مجموعه مقالات دومین کنفرانس الکترومغناطيس ایران

مجموعه مقالات دومین کنفرانس الکترومغناطيس ایران

دانلود مقالات دومین کنفرانس الکترومغناطيس ایران

عناوین مقالات

طراحی، شبيه سازی و ساخت فيلتر ميان‌گذر کوپلاژ روزنه سلفی در باند X
طراحی و شبيه سازی آشکارساز چبي‏چف نوری به روش TMM مبتنی بر کريستال ZnO
تاثيرضريب بازتاب آينه ها در توان خروجی ليزر فيبر ايتربيومی دو غلافه
تغييرات موضعی قطبش مد نوری هدايت شده در موجبر کانالی ساخته شده به روش نفوذ تيتانيوم در بستر بلور ليتيوم نايوبايت
تشديد اثرمگنتواپتيکی کر لايه کبالت به وسيله ی نانوذرات طلا
فيلتر فزود و فرود با پاسخ طيفی مسطح بر پايه موجبر تشديدگر حلقوی سه تايی در هندسه متوالی
بررسی اثرات چاه کوانتومی در ليزرهای حلقوی نيمه هادی چاه کوانتومی
بررسی اثر رزونانس بر روی روش نمونه برداری خطی
گسيل پالس آتوثانيه با شدت بالا در برهم کنش پالس کوتاه ليزری با پلاسمای ناهمگن
پراکندگی بريلوئن القايی در برهم کنش غيرخطی ليزر با پلاسمای نسبيتی
شبيه‌سازی عددی جريان سيال پلاسما تحت ميدان مغناطيسی در يک رانشگر فضايی
مدلسازی و جانمايی آنتن تيغه‌ای VHF در قسمت زيرين بدنه هواپيما و بررسی کوپلينگ آن با آنتن VHF موجود در قسمت بالای هواپيما
طراحی مبدل تغذيه جديد هم محور به موجبر مجتمع زير لايه‌ای برای آنتن آرايه ای صفحه ای ميلی‌متری در ارتباطات بدون سيم 60 گيگاهرتزی
طراحی انتقال دهنده‌ی فاز ميکرواستريپی باند عريض با استفاده از کوپلر لنج
بررسی ميزان کاهش سطح مقطع راداری در انواع فرامواد‌ها برای ساختار کروی
طراحی و تحليل يک کوپلر RAT-RACE فشرده با استفاده از ساختار شکاف در مايکرواستريپ با کاربرد در رادار و ادوات الکترونيک فرکانس بالا
بررسی اثر تغيير مقياس نانوساختار و قطبش نور تابشی در تزويج پلاسمون های دو نانواستوانه فلزی مجاور
طراحی يک آنتن ميکرواسترپی UWB با ويژگی فيلترينگ دو باند مزاحم
طراحی و ساخت آنتن مونوپل UWB با قابليت فيلترينگ سه باند تداخلی به وسيله دو ريز نوار تشعشعی و DGS
طراحی فيبرهای جبران‌ساز پاشش مبتنی بر فيبرهای تک مد مورد استفاده در شبکه‌های فيبرنوری
ساخت انبرک نوری و بررسی اثرات توان ليزر بر ثابت سختی تله
بررسی فرآيند جذب خطی و غيرخطی در يک سيستم شامل نقاط کوانتومی و نانو ذرات
فيلتر مايکرو استريپ ميان گذرقابل تنظيم با افت عبوری کم و دو صفر انتقال
شبيه‌سازی پلاسما و آنتن تک‌قطبی پلاسمايی، تخليه DC
آنتن موج نشتی ايجاد شده روی موجبر مجتمع شده در زيرلايهCRLH با استفاده از شکاف‌های دايره‌ای
مطالعه توزيع پراکندگی امواج الکترومغناطيس از سطوح ناهموار و ارائه مدل رياضی مناسب در GHz60
طراحی و شبيه‌سازی يک فيلتر ميان گذر دو مدی جديد
اثر دوشکستی و ايجاد توری های تمام نگاری در مواد پليمری آلائيده با رنگينه آزو
بررسی بهترين نيمرساناها برای ساخت ليزر کريستال فوتونی دارای ساختار مربعی در دو قطبش E و H
شيوه ای نوين در توصيف انتشار امواج الکترومغناطيس در دی الکتريک های همگن همسانگرد
بهينه سازی شتاب ليزری از ورقه کربن الماس گونه مغناطيده
محاسبۀ مشخصات ساختار سرد پريوديک مارپيچی با استفاده از تقريب هارمونيک‌های هليکال
طراحی و شبيه‬سازی آنتن آرايه‬ای پچ ميکرواستريپ مونوپالس تک لايه پهن‬باند در باند X
طراحی ساختارهای فرامواد تشديدگر حلقوی شکاف‌دار پهن باند مبتنی بر فناوری مجتمع لايه‌ای
طراحی و ساخت آنتن شيپوری صفحهH کنگره‌دار مبتنی بر فناوری SIW
گاف نوار فوتونی و مدهای نقص در بلور فوتونی يک بعدی برپايه ی متامواد ناهمسانگرد
الگوريتمی سريع برای تصويربرداری بر اساس سنجش فشرده در رادار دهانه ترکيبی
رديابی اهداف با استفاده از فيلتر کالمن سه بعدی توسط اندازه گيری های تبديل شده بدون باياس
طرح های ترکيبی برای رديابی هدف سه بعدی با استفاده از اندازه گيری های رادار و IRST
بررسی توليد جمع‌فرکانسی در نقطه‌ی کوانتومی کروی با ميدان الکتريکی در حضور برهم‌کنش اسپين– مدار
تاثيرجنس مواد مرتعش بر سيگنالهای ارتعاشی ثبت شده توسط ليزر
مقايسه تجربی نقش دو نوع ولتاژ مستقيم و متناوب در ضريب بهره جفت شدگی دو پرتويی در بلور مايع نماتيک
طراحی آنتن دوقطبی متناوب لگاريتمی برای باند فرکانسی Wi-Fi و کوچک‌سازی آن با استفاده از هندسه فراکتال درختی
اندازه گيری و مقايسه ی ضريب شکست غير خطی پليمر آلاييده به دی متيل آمينو آزو بنزن
تاثير تابش پلاسمای غير حرارتی آرگون بر رنگ زدايی محلول متيل اورانژ
تحليل يک ساختار زمين اختلال‌يافته (DGS) جديد و کاربرد آن در طراحی فيلتر پايين‌گذر
بهينه سازی ميدان سه رنگی برای گسترش هماهنگ های مرتبه بالا به منظور توليد تپ منفرد آتوثانيه ايی
گزينش ساختار هندسه آرايه برای آنتن هوشمند ايستگاه پايه در مخابرات بی سيم
اثرات امواج الکترومغناطيسی بر روی انسان
يک روش CSI در توموگرافی مايکروويوی
فيلتر نوری قابل تنظيم با شدت توان نور ورودی
کليدزنی ساليتون های کاواک در محيط های تحت شفافيت القائی الکترومغناطيسی
طراحی و ساخت يک آنتن فراپهن باند با عملکرد فيلترينگی در باند WLAN
آشکارسازی خوردگی به روش تحليل امواج بازتابی ليزر در تار نوری
طراحی نوينی از آنتن ميکرواستريپ جهت‌دار پهن باند با استفاده از رولايه فبری پرو
بررسی همارزی اثر امپدانس مغناطيسی بزرگ و اثر تشديد فرومغناطيسی نمونه ريبون درحوزهی فرکانسی بالاتر از 100 مگاهرتز
مطالعهی اثر تشديد فرومغناطيسی نمونهی ريبون با استفاده از ساختار ميکرواستريپ
اندازه گيری سرعت حرکت ديواره در ميکروسيم آمورف مغناطيسی پوشيده با شيشه
بررسی اثرات شعاع و ارتفاع نقاط کوانتومی استوانه‌ای با در نظر گرفتن اثر اسپين- مدار بر روی شفافيت القايی الکترومغناطيسی
بررسی پديده‌ی شفافيت القايی الکترومغناطيسی در سيستم دو تشديدگر
تحليل و طراحی آنتن فرکتال نيم دايره ای دو بانده
حفاظت امواج ماکروويو در پارچه های مس
شبيه‎سازی مدهای پلاسمون سطحی در ساختارهای حسگرهای نوری
طراحی و ساخت جاذب‌های راداری بهينه در باند X با ترکيبات کربنی
بدست آوردن فرکانس رزونانس دست انسان و استفاده از آن در تشخيص تومور
استفاده از روش طيف سنجی فروشکست القايی ليزری دوپالسی برای تقويت شدت تابش پلاسما و ظهور خطوط طيفی جديد
آنتن رزونانسی مد-صفر کوچک سازی شده و سه بانده با استفاده از سلول فراماده
طراحی آنتن موج نشتی با شيار منحنی بر روی موجبر مجتمع شده بر روی زيرلايه
کاليبراسيون همزمان دامنه/فاز به کمک الگوريتم کور در سيستم های آرايه فازی نرم افزار پايه
مطالعه تاثير امواج الکترومغناطيسی آنتن‌های مختلف گوشی موبايل بر روی قلب انسان
تحليل، شبيه سازی و ساخت آنتن متناوب لگاريتمی با عناصر دايروی
طراحی و شبيه سازی دکوی غير فعال برای محافظت از شناورهای سطحی در مقابل تهديدهای راداری
تشديدگر فابری-پرو چند لايه با زاويه فرودی کوک پذير
تاثير پارامترهای ماده ی کوپلينگ بر حساسيت سيستم تصويربرداری مايکروويو نسبت به وجود تومور در بافت سينه
افزايش پهنای باند آنتن الکتريکی کوچک با استفاده از مدارات فعال غير فاستری به عنوان شبه فراماده
روش نوين تشخيص سرطان با استفاده از سطوح انتخابگر فرکانس
طراحی و شبيه‌سازی فيلتر دوآل مود موجبری بسيار فشرده با قابليت کاربرد در محموله مخابراتی ماهواره
شبيه سازی سازگاری الکترومغناطيسی ترنسپوندر ماهواره
محاسبه‌ی جريان گردابی ناشی از سيم‌پيچ دارای هسته‌ی I-شکل درون صفحه‌ی رسانای دارای نقص زيرسطحی
اندازه گيری غلظت آهن کبد به روش پذيرفتار سنجی مغناطيسی

مجموعه مقالات دومین کنفرانس الکترومغناطیس ایران رو مبتونید از اینجا دانلود کنید.

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *