسیون رادیکال آزاد مونومر وینیل استات
 • سازگاری واکنشی آلیاژهای پلی اتیلن / پلی استایرن از طریق واکنش فریدل – کرافتس
 • سنتز و بررسی خواص کوپلیمر سهقطعهای از لاکتاید، گلایکولاید و پلیاتیلن – گلایکول
 • تهیه پلیمر های قالب مولکولی پلی پیرول (PPY/MIP) بروش الکتروشیمیایی
 • بررسی تخریب و فرسایش هیدرولیتیکی داربس تهای متخلخل س هبعدی زیس تتخری بپذیر پل یلاکتیک اسید با روش مونت کارلو
 • توزیع اندازه ذرات در راکتور بستر سیال پلی اتیلن
 • مدلسازی فرایند تولید پلی اتیلن با تکنول وژی راکتور بستر سیال در شرایط عملیاتی خشک و چگالشی توسط نرم افزار Aspen Polymer Plus
 • Investigation of the Thermal, Mechanical and Physical Properties of Elastomer-Resin Mixtures Used As Friction Materials – Effect of Ingredients
 • مطالعه کنش و واکنش بین بطری پلی اتیلن ترفتالات (PET) و نوشابه های گازدار در مدت ماندگاری نوشابه
 • ساخت و بررسی رفتار یک غلظت دهنده پلی یورتانی در لاتکس وینیل استات و استرهای اسید اکریلیک
 • بهبود خواص فیزیکی- مکانیکی فومهای پلی اتیلن – وینیل استات شبک های شده تحت باریکه الکترونهای 10 Mev
 • اثر خوراک دهی چند مرحله ای منومر بر سینتیک واکنش پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات
 • مدلسازی پلیمریزاسیونهای رسوبی بر اساس تئوری انسداد، حالت اول: با استفاده از فرضیه حالت پایا
 • اثر ترکیب کو پلیمر آماری استایرن/متیل متاکریلات بر استحکام تعادلی فصل مشترک آن با پلی استایرن از طریق ترمیم حرارتی
 • Viscoelastic Properties of Thermoplastic Polyurethane and Polycaprolactone Blends
 • ساخت و بررسی غشاء فلزی با روش پاشش قوس سیم
 • استخراج نانو تیوب کربنی از ضایعات کربنی
 • سنتز و کاربرد ماده رنگزای ۴-آمینو -N- اتیل گلایسینات نفتالیمید بر روی پارچه پلی استر
 • تولید گاز سنتز از متان در راکتور پلاسمای هاله مثبت
 • شیشه های ناپدید شونده: دسته جدیدی از نانوکامپوزیتهای هیبریدی پلی ایمید- سیلیکا بر پایه ۲و ۶-دی آمینو پیریدین تهیه شده به روش سل-ژل
 • سسنتز و خالص سازی آنتی اکسیدانت ایرگانوکس ۱۰۱۰ و بررسی اثرات آن بر روی پارامترهای رئولوژیکی مکانیکی و پایداری پلیمرهای PP& HDPE پتروشیمی بندر امام
 • Recycling of hydrocarbon resources through utilization of carbon dioxide as a reactant
 • نقش ترکیب و مشخصات فیزیکی آن بر فرآیند پرس بدنه های پرسلان استون ور
 • ساخت نگهدارنده متخلخل غشاهای سرامیکی و بررسی روند حذف حامل پلیمری در روش قالبریزی ژل
 • سنتز و شناسایی هیبرید 0.5 WO3(4,4′-bipyridyl) بروش هیدروترمال
 • عوامل موثر بر فرآیند فعالسازی بنتونیت ایران
 • Investigating the Set and Strength Behaviors of Blast-Furnace Slag Blended Geopolymer Cement Based on Natural Pozzolan
 • ارزیابی عوامل مؤثر بر سنتز نانو لولههای کربنی به روش رسوب نشانی شیمیایی از فاز بخار
 • تهیه نانوذرات کامپوزیتی هسته-پوسته سیلیکا/(استایرن-متی لمتاکریلات-اکریلی کاسید) به روش پلیمریزاسیون امولسیونی دانه ای
 • تهیه نانوپودر 3 α-Al2O به روش قالب ریزی ژل
 • تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین – مونت موریلونیت اصلاح شده به روش محلولی
 • سنتز و تعیین مشخصات نانو ذرات پلی پروپیلن با استفاده از روش رسوب دهی محلول
 • تولید حلوا شکری برای افراد دیابتی
 • Preparation of active carbon from walnut shell by chemical activation with ZnCl2
 • نانوکامپوزیت حافظ هشکلی پل یاتیلن سبک/خاک رس اصلاح شده
 • کارگاه نر مافزار در مهندس یشیمی
 • نقدی بر برنامه جدیدآموزشی دوره کارشناسی رشته مهندسی شیمی
 • روشهای تحقیق تجربی و محاسباتی در مهندسی شیمی
 • بررسی اثر امتزاج روی خواص فیزیکی روغنهای پایه معدنی
 • بررسی جداسازی امولسیون ساکن آب در نفت خام تحت میدان الکتریکی غیر یکنواخت و در فشار اتمسفر
 • بررسی مکانیزم میدانهای الکتریکی ولتاژ بالا در امولسیونهای آب در نفت و ارائه مدلی تجربی برای جریان DC تحت میدان الکتریکی شعاعی
 • بررسی کنترل تولید شن و ماسه در چاههای آسماری میدانهای اهواز و منصوری به روش شیمیایی
 • شبیه سازی, بررسی پارامترهای عملیاتی و طراحی مقدماتی فرآیند شیرین سازی گاز طبیعی در مقیاس پایلوت
 • ارائه مدلی به منظور کسب اطلاعات از عملکرد مته حفاری
 • مدل ریاضی پیش بینی تولید ماسه در مخزن منصوری اهواز با بکارگیری روش عناصر محدود پایدار
 • Prediction of Minimum Miscibility Enrichment by A New Correlation
 • A New Scaling Equation to determine the effect of the temperature, molecular weight of n-alkane precipitants and solvent to oil ratio on asphaltene deposition for an Iranian Oil Reservoir
 • مدلسازی تشکیل رسوب در اطراف یک چاه نفت
 • بررسی و مدلسازی پدیده مخروطی شدن آب در مخازن شکافدار
 • بررسی عوامل خوردگی در تجهیزات فرآیندی تولید نفت از میادین دریایی
 • بررسی امکان جایگزینی گل پایه روغنی بوسیلة گل آب پایة گلایکولی درمیدان های نفتی ایران
 • تعیین لزوم یا عدم لزوم انجام عمل کالیبراسیون کنتورهای توربینی در ایستگا ههای شبکه توزیع گاز برون شهری (CGS)
 • تکنولوژی شکست کاتالیستی سیال شرایط حاد به منظور افزایش تولید پروپیلن
 • Promotion Effect of Anionic, Cationic and Non-ionic Surfactants on Methane Hydrate
 • Stability of Methane Hydrate Formed in Presence of Surfactants
 • Effect of asphaltene and inorganic materials on emulsion resolution and quality of Kharg island oil
 • Wavelet Transform Applications in Reservoir Data Characterization
 • نسبت بهینه فیلتراسیون جریان برگشتی در فرآیند شیرین سازی گاز برای ممانعت از پدیده کف کنندگی
 • Selection of Drilling Muds Using Well Hydraulic Calculations
 • بررسی سینتیکی پدیده تشکیل آسفالتین با استفاده از تکنیک اسپکتروسکوپی مادون قرمز نزدیک
 • محاسبه کمترین فشار امتزاجی با استفاده از آزمون تحلیل پایداری در محیط متغیرهای کاهیده
 • پیش بینی حداقل فشار امتزاجی مخازن نفتی ایران
 • انتخاب معادله حالت بهینه جهت شبیه سازی خصوصیات فیزیکی نفت تولیدی از مخزنA از میان معادلات حالت SRK ، PR و مدل Antoine
 • Role of Fracture Network on the Performance of the VAPEX Process in Low-Permeability Heavy Oil Systems
 • مطالعه آزمایشگاهی تزریق پلیمر در محیط همگون با استفاده از میکرومدل
 • Method of Determination of Gasoil in Gas Condensate of Khanghiran Refinery
 • طرح افزایش محصول بنزین تولیدی پالایشگاه بندرعباس
 • مطالعه آزمایشگاهی تزریق آب و پلیمر درمحیطهای متخلخل شکافدار با استفاده از میکرومدل
 • بررسی اثر تغییر ترشوندگی بر میزان بازیافت از یک بلاک ماتریس در فرآیند آشام ه مراستا و غیره مراستا در عملیا ت تزریق آب داغ
 • تاثیر دما و میدان الکتریکی بر روی کارکرد نم کزداهای نفت
 • طرح Visbreaker Gas oil Cracker در واحد کاهش گرانروی پالایشگاه بندرعباس
 • بررسی اثر مشخصسازی سیالات هیدروکربنی در مدلسازی تشکیل رسوب واکس
 • پیشبینی ویسکوزیته برشهای نفتی بر اساس مدل Eyring و اعمال ضرائب تصحیح به منظور بهبود نتایج حاصله
 • بررسی تولید گاز از باکتری های جدا شده از خاکهای آلوده به مواد نفتی جهت استفاده در ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی
 • بررسی آشفتگی جریان مجاور سطوح حرارتی عمودی در تجهیزات واحدهای صنعتی و عملیات نفت و گاز
 • Investigation on Glycol Regeneration Packages of South Pars Phase 2 & 3
 • مدل سازی ژئوشیمیایی به منظورتعیین پنجره های نفت وگاززایی درناحیه دزفول فروافتاده
 • بررسی خوردگی شکافی (Crevice Corrosion) و ارائه یک روش ساده جهت پیشگیری و کنترل آن
 • طرح جمع آوری و تزریق گاز قلعه نار
 • بررسی کاربرد و رفتار رئولوژیکی پلیمرهای مختلف در حفاری افقی
 • بررسی اثر جایگزینی توربواکسپاندر با شیر ژول تامسون در عملکرد برج متان زدا در پالایشگاه های گازی پارس جنوبی
 • A new flexible method for modeling of extractive distillation columns
 • پیش بینی تشکیل رسوب در فرآیند تزریق آب به مخازن نفتی ایران
 • ارزیابی امتزاج پذیری گاز در نفت میدان پارس جنوبی
 • ارائه مدلی برای پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات گاز طبیعی
 • Asphaltene Deposition in Porous Media During Gas Injection
 • طیف سنجی پرتو اورانیوم به منظور تعیین TOC سازندهای پابده وگورپی در یکی از میادین واقع درجنوب غرب ایران
 • بررسی پارامترهای مهم در انتخاب خوراک مناسب فرایند ککسازی تأخیری
 • Investigation of physical and chemical performance of polyacrylamide gel polymer for Iranian oil reservoir condition
 • ژل پلیمر و کاهش نامتجانس تراوایی
 • Experimental Study of Gel Polymer Treatment for Water Shut off in Producing Wells of Iranian oil Reservoir (Ahvaz-Asemari)
 • New Numerical Model Calculates Light Alkanes Solubility in TEG
 • مدلسازی شبکه تََرکهای سه بعدی غیر یکنواخت و تعیین حجم مستثنی شده آنها
 • مدلسازی آزمایش مقاومت نشتی در شبکه پلی اتیلنی گازرسانی
 • رفتار فازی گازهای میعانی همراه با ترکیبات سنگین واکسی
 • بهینه سازی ضرایب موثر بر تشکیل ساختار H هیدرات با روش الگوریتم ژنتیک
 • معادله صریح جدید برای پی شبینی فشار تشکیل هیدرات گاز
 • Kinetics of C5/C6 isomerization in Light Straight Run Gasoline (LSRG) over platinum mordenite zeolite
 • دی متیل اتر (DME) : کاربردها، اهمیت و فرآیندهای تولیدآن
 • تعیین معادله سینتیکی واکنش گوگرد گیری هیدروژنی ، برای دی بنزو تیوفن موجود در برشهای نفتی
 • بررسی و تعیین شرایط بهینه گوگردزدایی بنزو تیوفن در راکتورهای بستر سیال
 • طراحی سیال حائل برای عملیات سیمانکاری
 • بررسی علل نفوذ گاز در سیمان حفاری و معرفی یک دوغاب مناسب برای جلوگیری از نفوذ گاز در شرایط میدان گازی پارس جنوبی
 • بررسی نفوذ متان در حفرات هیدرات گازی
 • Characterization and modeling of a crude oil desalting/dehydration plant by experimental design approach
 • امکان استفاده از مناسب ترین سیستم پوششی در خطوط لوله انتقال گاز د ر مناطق باتلاقی (شرکت گاز استان قزوین)
 • بررسی اثرات سناریوهای مختلف سرد سازی بر عملکرد واحدهای شیرین سازی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد با استفاده از شبیه سازی توسط نرم افزارهای Aspen و HYSYS
 • Energy Transfer in Tertiary Oil Recovery by Steam Injection
 • بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی فرآیندهای ریزش ثقلی و جذب آبی در مخازن کربناته شکافدار ایران
 • Studying of the effectiveness parameters on Desalting of Heavy Crude Oils
 • مدل سازی حرارتی بھ منظوربازسازی تاریخچھ تدفین رسوبات وتعیین عمق وزمان زایش ھیدروکربن درناحیھ فروافتادگی دزفول بااستفاده ازنرم افزار Pars Basin Modeler
 • ارتقاء برشهای سنگین نفتی با استفاده از تجزیه بیولوژیکی بیهوازی
 • شبیه سازی و بررسی پدیده ی مخروطی شدن آب در مخازن نفتی با استفاده از روشIMPES تصحیح شده
 • مدلسازی شبکه توزیع هیدروژن پالایشگاههای نفت و بررسی راهکارهای افزایش میزان تولید هیدروژن
 • شبیه سازی و انجام مطالعات افزایش ظرفیت بخش جذب واحد استالدهاید شرکت پتروشیمی اراک
 • تولید خمیر ح لشدنی (آلفاسلولز) از ضایعات بلا استفاده ذرت
 • بررسی فاکتورهای موثر در فرایند تولید کنستانتره منیتیت از سنگ معدن
 • فرمولاسیون و ساخت سیلنت جهت پوشش دهی کود اوره با پوشش گوگردی
 • تولیدکربوهیدرازید بعنوان جایگزین مناسب برای هیدرازین در اکسیژن زدایی از آب تغذیه دیگ های بخار
 • شبیه سازی رآکتور پلیمریزاسیون تعلیقی وینیل کلراید مجتمع پتروشیمی بندر امام
 • Low Temperature Production of PUMC Phosphate as Anticorrosion Coatings in Piping of Petrochemical Industries
 • Modeling of Suspension Polymerization of Styrene
 • طراحی و اجرای عملی سیستم حذف آلودگی ناشی از احیای راکتورهای هیدروژناسیون استیلن در واحد الفین پتروشیمی اراک
 • بهین هسازی فرآیند تولید مالئی کانیدرید از بوتان در صنایع پتروشیمی
 • مطالعه تغییر ساختار بنتونیتها پس از تماس با اسید سولفوریک
 • بررسی و مقایسه سینتیک سنتز اسید استیک در فرآیند همگن کربونیلاسیون متانول با کاتالیستهای رودیم و ایریدیم
 • سینتیک تبلور افزایشی بی سفن لآ- فنل در حضور ناخالص یهای صنعتی
 • بررسی رشد کریستالهای PET در کریستالایزر Fluid-Bed مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان
 • طراحی واحد تولید آکریلونیتریل از پروپیلن
 • اصلاح خواص قیر توسط Styrene Ethylene Butadiene Styrene و بهبود سازگاری قیر-پلیمر به دو روش ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک
 • معادله ترمودینامیکی مناسب برای شبیه سازی برجهای تفکیک کننده واحد نفتای پتروشیمی بندرامام با استفاده از نرم افزار Aspen Plus
 • بررسی اثرات افزایش روی و مولیبدات بر بازدارندگی آمینو تری متیلن فسفونیک اسید در محافظت از خوردگی فولاد در برجهای خنک کننده
 • تاثیر ترکیب بازدارنده های آزول و فسفونات برای محافظت از خوردگی برنج در برجهای خنک کننده
 • Studies on main proerties of ternary blended cement with limestone powder and microsilica
 • کنترل رِِئولوژی پلی پروپیلن با استفاده از پراکسیدهای آلی
 • بررسی روشهای تولید استرهای اسیدچرب پلی اتیلن گلیکول و تهیه پلی اتیلن گلیکوب دی استئارت
 • ارزیابی کیفی سرباره ذوب آهن اصفهان به منظور تولید سیمان سرباره ای
 • اصلاح شبکه پیش گرم کن نفت خام به منظور کاهش رسوب و افزایش بازیابی حرارتی با استفاده از مدلهای ترموهیدرولیکی رسوب
 • جایگزینی عملی ماده تجارتی ضد خوردگی با محلول آمینی در واحدهای قدیم و جدیدPGH پتروشیمی اراک؛ استفاده از شبیه سازی با سیستم الکترولیتی جهت کنترل pH
 • سنتز ۵،۳،۱ -تریس( ۲- تینیل) بنزن با استفاده از کاتالیست CuCl2 یک ترکیب پیش ماده برای ساختارهای شبه قفس با سایز نانو
 • سنتز نانو پودر خالص ZnTiO3 با استفاده از روش سل- ژل
 • سنتز نانولول ههای کربنی ت کدیواره با خلوص ویژه بروش رسوبدهی شیمیایی بخار در راکتور بستر سیال
 • PUMC Zinc/Calcium Phosphate Coating of Nickel–tungsten Amorphous Nanocomposites. Coating Procedure and Release of Nickel in Human Cell Cultures
 • Characterization and Properties of Amorphous Nanocomposites
 • مطالعه جریان در سیالات چند فازی با استفاده از تکنیک های نوین اپتیکی
 • Preparation of Bovine Serum Albumin by Selfassembly Simple Coacervation Technique as Drug Delivery Vehicles
 • تاثیر حضور خاک رس اصلاح شده برسختی ناشی از پیری نانوکامپوزیت بر پایه لاستیک طبیعی
 • مطالعه الکتروشیمیایی مکانیزم نشست نانوکامپوزیت Ni-W-B از حمام های تارتراتی
 • مدل سازی الکتروشیمیایی عملکرد SOFC صفحه ای (Flat Plate SOFC)
 • Investigation of the partitioning behavior of plasmid DNA as a nanobioparticle in PEG300/salt aqueous two phase system
 • پایش گاز دی اکسید گوگرد با استفاده از کوارتز کریستال نانوبالانس(QCN) اصلاح شده با دی اتانول آمین (DEA)
 • Nanophotocatalysis using immobilized titanium dioxide nanoparticles. Degradation of organic pollutant: Case study of Butachlor as a biorecalcitrant contaminant
 • مطالعه تئوری و آزمایشگاهی یک آ بشیری نکن خورشیدی با جاب هجایی اجباری
 • اسباب پلیمری شامل نانوکر ههای نق شپذیر: روش جدید بهبود شناسایی در آب برای استفاده در بیماریها
 • شبیه سازی پیل سوختی اکسید جامد لول های با سوخت هیدروژن
 • بررسی تجربی اثر قطر ، نسبت پرشدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته
 • مطالعه مدل سازی واکنشهای گاز-جامد با استفاده از روش پرکولاسیون
 • بررسی میزان احیاء شدن پالادیم توسط زمینه پلیمری PEG با استفاده ازUV
 • آنالیز حرارتی شبکه پلیمری اکریلآمید در تولید پودر نانومتری آلومینا
 • بررسی سیستم انرژی فتوولتائیک الکترولیز پیل سوختی
 • استفاده از حسگر نوری برای اندازه گیری پارامتر های مختلف در بستر های سیال
 • سنتز فیلم های نازک نانوذرات 2TiO با روش مایسل معکوس برای تخریب فتوکاتالیتی آلودگی های محیطی
 • مطالعه و بررسی عبور گاز از غشا مرکب پلی وینیل کلراید و پلی اتیلن گلایکول
 • بررسی نقش عامل کمپلکس دهنده روی ساختار ، مورفولوژی و خواص نوری نانو لایه های سولفید کادمیم تهیه شده به روش حمام شیمیایی
 • بررسی و بهینه سازی فرآیند ساخت مشتق آمینی نانوذره فولرن C60
 • جداسازی ترکیبات گوگردی موجود در بنزین توسط کاتالیست بر پایه نانولوله های کربنی
 • سنتز نانوذرات نقره از طریق واکنش احیاء شیمیایی روی سطح مس
 • بررسی اثر پایداری پلاسما بر سنتز نانولوله های کربنی به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع
 • شرایط بهینه تولید نانوذرات آلبومینی
 • بررسی خواص ویسکوالاستیک نانوذرات خاک رس دیسپرس شده در پل یتترا متیلن اتر گلیکول
 • بکارگیری معادله حالت جدید بر مبنای SAFT جهت پیش‌بینی مقادیر کشش سطحی برای سیالات خالص غیرتجمعی
 • VLE طراحی شبکه عصبی مصنوعی جامع جهت مدلسازی سیستمهای مجازی LLE محلولهای پلیمری دو سازنده ای با استفاده از مفهوم تعادل
 • اصلاح معادله حالت پنگ-رابینسون و بررسی آن بر روی هیدروکربنها توسط (Peng-Robinson) برنامه کامپیوتری
 • مطالعه ایزوپیستیک سیستم‌های اتانول + PPG400 و 2- پروپانول + PPG400 در دماهای مختلف
 • توسعه مدل NRTL-NRF برای محلولهای چندجزئی الکترولیتها
 • ارائه معادلات حالت جدید برای کرات سخت در بازه های مختلف دانسیته و معادله حالت مکعبی جدید برای هیدروکربن های خالص
 • مدلسازی ترمودینامیکی تعادل بخار – مایع در فرایند تقطیر استخراجی بوتادین با حلال NMP
 • تخمین داده های تعادل فاز بخار- مایع هم فشار برای سیستم های دوتایی ۲- اتیل هگزانول + ترسیوبوتانول و ۲- اتیل هگزانول + نرمال بوتانول با استفاده از شبکة عصبی
 • پی شبینی تعادلات فازی مخلو طهای پیوسته با استفاده از الگوریتم محاسبات تعادلی مخلوط های پیوسته
 • روشی برای محاسبه خواص ترمودینامیکی مخلوط آمونیاک-آب براساس معادله حالت تیلنر-روث و فرند
 • بررسی و مقایسه کارآمدی مد لهای ترمودینامیک آماری جذب سطحی مولکو لهای چنداتمی در تحلیل نتایج جذب آلکا نها بر روی سیلیکالایت
 • بررسی اثر دمای احیاء بر راندمان چرخ دسیکنت
 • پیش بینی انرژی آزاد تشکیل هسته مایسلی از محیط آبی برای مواد فعال سطحی CiEj
 • بررسی تئوری جذب تعادلی مخلوط دو جزئی اتان و متان بر روی کربن اکتیوBPL با مدل های IAST و Vacancy
 • بررسی ترمودینامیکی تعادل مایع- مایع سه جزئی در نواحی نزدیک و دور از plait point
 • تخمین داده های تعادل مایع-مایع برای سیستم آب+اسید استیک + ۲ اتیل- ۱-هگزانول با استفاده از شبکه عصبی
 • استفاده از ترمودینامیک آماری درتخمین خواص سیالاتی مواد دارای کاربردهای صنعتی
 • Estimation of carbon dioxide solubility in pure water using artificial neural network
 • رابطه ای ساده برای محاسبه کسرجرمی آمونیاک برای مخلوط آمونیاک-آب در تعادل بخار-مایع
 • Application the UNIQUAC-NRF model to study the solubility of H2S & CO2 in MEA & AMP
 • Modeling of Solid – Supercritical Fluid Phase Equilibria of Asymmetric Systems by EOS – G ex Models
 • Solubility of Carbon Dioxide in Benzene, Toluene and normal Heptane at high-pressures
 • بررسی پتانسیل ایجاد رسوب آسفالتین در نفتهای سبک و سنگین، در دوره تولید به روش تخلیه طبیعی
 • تصحیح معادله حالت تجمعی (AEOS)با خواص بحرانی واقعی
 • مطالعات آزمایشگاهی رسوب واکس و بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر تشکیل رسوب
 • Nonrandom Factor Model for the Excess Gibbs Free Energy of Sugar Solutions
 • بررسی تاثیر متقابل آب و نفت بر خاصیت کشش سطحی درسیستم های تک فازی و دو فازی و مدل سازی آن به کمک منطق فازی
 • حذف رسوب آسفالتین توسط روش Ultrasonic Cavitations
 • بهینه سازی ترمودینامیکی پارامترهای عملکردی و چیدمان مبدل های حرارتی بویلر بازیاب در نیروگاههای سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 • مطالعه جفت شدن اکسایشی متان توسط کاتالیست(Mn+W)/SiO2 تقویت شده با لیتیم
 • روشی جدید برای تهیه کاتالیس تهای دوکاره تولید مستقیم د یمتی لاتر از گاز سنتز
 • بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی سینتیک تشکیل هیدرات متان در فرآیند حجم ثابت بر اساس مسیر ترمودینامیکی طبیعی درسینتیک واکنشهای شیمیائی
 • افت فعالیت کاتالیست در راکتور دومرحله ای متانول
 • مقایسه دو جریان همسو و ناهمسو در راکتور اتوترمال متانول
 • ساخت و ارزیابی کاتالیست بهینه نیکل-کیزلقور برای هیدروژناسیون روغنهای گیاهی
 • مطالعه تجربی نقش بهبوددهنده های Zn , Mg, Al بر فعالیت و گزینش پذیری کاتالیست نیکل-کیزلقور در هیدروژناسیون روغنهای گیاهی
 • ارائة نر مافزار برای حل معادلات دیفرانسیل واکنشهای گاز- جامد غیرکاتالیستی در بسترهای آکنده
 • یک روش حل جدید برای مدل حفره تصادفی در واکنشهای سیال- جامد
 • تولید ایزوپروپیل الکل از استن در رآکتور دوغابی با کاتالیست اوروشیبارا نیکل در فاز مایع
 • ساخت کاتالیست مناسب جهت هیدروژناسیون استن در فاز مایع در رآکتور دوغابی
 • مدل سازی سینتیکی ایزومریزاسیون هیدروژنی نرمال آلکان ها به روش لامپ و آزمایش های تجربی با نرمال هگزادکان
 • اثر توزیع هیدروژن بر عملکرد راکتورهای بستر ثابت در فرآیند سنتز فیشر – تروپش در فشار بالا
 • تعیین سینتیک واکنش سنتز فیشر- تروپش روی کاتالیست بر اساس کبالت
 • ساخت وارزیابی فیزیکی و شیمیایی کاتالیست فرایند تولید اکسید اتیلن
 • مدلسازی نحوه افزایش دمای واحد تبدیل کاتالیستی نفتاجهت ثابت ماندن عدد اکتان در میزان خوراک ثابت
 • بررسی اثر سرعت ظاهری گاز و غلظت جامد بر ضریب انتقال حرارت در ستونهای حبابی دوغابی
 • سینتیک واکنش هیدروژناسیون برش C5 در فاز مایع
 • بررسی هیدرودینامیک بستر سیال با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی CFD
 • بهینه سازی مدل ریاضی تولید مستقیم متانول در یک بستر سیال کاتالیستی
 • تعیین سطح و توزیع منافذ زئولیت 5A با استفاده از روش t-plot
 • مدلسازی سنتیکی واکنشهای هیدروتریتینگ VGO
 • بررسی سینتیک غیرفعال شدن کاتالیست 3Pt-Sn/Al2O در واکنش دهیدروژناسیون پارافین نرمال
 • بررسی اثرات انتقال جرم داخلی و خارجی در واکنش دهیدروژناسیون پروپان بر روی کاتالیزور 3 Pt-Sn/Al2O
 • مدلسازی راکتور رفرمینگ اتوترمال متان برای تولید گاز سنتز در شرایط پایاو بررسی پارامترهای موثر بر راندمان تولید
 • اثر افزودنیهای دارای خاصیت کاهشی- اکسایشی و قلیایی بر کاتالیستهای پایه اکسید لانتانیم درواکنش زوج شدن اکسایشی متان
 • شبیهسازی و مدلسازی راکتور متانول میتسوبیشی و مقایسه آن با راکتور لورگی واحد متانول مجتمع پتروشیمی شیراز
 • مطالعه آزمایشگاهی سینتیک احیاء کاتالیستی انتخابی NO روی کاتالیست V2O5/SiO2
 • مدل سازی راکتور هیدروژن گیری اتیل بنزن به استایرن مونومر: تأثیر پارامترهای عملیاتی
 • بررسی علل شکست راکتور تولید UO2 شرکت تاسیسات فرآوری اورانیم
 • Effects of Space Velocity on Direct Synthesis of Dimethyl from Synthesis gas
 • بررسی شکست حرارتی گازوئیل اتمسفریک برای تولید اولفینها
 • بهینه سازی پارامترهای مدل سینتیکی با پنج فرمولاسیون توده ای برای فرایند کراکینگ کاتالیزوری گازوییل
 • مد لسازی دینامیک تولید رزین امولسیونی ازخوراک متیل متاکریلات در راکتورهای لول های
 • مدل سازی و بهینه سازی واکنش رفرمینگ هیدروکربنهای سنگین در بسترهای سیال کاتالیستی
 • بررسی پارامترها و سنتز زئولیت Y خالص به روش هیدروترمال و تست آن در کراکینگ کاتالیستی
 • A Five Lump Model for Fluid Catalytic Cracking Process
 • ارزیابی کارایی معادله توانی در پیش بینی غیرفعال شدن کاتالیست الکیلاسیون ایزوبوتان با بوتنها
 • مد لسازی راکتور بستر متحرک برای هیدروژ نزدایی از آلکا نهای سبک (C3-C4)
 • تعیین میدان سرعت درون راکتور های پاششی برخوردی
 • مطالعه سینتیک پیرولیز پس ماند نفتی با استفاده از آنالیز حرارتی (Thermogravimetry)
 • بررسی سینتیک تشکیل پترولیوم کک
 • بررسی اثر تغییر فشار بر واکنش سنتز فیشر-تروپش در فاز فوق بحرانی
 • بررسی اثر پارامترهای فرآیندی بر روی کاتالیست نیکل – پتاسیم در فرآیند متانول به گاز سنتز
 • تاثیر جانشینی جزئی La با Sr بر روی خواص کاتالیستی LaCoO3در اکسیداسیون CO گاز اگزوز
 • بررسی خواص اسیدی و بازی لانتانیم فسفات و انواع بهبود یافته آن در واکنش متیلاسیون انتخابی کاتکول
 • مطالعه اثر پارامترهای مختلف بر اصلاح هیدروترمال زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت
 • مقایسه عملکرد راکتورهای بستر ثابت و بستر سیال در تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی کاتالیستی متان
 • به کار گیری الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی راکتور صنعتی دهیدروژناسیون اتیل بنزن
 • تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی کاتالیستی متان بر روی کاتالیستNi/a-Al2O3 در یک راکتور بستر سیال حبابی
 • بررسی واکنش Cr2O3 با اکسیژن
 • مدلسازی دینامیکی راکتور ستونی پرشده فرایند هیدرولیز متیل استات و تعیین ضرایب پراکندگی محوری
 • مدلسازی تبدیل متان درفرایند رفرمینگ با بخاردرحضور غشاء پالادِیم وبررسی اثر حذف هیدروژن بر بازده واکنش
 • تبدیل هیدروژن سولفید به هیدروژن و گوگرد در رآکتور پلاسمای کرونای مثبت
 • شکست حرارتی پروپان به همراه پروپیلن و بهینه سازی شرایط عملیاتی
 • بهینه سازی راکتور شکست حرارتی بوسیله پارامترهای قابل کنترل بر مبنای مدلهای آماری
 • بهینه سازی عملیات راکتور شکست حرارتی واحد الفین بر اساس مدلهای پایه و اعمال محدودیت زمان عملکرد
 • بررسی سینتیک تجزیه حرارتی CrO3 در واکنش OCM
 • بررسی اثر ارتقادهند ههای مختلف بر کارایی کاتالیست Cu/ZnO/Al2O3 در سنتز متانول از گاز سنتز
 • مدلسازی ریاضی فرآیند تولید گاز سنتز توسط اکسیداسیون جزئی متان در رآکتورهای غشایی بستر سیال
 • سریا, فعال کنندة مناسب اکسیژن در واکنش جفت شدن اکسایشی متان توسط کاتالیست CeO2/Na2WO4/SiO 2
 • بررسی عملکرد کاتالیست هیدروژناسیون اسید ترفتالیک خام با استفاده از داده های صنعتی
 • تعیین منحنی بهینه دما در رآکتور جفت شدن اکسایشی متان به منظور بیشینهسازی تولید اتیلن
 • بررسی اثر شرایط فرایندی تهیه پایه کاتالیست زیگلر- ناتا بر ساختار شیمیایی، مورفولوژی و رفتار حرارتی آن
 • ارائه مدلی جدید برای تعیین توزیع تخلخل در بستر پ رشده استوان های با ذرات کروی ه ماندازه
 • تعیین سینتیک واکنش HDS میعانات گازی و ماده گوگرددار تیوفن
 • مبانی طراحی، خواص و عملکرد شبکه های فلزی کنترل انفجار سوخت
 • کاربرد دیاتومه خام و اصلاح شده در کاهش و حذف یونهای فلزی سنگین از آب و فاضلاب آلوده
 • طراحی، ساخت و بهره برداری موفقیت آمیز تک سل پیل سوختی متانولی
 • بررسی آزمایشگاهی فرایند تزریق امتزاجی با استفاده از دستگاه میکرومدل
 • بهینه سازی شرایط عملیاتی برج تقطیر اتمسفریک پالایشگاه نفت شازند-اراک-ایران جهت افزایش تولید میزان بنزین
 • بررسی ایمنی و ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستمهای سوخت رسانی گازطبیعی فشرده (CNG)
 • Retrofit of Crude Distillation Unit Using Process Integration
 • بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های تبرید با استفاده از تحلیل ترکیبی پینچ و اکسرژی
 • بهینه سازی ارزش حرارتی گاز سنتز در فرایند گازسازی و احتراقBagasse نیشکر
 • اصلاح ساختاری شبکه مبدلهای حرارتی جهت کاهش مصرف انرژی از طریق تکنولوژی پینچ
 • تحلیل ترمودینامیکی سیست مهای جداسازی
 • بررسی امکان بازیافت انرژی حاصل از تفاوت فشار میان قسمت های فشار بالا و فشار پایین واحد ایزوماکس پالایشگاه تهران
 • بررسی برج تقطیر در اتمسفر پالایشگاه تبریز به منظور کاهش مصرف انرژی با استفاده از تحلیل اکسرژی
 • بررسی پخش ناگهانی گاز در محیط های مانع دار به کمک آنالیز CFD
 • نتایج نظری و تجربی یک سیستم پمپ حرارتی و بررسی ضریب عملکرد اگزرژتیک آن در شرایط بار کامل
 • شبیه سازی و تحلیل اقتصادی استفاده از توربین در ایستگاه های تقلیل فشار گاز جهت استحصال انرژی
 • آنالیز اکسرژی واحد ریخته گری مجتمع فولاد
 • تولید آب شیرین به روش رطوب تزنی و رطوب تزدایی هوا با استفاده از انرژی خورشیدی
 • مدلسازی انفجار گاز در محیطهای محدود و بررسی تأثیر غلظت و نوع سوخت روی ماکزیمم فشار به کمک CFD
 • مدلسازی سیستم جامع انرژی پیل سوختی
 • مطالعه امکان سنجی استفاده از حوضچه های تقطیر خورشیدی در مناطق مختلف ایران
 • تعیین ترکیب تعادلی محصولات احتراق با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 • شبیه سازی اکسیدهای نیتروژن (Nox) در محفظه احتراق توربین گاز
 • بررسی کوپلینگ حرارتی بین واحد تقطیر و واحد کک تأخیری پالایشگاههای نفت به منظور کاهش مصرف انرژی
 • کاهش دی اکسید کربن از واحد تقطیر پالایشگاه اصفهان به کمک انتگراسیون حرارتی
 • بازیافت حرارت از گازهای حاصل از احتراق واحد نیروگاه پتروشیمی رازی
 • ارزیابی مصرف انرژی در کوره تولید گاز سنتز در یک واحد احیای مستقیم
 • Dynamic investigation of solid propellant combustion in a rocket motor chamber
 • بررسی پتانسیل صرفه جویی در مصرف انرژی واحد تولید آب اکسیژنه به کمک واحد پیشتاز(پایلوت)
 • بررسی آزمایشگاهی رسوبگذاریِ وسایل افزاینده انتقال حرارت (Tube Inserts) از نظر هیدرولیکی-حرارتی در سمت لوله مبدلهای حرارتی
 • استفاده از غشاهای GVHP , PM30 برای تفکیک مخلوط یونهای روی و منیزیم بر اساس فرآیند دیالیز
 • حذف سولفید هیدروژن از جریان گاز با استفاده از غشاء فلزی آماده شده توسط پاشش قوس سیم
 • اثر حضور دی اکسید تیتانیوم در خود پاک کنندگی غشاء الترافیلتراسیون تحت تابش نور ماوراء بنفش
 • پیشنهاد بکارگیری غشاهای پل یایمید از نوع کاردو و پل یفنیل ناکسید در سیست مهای غشائی دو مرحل های برای جداسازی د یاکسیدکربن از متان
 • بررسی اثرات غیراید هآلی فاز گاز، افت فشار، پلاریزاسیون غلظت و کالیبراسیون دستگا هها بر نتایج تراو شپذیری حاصل از مدو لهای الیاف توخالی در مقیاس آزمایشگاهی به کمک مدلسازی
 • تغلیظ اسمزی محلولهای ایزوپروپانول وآب با استفاده از محلولهای متفاوت به عنوان استریپ
 • شستشوی شیمیایی جهت بر داشتن لایه زیستی ایجاد کننده گرفتگی غشاءها
 • Effect of synthesis parameters on performance of Faujasite Membranes
 • Dehydration of water/UDMH mixtures by hydroxysodalite zeolite membranes
 • Pervaporation of UDMH–water mixtures using hydrophilic zeolite NaA membranes: Mechanisms and experimental results
 • Effect of synthesis parameters on performance of NaA zeolite membranes
 • The Pilot-scale pervaporation plant using tubular-type Module with zeolite NaA membrane
 • تراوش تبخیری ایزومرهای زایلن توسط غشاء زئولیتی MFI
 • بازیافت فلاکس در غشاء های گرفته شده توسط پسابهای نساجی با روش شستشوی شیمیائی
 • بررسی کارآیی روش RSSCT برای ارزیابی رفتار بستر جذب در فرایند حذفMTBE از آب
 • مدلسازی فرآیند جداسازی غشائی الفینها از پارافینها بهکمک فرمولبندی استفان- ماکسول
 • تبلور آداکت بیس فنل آ در حضور ناخالصی ۴-ترشری بوتیل فنل
 • سینتیک کریستالیزاسیون افزایشی بیس فنل آ- فنل
 • Free-template aluminum-rich ZSM-5 membranes: Synthesis and characterization via in situ nucleation method
 • An accurate numerical approach for Vapor Liquid Equilibrium calculations in a multicomponent system
 • اثر دور همزن، دبی حجمی و هلدآپ فاز پراکنده بر توزیع اندازه قطرات در میکسر-ستلر افقی
 • شبیه سازی مدول های غشایی برای جداسازی هوا توسط شبکه های عصبی
 • Manufacturing polyamide composite membranes via interfacial polymerization for air separation at low pressures
 • بررسی تاثیر خواص فیزیکی فازها بر روی پدیده وارونگی فاز در یک دستگاه میکسر-ستلر پیوسته
 • تاثیر غلظت جزء منتقل شونده بر مختصات نقطه وارونگی فاز در یک دستگاه میکسر ستلر پیوسته
 • بررسی تأثیر دور همزن و هلدآپ بر اندازه قطرات در دستگاه میکسر ستلر و ارائه یک مدل ریاضی
 • مدل جدید جهت محاسبه افت فشار در برجهای آکنده حاوی آکن ههای ساختاری بر اساس الگوهای جریان
 • تعیین ضریب انتقال جرم, درجه و ثابت واکنش سطحی رشد و انحلال کریستال های سولفات مضاعف پتاسیم و آلومینیم با استفاده از یک برنامه کامپیوتری
 • شبیه سازی دینامیک برج دی اتانل آمین پتروشیمی اراک
 • شبیه سازی توزیع کننده مایع شیاری درون برجهای پرشده توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی
 • شبیه سازی جذب دی اکسید کربن در یک برج پر شده و بررسی اثر پارامتر های عملیاتی بر میزان جذب
 • مدل سازی جداسازی گازی مخلوط های چندجزئی در مدول های غشایی الیاف میان تهی
 • بازیافت رزینهای مستعمل و آماده بکار نمودن مجدد آنها در واحد آب دمین پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه
 • جداسازی عناصر نادر از لیچینگ اسید سولفوریکی حاوی اورانیوم و بررسی عوامل مؤثر بر آن
 • تأثیر غلظت و نسبت فازها بر جداسازی عناصر نادر از لیچینگ اسید سولفوریکی حاوی اورانیوم
 • بررسی عوامل مؤثر بر جداسازی لانتانیم از لیچینگ اسید سولفوریکی حاوی اورانیوم
 • استخراج با حلال اورانیوم از محلول لیچینگ اسید سولفوریکی
 • بررسی و بهینه سازی استخراج اسیدهای آمینه توسط غشای مایع امولسیونی
 • یک روش نوین تلفیقی و اقتصادی برای بازیابی نفتالین از نفتهای سوختی مجتمع های پتروشیمی
 • حذف آمونیاک از محلول آبی توسط تماس دهندة غشایی هالو فایبر
 • مطالعه و بررسی جایگزینی حلالهای ترکیبی آمینی بجای حلال MEA در واحد جداسازی 2CO آمونیاک پتروشیمی رازی
 • ارزیابی و بهینه سازی اقتصادی فرایند تولید MTBE
 • مدلسازی و شبیه سازی راکتور غشایی برای تولید هیدروژن همراه با بازیابی دی اکسید کربن
 • مطالعه و بررسی تاثیر شرایط بلورسازی بر نرخ رشد کریستال سولفات پتاسیم
 • ساخت غربال ملکولی کربنی از پوست گردو به منظور تهیه نیتروژن خالص از هوا با انتخاب پذیری بالا
 • بازیافت ترکیبات معطر گلاب به وسیله فرآیند تراوش تبخیری- بررسی اثرفشارPermeate بر کارایی فرآیند
 • Supporting of ferrocyanides on polyacrylonitrile (PAN) binding polymer and their application for waste treatment
 • Synthesis and characterization of T-type zeolite membrane for pervaporation of Water/Isopropanol mixtures
 • Uranium(VI) extraction by emulsion liquid membrane from acidic wastes using tri-n-octylphosphine oxide (TOPO) and sodium carbonate
 • طراحی نانوفیلتراسیون غشایی جهت حذف رنگ از پساب صنایع کاغذسازی مازندران
 • To investigate properties and application potential of hydrous cerium (IV) oxide as inorganic ion exchanger
 • بررسی عوامل موثر بر جداسازی انتخابی کروم از محلول آبی حاوی مس به وسیله ترکیب فرآیند الکترودیالیز و عامل کمپلکس ساز
 • بررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی بر روی عملکرد سل کلر-آلکالی غشائی
 • جذب بیولوژیکی یون سرب از محلولهای آبی با استفاده از بیومس (GL 75 (1390
 • Distillation under Electric Field
 • بررسی اثر انتقال جرم و خواص فیزیکی سیستم بر وارونگی فاز
 • شبیه سازی بخش جداسازی فرایند تبدیل متانول به پروپیلن
 • بهینه سازی عملکرد سلول جمسون در واحد الکترولیز (EW) مجتمع مس سرچشمه
 • بررسی تاثیر پارامتر های مختلف در جداسازی ذرات معلق دیزل از امولسیون دیزل/آب بااستفاده از شناورسازی و منعقدکننده های پلی الکترولیتی
 • بررسی عملکرد زئولیت 5A در حذف آب و مرکاپتانهآ در فرایند خالص سازی گاز طبیعی
 • پیشبینی عملکرد جداسازی مخلوط گازهای الفینی/پارافینی به وسیله غشاءهای پلیمری با استفاده از تئوری جذب-نفوذ
 • بررسی اثر افزودن ضد حلالها به NMP در فرایند جداسازی بنزن از برش هگزان توسط فرآیند استخراج مایع‐مایع
 • Sorption of cesium and cobalt from simulated waste by PAN based hexacyanoferrates
 • بازیابی کربن فعال اشباع ازاتیل استات با دی اکسید کربن فوق بحرانی
 • بازیافت پلاتیم و رنیم از کاتالیست مستعمل آروماتیزاسیون نفتا با استفاده از روش تبادل یون
 • کاربرد معادلة ایزوترم BET برای جذب سطحی در فاز مایع
 • بررسی ارتباط بین فعالسازی اسیدی بنتونیت و ظرفیت رنگبری آن و پیش بینی میزان جذب به کمک شبکه های عصبی
 • حذف آمونیاک و جداسازی هیدروژن از گاز دورریز واحدآمونیاک با استفاده از راکتور کاتالیستی غشایی
 • حذف فلزات سمی از فاضلابهای صنعتی با استفاده از هیدروژلهای تبادلگر یونی
 • بررسی امکان تقطیر واکنشی MTBE از روش منحنی پس ماند با استفاده از نرم افزار MATLAB
 • ارزیابی کیفی نقش متغیرهای شیمیایی بر کشش سطحی محلولهای آبی در فلوتاسیون آپاتیت
 • Gas permeation characteristics of new silica membranes derived from template-sol-gel technology
 • Gas transport mechanisms through new templated silica membranes prepared by sol-gel method
 • Study of Ethylene Adsorption on Pd
 • جداسازی استایرن و ارتوزایلن از بنزین پیرولیز با استفاده از فرآیند کریستالیزاسیون
 • گوگردزدایی از نمونه زغال سنگ معدن مزینوی طبس با استفاده از فلوتاسیون و لیچینگ با اسید نیتریک
 • Simulation of Dissociation Extractive Crystallization Process in Ionic Media
 • بررسی امکان تشکیل رسوب انهیدرید در اثر عملیات سیلاب زنی با استفاده از ریاضیات فازی
 • مقایسه عملکرد برجهای نم زدایی آکنده نامنظم و منظم در جهت تعیین شرایط بهینه جذب
 • تعیین ضریب نفوذ رطوبت در فرایند خشک کردن نخود سبز با استفاده از خشک کنهای بستر سیال
 • شیرین سازی آب به روش الکترودیالیز
 • مقایسه نتایج تجربی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فلاکس جریان عبور کرده اسمز معکوس با نتایج پیش بینی شده توسط یک مدل تئوری
 • اثر دور همزن، دبی حجمی و هلدآپ فاز پراکنده بر ارتفاع و طول دیسپرشن در میکسرستلر افقی
 • مخلوطی است که از همزدن ویا به عبارت دیگراز مخلوط مایعات غیرقابل امتزاج به وجود می
 • Wiener Neural Identification and Predictive Control of a more Realistic Plug-Flow Tubular Reactor
 • Wiener Neural Identification, Nonlinear Model Predictive Control, Test Signal, Tubular Reactor, HYSYS Simulator
 • روش طراحی و ارزیابی عملکرد سنگ شکن ژیراتوری
 • شبیه سازی راکتور تولید دی متیل اتر (DME) از متانول
 • مدلسازی سه بعدی خش ککن پاششی جریان مخالف مورداستفاده برای تولید پودر سرامیک با بهره گیری از تکنیکهای دینامیک سیالالات محاسباتی (CFD)
 • مدلسازی تصویری یک برج مجهز به سینی شیر دار در سه بعد
 • Modeling and Simulation of Ammonia Synthesis Reactor
 • مدل سازی راکتور رایزر (Riser) فرایند شکست کاتالیستی
 • تعیین حجم مرده مخزن شناورسازی هوای حل شده پالایشگاهی با استفاده از منحنی توزیع زمان ماند و دینامیک سیالات محاسباتی
 • مدلسازی رفتار رنگهای ضدخزه و خود جلادهنده: ارائه الگوریتم حل بر مبنای روش تفاض لهای محدود
 • شبیه سازی و بررسی تاثیر متغیرهای عملیاتی بر عملکرد واحد تبدیل کاتالیستی پیوسته(CCR) پالایشگاه اراک
 • مدلسازی غیرخطی و شبیه سازی دینامیکی حلقه سنتز متانول
 • Neural network modeling of the fouling in crude oil preheat exchangers
 • طرح آزمایشات و مدلسازی آماری فرایند تولید سیکلوهگزانون به روش هیدروژن زدایی از سیکلوهگزانول در یک راکتور با جریان قالبی
 • Mathematical modeling and simulation for bubble column reactors using mixing cell concept
 • مدل سازی راکتور اتوترمال صنعتی و بررسی تاثیر مشخصات خوراک بر روی توزیع محصولات خروجی
 • کنترل دمای راکتور لوله ای پلیمریزاسیون توده ای استایرن
 • شبیه سازی و کنترل راکتور دهیدروژناسیون پروپان
 • مدلسازی ، شبیه سازی و بهینه سازی راکتورهای واحدهای هیدروکراکینگ پالایشگاهی
 • مطالعه رفتار دینامیکی حلقه های کنترل Cascade
 • سنتز چیدمان های ممکن برجهای تقطیر برای یک جداسازی غیر کامل
 • مدلسازی استخراج نیمبین از دانه زیتون تلخ توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی در شرایط گذرا
 • شبیه سازی واحد اتیل نگلیکول پتروشیمی اراک و مقایسه نتایج با داده های واقعی
 • بهینه سازی ساختار (فلوشیت) فرایندها به روش اجتماع مورچگان
 • مدلسازی و بهینه سازی برنامه ریزی فرآیند پالایش و اختلاط در پالایشگاه (طراحی نرم افزار با استفاده از روشهای سیمپلکس و الگوریتم ژنتیک)
 • شبیه سازی راکتورهای CVD جهت تولیدکاتالیستهای کبالت- مولیبدن با استفاده از نرم افزار فلوئنت
 • شبیهسازی فرآیند تبلور ناپیوسته هیدروکسید آلومینیوم با استفاده از مدل موازنة جمعیت ۲- بررسی روابط سینتیکی و تأثیر شرایط عملیاتی بر عملکرد تبلور
 • شبیه سازی دینامیکی راکتور سنتز آمونیاک و تحلیل حساسیت دمای بسترهای آن نسبت به تغییر جریان کوئنچ
 • A Computer Based Expert System for Conceptual Review and Cost Evaluation of Desalination Processes
 • مدلسازی و شبیه سازی فرآیند تولید بیکربنات سدیم در راکتورهای برج حبابی
 • شبیه سازی دینامیکی بویلر با استفاده از شبکه های عصبی بازگشتی (Recurrent)
 • بهینه سازی مقدار جریانهای کوئنچ در راکتور سنتز آمونیاک
 • مدل های خطی درکمینه سازی مصرف آب و تولید پساب در یک واحد صنعتی شیمیایی
 • CFD Flow and Heat Transfer Simulation for Empty Tube and Regular Packed Fixed Bed Reactor in Gas-Oil Catalytic Cracking
 • الگوی طراحی کنترل لغزشی جهت کنترل سیستم های غیرخطی غیر کانونی
 • طراحی سیستم خطی ساز پسخور فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 • شبیه سازی راکتورهای صنعتی پلیمریزاسیون اتیلن در فاز دوغابی به شکل سری برای تولید پلی اتیلن سنگین
 • تعیین پارامترهای مؤثر بر انتقال نیوماتیک ذرات جامد با استفاده از تکنیکهای CFD
 • طراحی شبکة مبدلهای حرارتی واحد فرمالین صنایع شیمیایی سینا
 • شناسایی راکتور سنتز آمونیاک با شبک ههای عصبی
 • نقش ظرفیت حرارتی متغیر در هدف گذاری انرژی و مساحت در شبکه مبدلهای حرارتی
 • مدلسازی مبدل های کاتالیستی سه منظوره: بررسی انتقال حرارت و واکنشهای شیمیایی
 • تأثی ردهی رسوب در انتگراسیون فرآیندها
 • Modeling and Simulation of a Distillation Column and Internal Model Control
 • کنترل شدت شکست در راکتورهای شکست حرارتی پروپان
 • کنترل پیشبین غیرخطی پروسه خنثی سازی pH بر اساس مدل وینر تکهای خطی
 • Permeability Prediction From Well Logging Data Using Neural Network
 • Implementing optimal control policy for a fixed bed heterogeneous catalytic reactor
 • طراحی مفهومی فرآیند پیوسته تولید بیودیزل از خوراکهایی با درصد بالای اسیدهای چرب آزاد
 • کاربرد ویولتها در شناسایی تأخیرزمانی فرآیندهای شیمیایی
 • A New Approach to Nonlinear System Identification Based on Wavelets and Hambo OBF
 • یافتن نشتی در شبکههای آبرسانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 • شبیه سازی عددی جریان دوبعدی حول کاتالیست استوان های در رآکتورهای بستر قطره ای
 • Predicting Pressure Drop in Venturi Scrubbers with Artificial Neural Networks
 • بررسی تجربی اثر واسطه ها در سیستم صافی چکنده در فرایند نیتریفیکاسیون
 • مطالعه تصفی هپذیری آلودگی ناشی ازتجمع PAHs در خاک منطقه ویژه اقتصادی- انرژی پارس جنوبی (عسلویه) به روش فتوکاتالیسیس با نانوکاتالیست های دی اکسید تیتانیوم
 • بررسی کارایی فرآیندهای 2UV/H2O2/Fe(III) , UV/H2O و UV/H2O2/Fe(III)/Oxalate در حذف ماده رنگزای اسید قرمز ۱۴ از آبهای آلوده
 • بررسی جذب سیانید با استفاده از کانی زئولیت از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلای آقدره_ تکاپ
 • حذف فلزات سنگین از فاضلاب با کمک بیوراکتور غشایی
 • بررسی عوامل موثر بر حذف ایمیداکلوپراید از آبهای آلوده توسط کربن فعال گرانوله(GAC)، با استفاده از سیستم اندازه گیری پیوسته: بهینه سازی فرآیند جذب با روش تاگوچی
 • رنگزدایی از محلول رنگی اسید زرد ٢٣ بوسیله فرآیند انعقاد الکتریکی: تاثیر پارامترهای عملیاتی و ارزیابی انرژی الکتریکی مصرفی
 • بررسی حذف آفت کش ایمیداکلوپراید از آبهای آلوده به روش اکسای ش پیشرفته الکترو فنتون: تأثیر پارامترهای عملیاتی
 • ایجاد پوششهای تبدیلی سبز بر روی فولاد الکتروگالوانیزه و مطالعه رفتار خوردگی آنها در محیط کلرید سدیم
 • بهبود روش پمپاژ و تصفیه با استفاده از مواد فعال درسطح
 • ببررسی حذف آلاینده ۴- نیتروفنل از آبهای آلوده با استفاده فرآینداکسیدسیون پیشرفته 2 UV/H2O
 • Decolorization and mineralization of dyes by heterogeneous nanophotocatalysis using immobilized nanoparticles of titania
 • بررسی رنگبری پساب کارخانه نساجی مطهری (پساب مخزن اولیه) توسط جاذبهای غشاء داخلی پوست تخم مرغ، پوست پرتقال و پوسته بلغور سویا
 • بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی شهر زاهدان به فلزات سنگین جیوه، سرب و کبالت و منشأ احتمالی آن
 • حذف نفت از پسابهای حاوی نفت اندک با استفاده از جاذب های طبیعی ارزان قیمت
 • بررسی اثر ایجاد کف و افزایش PH محلول کشش سطحی بر روی افزایش کارائی پاکسازی خاکهای آلوده با مواد نفتی سبک
 • مطالعه آزمایشگاهی تثبیت و جامدسازی لجن صنایع آبکاری فلزات
 • بررسی هیدرولیز آنزیمی روغن سویا توسط لیپازهای تجاری
 • تعیین غلظت آرسنیک، آنتیموان و کادمیوم در آبهای زیرزمینی شهر زاهدان و تعیین کانونها و علل آلودگی
 • بررسی میزان نشرآلاینده های ناشی از تردد وسائل نقلیه در تقاطع های شهرستان کرمان
 • بررسی و مقایسه مشخصات سیستمهای تجاری شده بیوراکتورهای غشایی
 • مطالعه آزمایشگاهی حذف آرسنیک از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی ” کارا “
 • امکان سنجی کمینه سازی مواد زائد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام
 • مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی ANFIS
 • اندازه گیری پارامترهای متغیر و انرژی سلولی در فرآیند هضم هوازی ترموفیل فاضلاب شهری تهران
 • بررسی تاثیر غلظت TPH و چگونگی برهم کنش میان مواد هوموسی و دانه بندی بستر بر روند پاکسازی خاک های آلوده به ترکیبات نفتی به روش استخراج با امواج ماکروویو
 • بررسی کاربرد بیوفیلتراسیون برای حذف تر یاتی لآمین از هوا
 • رفتار ترکیبات آلی فرار در حوضچه هوادهی واحدهای تصفیه فاضلاب صنعتی
 • مکانیزمهای انتقال به هوا در حوضچه های هوادهی واحد های تصفیه فاضلاب
 • مقایسه مصرف جیوه در واحد های کلرآلکالی جیوه ای ایران در مقایسه با اروپا و تاثیرات سوء جیوه برانسان
 • کاهش غلظت فرمالدئید از پساب صنعتی بوسیله اکسیداسیون با پراکسید هیدروژن در حضور هیدروکسید سدیم
 • بکارگیری فناوری افزایش زیستی در بهبود عملکرد سیستم لجن فعال جهت حذف ترکیبات آروماتیک
 • حذف زیستی فلز وانادیوم از نفت خام
 • مدلسازی نحوة پراکنش آلایند ههای محلول حاصل از نشتی با میزان متغیر در آبهای زیرزمینی
 • اثرات زیست محیطی، منابع تولید و روش های کاهش و یا حذف CO2
 • جامدسازی وتثبیت خاک آلوده به فلزات سنگین توسط سیمان پرتلند
 • بهینه بسازی تولید گلوکونیک اسید در یک بیورآکتور ایرلیفت با استفاده از مدل تانکهای متوالی
 • بررسی خواص مکانیکی، نفوذپذیری نسبت به اکسیژن و توپوگرافی AFM فیلم های زئینی حاوی پلاستی سایزرهای پلی الی
 • Transdermal Nitroglycerin Delivery using Acrylic Matrices: Design, Formulation, and In-Vitro Characterization
 • بررسی فرآیند غنی سازی شکر با ویتامین A
 • ارائه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایندومتاسین
 • پیش بینی خواص رئولوژیکی فارینوگرافی خمیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 • بازیابی بیولوژیکی حلال در فرایند اکسایش مایع جهت شیرین سازی گاز طبیعی
 • بررسی اثر پوشش پلیمری روی سطح سلول های جزایر لانگرهانس
 • سامانة کنترل رهایش کامپوزیت لاستیک سیلیکون- هیدروژل پلی آکریل آمید (-I اثر مقدار هیدروژل بر رفتار رهایشی سامانه)
 • بررسی پارامترهای مختلف بر کاهش ناخالصی آهن موجود در کائولن توسط فروشوییزیستی با Aspergillus niger
 • استخراج و تعیین مواد طبیعی موجود در عصاره و اسانس گیاه تاناستوم البرسنس
 • جذب زیستی جیوه توسط میوه بلوط و بررسی ایزوتر مها ی جذب
 • بررسی اثر ساختمان مولکولی بر خواص جذب آب فیلمهای نازک ژلاتین
 • بررسی اثر ساختار سلول در واکنش آنزیمی آسیلاسیون پنی سیلینG در سلولهای تثبیت شده
 • The Efficiency of ATP Production in Various Mitochondrial Populations
 • جداسازی باکتری کاهش دهنده میزان نیتروژن از نفت خام با استفاده از ترکیب کینولین
 • بررسی عملکرد، مدل ارتفاع روکش لجن و مشخصه های جریان راکتورUASB در تصفیه پساب صنایع شیر
 • مدلسازی ریاضی فرایند تولید پنی سیلین در مقیاس پایلوت بااستفاده از محیط کشت صنعتی
 • Influence of solid particles on gas holdup and oxygen transfer in multiphase internal loop airlift reactor
 • Fabrication and Optimization BSA Nanoparticles as Drug Delivery Systems
 • جذ بزیستی کبالت توسط جلبک قهو های Sargassum glaucescens در سیستم پیوسته
 • بررسی تاثیر برهمکنش های متفاوت بین دارو و نانو ذرات بر خواص گیراندازی وآزادسازی دارو در نانو ذرات حاصل از PEG-Polyester-PEG
 • استخراج ماده رنگی بتا کاروتن از پوست میوه نارنج و بهینه سازی عوام ل موثر در جذب اسپکتروفوتومتری آن با روش فاکتوریل
 • بررسی واکنشهای هیدرولیز و ترانس گالاکتوزیلاسیون در تولید لاکتولوز با استفاده از آنزیم بتا گالاکتوسیداز حاصل از Klyveromyces lactis
 • بهینه سازی ترکیبات محیط کشت تولید لاکتیک اسید از خرمای ضایعاتی با استفاده از باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم
 • بررسی اثرات بسته بندی پلی لاکتیک اسید بروی پنیر نیمه سفت
 • بررسی اثر استفاده از منابع کربنی متفاوت در هضم رسوبات نفتی به وسیله باکتری BBRC 9012
 • اندازه گیری اسیدهای چرب شیر و خامه
 • مدلسازی فرایند پیوسته استخراج پن یسیلین G از محلول آبی توسط غشای امولسیونی وتعیین ضخامت موثر غشاء
 • بررسی تاثیر درجه حرارت و زمان نگهداری شیر پاستوریزه بر شاخص پروتئولیز و میزان هیدرولیز پروتئین های شیر
 • اثر گلیسرول ذخیره شده در نژادهای نانوایی ساکارومیسس سرویزیه بر فعالیت تخمیری آنها در خمیر با غلظت بالای شکر
 • بررسی امکان آبگیری از ماست با استفاده از غشای تراوا و سوپرجاذب پلیمری پایة آکریلی
 • جذب سرب از محلولهای آبی بر روی جاذب پوست نارنج
 • بررسی اثر د یاکسیدکربن بر رشد جمعیت میکربی در بافت پنیر سفید UF ایرانی
 • مدلساز ی تنفس و عبوردهی در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و بررسی پارامترهای موثر
 • بررسی پارامترهای موثر بر خالص سازی پلاسمید دی- ان- ای در سیستم دو فازی آبی پل یاتیل نگلایکول- سدیم سیترات
 • مدلسازی و تحلیل عددی فرآیند خشک کردن موز و مقایسه آن با نتایج تجربی
 • نقش آنزیمهای لیگنینولیتیک فنروکائیت کرایسوسپوریوم در رنگزدائی پساب صنایع نساجی
 • بررسی تغییرات PH و اینورت و رنگ در فرایند تغلیظ شربت در کارخانه نیشکری
 • بکارگیری کنترل پیش بین در کنترل نرخ رشد زیست توده در یک فرایند کشت سلولی
 • بررسی رژیمهای جریان حبابی در بیوراکتور ایرلیفت حاوی محیط مدل فرآیند گوگرد زدایی زیستی
 • بررسی مدل ترکیبی انتقال جرم و حرارت برای محاسبه زمان انجماد و افت وزنی محصول در منجمدکنندهها
 • بهینه سازی زمان تولید پن یسیلین از گلوکز و عصاره خیسانده ذرت (Corn Steep Liquor)
 • مروری بر روش های اندازه گیری بیومس با تاکید بر تکنولوژی کاپاسیتانس
 • Characterization process parameters influencing the productivity of human interferon-γ in recombinant E.coli cultivations
 • کشت با تراکم سلولی بالای اشریشیا کلی نوترکیب با استفاده از خوراک ده ی نمایی، خطی و پله ای
 • تأثیر روند پژمرده سازی در تشکیل تئافلاوین در فرآیند تولید چای سیاه
 • بررسی اثر غلظت منبع کربن، نیتروژن و فسفر بر رشد سلول و تولید زانتان و بهینه سازی آن در محیط کشت صنعتی شیر خرما
 • بررسی نسبت فلزات کلسیم و روی در پایدار کننده پی وی سی بر میزان پایدارسازی حرارتی آن در پ یوی سی با درجه پزشکی
 • جداسازی اتانول از محلول مدل به روش تراوش تبخیری و بررسی اثر پارامترهای غلظت و شدت جریان بر روند جداسازی
 • بررسی اثر فرایند های آماده سازی بر آب پنیر در بازیابی لاکتوز
 • جداسازی تیوباسیلوس فرواکسیدانس بومی به منظور مطالعه شرایط بهینه استخراج بیولوژیک مس از کنسانتره کالکوپیریت در محیط کشت ناپیوسته در بیورآکتور ایرلیفت
 • کاربرد، فرمولاسیون و تعیین خواص واکسهای حاصل از نفت خام درتولید فیلم های چندلایه بسته بندی مواد غذایی
 • Fed-batch fermentation of Bacillus sp. L2 for alkaline protease production using different feeding strategies
 • مدلسازی ریاضی فرایند ازدیاد برداشت میکروبی در مخازن ترکدار طبیعی
 • Modeling of the Catalytic Hydrogenation of the Vegetable edible Oils and Fats
 • کاربردتجزیه کننده های بیوشیمیایی درتصفیه فاضلابهای صنایع مختلف
 • Human interleukin-2 production in high cell density cultivation of recombinant Escherichia coli by a novel feeding strategy
 • بررسی تغییرات رئولوژی محیط کشت، تولید کلاولانیک اسید و مورفولوژیStreptomyces clavuligerus در بیوراکتور
 • تأثیر متغیرهای آزمایشگاهی موثر بر عملکرد بیوراکتور حالت جامد زیموتیس
 • بررسی جایگزینی کراکینگ زیستی با کراکینگ کاتالیستی در پالایشگاههای نفت
 • Comparison Between Polysulfone and Polyethersulfone Membranes Prepared From PS&PES/DMAc/PVP System For Milk Concentration
 • استخراج امگا ۳ از روغن ماهی کیلکا با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی
 • شبیه سازی دینامیکی بیوراکتور پیوسته تولید مخمر نانوائی
 • بررسی پاسخگویی سامانه نوین آزادسازی دارویی پاسخگو به دما
 • مدلسازی فرآیند خشک شدن زخم بندهای هیدروژلی
 • بهینهسازی محیط کشت رشد و تخمیر ملاس چغندرقند به منظور تولید الکل
 • Preparation of Poly (N-isopropylacrylamide) Hollow Beads as Reservoir Drug Delivery Systems
 • تولید مقایس های اسید سیتریک از کاه گندم و باگاس نیشکر به روش تخمیر در بستر جامد
 • تولید بیولوژیکی کیتوسان
 • مدلسازی بیوراکتوری با دو فاز مایع برای حدف مواد آلی فرار از هوا
 • تأثیر سرعت رقیق سازی بر رشد و بیان پری پلاسمی hGM-CSF نوترکیب در بیورآکتور ه مز ندار پیوسته
 • بررسی اثر توده سلولی و مایع فوقانی محیط تخمیر شده سودوموناس بر جداسازی امولسیون آب و نفت
 • سنتز و بررسی خواص پلی یورتانهای یونی توزیع شده در آب
 • Determination of the Contribution of Certain Pertinent Parameters on the Styrene Emulsion Polymerization Using Taguchi Method
 • بهبود ساختار فوم پلی پروپیلن به روش شیمیایی رادیکالی
 • Effect of Alcohols in Branching of Polyvinyl Acetate
 • بررسی اثر دما بر میزان شاخ های شدن درحین پلیمریزاسیو ن محلولی وینیل استات
 • SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLY (BIPHENYL-2-OL-P-STYRENE-SULPHONATE) AS PROFUNGICIDE IN CONTROLLED RELEASE TECHNIQUE
 • بررسی ساختاری و مورفولوژیکی نانوکامپوزیتهای آلی- معدنی بر پایة هیدروکسی اتیل متاکریلات و سیلیکا 2(PHEMA-SiO )تهیه شده به روش Sol-gel
 • مطالعه و بررسی تورم تعادلی و دینامیک هیدروژلهای آنیونی با و بدون اعمال بار مکانیکی
 • بررسی نقش تکنیک خوراک دهی بر خواص لاتکس های تهیه شده از وینیل استات و ۲- اتیل هگزیل اکریلات
 • مطالعه ساختاری فیلمهای دمشی نانوکامپوزیت پلی پروپیلن
 • کپسو لدار کردن نانوذرات سیلیکای اصلا حشده توسط کوپلیمر (استایرن- متی لمتاکریلات) به روش پلیمریزاسیون امولسیونی دان های
 • مقایسه پیوندزنی آکریلونیتریل بر باگاس و خمیر آن
 • بررسی رفتار سیستم کاتالیستیTiCl4/Mg(OEt)2/MAO در پلیمریزاسیون دوغابی اتیلن، با استفاده از روش سطح پاسخ
 • پیش بینی درصد تبدیل و توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن و بررسی صحت آنها از طریق انجام آزمایش
 • کاتالیست زیگلر-ناتا ناهمگن با کنترل مورفولوژی کروی برای پلیمریزاسیون اتیلن و پروپیلن
 • حذف حرارتی الکل از پایه MgCl2. nEtOH کروی کاتالیست زیگلر-ناتا، مطالعه مساحت سطح و مورفولوژی پایه کاتالیست
 • بررسی اثر مخلوط رقیق کننده های تولوئن- سیکلوهگزان بر مورفولوژی سطح و مقدار سطح ویژه داخلی ایجاد شده درکوپلیمر استایرین-دی وینیل بنزن متخلخل
 • تهیه کامپوزیت پلی آنیلین/کربنات کلسیم و بررسی اثر ضد خوردگی پوششی از آن بر روی آهن
 • تعیین نسب تهای واکن شپذیری با انواع رو شهای خطی و غیر خطی در کوپلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم متیل اکریلات و متیل متاکریلات
 • بررسی اثر غلظت و نوع کمک کاتالیست بر فعالیت کاتالیست و خواص پلیمر نهایی در پلیمریزاسیون دوغابی پلی اتیلن سنگین
 • پیوندزنی گروههای اکریلاتی به سطح پلیاتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا به روش پرتودهی با اشعه گاما
 • بررسی تأثیرحضور همزمان دو پیگمنت اکسید آهن میکایی و پرک شیشه در پوشش اپوکسی بر روی خواص ضد خوردگی پوشش با استفاده ازایمپدانس الکتروشیمیایی(EIS)
 • رسانا نمودن الیاف پنبه/پلی استر توسط پلیمرهای رسانا
 • شبیه سازی راکتور لوپ تولید پلی پروپیلن
 • کوپلیمریزاسیون اتیلن و پروپیلن با کاتالیست نسل چهارم زیگلر ناتا : بررسی اثر کوکاتالیست، دانر خارجی و هیدروژن
 • اثر وزن مولکولی امولسیفایر پلی(وینیل الکل) بر سینتیک واکنش پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات
 • بررسی تاثیر دما، نوع و غلظت شروع کننده بر متوسط و توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون تعلیقی استایرن
 • تهیه و شناسایی گونه های جدیدی از الاستومرهای پلی یورتانی پایدار حرارتی با پیش ساختارهای ایمیدی
 • مدل سازی و تعیین ثوابت سینتیکی واکنش کوپلیمریزاسیون اکریلونیتریل- متیل اکریلات در سه راکتور پیوسته متوالی
 • تاثیر میزان خاک رس بر خواص مکانیکی هیدوژ لهای نانوکامپوزیتی پلی وینیل الکل-مونت موریلونیت
 • بررسی تاثیر سینتیک تبلور غیرهمدما برنحوه ی توزیع بلورها در یک ورق پلی اتیلن
 • بررسی تاثیر نوع و غلظت زنجیر افزاینده و گروهای انتهایی بر خواص فیزیکی و مکانیکی دمای پایین الاستومر های پلی یورتان-اوره غلطک پذیر
 • محاسبه ثوابت سینتیکی پلیمریزاسیون بالک پروپیلن و تغییرات غلظت مراکز فعال با استفاده از مدل سینتیکی سه سایتی کاتالیستی با استفاده از روش الگوریتمهای ژنتیکی
 • بررسی تاثیر گرمای مایکروویو بر خواص مکانیکی نخ
 • روشی نوین جهت ساخت کاتالیستهای پلیمریزاسیون -α الفینها با قابلیت کنترل مورفولوژی و داشتن فعالیت بالا
 • ارائه رابطه کمی بین شاخص جریان مذاب مخلوطهای (PE/PE wax) با وزن مولکولی و ترکیب درصد اجزاء
 • ارائه یک مدل جدید ترمودینامیکی بر مبنای تئوری ترکیب درصد موضعی برای پیش بینی رفتار فازیVLE محلولهای پلیمری
 • بررسی اثر ساختار عامل اتصال (Coupling agent) بر مقاومت به جریان پذیری مذاب آلیاژ پل یاتیلن/ نشاسته نر مشده
 • بررسی سینتیکی سنتز رزین اپوکسی وینیل استر
 • عملکرد ژنراتورهای دیافراگمی بر پایه الاستومرهای دی الکتریک در پیش کرنش های مختلف
 • بررسی اثر نقش الکترودهای انعطاف پذیر بر نحوه پاسخ محرک های پلیمری دی الکتریک الاستومر
 • سنتز کوپلیمر پیوندی پل یاتیلن- پل یاستایرن از ط ریق پیوند زنی است ایرن بر روی پلی اتیلن
 • تهیه کامپوزیت پلی پیرول و استایرن بااستفاده از مواد افزودنی مختلف و مطالعه هدایت الکتریکی و شکل شناسی آنها
 • بررسی میکروسکوپی ساز ههای کامپوزیتی برپایه گل رس اصلاح شده با مواد طبیعی و سنتزی (روغن بزرک، الیاف طبیعی و رزول)
 • بررسی اثر پارامتر های موثر بر کیفیت ساخت فیلم های غشایی پلی( اتر- بلوک- آمید)
 • بررسی خواص فیزیکی کامپوزیت های برپایه گل رس اصلاح شده با مواد طبیعی و سنتزی به عنوان سازه های مهندسی جدید در مناطق زلزله خیز
 • شناسایی و مطالعه خواص لاتکس پوشان مورد استفاده در فرایند ریخته- گری به روش لاست فوم به منظور افزایش صافی سطح قطعات
 • راهکار عملی ارتقای کیفیت پلی اتیلن سنگین گرید لوله پتروشیمی اراک : نصب ظرف انبساط ناگهانی بین راکتورهای پلیمریزاسیون
 • مطالعه جریان برشی پایدار و مورفولوژی نانوکامپوزیتهای پلی آمید6
 • مد لسازی واکنش پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزورهای زیگلر-ناتا: بررسی سینتیک و به دست آوردن رابطه سرعت پلیمریزاسیون
 • سنتز پل یآمید-ایمید جزئی آلیفاتیک با ساختار منظم فضایی و بررسی اثر نوع د یآمین به کار رفته در ساختار زنجیر
 • تبیین نقش توامان فرآوانی مولکولهای رابط و دینامیک فاز بی نظم بر مقاومت به رشد ترک پلی اتیلن در اثر تنشهای محیطی
 • بهبود Slip property یک ورنی برپایه اکریلیک ترموپلاست با استفاده از افزودنی سیلیکونی
 • بهبود خواص فیزیکی- مکانیکی و نفوذ پذیری لاستیک بیوتیل با استفاده از خاک رس نانو در درزگیرها و پوششهای لوله های انتقال نفت و گاز
 • بررسی اثر پی شپلیمریزاسیون با مونومرهای مختلف بر رفتار پلیمریزاسیون و خواص پل یاتیلن: اثر پی شپلیمریزاسیون با اتیلن و مقایسه آن با حالت پلیمریزاسیون مستقیم کاتالیزور (1)
 • مقایسه سازگاری و خواص فیزیکی- مکانیکی آمیزه های پل یاستریورتان گرمانرم/پلی (وینیل کلراید) (PVC)با پل یاستریورتان گرمانرم/پلی(کاپرولاکتان) (PCL)
 • Study of Morphological, rheological and mechanical properties of PP/HDPE blend compatibilized with poly (propylene-g-maleic anhydrid e)
 • مطالعه تاثیر ساختار لاستیک بر ویسکوزیتی و خواص مکانیکی آمیزه های تهیه شده بر مبنای SBR
 • مقایسه مقاومت شیمیایی لاستیکهای EPDM , IIR در محیط اسد سولفوریک
 • تهیه کامپوزیتهای پلی پیرول درمحلول آبی با استفاده از مواد افزودنی مختلف و مطالعه شکل شناسی و رسانندگی فیلم تهیه شده
 • معادلات تحلیلی جدید برای ارزیابی کمی و دقیق ریزساختار لحظ های و کلی کوپلیمرهای خطی دوتایی در طول فرآیندهای کوپلیمریزاسیون
 • مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر خواص کامپوزی تهای ساز های ساخته شده بر اساس پلیمرهای بازیافتی PP-GF و GTR ،HDPE
 • بهینه سازی شرایط فرآیند تولید پلی استایرن ضربه پذیر، به منظور افزایش مقاومت شیمیایی
 • تهیه میکروژل حساس به pH، پلی (دی متیل آمینو اتیل متاکریلات) به روش پلیمریزاسیون پراکنشی
 • بررسی تاثیر کمک کاتالیست و الکترو ندهنده خارجی بر سینتیک پلیمریزاسیون HDPE
 • تاثیر دما و کمک کاتالیست بر تعداد مراکز فعال در یک کاتالیستTiCl4/Mg(OEt)2 برای پلیمریزاسیون اتیلن
 • بررسی اثر غلظت آغازگر و تلوژن بر وزن مولکولی و درصد تلومر پلی وینیل استات
 • Reactive Processing of Polypropylene With Glycidyl Methacrylate in the Presence of Styrene Comonomer
 • وابستگی ویژگ یهای سطحی پلی (دی متیل سیلوکسان) اصلاح شده به نوع حلال در روش اصلاح سطح به کمک اصلاح توده پلیمر
 • ساخت پلی استایرن ضربه پذیر آنتی استاتیک
 • بررسی تأثیر نانوتیتان های جاذب UV در بهبود مقاومت جوی پوششهای پودری پلی استر/ TGIC
 • مطالعه سینتیکی تلومریزاسیون رادیکال آزاد مونومر وینیل استات
 • سازگاری واکنشی آلیاژهای پلی اتیلن / پلی استایرن از طریق واکنش فریدل – کرافتس
 • سنتز و بررسی خواص کوپلیمر سهقطعهای از لاکتاید، گلایکولاید و پلیاتیلن – گلایکول
 • تهیه پلیمر های قالب مولکولی پلی پیرول (PPY/MIP) بروش الکتروشیمیایی
 • بررسی تخریب و فرسایش هیدرولیتیکی داربس تهای متخلخل س هبعدی زیس تتخری بپذیر پل یلاکتیک اسید با روش مونت کارلو
 • توزیع اندازه ذرات در راکتور بستر سیال پلی اتیلن
 • مدلسازی فرایند تولید پلی اتیلن با تکنول وژی راکتور بستر سیال در شرایط عملیاتی خشک و چگالشی توسط نرم افزار Aspen Polymer Plus
 • Investigation of the Thermal, Mechanical and Physical Properties of Elastomer-Resin Mixtures Used As Friction Materials – Effect of Ingredients
 • مطالعه کنش و واکنش بین بطری پلی اتیلن ترفتالات (PET) و نوشابه های گازدار در مدت ماندگاری نوشابه
 • ساخت و بررسی رفتار یک غلظت دهنده پلی یورتانی در لاتکس وینیل استات و استرهای اسید اکریلیک
 • بهبود خواص فیزیکی- مکانیکی فومهای پلی اتیلن – وینیل استات شبک های شده تحت باریکه الکترونهای 10 Mev
 • اثر خوراک دهی چند مرحله ای منومر بر سینتیک واکنش پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات
 • مدلسازی پلیمریزاسیونهای رسوبی بر اساس تئوری انسداد، حالت اول: با استفاده از فرضیه حالت پایا
 • اثر ترکیب کو پلیمر آماری استایرن/متیل متاکریلات بر استحکام تعادلی فصل مشترک آن با پلی استایرن از طریق ترمیم حرارتی
 • Viscoelastic Properties of Thermoplastic Polyurethane and Polycaprolactone Blends
 • ساخت و بررسی غشاء فلزی با روش پاشش قوس سیم
 • استخراج نانو تیوب کربنی از ضایعات کربنی
 • سنتز و کاربرد ماده رنگزای ۴-آمینو -N- اتیل گلایسینات نفتالیمید بر روی پارچه پلی استر
 • تولید گاز سنتز از متان در راکتور پلاسمای هاله مثبت
 • شیشه های ناپدید شونده: دسته جدیدی از نانوکامپوزیتهای هیبریدی پلی ایمید- سیلیکا بر پایه ۲و ۶-دی آمینو پیریدین تهیه شده به روش سل-ژل
 • سسنتز و خالص سازی آنتی اکسیدانت ایرگانوکس ۱۰۱۰ و بررسی اثرات آن بر روی پارامترهای رئولوژیکی مکانیکی و پایداری پلیمرهای PP& HDPE پتروشیمی بندر امام
 • Recycling of hydrocarbon resources through utilization of carbon dioxide as a reactant
 • نقش ترکیب و مشخصات فیزیکی آن بر فرآیند پرس بدنه های پرسلان استون ور
 • ساخت نگهدارنده متخلخل غشاهای سرامیکی و بررسی روند حذف حامل پلیمری در روش قالبریزی ژل
 • سنتز و شناسایی هیبرید 0.5 WO3(4,4′-bipyridyl) بروش هیدروترمال
 • عوامل موثر بر فرآیند فعالسازی بنتونیت ایران
 • Investigating the Set and Strength Behaviors of Blast-Furnace Slag Blended Geopolymer Cement Based on Natural Pozzolan
 • ارزیابی عوامل مؤثر بر سنتز نانو لولههای کربنی به روش رسوب نشانی شیمیایی از فاز بخار
 • تهیه نانوذرات کامپوزیتی هسته-پوسته سیلیکا/(استایرن-متی لمتاکریلات-اکریلی کاسید) به روش پلیمریزاسیون امولسیونی دانه ای
 • تهیه نانوپودر 3 α-Al2O به روش قالب ریزی ژل
 • تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین – مونت موریلونیت اصلاح شده به روش محلولی
 • سنتز و تعیین مشخصات نانو ذرات پلی پروپیلن با استفاده از روش رسوب دهی محلول
 • تولید حلوا شکری برای افراد دیابتی
 • Preparation of active carbon from walnut shell by chemical activation with ZnCl2
 • نانوکامپوزیت حافظ هشکلی پل یاتیلن سبک/خاک رس اصلاح شده
 • کارگاه نر مافزار در مهندس یشیمی
 • نقدی بر برنامه جدیدآموزشی دوره کارشناسی رشته مهندسی شیمی
 • روشهای تحقیق تجربی و محاسباتی در مهندسی شیمی
 • بررسی اثر امتزاج روی خواص فیزیکی روغنهای پایه معدنی
 • بررسی جداسازی امولسیون ساکن آب در نفت خام تحت میدان الکتریکی غیر یکنواخت و در فشار اتمسفر
 • بررسی مکانیزم میدانهای الکتریکی ولتاژ بالا در امولسیونهای آب در نفت و ارائه مدلی تجربی برای جریان DC تحت میدان الکتریکی شعاعی
 • بررسی کنترل تولید شن و ماسه در چاههای آسماری میدانهای اهواز و منصوری به روش شیمیایی
 • شبیه سازی, بررسی پارامترهای عملیاتی و طراحی مقدماتی فرآیند شیرین سازی گاز طبیعی در مقیاس پایلوت
 • ارائه مدلی به منظور کسب اطلاعات از عملکرد مته حفاری
 • مدل ریاضی پیش بینی تولید ماسه در مخزن منصوری اهواز با بکارگیری روش عناصر محدود پایدار
 • Prediction of Minimum Miscibility Enrichment by A New Correlation
 • A New Scaling Equation to determine the effect of the temperature, molecular weight of n-alkane precipitants and solvent to oil ratio on asphaltene deposition for an Iranian Oil Reservoir
 • مدلسازی تشکیل رسوب در اطراف یک چاه نفت
 • بررسی و مدلسازی پدیده مخروطی شدن آب در مخازن شکافدار
 • بررسی عوامل خوردگی در تجهیزات فرآیندی تولید نفت از میادین دریایی
 • بررسی امکان جایگزینی گل پایه روغنی بوسیلة گل آب پایة گلایکولی درمیدان های نفتی ایران
 • تعیین لزوم یا عدم لزوم انجام عمل کالیبراسیون کنتورهای توربینی در ایستگا ههای شبکه توزیع گاز برون شهری (CGS)
 • تکنولوژی شکست کاتالیستی سیال شرایط حاد به منظور افزایش تولید پروپیلن
 • Promotion Effect of Anionic, Cationic and Non-ionic Surfactants on Methane Hydrate
 • Stability of Methane Hydrate Formed in Presence of Surfactants
 • Effect of asphaltene and inorganic materials on emulsion resolution and quality of Kharg island oil
 • Wavelet Transform Applications in Reservoir Data Characterization
 • نسبت بهینه فیلتراسیون جریان برگشتی در فرآیند شیرین سازی گاز برای ممانعت از پدیده کف کنندگی
 • Selection of Drilling Muds Using Well Hydraulic Calculations
 • بررسی سینتیکی پدیده تشکیل آسفالتین با استفاده از تکنیک اسپکتروسکوپی مادون قرمز نزدیک
 • محاسبه کمترین فشار امتزاجی با استفاده از آزمون تحلیل پایداری در محیط متغیرهای کاهیده
 • پیش بینی حداقل فشار امتزاجی مخازن نفتی ایران
 • انتخاب معادله حالت بهینه جهت شبیه سازی خصوصیات فیزیکی نفت تولیدی از مخزنA از میان معادلات حالت SRK ، PR و مدل Antoine
 • Role of Fracture Network on the Performance of the VAPEX Process in Low-Permeability Heavy Oil Systems
 • مطالعه آزمایشگاهی تزریق پلیمر در محیط همگون با استفاده از میکرومدل
 • Method of Determination of Gasoil in Gas Condensate of Khanghiran Refinery
 • طرح افزایش محصول بنزین تولیدی پالایشگاه بندرعباس
 • مطالعه آزمایشگاهی تزریق آب و پلیمر درمحیطهای متخلخل شکافدار با استفاده از میکرومدل
 • بررسی اثر تغییر ترشوندگی بر میزان بازیافت از یک بلاک ماتریس در فرآیند آشام ه مراستا و غیره مراستا در عملیا ت تزریق آب داغ
 • تاثیر دما و میدان الکتریکی بر روی کارکرد نم کزداهای نفت
 • طرح Visbreaker Gas oil Cracker در واحد کاهش گرانروی پالایشگاه بندرعباس
 • بررسی اثر مشخصسازی سیالات هیدروکربنی در مدلسازی تشکیل رسوب واکس
 • پیشبینی ویسکوزیته برشهای نفتی بر اساس مدل Eyring و اعمال ضرائب تصحیح به منظور بهبود نتایج حاصله
 • بررسی تولید گاز از باکتری های جدا شده از خاکهای آلوده به مواد نفتی جهت استفاده در ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی
 • بررسی آشفتگی جریان مجاور سطوح حرارتی عمودی در تجهیزات واحدهای صنعتی و عملیات نفت و گاز
 • Investigation on Glycol Regeneration Packages of South Pars Phase 2 & 3
 • مدل سازی ژئوشیمیایی به منظورتعیین پنجره های نفت وگاززایی درناحیه دزفول فروافتاده
 • بررسی خوردگی شکافی (Crevice Corrosion) و ارائه یک روش ساده جهت پیشگیری و کنترل آن
 • طرح جمع آوری و تزریق گاز قلعه نار
 • بررسی کاربرد و رفتار رئولوژیکی پلیمرهای مختلف در حفاری افقی
 • بررسی اثر جایگزینی توربواکسپاندر با شیر ژول تامسون در عملکرد برج متان زدا در پالایشگاه های گازی پارس جنوبی
 • A new flexible method for modeling of extractive distillation columns
 • پیش بینی تشکیل رسوب در فرآیند تزریق آب به مخازن نفتی ایران
 • ارزیابی امتزاج پذیری گاز در نفت میدان پارس جنوبی
 • ارائه مدلی برای پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات گاز طبیعی
 • Asphaltene Deposition in Porous Media During Gas Injection
 • طیف سنجی پرتو اورانیوم به منظور تعیین TOC سازندهای پابده وگورپی در یکی از میادین واقع درجنوب غرب ایران
 • بررسی پارامترهای مهم در انتخاب خوراک مناسب فرایند ککسازی تأخیری
 • Investigation of physical and chemical performance of polyacrylamide gel polymer for Iranian oil reservoir condition
 • ژل پلیمر و کاهش نامتجانس تراوایی
 • Experimental Study of Gel Polymer Treatment for Water Shut off in Producing Wells of Iranian oil Reservoir (Ahvaz-Asemari)
 • New Numerical Model Calculates Light Alkanes Solubility in TEG
 • مدلسازی شبکه تََرکهای سه بعدی غیر یکنواخت و تعیین حجم مستثنی شده آنها
 • مدلسازی آزمایش مقاومت نشتی در شبکه پلی اتیلنی گازرسانی
 • رفتار فازی گازهای میعانی همراه با ترکیبات سنگین واکسی
 • بهینه سازی ضرایب موثر بر تشکیل ساختار H هیدرات با روش الگوریتم ژنتیک
 • معادله صریح جدید برای پی شبینی فشار تشکیل هیدرات گاز
 • Kinetics of C5/C6 isomerization in Light Straight Run Gasoline (LSRG) over platinum mordenite zeolite
 • دی متیل اتر (DME) : کاربردها، اهمیت و فرآیندهای تولیدآن
 • تعیین معادله سینتیکی واکنش گوگرد گیری هیدروژنی ، برای دی بنزو تیوفن موجود در برشهای نفتی
 • بررسی و تعیین شرایط بهینه گوگردزدایی بنزو تیوفن در راکتورهای بستر سیال
 • طراحی سیال حائل برای عملیات سیمانکاری
 • بررسی علل نفوذ گاز در سیمان حفاری و معرفی یک دوغاب مناسب برای جلوگیری از نفوذ گاز در شرایط میدان گازی پارس جنوبی
 • بررسی نفوذ متان در حفرات هیدرات گازی
 • Characterization and modeling of a crude oil desalting/dehydration plant by experimental design approach
 • امکان استفاده از مناسب ترین سیستم پوششی در خطوط لوله انتقال گاز د ر مناطق باتلاقی (شرکت گاز استان قزوین)
 • بررسی اثرات سناریوهای مختلف سرد سازی بر عملکرد واحدهای شیرین سازی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد با استفاده از شبیه سازی توسط نرم افزارهای Aspen و HYSYS
 • Energy Transfer in Tertiary Oil Recovery by Steam Injection
 • بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی فرآیندهای ریزش ثقلی و جذب آبی در مخازن کربناته شکافدار ایران
 • Studying of the effectiveness parameters on Desalting of Heavy Crude Oils
 • مدل سازی حرارتی بھ منظوربازسازی تاریخچھ تدفین رسوبات وتعیین عمق وزمان زایش ھیدروکربن درناحیھ فروافتادگی دزفول بااستفاده ازنرم افزار Pars Basin Modeler
 • ارتقاء برشهای سنگین نفتی با استفاده از تجزیه بیولوژیکی بیهوازی
 • شبیه سازی و بررسی پدیده ی مخروطی شدن آب در مخازن نفتی با استفاده از روشIMPES تصحیح شده
 • مدلسازی شبکه توزیع هیدروژن پالایشگاههای نفت و بررسی راهکارهای افزایش میزان تولید هیدروژن
 • شبیه سازی و انجام مطالعات افزایش ظرفیت بخش جذب واحد استالدهاید شرکت پتروشیمی اراک
 • تولید خمیر ح لشدنی (آلفاسلولز) از ضایعات بلا استفاده ذرت
 • بررسی فاکتورهای موثر در فرایند تولید کنستانتره منیتیت از سنگ معدن
 • فرمولاسیون و ساخت سیلنت جهت پوشش دهی کود اوره با پوشش گوگردی
 • تولیدکربوهیدرازید بعنوان جایگزین مناسب برای هیدرازین در اکسیژن زدایی از آب تغذیه دیگ های بخار
 • شبیه سازی رآکتور پلیمریزاسیون تعلیقی وینیل کلراید مجتمع پتروشیمی بندر امام
 • Low Temperature Production of PUMC Phosphate as Anticorrosion Coatings in Piping of Petrochemical Industries
 • Modeling of Suspension Polymerization of Styrene
 • طراحی و اجرای عملی سیستم حذف آلودگی ناشی از احیای راکتورهای هیدروژناسیون استیلن در واحد الفین پتروشیمی اراک

دانلود مقالات یازدهمین کنگره مهندسی شیمی

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *