تهيه متيل استر روغن كلزا به عنوان سوخت جايگزين موتورهای ديزل

تهيه متيل استر روغن كلزا به عنوان سوخت جايگزين موتورهای ديزل

فرآيند شيميايي تهيه سوختهاي جايگزين سوخت ديزل كه به دليل منشأ حياتي آنها بيوديزل ناميده مي شوند
شامل واكنش روغن و الكل در حضور يك كاتاليزور است كه منتهي به توليد استر اسيدهاي چرب موجود در روغن اوليه مي شود . براين اساس بيوديزلها عبارت از استرهاي منوالكيل اسيدهاي با زنجيره بلند مي باشند . به منظور بررسي امكان تهيه سوختهاي با منشأ گياهي متيل استر روغن كلزا به عنوان بيوديزل تهيه ومورد ارزيابي قرار گرفت . بيوديزل مورد نظر از واكنش ترنس استريفيكاسيون روغن پالايش شده كلزا با الكل متيليك در حضور هيدروكسيد پتاسيم به عنوان كاتاليزور ودردماي نسبتاً زياد تهيه گرديد . براي خنثي سازي از تيتراسيون با اسيد فسفريك و در مرحله جداسازي از روش تقطير استفاده گرديد. روش كروماتوگرافي مايع با بازدهي عالي درصد پيشرفت واكنش و تبديل روغن به استر را 6/91% نشان مي دهد . نتايج آزمايشها گرانروي وشاخص ستان متيل استر خالص كلزا را به ترتيب 15% و 5/6% بيشتر از سوخت ديزل نشان مي دهد . ارزش حرارتي متيل استر خالص كلزا 5/8% كمتراز سوخت ديزل بوده و مقدار گوگرد آن نيز تقريباً 1/0 ميزان گوگرد موجود در سوخت ديزل مي باشد . نقطه اشتعال بيوديزل خالص 5/49% بيشتر مي باشند .
لینک غیرمستقیم دانلود….


درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *