آشنایی قبل از ازدواج

آشنایی قبل از ازدواج

آشنایی قبل از ازدواج

آشنایی اولین گام برای ازدواج است.به طورسنتی درجامعه ما آسنایی ازطریق خواستگاری انجام می شودکه شکل آن درنقاط مختلف ایران متفاوت است.


جذابیت:معمولااولین دلیل برای آشنایی با یکنفرجذابیت اوست.جذابیت درآغازوگسترش روابط بین زن ومرد نقش به سزایی دارداما یکی از حوزه هایی است که درمورد آن مطالعات اندکی انجام گرفته است چراکه تاکنون فکرمیشده است که جذابیت موضوع مناسبی برای مطالعه نیست.درمطالعات انجام شده اخیر این نتیجه بدست آمده است که جذابیت ظاهری بیشترین تأثیرغیرمنطقی رابراکثریت افرادویکی ازمهمترین شاخصه هایی است که باتعدادافرادخواستارازدواج بافردتأثیردارد.درنگاه اول جذاب ترین افراد به احتمال زیادافرادی گرم،حساس،مهربان به روز وباکفایت هستند.


دریک مطالعه بین فرهنگی که سی وسه فرهنگ درنقاط مختلف جهان رادربرمیگرفت،ظاهرفیزیکی درهمه مواردبه عنوان جذاب ترین عامل توسط مردان ذکر شده بود!!درحالی که خانمهابه دورنمای مالی مردان وبلندپروازیآنها یاسخت کوشی وجدی بودن آنهاتوجه میکنند.آیادرتمام دنیازنان ومردان برروی این مواردتوافق دارند؟قضیسه به همین سادگی نیست!درتحقیقات انجام شده همه افرادی به پرسشنامه هاپاسخ داده بودند،چه مردوچه زن،ویژگیهای شخصیتی”فهیم ومهربان”و”باهوش”رابر”قدرت کسب وکار”یا”جذابیت ظاهری”ترجیح داده بودند.دربرخی تحقیقات قدرت کسب وکار مردان وجذابیت ظاهری خانمهاازهم تفکیک شده اند.اولویت این موارد دربرابرسایرمشخصات شخصیتی موردارزیابی قرارگرفته است.دربرخی تحقیقات مشخص شده این مواردقبل از دیگرعوامل شخصیتی مورد توجه قرار میگیرد.درمطالعه ای که توسط نوید درسال۱۹۸۴انجام شد،والویتهای مردان برای آشنایی بیشترجنبه های جذابیت ظاهری را شامل میشدوخانمهابرای آشنایی مخلوطی ازویژگیهای ظاهری وشخصیتی بوداماهمنگامی که دراین تحقیق مردان وزنان،ویژگی های با اهمیت برای همسرانشان رالیست کردند.فهرست آنها به طورمعنادارشبیه هم بوداین فهرست به ترتیب اولویت عبارت بوداز:
۱-صداقت
۲-شخصیت
۳-وفاداری وتعهد
۴-حساسیت
۵-خونگرمی
۶-مهربانی
۷-خلق وخو
۸-ملایمت
۹-صبروشکیبایی
۱۰-متانت ووقا

عنوان مطلب: آشنایی قبل از ازدواج

مشاهده کامل مطلب: لینک به تالار گفتگو

منبع: نواندیشان

آشنایی قبل از ازدواج
امتیاز به این پست

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *