کوره ھای القایی تحت خلأ

کوره ھای القایی تحت خلأ

با پیشرفت سریع علم ودرکنارآن صنعت، نیاز وافری بھ تکنولوژیھای نو احساس
میشود. این دستاورد، معلول علت بزرگی است، بھ نام پیشرفت.
درھمین راستا علم متالورژی کھ از پایھ ای ترین علوم مھندسی است، رشد
روزافزونی داشتھ کھ منتج بھ کشفیات و اختراعات جدیدی بوده است کھ با سعی و تلاش
اھالی این علم صورت گرفتھ است.
نیاز بھ داشتن قطعاتی از جنس آلیاژھای خاص، کھ دارای ویژگیھای مطلوبی مانند
استحکام و تافنس بالا، عمر خستگی زیاد، خواص فیزیکی بھتر و ضریب اطمینان بالاتر
ھستند، مورد توجھ میباشد. از ھمین رو محققین پی بھ نیاز خود برده و در صدد دستیابی
بھ آن برآمدند.
آنھا این خواص را در نوعی از آلیاژھا با عنوان (آلیاژھای تمیز (پیدا کرده اند. این
آلیاژھا بھ خاطر دارا بودن نسبت استحکام بھ وزن عالی، ارزش افزوده بالایی دارند و
مجموعھ خواص فوق، نیروی محرکھ ای برای تحقیق در جھت تولید آلیاژھای تمیزتر، ازطریق ابداع و بکارگیری روش ھای ذوب پیشرفتھ تر میباشد.
اصطلاح تمیز برای آلیاژھا، یک نسبت است کھ بھ معنی پایین بودن میزان عناصر
ناخالصی مضر نظیر اکسیژن، گوگرد، فسفر، نیتروژن، ھیدروژن و دربعضی موارد
کربن بھ کار میرود. این تعریف را می توان بھ یک آلیاژ فولاد تمیز و یا یک سوپر آلیاژ
غیر آھنی نسبت داد؛ درشمشھا نیز واژه تمیز، بھ پایین بودن میزان آخالھای غیرفلزی و
بطورعمده آخالھای اکسیدی وسولفیدی اشاره دارد.

فھرست
عنوان صفحھ
مقدمھ…………………………………. …………………….. 2
معرفي ………………………………………….. …………3
ذوب القایی تحت خلا ………………………………………….. 6
شرح فر ایند…………………………………… ………………. 7
تلاطم حمام مذاب در کوره ھای …………………………………….11
نیتروژن زدایی…………………………………. ………………. 14
اکسیژن زدایی…………………………………. ……………….. 14
کاھش ناخالصی ھای غیر فلزی مضر…………………………………. 15
ھیدروژن زدایی…………………………………. ……………….. 16
واکنش گوگرد زدایی ………………………………………….. ….. 16
آخال زدایی ………………………………………….. ……………17
پاکسازی و تصفیھ مذاب در ………………………………………….. 18
بوتھ و مواد نسوز…………………………………… …………….. 19
تکنولوژیھای جدید…………………………………… ……………… 20
محدودیت ھا ………………………………………….. ………….. 21
اتوماسیون کوره ھای ………………………………………….. …..23
فھرست منابع ومآخذ…………………………………. ……………….24

یرای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

Download


درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *