کاربرد شاخص هاي گیاهی حاصل از داده هاي ماهواره اي IRS

کاربرد شاخص هاي گیاهی حاصل از داده هاي ماهواره اي IRS

عنوان مقاله : کاربرد شاخص هاي گیاهی حاصل از داده هاي ماهواره اي IRS در تعیین سطح جنگل هاي حراي نایبند در مجاورت تأسیسات نفتی پار س جنوبی

چکیده
سنجش مساحت جنگلهاي حراي خلیج نایبند در مجاورت تأسیسات پارس جنوبی از طریق داده هاي ماهواره اي میتواند به عنوان شاخصی در ارزیابی پیامدهاي زیست محیطی ناشی از این صنایع عظیم نفتی و گازي محسوب شود. خسارت هاي زیست محیطی به ویژه صنایع بزرگ نفتی از اجتناب ناپذیرترین پیامد هاي ناشی از تاسیس آ نها بعد از انقلاب صنعتی بوده است.
اهمیت این خسارتها که گاهی اثرات مثبت اقتصادي این صنایع را مورد تردید قرار داده است، از سالهاي 1960 سبب توجه به کاهش میزان این خسارت ها از طریق استفاده از تکنیک هاي مؤثر گردیده است . هدف این
پژوهش بررسی امکان استفاده از اطلاعات ماهواره اي IRS و شاخصهاي گیاهی در مطالعه جنگلهاي حرا به عنوان شاخصی جهت اندازه گیري خسارت هاي احتمالی زیست محیطی تاسیسات عظیم نفتی منطقه پارس جنوبی بوده است . از جمله این تکنیک ها تحلیل داده هاي ماهواره اي می باشد. از این رو این مقاله با استفاده از داد ه هاي IRS سال 2008 و آنالیز داده ها با نرم افزار ILWIS موقعیت و شرایط جنگل هاي مزبور را مورد بررسی قرار داده است. در این راستا از ترکیب کاذب رنگی باندهاي 2 و 3 و 4 جهت تعیین موقعیت مکانی و تهیه نقشه Segment از جنگل حرا استفاده شده است و با کمک دستگاه GPS نقشه واقعیت زمینی تهیه گردید.

دانلود مقاله

 

 

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *