مجموعه مقالات سومین کنفرانس الکترومغناطیس

مجموعه مقالات سومین کنفرانس الکترومغناطیس

مجموعه مقالات سومین کنفرانس الکترومغناطیس

عناوین مقالات

بررسی جذب امواج مايکروويو در نانوکامپوزيت های فريت کبالت – روی
مدل سازی و تحليل حساسيت موتور هيسترزيس سنکرون مينياتوری دوربالا
افزايش جهتدهی آنتن فبری پروت با رولايه ای از سلول واحد S شکل
تعيين آثار تنش حرارتی در بره ليزری Nd:YAG تحت دمش عرضی دوسويه با استفاده از روش اجزاء محدود
خودکانونی شدن باريکه ليزر غيرعادی در پلاسمای مغناطيده سرد
توليد هارمونيک دوم پراکندگی رامان در برهمکنش ليزر با پلاسما
بررسی نرم افزاری و آزمايشگاهی پديده ی اتلاف رزونانسی در لامپ های مايکروويو CCTWT و به دست آوردن خواص دی الکتريک جاذب های مايکروويو از روش ياد شده و مقايسه با نتايج ساير روش ها
مقايسه ی عددی دو روش پيرس و کاواک مجزا در برآورد بهره ی ميان- باند لامپ تقويت کننده ی مايکروويو موج رونده با حفره های کوپل شده
طراحی آنتن patchمربعی برای باند فرکانسيGHz 3/4و افزايش پهنای باند آن برای استفاده در ارتفاع سنج
بررسی اثر امواج الکترومغناطيس خارجی بر خطوط ريز نواری متعامد دو لايه
افزايش پهنای باند آنتن پچ مربعی با استفاده از تئوری مدهای مشخصه
مطالعه اثر ميدان الکترومغناطيس بر ميزان توليد فنول گياه آلوئه ورا
طراحی آنتن مونوپل فشرده فراپهن باند با فيلترينگ دو باند تداخلی WLAN و WiMAX
آنتن مونوپل پهن باند با ساختار جديد برای عملکرد در باند فرکانسی V/UHF
ارائه روشی مبتنی بر کای دو برای تضعيف سيگنال های تداخلی در رادارهای غيرفعال
بهبود پهنای باند و بهره تقويت‌کننده توزيع‌شده با استفاده از سلول بهره نوين
طراحی و بررسی حساسيت کوپلر پهن باند استريپ لاينی بر مبنای تعداد خطوط انتقال با امپدانس های غير يکنواخت
مدل سازی انتشار از طريق لايه يونسفر در سيستم های ماوراء افق
طراحی سيگنال جهت کاربرد در رادارهای ماوراء افق موج آسمانی
بررسی جذب امواج مايکروويو در نانوکامپوزيت های فريت کبالت – روی
انتشار پرتوهای کارتزين در محيط کر مراتب بالا به روش ماتريس ABCD
شبيه سازی سيگنال بزرگ لامپ موج رونده با حفره های کوپل شده
بهينه‌سازی بازده هورن مخروطی به عنوان تغذيه رفلکتور، با استفاده از لايه‌های EBG
تعيين ضريب عايقی محيط های چند لايه در حالت يک بعدی با استفاده از ميدان انعکاسی
محاسبه قوانين پايستگی معادلات ماکسول با استفاده از روش شبه خودالحاقی
اثر پوشش متاماده‌ی ناپديدکننده بر توزيع فضايی تابش خودبخودی گسيل شده از اتم دوترازی
خواص اپتيکی پوشش لايه نازک نيتريد آلومينيوم رسوب گذاری شده به روش تبخير المنت حرارتی در حضور گاز فعال (Activated Reactive Evaporation
اپتيک توهم در شنل نامرئی ساز خارجی دوگانه
شبيه‌سازی و اندازه‌گيری آنتن پلاسمای دوقطبی تاشده
معرفی يک الگوريتم جبری دقيق برای موقعيت يابی اهداف متحرک در رادارهای TDOA / FDOA
شبيه سازی تاثير امواج آنتن BTS تلفن همراه روی بدن انسان
استفاده از مدولاسيون LFM بين پالسی و تئوری باقيمانده چينيِ مقاوم جهت رفع ابهام همزمان برد و داپلر در رادارهای MPRF
بررسی اثر ميدان معناطيسی يکنواخت بر روی شتابدهنده‌های ليزر پلاسمايی با شکل تپ سکانت هذلولوی
آنتن‌های مونوپالس آرايه‌ای شکاف شعاعی(RLSA)
مدل‌سازی انتشار امواج راديويی در سيستم مالتی لتريشن
طراحی و ساخت آينه های زاويه دار در طول موج های 532 و 1064 نانومتر ليزر Nd:YAG
بررسی مقاطع الکترودی ليزرهای گازی عرضی ضربانی فشار جوی
مشخصه يابی اُپتيکی مواد فرومغناطيس پرمالوی با روش بيضی سنجی
بهبود بهره تقويت‌کننده توزيع‌شده با طراحی جديدی از سلول‌های بهره Cascade شده در فنّاوری CMOS 0.13 um
فيلتر نوری بلور فوتونی جدا کننده قطبش با لايه های موجدار مستطيلی
طراحی جاذب امواج در محدوده تراهرتز با استفاده از گرافن ساختار يافته
محاسبه سريع پراکندگی الکترومغناطيسی از سطوح بسيار بزرگ به کمک تغيير در مش بندی روش ممان
تأثير تغييرات جريان بر پارامترهای لينک مخابرات اپتيکی فضای آزاد(FSO)
چشمه نوين تابش امواج الکترومغناطيسی حاصل از عبور الکترونهای نسبيتی از يک بلور
فشرده سازی تصوير پلاريمتری سار بر اساس طبقه بندی اچ/ای/آلفا
بررسی اثر وزن دهی و عدم کاليبراسيون بر روی خطای زاويه سنجی مونوپالس
تشکيل تصوير در رادار دهانه مصنوعی بر پايه حسگری فشرده
بررسی تأثيرات پارامترهای هندسی يک مايکروپيلار استوانه ای با سطح مقطع بيضوی بر روی فاکتور پرسل
تحليل و شبيه سازی اثر تداخل الکترومغناطيسی از نوع فريب بر روی عملکرد يک رادار روزنه ی مصنوعی (SAR) با توجه به مسير ارسال سيگنال جمينگ
بهينه سازی ضريب خاموشی نانوذرات بيضی‌گون هسته-پوسته(دی‌الکتريک-فلز) قابل کاربرد در سلول‌های خورشيدی با بازده بالا
کنترل بهينه بسامد قطع هماهنگ های مرتبه بالا و توليد پالس آتوثانيه با استفاده از ميدان ليزری دورنگی چيرپ شده
بررسی ساختار باند فوتونی بلورهای فوتونی ابررسانای دوبعدی با شبکه مربعی
مدلسازی دو بعدی و سه بعدی تابش الکترومغناطيسی ذرات باردار با استفاده از روش FDTD+ClC
طراحی فيلتر ميانگذر ‌ Narrow-Band باند قطع عريض به همراه تحليل جريان مد زوج و فرد ساختار
استخراج تصوير اهداف هوايی در حال حرکت در ISAR با مدل پراکندگی نقطه‌ای
ارايه روشی جديد برای تجزيه داده های حالت فشرده به منظور تفسير بهتر داده های بدست آمده از سنجنده RADARSAT2 در باندC
ارايه دو معيار جديد به منظور مقايسه عملکرد روش های طبقه بندی داده حالت پلاريمتری فشرده رادار روزنه مجازی
بيوفيزيک مولکولی بررسی اثر ميدان مغناطيسی ثابت بر پليمريزاسيون نانولوله های توبولينی: راهکاری در جهت کنترل عملکرد سلولها
ارايه روشی جديد به منظورتشخيص گسيل گر معين با استفاده از اصلاح فاز در ويژگی های زمان- فرکانس
آنتن کوچک سازی شده همه جهته برای ايستگاه مرکزی در باند mics
طراحی و ساخت نوع جديدی از عدسی پراشی با عمق کانون قابل کنترل
بررسی اثر Stark بر کاهش بهره نوری ليزرهای آبشاری کوانتومی
تصحيح ابيراهی کروی مرتبه سوم در تلسکوپ دو آينه ای با استفاده از روش تحليلی
تصحيح غير يکنواختی با استفاده از فيلتر کالمن در سامانه های تصويربردار حرارتی
بررسی مدل مداری ليزر تابشگر از سطح کاواک عمودی و تغييرات زمان واهلش
طراحی و بهينه سازی آنتن رفلکتور پهن‌باند با تغذيه کلاهی‌شکل در کاربرد مخابرات ماهواره‌ای
بررسی خواص ميکروويو نانوذرات فريت نيکل/نانولوله های چندديواره کربنی
طراحی و شبيه سازی آنتن مايکرواستريپ چند بانده با ساختاری جديد و ساده با قابليت پوشش 8 باند استاندارد مخابرات بی سيم
اندازه گيری شدت اشباع نانوذره فريت (Fe3O4) در محيط پليمری با استفاده از روش جاروب-z
اندازه گيری و مقايسه ضريب شکست غير خطی نانوذره فريت (Fe3O4) در محيط پليمری با استفاده از روش جاروب-z
طراحی و تحليل يک کوپلر Branch-line فشرده با استفاده همزمان از دو ساختار استاب‌های موازی و خط مايکرواستريپ ناقص، با قابليت حذف هارمونيک
مشخصه يابی و تعيين پارامترهای اپتيکی غيرخطی نانوکامپوزيت پلی يورتان سلول بسته- سيليکا به روش Z اسکن
طراحی شبکه تغذيه مسطح برای آنتن‌های حلزونی شکل و بررسی اثر صفحه رفلکتور روی عملکرد آنتن
روش رديابی مغناطيسی مؤثر با استفاده از هسته‌ی حسگر تک محوره با الگوی دو قطبی مغناطيسی.
مشخصه يابی مغناطيسی و تعيين محور ناهمسانگردی نوار کبالت پايه به روش تشديد فرومغناطيسی با استفاده از مدوله سازی ميدان
انتشار، انعکاس و جذب امواج الکترومغناطيسی ازتيغه پلاسمايی مغناطيده ناهمگنِ اتلافی
تشديد فرومغناطيسی لايه نازک Ni80Fe20
بررسی خواص الکتريکی نانوساختار TiO2 بر روی نانو ساختار سيليکان متخلخل
الگوريتم محاسبه پرتو تشعشعی آنتن آرايه انعکاسی مسطح
مدلسازی پاسخ حوزه زمان الکترومغناطيسی يک صفحه مقاوم افقی
طراحی و تحليل فيبر چند هسته ای با شيار کمکی برای کاربرد انتقال داده با سرعت زياد
بررسی توزيع توان و تزويج در فيبر چندهسته‌ای برای کاربرد در مسافت‌ زياد
شبيه سازی پارامترغيرخطی و افت حبس شدگی تارهای بلور فوتونی نازک شده
مطالعه موجبربلورفوتونی دوبعدی با نقص خطيِ مغناطيسی اپتيکی باسطح مقطع بيضوی درشبکه مربعی
اثر دمش ناهمدس بر سوئيچ زنی فراسرعت و فروسرعت نور در نانوساختار چاه کوانتومی سه ترازی آبشاری
افزايش جذب در سلول خورشيدی با استفاده از نانو ساختار فلزی
کاهش اثر تزويج متقابل در آنتن‌های آرايه‌ای مايکرواستريپ با استفاده از عناصر پارازيتيک
اندازه‌گيری ضرايب نفوذپذيری الکتريکی و مغناطيسی کاتاليست سه فلزه به روش حفره تشديد
تست غيرمخرب خطوط ريلی با استفاده از امواج الکترومغناطيس
بررسی پايداری ساليتون‌های گاف سطحی دوقطبی در مرز ساختارهای نوری متناوب
تصحيح خطای فاز ناشی از خطاهای مکانيکی در آنتن های آرايه فازی اکتيو با استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات
طراحی فيلتر نوری با طول موج 1550 نانومتر بر مبنای بلور فوتونی دو بعدی
طراحی سيرکولاتور هم‌صفحه خود باياس با استفاده از لايه‌ی ضخيم فريت استرانسيوم
انتشار ساليتون های ناهمدوس در محيط های غيرخطی غيرموضعی قوی
رشد و مشخصه‌يابی فيلم نازک مگنت مولکوليFeCl4)2(Py.H)3 Cl) و بررسی خواص اپتيکی آن
طراحی ، شبيه سازی و ساخت آنتن آرايه دو قطبی متناوب لگاريتمی متقاطع
مطالعه تجربی ويژگی های ترمواپتيکی محلول مالاچيت گرين در آب با استفاده از طيف سنجی عدسی گرمايی دو پرتويی مبتنی بر امواج الکترومغناطيسی ليزر
کنترل انتشار عمودی نور در بلور فوتونی يک‌بعدی با نقص آلائيده به اتمهای دو و سه ترازی
بررسی نقش و تاثير نانولوله‌های کربنی در جذب ميکروموج‌ها
طراحی فيلترهای رنگی برپايه تغيير زاويه تابش در بلورهای مگنتوفوتونی با نقص
بررسی پراش سيگنال در يک محيط فروشگاهی در باند فرکانسی 60 گيگاهرتز

 

مقالات سومین کنفرانس الکترومغنایس مهندسی ایران (1393) رو میتونید از اینجا دانلود کنید 

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *