دانلود مجموعه مقالات ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

دانلود مجموعه مقالات ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 

بررسی تاثیر بلندای سرعت در تحلیل جریان های غیر دارسی در مصالح سنگریزه ای

بررسی پتانسیل کاویتاسیون با در نظر گرفتن فشارهای دینامیکی ]1،2[ در پرتاب کننده جامی شکل

بررسی تاثیر پارامترهای جریان بر ضریب پخش عرضی آلودگی در یک کانال مستطیلی

بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر روی ضریب تخلیه سرریزهای نیم دایره ای در پلان

بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات شیب و غلظت بر ارتفاع و سرعت راس جریانهای غلیظ

بررسی تاثیر شیبدار کردن وجه بالا دست سرریزهای لبه پهن مستطیلی در ضریب تخلیه و مشخصات جریان

بررسی آزمایشگاهی ضریب ارتجاعی بعنوان عاملی موثر در مدلسازی لاگرانژی مسیر حرکت ذرات رسوب پس از برخورد به بستر

بررسی تجربی ساختار جریان چگال سه بعدی

بررسی تغییرات ارتفاع مخزن سد بر میزان تولید انرژی و راندمان واحدهای نیروگاه (مطالعه موردی سد کرخه)

بررسی تغییرات سرعت جریان آب در تندآب و پای سرریز سد بالارود و مقایسه سرعت با روابط استاندارد

بررسی توزیع فشار هیدرودینامیکی و نوسانات لحظه ای فشار بر روی سرریز سد بالارود

بررسی خلاءزائی (کاویتاسیون) بر روی سریز سد بالارود با استفاده از مدل فیزیکی

بررسی روش های آزمایشگاهی آشفتگی جریان در کانال های روباز و مقایسه آنها با روابط تئوری

روش ساماندهی رودخانه در نواحی پیچانی با هدف آبگیری و ممطالعه موردی آبگیرهای ثقلی در حوضه کندوز-افغانستان

اثر زمان بر ابعاد حفره آبشستگی ناشی از جت های ریزشی آزاد

بررسی عددی برای تعیین محدوده اعتبار مدل های دو بعدی برای شبیه سازی جریان از کانال فرعی به کانال اصلی

بررسی فرآیند انتقال در حوزه آبشکنهای کنار رودخانه

بررسی سرعت در جریان های حاوی مواد معلق و رسوب

بررسی نتایج اصلاح ناشی از بکارگیری ***** کالمن بر مدل ماسکینگام

بررسی نقش افزایش ارتفاع سد گلستان(1) در مبازه و مهار سیلاب های شرق استان گلستان

بررسی هیدرولیک جریان از سدهای پاره سنگی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

بررسی هیدرولیک جریان در آبیاری نواری با استفاده از ترکیب مدلهای توازن حجمی و اینرسی صفر

بررسی و برآورد تغییرات بستر مصب رودخانه بهمنشیر با استفاده از مدل ریاضی

پهنه بندی سیلاب در رودخانه ها با استفاده از بسته نرم افزاری RiverCAD (مطالعه موردی: رودخانه پلاسجان در استان اصفهان)

بکارگیری و مقایسه دو روش واسنجی دستی و خودکار در شبیه سازی هیدرولیک جریان آب زیرزمینی از کد کامپیوتری MODFLOW و PMWIN

بهینه سازی هوادهی در مجاری تخلیه کننده تحتانی سدها با استفاده از سیستم فازی و ساخت مدل فازی بر اساس روش Wang-Mendel

بهینه سازی سیستم استهلاک انرژی سرریزهای متوالی در سدهای بلند با استفاده از الگوریتم ژنتیک

بهینه سازی منحنی فرمان بهره برداری از سدهای کرج، لار و لتیان بمنظور تامین آب شرب تهران

بررسی رفتار مخزن سد با توجه به شاخصهای عملکرد مخزن و با استفاده از تکنیک تولید آمار مصنوعی

بررسی رفتار زهکشهای عمقی در کاهش نیروهای بالابرنده در پی سدهای بتنی وزنی به کمک حل سه بعدی معادله تراوش

بررسی تغییرات تنش برشی و انرژی جنبشی، در جریان متلاطم، بر روی ریپل ها در بستر کانال های باز

برآورد اهمیت و بزرگی ترمهای معادله اندازه حرکت در پدیده اندرکنش جریانهای جزر و مدی و رودخانه ای در رودخانه های جزر و مدی

بهینه یابی مقدار برداشت از آبخوانهای ساحلی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی: دشت آباده طشک

پایش هیدرولیکی تخلیه کننده های تحتانی

پهنه بندی سیلاب ناشی از شکست سدها با استفاده از تلفیق مدل هیدرولیکی و سامانه اطلاعات جغرافیایی

پیش بینی جریان رودخانه سفید رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN)

پیش بینی سیلاب رودخانه کارون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

بررسی تغییرات شاخص های موثر در پیش بینی شکست لوله های اصلی آبرسانی

پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از باد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پیش یابی امواج ناشی از باد به روش های آماری در مقایسه با سیستم استنباط فازی در آب های بسته

تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی در سیستم های رودخانه ای با استفاده از توابع هزینه فازی

اثرات سد بر محیط زیست

تحلیل حساسیت مشخصه های جریان گذرا نسبت به مولفه های نشت در خطوط لوله

تحلیل خطرپذیری و مدیریت سیلاب با استفاده از تلفیق نرم افزارهای HEC-RAS، GIS و تحلیل اقتصادی خسارت

تحلیل سناریوهای مختلف بهره برداری از مخزن سد جیرفت در شرایط سیلابی به منظور مهار سیلاب هلیل رود

تحلیل فیزیکی و عددی جریان گردابی آشفته، پیرامون یک آبشکن غیر مستغرق

شبیه سازی عددی جریان و غلظت رسوب در حوضچه های ته نشینی با در نظر گرفتن آشفتگی

اثرات کوتاه مدت و میان مدت هیدرولیکی و زیست محیطی آب حاوی یون کلسیم بر محیط های متخلخل ریزدانه

تحلیل یک بعدی جریان در رودخانه های شریانی و تعیین بستر و حریم آنها مطالعه موردی رودخانه رودان

تراوش در سدهای خاکی غیر همگن و غیر همسان با استفاده از ترکیب روش های اجزای مرزی و تفاضل محدود

تشخیص و بررسی انواع جریان ها بر روی سرریز پلکانی با استفاده از روش عددی

تعمیم روش ماتریس پاسخ در شبیه سازی سیستم آبهای زیرزمینی

تعیین ضریب دبی سرریز جانبی منقاری بصورت آزمایشگاهی با روش Partial Least Square (PLS)

تعیین عمق مرز نفوذناپذیر مجازی به عنوان سنگ کف برای تعیین مقدار دبی نشت آب

ارائه برنامه بهینه توزیع آب با ایجاد بلوک های مختلف آبیاری به روش الگوریتم ژنتیک ( مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن فارس)

تعیین مشخصات هیدرولیکی اتصالات لوله های موجدار زهکش زیرزمینی

تعیین گسترش تابع زمانی اختلاف فشار لحظه ای در بالا و پایین دالهای کف حوضچه های آرامش ناشی از نوسانات فشاری پرش هیدرولیکی با استفاده از تابع چگالی احتمال

تعیین مقادیر مناسب پارامترهای الگوریتم ژنتیک در هیدرولیک مخازن و سازه های آبی

اثر باد بر شکل موج در حال Shoaling

تلفیق مدل بهینه سازی کنترل سیلاب در مخازن سدها با مدل پهنه بندی و تعیین خسارت سیلاب در رودخانه پایین دست

تهیه و آزمون مدل سیستم کنترل بالادست فازی در کانال های آبیاری

توزیع تنش برشی جداره در کانال ها با مقاطع دایره ای نیمه پر

تاثیر نسبت ظرافت، عمق نسبی و شیب بر ضریب دارسی- ویسباخ در یک فلوم آزمایشگاهی با بستر دانه درشت

تجربیاتی جند در کار با مدل HEC-RAS در تحلیل جریان غیردائمی شکست سد مطالعه موردی: سد بیدواز اسفراین

حل وارونه مدل ریاضی آبهای زیر زمینی به منظور تعیین منشاء آلودگی

رابطه صریح برای طراحی مقطع عرضی کانال دایره ای با در نر گرفتن ویژگیهای جریان یکنواخت و استفاده از شاخص حساسیت هیدرولیکی

روش های مهار فرسایش و حفاظت خاک کناره ها در رودخانه صفارود

روندیابی معکوس امواج دیفیوزیو با استفاده از روش ماسکینگهام-کانژ اصلاح شده

مشاهده خطرات و تغییرات ساحلی نوار حاشیه ای دریای خزر به کمک عکس های هوایی

سرریز اضطراری از نوع خاکریز شسته شونده فیوز پلاگ

ارائه روشی نوین در بحث آبگیری و انتقال آب از رودخانه ها با استفاده از روش *****اسیون

شبیه سازی جریان مغشوش سه بعدی در درفت تیوب توربین نیروگاه های آبی به منظور بهینه سازی درفت تیوب

شبیه سازی عددی جریان روی سرریز پلکانی

شکل تغییرات بستر رودخانه در نواحی دشتی و تاثیر آبگیری برآن

شبیه سازی عددی گسترش و پخش نفت در آب

شبیه سازی عددی عملکرد بومها در مقابله با انتشار نفت

ضریب شدت جریان دریچه جانبی در قوس 180 درجه

طراحی بهینه سرریزهای جانبی در شبکه های مختلط جمع آوری فاضلاب و آب باران

مکان یابی محل نشت در لوله ها بر اساس روش موجهای ثابت

بهینه سازی سیستم انتقال پمپدار در مقابل ضربه قوچ ناشی از توقف ناگهانی پمپ با استفاده از بهینه سازی ریاضی

کاربرد دیوار هدایت برای کاهش آبشستگی اطراف کوله های پل

ارزیابی اهمیت پارامترهای مختلف در بروز ناپایداری در سواحل رودخانه ها

کاربرد هندسه هیدرولیکی در تعیین مقاطع پایدار در رودخانه ها

لایروبی رودخانه کارون در محدوده شهری اهواز و تاثیر آن بر کنترل سیلاب

مدل آزمایشگاهی اثر زمان و درصد انسداد بر آب شستگی موضعی

مدل جامع تحلیل پایداری سواحل رودخانه

ارزیابی تاثیر تنظیم متغیرهای مختلف دارای عدم قطعیت در کالیبراسیون مدل های تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب

مدلسازی عددی جریان و آبشستگی در اطراف پایه های دایره ای به روش حجم کنترل همپوشان بر روی شبکه بی ساختار مثلثی

بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدها با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی سد جیرفت)

ارزیابی ساماندهی بازه پل نازلو با استفاده از آبشکن ها در مدل فیزیکی رودخانه نازلو

مطالعه مکانیزم شکست موج بر روی موج شکن های مستغرق با استفاده از روش حجم سیال (VOF)

تعیین مکان و میزان تزریق کلر در شبکه های توزیع آب با استفاده از مدل تحلیل کیفی EPANET و الگوریتم ژنتیک

مدیریت فشار در شبکه های شاخه ای با استفاده از لوله های موازی

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زبری کف و ذرات جامد بر افت فشار در کانالها

مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان حول دو آبشکن در قوس 90 درجه با بستر متحرک

مطالعه هیدرودینامیکی الگوی جریان آشفته در قوس رودخانه با استفاده از مدل عددی سه بعدی

معیار آغاز حرکت ذرات رسوب در آبهای ساحلی

مقایسه، ارزیابی و واسنجی روابط تجربی برآورد ارتفاع رواناب در رودخانه ها از طریق روشهای گرافیکی و معیارهای ارزیابی جریانهای پیوسته
مقایسه اثر آبشکنهای نفوذپذیر مختلط (میله ای – پره ای) با آبشکنهای نفوذپذیری میله ای، پره ای و نفوذناپذیر در کنترل فرسایش خم خارجی رودخانه به کمک مدل فیزیکی

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *