طرح جامع شهر سنندج

طرح جامع شهر سنندج

طرح جامع شهر سنندج

طرح جامع شهر سنندج که توسط مهندسین مشاور تدبیر شهر تهیه شده است را به صورت پاورپوینت در دو قسمت می توانید دانلود کنید. مرحله اول مربوط به شناخت وضع موجود و مرحله دوم مربوط به ارزیابی و طرح می باشد. همچنین طرح جامع سنندج ۱۳۵۲ که توسط مهندسین مشاور مرجان تهیه شده است نیز در دو جلد به صورت PDF برای دانلود قرار گرفته است.

فهرست مطالب طرح جامع شهر سنندج :

مرحله اول طرح جامع شهر سنندج : شناخت وضع موجود

تحولات تاریخی

 • تاریخچه تحولات کالبدی شهر سنندج
 • تحولات تاریخی شهر سنندج
 • بافت تاریخی و آثار با ارزش میراث فرهنگی

ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی

 • زلزله خیزی
 • شرایط اقلیمی

مطالعات جمعیتی

 • دیدگاه های کلی
 • جمعیت شهر سنندج
 • تحولات جمعیت و خانوار شهر سنندج ۸۳ – ۱۳۵۵
 • وضعیت اجتماعی

مطالعات اقتصادی

 • نسبت هزینه به درآمد خانوارهای شهری استان کردستان در دوره ۸۱-۷۵ و مقایسه آن با کل کشور
 • درصد سهم هزینه های مختلف از سبد خانوارها در استان کردستان ( ۱۳۸۱ )
 • مقایسه درصد خانوارهای برخوردار از تسهیلات عمده زندگی و مسکن استان کردستان و کل کشور ( ۱۳۸۱ )
 • درصد سهم شهرستان سنندج از محصولات سالانه و دائمی استان کردستان ( ۱۳۸۰ )
 • درصد سهم شهرستان سنندج از سطح زیر کشت و مقدار تولید محصولات استان کردستان ( ۱۳۸۰ )
 • درصد سهم بخشهای مختلف فعالیت شهر سنندج به کل شهرستان ( ۱۳۷۵ )
 • شاخص های اقتصادی – جمعیتی شهر سنندج ( ۱۳۷۵ )
 • درصد اشتغال بخشهای اقتصادی شهر سنندج ( ۱۳۷۵ )
 • درصد سهم شاغلان فعالیت های اقتصادی شهر سنندج ( ۱۳۷۵ )

تأسیسات و تجهیزات شهری

 • وضع کمی و کیفی تأسیسات و تجهیزات شهری
 • شـبکه جمع آوری و دفع فاضلاب
 • شـبکه توزیع آب شهر سنندج
 • شـبکه توزیع برق شهر سنندج
 • شـبکه توزیع گاز شهر سنندج
 • شـبکه مخابرات شهر سنندج
 • محدوده خدمات پستی شهر سنندج

مطالعات ترافیک

 • توضیحات کلی
 • وضعیت ترافیکی خیابانهای شهر سنندج
 • وضعیت اجمالی ترافیکی بعضی از معابر شهر سنندج
 • سلسله مراتب معابر شهری
 • ظرفیت و حجم ترافیک درساعت پیک صبح
 • ظرفیت و حجم ترافیک درساعت پیک عصر
 • نقاط حادثه خیز و مقاطع معابر
 • شبکه اتوبوسرانی شهر سنندج

امکانات و مشکلات شهرداری

 • امکانات مالی و فنی شهرداری
 • درآمدها و هزینه ها
 • امکانات فنی
 • برنامه یکساله شهرداری در سال ۸۳
 • مشکلات مدیریت شهرداری
 • ارزش اراضی شهری
 • مالکیت اراضی شهری

کاربری اراضی شهر وضع موجود

 • نحوه استفاده از اراضی شهر سنندج
 • تقسیمات شهری سنندج (محلات، نواحی، مناطق)
 • سطوح خالص شهری
 • سطوح ناخالص شهری
 • جدول کاربری اراضی وضع موجود شهر سنندج ۱۳۸۳
 • جدول اولویت تخصیص کاربری در مناطق شهر سنندج برحسب کمبودهای وضع موجود
 • کاربری اراضی وضع موجود

مطالعات مسکن

 • وضعیت کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر
 • مساحت ، جمعیت و سایر شاخص های مسکونی شهر سنندج – ۱۳۸۳
 • نسبت خانوار به ساختمان در مناطق سه گانه شهر سنندج
 • کیفیت ابنیه شهر سنندج
 • مصالح بکاررفته در ابنیه مسکونی
 • تعداد طبقات ابنیه
 • تسهیلات ابنیه مسکونی
 • تعداد اطاق در واحد مسکونی
 • نحوه تملک واحدهای مسکونی
 • بررسی کمبود مسکن در شهر سنندج
 • تراکم های جمعیتی و ساختمانی شهر سنندج

ارزیابی طرح جامع قبلی شهر سنندج

الگوی توسعه بافت شهر

 • میزان تحقق طرح تفصیـلی سنندج
 • مقایسه طرح جامع شهر با طرح تفصیلی سنندج

مرحله دوم طرح جامع شهر سنندج: ارزیابی و طرح

مبحث جمعیت

 • پیش بینی جمعیت شهر سنندج
 • پیش بینی تحولات جمعیت شهر سنندج تا سال ۱۳۹۹

ترافیک

 • مقدمه
 • ترافیک منطقه شهری
 • ترافیک شهری
 • درجه بندی معابر مـوجود و پیشنهادی
 • شیب معابر و نحوه دفع آبهای سـطحی در شهر
 • سلسله مراتب شبکه ای
 • عرض معابر شـبکه ارتبـاطی شـهر و عرض معابر مـوجود و پیشنهادی
 • بافت مرکزی و قدیمی و تاریخی
 • حجم ترافیک

کاربریهای پیشنهادی

 • نکات عمده در سازماندهی ، حوزه بندی و مکانیابی ها
 • تقسیمات پیشنهادی شهری و محدوده های قانونی و خدماتی شـهر
 • جدول مقایسه کاربری ها و سرانه های وضع موجود و پیشنهادی شهر سنندج
 • جدول کاربری اراضی پیشنهادی شهر سنندج (سال ۱۳۹۴)
 • نکات عمده در مورد کاربری های پیشنهادی

مسکن و تراکم

 • سطح مسکونی و تعداد واحد مسکونی مورد نیاز
 • تراکم خالص و ناخالص
 • تعیین تراکم های مناسب بمنظور اصلاح ساختار تراکمی شهر
 • تراکمهای جمعیتی مـوجود و پیشـنهادی
 • تــراکم ساختمانی در بلوکها و مجاورت شـبکه ها
 • نتایج کلی

تأسیسات شهری

 • آب
 • فاضلاب
 • برق
 • مخابرات
 • گاز
 • گردآوری و دفع زباله
 • کشتارگاه
 • گورستان و غسالخانه
 • پمپ بنزین
 • آتش نشانی

طرح توسعه و عمران شهر سنندج

 • دیدگاه
 • فرآیندهای تأثیر گذار بر تهیه طرح توسعه و عمران
 • طرح جامع شهر سنندج
 • توسعه آتی شهر و چگونگی نوسازی و بهسازی بافت های مـوجود
 • اهداف و راهبردهای طرح توسعه و عمران سنندج
 • پارادیم شهرسازی خاص شهر سنندج
 • مشکلات ، محدودیت ها ، امکانات ، تنگناها ، فرصت ها و تهدیدها
 • طرح توسعه و عمران شهر سنندج
 • نظام مراکز
 • نظام محدوده ها
 • نظام شبکه ها
 • نظام کاربری ها
 • نظام تراکم ها
 • نظام فضاهای سبز

پیش بینی امکانات مالی شهرداری و سازمانهای مسئول عمران شهر

 • شهرداری
 • راهکارهای کلی افزایش درآمد شهرداری

برنامه ریزی توسعه و عمران شهری

 • اهداف کلی توسعه و عمران
 • راهبردهای توسعه و عمران
 • مبانی توسعه و عمران
 • جدول رئوس برنامه های عمرانی دهساله شهرداری
 • اولویت های اجرایی پروژه های شهرداری و سایر سازمان های اجرایی
 • اولویت های اجرایی شبکه های پیشنهادی معابر

فهرست مطالب طرح جامع سنندج ۱۳۵۲ :

مرحله اول

 • فصل اول: مطالعه و بررسی منطقه
 • فصل دوم: بررسی تاریخی
 • فصل سوم: خصوصیات جغرافیایی و توپوگرافی
 • فصل چهارم: بررسی اجتماعی و جمعیت
 • فصل پنجم: خصوصیات فیزیکی شهر
 • فصل ششم: مطالعه و پیش بینی اقتصاد شهری
 • فصل هفتم: معیارها و برنامه ها

مرحله دوم

 • مقدمه
 • خلاصه وضع موجود
 • ایده توسعه
 • مناطق جدید
 • حفظ آثار با ارزش
 • تجهیزات شهری
 • ترافیک
 • مرحله بندی و هزینه های دور اول

نام فایل: طرح جامع شهر سنندج

دانلود فایل: مرحله اول | مرحله دوم | مرحله اول طرح ۱۳۵۲ (پارت اول) | مرحله اول طرح ۱۳۵۲ (پارت دوم) | مرحله دوم طرح ۱۳۵۲

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

نقشه اتوکد طرح جامع سنندج را نیز با فرمت DWG از لینک زیر می توانید تهیه نمایید.

نقشه کد سنندج

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *