پروژه شناخت فضای شهری | بازآفرینی میدان پرشینگ

پروژه شناخت فضای شهری میدان پرشینگ

پروژه شناخت فضای شهری | بازآفرینی میدان پرشینگ

پروژه شناخت فضای شهری با بازآفرینی نمونه موردی میدان پرشینگ لس آنجلس که توسط فاطمه اردشیری و الهه کشیری در موسسه طبری بابل تهیه شده رو به صورت PDF از لینک داده شده می تونید دانلود کنید:

فهرست پروژه شناخت فضای شهری

مفهوم بازآفرینی
تاریخچه میدان  پرشینگ
موقعیت میدان در شهر لس آنجلس
معرفی عناصر اطراف میدان
وضعیت کنونی میدان
میزان موفقیت طرح
منابع

ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺣﻴﺎ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت و ﻧﻮزاﻳﻲ ﺷـﻬﺮی و ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪن ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .در ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم رﺷﺪ ﻛﻤﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﺑﺮای اﺳﻜﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ، در ﻗﺎﻟﺐ ﻃـﺮح ﻫـﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷـﻬﺮی رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﻧﮕﺎه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺪون ﭘﺎﻛﺴﺎزی ﻫﻮﻳﺖ ﻫای ﺗـﺎرﻳﺨﻲ دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺮ می اندیشند در واقع دهه ۱۹۹۰  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﺷﻬﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن و در ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺮﻣﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺤﺮوم در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،ﻛﺎﻟﺒﺪی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳـﺖ.

اساسی ترین نقطه در سیمای شهر لس آنجلس که به راستی می توان آن را گره ای برای مرکز شهر به شمار آورد میدان پرشینگ است که در نبش دو خیابان “برآدوی” و “هفتم” که فروشگاه های متعدد در آن ها واقع است و مانندL  به یکدیگر متصل گشته اند، قرار دارد. و این نکته کاملا در انطباق با سیستم کلی خیابان بندی شهر است که شطرنجی است. در انتهای خیابان “برآدوی” مرکز اجتماعی شهر قرار دارد و در ماورای آن خیابان “پلازا- آلورا” که از نظر احساسی اهمیت دارد و خود گره ای به وجود می آورد.

میدان پرشینگ در سال ۱۹۱۸ به افتخار ژنرال جنگ جهانی اول جان پرشینگ به این نام نامیده شد. این میدان تاریخ طولانی دارد که به سال ۱۸۶۶ و زمانی که به عنوان یک پلازای اسپانیایی خوانده شد، برمی گردد. از آن زمان تا کنون  زیر دست معماران و متخصصان باغبانی متعددی نظیر: فرد ایتون ( ۱۸۹۰)، جان پارکیسون ( ۱۹۱۱)، فرانک شیرر ( ۱۹۲۸)، استیلز کلیمنتس ( ۱۹۵۰) و در سال ۱۹۹۴ ریکادو لگورتا و لاری اولین، دستخوش تغییرات زیادی شده است. در این جا پیشنهاد آخر مد نظر قرار خواهد گرفت.

فرستنده: justpink843

نام فایل: پروژه شناخت فضای شهری | بازآفرینی میدان پرشینگ

دانلود فایل: لینک مستقیم

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *