پروژه شناخت فضای شهری | بازآفرینی میدان پرشینگ

پروژه شناخت فضای شهری میدان پرشینگ

پروژه شناخت فضای شهری | بازآفرینی میدان پرشینگ

پروژه شناخت فضای شهری با بازآفرینی نمونه موردی میدان پرشینگ لس آنجلس که توسط فاطمه اردشیری و الهه کشیری در موسسه طبری بابل تهیه شده رو به صورت PDF از لینک داده شده می تونید دانلود کنید:

فهرست پروژه شناخت فضای شهری

مفهوم بازآفرینی
تاریخچه میدان  پرشینگ
موقعیت میدان در شهر لس آنجلس
معرفی عناصر اطراف میدان
وضعیت کنونی میدان
میزان موفقیت طرح
منابع

ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺣﻴﺎ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت و ﻧﻮزاﻳﻲ ﺷـﻬﺮي و ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪن ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .در ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم رﺷﺪ ﻛﻤﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي اﺳﻜﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ، در ﻗﺎﻟﺐ ﻃـﺮح ﻫـﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷـﻬﺮي رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﻧﮕﺎه ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺪون ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻫﻮﻳﺖ ﻫاي ﺗـﺎرﻳﺨﻲ دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺮ می اندیشند در واقع دهه 1990  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﺷﻬﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن و در ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺮﻣﺖ ﺷﻬﺮي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺤﺮوم در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي،ﻛﺎﻟﺒﺪي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳـﺖ.

اساسی ترین نقطه در سیمای شهر لس آنجلس که به راستی می توان آن را گره ای برای مرکز شهر به شمار آورد میدان پرشینگ است که در نبش دو خیابان “برآدوی” و “هفتم” که فروشگاه های متعدد در آن ها واقع است و مانندL  به یکدیگر متصل گشته اند، قرار دارد. و این نکته کاملا در انطباق با سیستم کلی خیابان بندی شهر است که شطرنجی است. در انتهای خیابان “برآدوی” مرکز اجتماعی شهر قرار دارد و در ماورای آن خیابان “پلازا- آلورا” که از نظر احساسی اهمیت دارد و خود گره ای به وجود می آورد.

میدان پرشینگ در سال 1918 به افتخار ژنرال جنگ جهانی اول جان پرشینگ به این نام نامیده شد. این میدان تاریخ طولانی دارد که به سال 1866 و زمانی که به عنوان یک پلازای اسپانیایی خوانده شد، برمی گردد. از آن زمان تا کنون  زیر دست معماران و متخصصان باغبانی متعددی نظیر: فرد ایتون ( 1890)، جان پارکیسون ( 1911)، فرانک شیرر ( 1928)، استیلز کلیمنتس ( 1950) و در سال 1994 ریکادو لگورتا و لاری اولین، دستخوش تغییرات زیادی شده است. در این جا پیشنهاد آخر مد نظر قرار خواهد گرفت.

فرستنده: justpink843

پروژه شناخت فضای شهری

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *