پایان نامه ارشدالکترونیک- آنالیز امواج پلاسمای سطحی در مرز بلور فوتونی ..

آناليز امواج پلاسماي سطحی در مرز بلور فوتونی

پایان نامه ارشدالکترونیک- آنالیز امواج پلاسمای سطحی در مرز بلور فوتونی ..

موضوع پایان نامه : آنالیز امواج پلاسمای سطحی در مرز بلور فوتونی در حضور بار آزاد مرزی
مقطع : کارشناسی ارشد الکترونیک

چکیده
دراین گفتار به مطالعه برخی ساختارهای نوین مبتنی بر تداخل بار آزاد مرزی و موج الکترومغناطیس در ساختارهای الگوسازی شده به شکل بلور فوتونی پرداختهایم. پس از مرور مختصر کمی از مقدمات لازم، رسانائی در یک محیط فلزی را بررسی کرده و علت تغییرات آن را در فلزات مختلف شناسائی میکنیم. سپس تعدادی از روشهای حل مودال در معادلات الکترومغناطیسی را که از آنها استفاده شده، توضیح داده و نتیجه گرفتیم روشهائی که پدیده پاشندگی را در نظر میگیرند مناسبترند. با استفاده از این روشها ابتدا ساختارهای چندلایه ناهمگون نیمه هادی را تحلیل کرده و با نتایج ساده قبلی مقایسه نمودیم و دیدیم که با حل دقیقتر آن، فرکانسهای موهومی دارای فرمی به ظاهر متعارف ساختار باندهای انرژی تشکیل میشود. ویژگیهای منحصر به فرد ابررساناها باعث شد تا در مرحله بعد چگالی زوجالکترونهای آزاد تشکیل شده در سطح ابررسانا در حضور میدان مغناطیسی ثابت خارجی را با کمک روابط مشهور گینزبرگ لانداو محاسبه کرده و با استفاده از مدل دو سیاله، بلور فوتونی مجازی حاصل را تحلیل کنیم. و در انتها ماده نسبتاً جدید گرافین به عنوان مادهای با رسانائی بالا و ساختار طبیعی تکلایه را با در نظر گرفتن فرم کاملتر رسانائی تحلیل کرده و تأثیر نقطه تکین فرکانسی و پتانسیل اعمالی از گیت خارجی به این ساختار را بررسی نمودیم. همچنین در ساختارهای فوق با به دست آوردن مدهای الکترومغناطیسی، تغییرات و تقارنهای موجود در سلول واحد را برای امواج الکتریکی یا مغناطیسی مربوطه تحلیل کردهایم.

فهرست عناوین
مقدمه
لایه پلاسما و صفحه رسانا
– الف ساختار چندلایه ناهمگون
– ب صفحه نازک ابررسانا
– ج تک لایه گرافین
بلورهای فوتونی
– ۱ ۱ مقدمه .
۲ ۱ رسانائی بین نواری – (Intra-Band) 22
مدل درود (Drude) .

۲ ۱ رسانائی درون نواری – (Inter-Band)
۲ حل مودال
– ۱ ۲ مقدمه .
– ۲ ۲ ایجاد رابطه ماتریسی از معادلات ماکسول .
۲ ۲ روش بسط موج تخت – PWE (Plane Wave Expansion)
۴ ۲ روش بسط موج تخت اصلاح شده – RPWE (Revised Plane Wave Expansion) …
– ۵ ۲ تابع گرین ..
۳ صفحه نازک بلور فوتونی نیمه هادی .
– ۱ ۲ مقدمه .
– ۲ ۲ مدل ریاضی
– ۲ ۲ صفحه بدون تلفات و پاشندگی .
– ۴ ۲ صفحه همراه تلفات و پاشندگی
– ۵ ۲ شکل میدان در سه بعد
– ۸ ۲ نتایج شبیه سازی .
۴ صفحه نازک ابررسانا
– ۱ ۴ مقدمه
– ۲ ۴ مدل تئوری
۱ ۲ ۴ معادله گینزبرگ لانداو .
۲ ۲ ۴ مدل دو سیاله .
۲ ۲ ۴ ساخت ماتریس گذردهی مؤثر مختلط .
۴ ۲ ۴ حل معادله با روش – – RPWE ..
– ۲ ۴ نتایج و تحلیل آنها .
۵ تک لایه گرافین .
– ۱ ۵ مقدمه
– ۲ ۵ پاشندگی در سیستم الکترونی دوبعدی
– ۲ ۵ رسانائی در گرافین .
– ۴ ۵ نتایج و تحلیل آنها
– – ۱ ۴ ۵ ساختار باندهای انرژی .
– – ۲ ۴ ۵ شکل مدهای الکترومغناطیسی
۶ نتیجه گیری و کارهای آینده .
مراجع .
ضمیمه ۱ برنامه پیاده سازی روش RPWE
– ضمیمه ۲ برنامه پیاده سازی روش تابع گرین
– – ضمیمه ۲ برنامه الگوریتم حل معادله گینزبرگ لانداو

فرمت : pdf

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه

نام فایل: پایان نامه ارشدالکترونیک- آنالیز امواج پلاسمای سطحی در مرز بلور فوتونی ..

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد فایل: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *