آیروژل

آیروژل

ایروسول

پخش ذرات کلوئیدی در حیط پراکندگی گازی شکل مانند ھوا را گویند. فاز پراکنده،فاز معلق نیز نامیده میشود. ھرگاه فاز پراکنده به حالت مایع باشد، آن را مه و چنانچه جامد باشد آن را دود یا غبار می نامند. ائروسول ھا عموما بیش از چند ساعت پایدار نیستند. دلایل این امر عبارتند از:

١- اختلاف چگالی محیط پراکندگی و فاز پراکنده
٢- ویسکوزیته ناچیز محیط پراکندگی
٣- حرکت مولکولی براونی بزرگ

بر اثر این حرکت مولکولی برخوردھای متعدد بین اجزاء پراکنده به وجود می آید که باعث لخته شدن یا انعقاد می گردد. فرایند لخته شدن آیروسول به وسیله امواج صوتی ۵٠٠٠ تا ۵٠٠٠٠ ھرتز سریعا انجام می گرد. ایروسول ھایی که در طبیعت وجود دارند عبارتند از: مه، ابر غبار کیھانی. ایروسول ھای مصنوعی شامل: دود، مه، سولفور تیریوکسید، غباز ذغال و … می باشند. ایروسول ھا در کشاورزی برای مبارزه با علف ھای ھرز یا آفات نباتی در پزشکی جھت درمان برخی بیماری ھای مانند سل، در مورد بھداشتی برای گندزدایی اماکن عمومی در معادن برای غبار زدایی و بالاخره در زمینه ھای نظامی و تسلیحاتی به کار می روند. تقریبا ھمه تسلیحات شیمیایی را می توان به صورت ایروسول به کار برد. این تسلیحات به ویژه ایروسول ھای رادیواکتیو به دلیل خاصیت پراکندگی می توانند ھفته ھا و بلکه ماه ھا در ھوا بمانند. غبارھا آلوده به رادیواکتیو را می توان توسط داروھای ایروسول از بدن انسان خارج ساخت. گندزدایی و خنثی سازی تسلیحات میکروبی به ویژه غیر سمی کردن تسلیحات شیمیایی می توانند با روش ھای مناسب ایروسول با موفقیت تمام انجام گیرد.

ایروژل

ایروژل یکی از انواع نانوفوم است که برای نسبت استحکام بھ وزن بالا طراحی شدهاست. این گونه ساختارھای نانوفوم در زمینھھای مختلف؛ از جمله زمینشناسی، فسفولیپیدھا، سلولھا، ساختار استخوان، پلیمرھا، مواد ساختاری و بھطور کلی در ھر جایی که نیاز به سبک بودن و استحکام است، وجود دارند

نویسنده: مجید غفوری

نام فایل: آیروژل

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

 

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *