حذف هارمونیک سوم در ژنراتور وترانسفورماتور

حذف هارمونیک سوم در ژنراتور

حذف هارمونیک سوم در ژنراتور وترانسفورماتور

چگالی شار در ماشین های واقعیacنمی باشد،این اثر از هارمونیکها ناشی می شود،یعنی باعث غیر سینوسی شدن چگالی شار ودر نتیجه ولتاژالقایی میشوند.
چون شکل موج نسبت به مرکز شار رتور متقارن است،هیچ هارمونیک زوجی در ولتاژفاز وجودندارد
اما تمام هارمونیکهای فرد(۳،۵،۷,۹,۱۱,…)در ولتاژفاز وجوددارند.
توجه:
هرچه شماره(عددمولفه)هامونیک بیشتر شود،دامنه(اثر)آن در ولتاژخروجی کمتر میشودلذا میتوان از هارمونیکهای ۱۱به بعد صرفنظر کرد.لذا مزاحم ترین هارمنیکها،هارمونیک سوم می باشد.

اشتراک گذاری این نوشته