دانلود مجله معماری و شهرسازی ایران | علمی – پژوهشی

مجله معماری و شهرسازی ایران

دانلود مجله معماری و شهرسازی ایران | علمی – پژوهشی

شماره های مختلف مجله معماری و شهرسازی ایران رو که از نشریات علمی – پژوهشی کشور هست و توسط دانشگاه علم و صنعت ایران منتشر میشه با ورود به لینک داده شده می تونید دانلود کنید:

فهرست مقالات مجله معماری و شهرسازی ایران

دوره ۱، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۹
[list margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ icon_bg_color=”#” icon_bg_hover=”#” square_bg_radius=”0″ icon_size=”16″ icon=”momizat-icon-checkmark” icon_color=”#ffaa11″ icon_color_hover=”#”]سازگاری ساختاری سیستم های صنعتی ساختمان سازی, مضامین دینی شینتو و تأثیر آن بر معماری ایزدکده های ژاپن, در جستجوی کریدورهای دید راهبردی شهر تهران, جستاری در استفاده از دیدگاه نشانه شناسی در طراحی محصول, بازخوانی ارتباط «انسان-طبیعت» از طریق بررسی نماد باغ در آثار نقاشی معاصر ایران, پیاده راه عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی, ضرورت رویکردی نو در تدوین قوانین و مقررات معماری اسلامی (تأملی بر: تأثیر قاعده فقهی «لا ضرر» بر مواد مربوط به حریم بصری در قانون مدنی ایران, بازسازی بخش مرکزی شهرها؛ الگوی مداخله و دستور العمل های مرمتی در خرده حوزه های درک پذیر, معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست, بررسی عملکرد اقلیمی نورگیرهای داخلی ساختمان های اداری (مطالعه موردی: ساختمان های نمونه در حوزه اقلیمی تهران)[/list]

دوره ۱، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۰
[list margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ icon_bg_color=”#” icon_bg_hover=”#” square_bg_radius=”0″ icon_size=”16″ icon=”momizat-icon-checkmark” icon_color=”#ffaa11″ icon_color_hover=”#”]سازگاری ساختاری سیستم های صنعتی ساختمان سازی, شهری برای همه، طرحی فراگیر در تعامل با ارگونومی (مطالعه موردی: طراحی کیوسک بلیط فروشی شرکت واحد شهر اصفهان), همخوانی بازار ایرانی با اصول جدید معماری رنسانس شهری, راهکارهای طبیعی نیل به محیط پایدار (نمونه موردی: بافت فرسوده محله از گل), تحلیل ساختارگرا در نشانه شناسی کالبد شهر, برنامه ریزی فضایی راهبردی (رویکردی کارا در نظام برنامه ریزی شهری), حفاظت و مدیریت بازارهای سنتی ایران, کاربرد الگوی مقداری در همسازی معماری و سازه, مدل ساختار مفهومی درس «اصول طراحی معماری مشارکتی» (درس پیشنهادی کارشناسی معماری)[/list]

دوره ۱، شماره ۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۰
[list margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ icon_bg_color=”#” icon_bg_hover=”#” square_bg_radius=”0″ icon_size=”16″ icon=”momizat-icon-checkmark” icon_color=”#ffaa11″ icon_color_hover=”#”]مقدمه ای بر مفهوم وانواع شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب, پیش درآمدی بر گونه شناسی فضاهای همگانی شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده محله ازگل), مبانی اجتماعی- فرهنگی طراحی اشیاء در دوران اولیۀ اسلامی (نموه پژوهش: ظروف خانگی اول تا پنجم هجری ایران), نقش مشارکت کودکان در طراحی منظرهای شهری (مورد مطالعاتی: پارک های محلی), ارزیابی و ارزشیابی مواد سازنده مبلمان و تجهیزات فضای بازی کودکان (در بوستان های شهر تهران(مناطق ۱ و ۶ و ۱۹)), به کارگیری روش تصمیم گیری VIKOR با رویکرد فازی (در انتخاب مدیریت پروژه های عمرانی), طراحی هویت مند سکونت گاه های انسانی “رویکردی کل نگر در ارتباط با سکونت”, جایگاه خیال در آفرینش اثر هنری (از منظر اسلامی), حاملین توسعه و احیاء، از احیاء آمرانه تا بازسازی مشارکتی (مورد پژوهش (بررسی سه نمونه توسعه و احیاء با تأکید بر نقش حاملین))[/list]

دوره ۱، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۹۱
[list margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ icon_bg_color=”#” icon_bg_hover=”#” square_bg_radius=”0″ icon_size=”16″ icon=”momizat-icon-checkmark” icon_color=”#ffaa11″ icon_color_hover=”#”]استخراج معیارهای هماهنگی و ناهماهنگی نماهای ساختمان با دستگاه بینایی انسان با توجه به اصول بوم شناسی بصری, ارتقای فضای گردشگری دریاجه پارک جنگلی تلو(پیشنهاد طراحی بر مبنای رو یکردهای سه گانه اکولوژیکی،زیبایی شناختی و اجتماعی), بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری, خوانش ساختار شهر؛ گامی به سوی شکل شناسیِ شهری, سنجش معیار های موثر بر ایجاد محورهای پیاده مدار با بکارگیریسیستم اطلاعات مکانی( GIS ) و چیدمان فضا, تحلیل کیفیت بصری فضای مسکونی با توجه به قابلیت و میزان دید نمونه موردی:خانه های بافت قدیم بوشهر, طراحی میدان راه آهن مشهد با تکیه بر اصول ادراک محیط, بررسی خودکفایی در شهرهای جدید مقایسه تجربه ایران (شهر جدید هشتگرد) و کره جنوبی[/list]

دوره ۱، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲
[list margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ icon_bg_color=”#” icon_bg_hover=”#” square_bg_radius=”0″ icon_size=”16″ icon=”momizat-icon-checkmark” icon_color=”#ffaa11″ icon_color_hover=”#”]رویکرد پایداری در طراحی اشیای کهن ایران نمونه پژوهش : ظروف خانگی قرون اولیه اسلامی تا پنجم هجری, ارزیابی مؤلفه های کیفیت فضای شهری بر میزان مطلوبیت مسیرهای پیاده گردشگری (مورد پژوهی اولویت بندی مسیرهای گردشگری پیاده در شهر اصفهان), ارزیابی تجارب جهانی حمل و نقل و سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری با تکیه بر پیاده مداری, ارائه مدلی برای تبیین پارامترهای تاثیرگذار در معنای مکان در محیطهای آموزشی نمونه موردی: مقایسه معنای مکان در دانشکده معماری و غیر معماری, بررسی مشوق ها و بازدارنده های استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان), تاثیر بکارگیری چندرسانه های تعاملی بر بهبود کیفیت آموزش سازه در رشته معماری, تعیین شاخص های موثر در خلق مکان های امن پیاده مدار جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خیابان بهار آزادی محله خاک سفید تهران), طراحی تعاملات، هنر تسهیل ارتباط متقابل انسان با محصول وخدمات, بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری, حلقه گمشده روان شناسی محیط در آموزش معماری, بازتوسعه زمین های قهوه ای، رهیافتی به سوی توسعه محلی پایدار, اصول سامانه های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران[/list]

دوره ۱، شماره ۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۲
[list margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ icon_bg_color=”#” icon_bg_hover=”#” square_bg_radius=”0″ icon_size=”16″ icon=”momizat-icon-checkmark” icon_color=”#ffaa11″ icon_color_hover=”#”]بازشناسی برخی نشانه ها در فضاهای شهری, تحلیل تحولات فضایی کلان شهرها در ارتباط با تغییرات قیمت نفت در ایران . نمونه مورد مطالعه : کلان شهر تبریز, ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره گیری از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP), کاربست سیاستهای طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی, تأثیر رنگ در طراحی بخش بستری بیمارستانها, بررسی رابطه بین سابقه تحصیلی دانشجویان معماری و قضاوت پروژه پایانی آنان, بررسی روند توسعه شهری طی شهرسازی ایلخانی با تحلیلی بر توسعه شهری تبریز, گونه و گونه شناسی معماری[/list]

دوره ۱، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۳
[list margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ icon_bg_color=”#” icon_bg_hover=”#” square_bg_radius=”0″ icon_size=”16″ icon=”momizat-icon-checkmark” icon_color=”#ffaa11″ icon_color_hover=”#”]تدوین راهبردهای طراحی مبادی ورودی شهرها با رویکرد کیفیات ادراکی – بصری (نمونه مورد مطالعه: ورودی جنوب شرقی کلان شهر تهران), ارزیابی کیفیت های مؤثر بر گردشگریشهری در خیابان شریعتی کرمان, ارتقاء حس تعلق به مکان ازطریق نوسازی بافت فرسوده با توجه به فضای واسط (نمونه موردی: محله باغ شاطر تهران), اجتماع پذیری در حیاط خانه ایرانی (شناخت ویژگی های تقویت کننده حضوردر حیاط، از طریق تحلیل سکان سهای سینمایی), بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله مسکونی (نمونه موردی: محله درکه – تهران), بازی انگیزی، راهبرد طراحی محی طهای یادگیری, دستیابی به مولفه های معماری فضاهای آموزشی ویژه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر, الگوهای چیدمان فضا در بناهای آموزشی همساز با اقلیم معتدل و مرطوب CF, معیارهای طراحی سرپناه موقت با رویکرد زلزله (مطالعه موردی خراسان رضوی)[/list]

دوره ۱، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۳
[list margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ icon_bg_color=”#” icon_bg_hover=”#” square_bg_radius=”0″ icon_size=”16″ icon=”momizat-icon-checkmark” icon_color=”#ffaa11″ icon_color_hover=”#”]ساز و کار داوری و سنجش طراحی در آموزش معماری پیشنهاد مدلی برای ارزیابی فرآیند و ارزشیابی طرح در تعامل استاد و دانشجو, بررسی و مطالعه معماری و شهرسازی آوه در دوره ایلخانیان, نما، سیمای بافت تاریخی و منظر فضای عمومی در قوانین ملی، ضوابط و مقررات محلی و وظایف مدیریت شهری, تاثیر وجود پیش ورودی بر رفتار حرارتی فضای اصلی در اقلیم گرم و خشک ایران (بررسی خانه های قدیمی شهر یزد), اختلافات فرهنگی، عاملی تأثیر گذار بر ترجیحات محیطی دانشجویان نسبت به فضای خوابگاه (نمونه موردی: ایران و قبرس), نگرشی محتوایی به مقول هی زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی, مقایسه تطبیقی قابلیت پیاده مداری در محلات مسکونی طراحی شده از دیدگاه ساکنین نمونه مطالعاتی: محله هفت حوض و فاز یک شهرک اکباتان در شهر تهران[/list]

دوره ۱، شماره ۹، بهار و تابستان ۱۳۹۴
[list margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ icon_bg_color=”#” icon_bg_hover=”#” square_bg_radius=”0″ icon_size=”16″ icon=”momizat-icon-checkmark” icon_color=”#ffaa11″ icon_color_hover=”#”]تجلی سنت در معماری معاصر ژاپن تداوم حضور “ستون” ، به عنوان عنصر دارای معنا در اندیشه معماران ژاپن, تاثیر ارسی ها بر جریان هوا در فضای داخلی، مطالعه موردی : خانه زینت الملک شیراز, بررسی عملکرد بازشوهای دو پوسته در ساختمانهای سنتی نواحی سردسیری ایران .نمونه موردی :خانه قدکی و خانه گنجه ای زاده در تبریز, ارزیابی سرمایه اجتماعی در خیابان. نمونه موردی :خیابانهای چلیپایی هسته مرکزی شهر سنندج, سنجش و ارزیابی تاثیرات ایجاد ابر پروژه شهری الماس شرق مشهد از دیدگاه نواحی سکونتی پیرامون با مدل Electre, ارزیابی واسطه های کاربری در محصولات خانگی با رویکرد رضایت مصرف کننده و طراحی خوشایند, راهکارهای طراحانه تحقق پایداری اجتماعی در مسکن گروه کم درآمد در شهر تهران, فهم ابعاد عاطفی حیاط در خانه های سنتی شیراز, بازخوانی و تبیین معنی و هویت مکانی[/list]

دوره ۱، شماره ۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۴
[list margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ icon_bg_color=”#” icon_bg_hover=”#” square_bg_radius=”0″ icon_size=”16″ icon=”momizat-icon-checkmark” icon_color=”#ffaa11″ icon_color_hover=”#”]بهبود عملکرد عناصر معماری زمین گرا در معماری گیلان و باز آفرینی آن در ساختارهای امروزی با استفاده از تکنولوژی نانو, بررسی شاخص های تعیین کننده مفهوم شادی در طراحی پاتوق های شهری . محدوده مورد مطالعه : منطقه یک شهر اردبیل, بررسی رویکردهای مختلف سازگاری با زمینه جهت تقویت جایگاه زمینه گرایی در فرآیند برنامه دهی معماری, تاثیر شیوه زندگی بر سازمان فضایی خانه, تبعیت فرم از داده :معماری زمینه گرا در عصر دیجیتال, بررسی تطبیقی توسعه شبکه ارتباطی سنتی و جدید در بافت قدیم شهر تبریز, اصولی برای معماری فضاهای آموزشی مبتنی بر تعریف انسان و معماری از منظر اسلام, توسعه محیط های یادگیری : ارتقاء یادگیری, روشهای بهینه طراحی معماری در ساختمانهای صنعتی بر اساس آراء صاحب نظران حوزه طراحی معماری[/list]

دوره ۱، شماره ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵
[list margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ icon_bg_color=”#” icon_bg_hover=”#” square_bg_radius=”0″ icon_size=”16″ icon=”momizat-icon-checkmark” icon_color=”#ffaa11″ icon_color_hover=”#”]تهیه الگوریتم کنترل سایه‌بان‌های متحرک و بررسی و بهینه کردن شرایط کنترلی برای فصول سرد در شهر تهران, بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاءتعاملات اجتماعی در فضای باز و نیمه باز مجتمع‌های مسکونی (نمونه موردی: مجتمع مسکونی منطقه۲۲), تحلیل کیفیت باز آفرینی فضا عمومی شهری برمبنای رضایتمندی کاربران فضا (نمونه موردی میدان منیریه تهران), بررسی راهکارهای ارتقای فضای معماری مدرسه با توجه به دیدگاه دانش آموزان از نگاه نقاشی‌های آنان (نمونه موردی: مدارس ابتدایی شهرستان بندر انزلی), سنجش مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی و اجتماع‎پذیری در فضای‎شهری (مطالعه موردی:خیابان مدرس کرمانشاه), ارائه‏ دو روش جدید در ترسیم گره و مقایسه‏ ی آنها, نقش رویکردهای تأثیر گذار در شکل گیری پیکره ساختمانهای بلند, ارزیابی چگونگی تجلی نور در معماری مساجد با مطالعه موردی در محور میانی شهر تبریز (باغ گلستان تا چهارراه آبرسان), تبیین اصول نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری با هدف ارتقاء رضایتمندی سکونتی, ارزیابی معیارهای عملکردی مؤثر بر پیوند فضای شهر با محیط و مبادی ورودی شهرها, سنجش میزان رضایت مندی ساکنان مسکن مهر از کیفیت محیط مسکونی(مطالعه موردی: مسکن مهر کوهدشت), نشانه شناسی معماری کویر با تاکید بر عناصر معماری و شهرسازی (مطالعه موردی شهر عقدا), بررسی تطبیقی کارایی واسطهای کاربری کامپیوترها در افراد سالمند[/list]

دوره ۱، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵
[list margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ icon_bg_color=”#” icon_bg_hover=”#” square_bg_radius=”0″ icon_size=”16″ icon=”momizat-icon-checkmark” icon_color=”#ffaa11″ icon_color_hover=”#”]بررسی کارآیی راه های خروج ساختمان در تخلیه اضطراری آتش به روش تحلیل نر م افزاری (نمونه موردی: یک مدرسه در تهران), بازشناسی تحولات معماری در مجموعه تاریخی بازار اهر, تاثیر باد و آفتاب در تعدیل شرایط گرمایی خانه های بوشهر نمونه موردی: خانه گلشن, تبیین راهکارهای اجرایی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران با تاکید بر آسیب شناسی و ساماندهی کیفیت وضع موجود, تحلیل تطبیقی ساختار اصلی شهر تبریز از اواخر دوره قاجار تا معاصر با استفاده از تکنیک چیدمان فضایی, کاربرد مدل تلفیقی SWOT-AHP در طراحی محصولات بهداشتی (مورد مطالعه: طراحی مسواک برای معلولین حرکتی), بررسی اهمیت و نحوه آموزش نقد بنا به دانشجویان رشته معماری از دیدگاه اساتید معماری ایران, تحلیلی مقایسه ای بر خوانش مدرنیستی و پسامدرنیستی اثر معماری, نقش تکنولوژی حمل و نقل شهری بر بافت کالبدی محله های تاریخی در دوران معاصر (نمونه موردی محله خیابان و درب کوشک شهر قزوین), ارزیابی منظر صوتی در فضاهای شهری (نمونه موردی پیاده راه خیام، شهر ارومیه), عوامل موثر در ایجاد دلبستگی به مکان در خوابگاه های دانشجویی (نمونه موردی: خوابگاه دانشگاه سمنان), سنجش میزان راندمان عملکردی فضا در انواع سازمان فضایی بناهای درمانی با استفاده از تکنیک نحو فضا (نمونه ی موردی: سنجش موقعیت ایستگاه پرستاری در بخش بستری), ارزیابی کیفیت فضاهای باز پردیس مرکزی دانشگاه تبریز, روند شکل گیری حفاظت معماری از منظر فهم تاریخ, پژوهشی بر روند تغییرات چیدمان ساختمان های راکتور و توربین در نسل های مختلف نیروگاه های آب سبک تحت فشار, بررسی عناصر هویت ساز در کالبد خارجی ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی در شهر تهران, ارسی، راهکاری برای کنترل نور روز نمونه های موردی: خانه های دورهِ ی قاجار در قزوین[/list]

تمامی شماره های مجله معماری و شهرسازی ایران رو از لینک زیر می تونید دانلود کنید.

دانلود مجله معماری و شهرسازی ایران

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *